(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATININ NORM KADROLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı Sosyal Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatının norm kadrolarına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik Sosyal Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 25/8/1999 tarihli ve4447sayılı Kanunun 59 uncu ve geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Kurum : Sosyal Sigortalar Kurumunu

Merkez Teşkilatı : SSK Genel Müdürlüğünü,

Taşra Teşkilatı : SSK Merkez Teşkilatı dışındaki İl ve İlçelerde bulunan idari ve sağlık tesislerini,

Eğitim Hastanesi : Tababet Uzmanlık Tüzüğü ve Tababet Uzmanlık Yönetmeliğine göre uzman yetiştirmek amacıyla eğitim ve araştırma yapılan genel ve özel dal yataklı sağlık tesisini,

Özel Dal Hastanesi: Belirli yaş veya cinsiyet gurubu hastalıkları ile belirli hastalık veya hastalıklarla ilgili olarak ayaktan veya yatırılarak müşahade, müdahale, muayene, teşhis veya tedavi yapılan yataklı sağlık tesisini,

Sigorta Müdürlüğü : 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununda öngörülen sosyal sigorta işlemlerini yapan Müdürlükler ile danışma veya destek hizmetlerini veren diğer Müdürlükleri,

Dispanser : Kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları kabul veya tedavi eden ve ameliyathanesi bulunmayan yataksız sağlık tesisini,

Sağlık İstasyonu : Kısa zamanda iyileşmesi mümkün görülen hastaları ayaktan tedavi eden yataksız sağlık tesisini,

Norm Kadro : Sosyal Sigortalar Kurumu merkez ve taşra teşkilatında bulunması gereken kadro sayısını,

Poliklinik Sayısı : Bir yılda yapılan toplam muayene sayısının 250 işgününe bölünmesi ile elde edilen bir günlük muayene sayısını,

Yatak Sayısı : Fiili yatak sayısını,

Birim : Merkez teşkilatında bulunan Daire Başkanlıklarını,

İfade eder. [1][1][1]
Temel İlkeler
Madde 5 -
Bu Yönetmelikte düzenlenen usul ve esasların belirlenmesinde;

a) Kurumun sigorta ve sağlık hizmetlerini gerekli ve yeterli personelce yürütülmesi,

b) Personel boyutunda atıl kapasite yaratılmaması, var olan atıl kapasitenin ihtiyaç duyulan yerlere yönlendirilmesine zemin oluşturarak verimliliğe dönüştürülmesi,

c) Sigortalılara verilen hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi,

temel ilkeler olarak dikkate alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Norm Kadroların Belirlenmesine İlişkin Hükümler
Norm kadrolar
Madde 6 -
Kurum merkez ve taşra teşkilatından;

a) Merkez birimleri norm kadroları Ek (1),

b) Sigorta müdürlükleri norm kadroları Ek (2),

c) Sağlık işleri müdürlükleri norm kadroları Ek (3),

d) Yataklı sağlık tesisleri norm kadroları Ek (4),

e) Ağız ve diş sağlığı merkezi norm kadroları Ek (5),

f) Huzurevi müdürlüğü norm kadroları Ek (6),

g) İl merkezinde bulunan dispanserler norm kadroları Ek (7),

ı) Sağlık istasyonları norm kadroları Ek (9),

sayılı cetvellerde ünvanlar itibarıyla gösterilmiştir.
Norm kadro sayısını belirlemeye yetkili birim
Madde 7 -
Bu Yönetmelik hükümlerine göre merkez ve taşra teşkilatının norm kadro sayıları Kurum Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca belirlenir.
Norm kadro sayısının üzerinde personel istihdam edilemeyeceği
Madde 8 -
Kapsama dahil merkez ve taşra teşkilatında bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen norm kadro sayısının üzerinde her ne şekilde olursa olsun personel istihdam edilemez.
Norm kadroların onaylanması
Madde 9 -
Bu Yönetmelik hükümlerine göre belirlenen norm kadrolar Kurum Yönetim Kurulu tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girer.
Norm kadro sayılarının değişmesi
Madde 10 -
Kurum merkez ve taşra teşkilatı norm kadro sayılarının bu Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, bu değişikliğe konu olan merkez ve taşra teşkilatının norm kadro sayıları, mali yılbaşında 7 nci ve 8 inci maddeler doğrultusunda yeniden belirlenir.
İKİNCİ KISIM
Çeşitli ve Son Hükümler
Norm Kadro dağıtım cetvellerinin onayı
Madde 11 -
Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca merkez ve taşra teşkilatlarına dağıtılan norm kadroların dağıtım cetvelleri ve değişiklikleri genel hükümlere göre onaylanır ve onaylanan dağıtım cetvellerinin birer örneği onay tarihini takip eden 1 ay içinde Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilir.
İlk defa atanacaklar
Madde 12 -
Kurumun sağlık hizmetleri sınıfına dahil kadrolarına açıktan ilk defa atanacakların hizmet sürelerinin işe başlamalarını takiben en az ilk iki yılında kalkınmada öncelikli yörelerde görev ifa etmeleri zorunludur. İki yıllık sürenin hesabında her türlü kanuni izin süreleri (yıllık izin ve yataklı tedavi kurumlarında geçen tedavi süreleri hariç) dikkate alınmaz.
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren engeç 3 ay içerisinde Kurum merkez ve taşra teşkilatı norm kadroları belirlenir ve onaylanarak yürürlüğe konulur.

Kurumun merkez ve taşra teşkilatında görevli mevcut personel belirlenen norm kadrolarla ilişkilendirilir.

Bu işlemi takiben; personel sayısının o unvan için belirlenen norm kadro sayısından fazla olması halinde, bu fazlalık il içinde bulunan veya istekleri halinde memuriyet mahalli dışındaki boş kadrolara atamaları yapılarak giderilir. Fazlalığın giderilmesinde istekli olanlara öncelik verilir.

Bu şekilde atamaları yapılamayan personel çalıştıkları yerde şahsa bağlı olarak eski görevlerini yapmaya devam ederler ve boş kadro temin edilmedikçe başka yerlere atanamazlar. Bu durumdaki personelin herhangi bir şekilde görevden ayrılması halinde yerlerine başka personel atanamaz. Şahsa bağlı olarak görev yapan personele en son kadrosu esas alınarak aylık ve özlük haklarının ödenmesine devam edilir.

Memuriyet mahalli içindeki birimlerde şahsa bağlı olarak görev yapan personel, durumuna uygun olan bir kadro boşaldığında bu kadroya öncelikle atanır.

Geçici Madde 2- Bu Yönetmelikte öngörülen norm kadroların onaylanıp yürürlüğe konulmasına kadar mevcut mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.
Yürürlük
Madde 13 -
Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca birlikte hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 14 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-6
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-7
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-8
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-9
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 17/12/1999 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul