(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TAŞINIR KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI BULANLARA, HABER VERENLERE VE YAKALAYAN KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLECEK İKRAMİYE İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu yönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan taşınır kültür ve tabiat varlıklarını bulanlara, varlığını haber verenler ile bunları yakalayan kamu görevlilerine Devlet tarafından verilecek ikramiyenin tahakkuk ve tediyesine ait işlemleri belirlemektir.
Kısaltmalar
Madde 2 -
Bu yönetmelikte geçen:

"Bakanlık" Kültür ve Turizm Bakanlığını,

"Müze" Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlüğüne bağlı müzeleri,

"Varlık" taşınır kültür ve tabiat varlıklarını, İfade eder.
İkramiye Esasları
Madde 3 -
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerüstünde, yeraltında ve sualtında taşınır kültür ve tabiat varlığı bulunduğunu bilenler veya varlığından yeni haberdar olan malik veya zilyetlerden; bunu en geç üç gün içinde en yakın müzeye, köyde muhtara veya diğer yerlerde mülki idare amirlerine haber verenlere;

a) Varlık, bulanın mülkü içinde ise; "Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelik" gereğince tespit edilecek değeri usulüne göre ödenerek müzelerce satın alınır. Ayrıca ikramiye verilmez.

b) Varlık başkasının mülkü içinde ise ilgili Yönetmeliğine göre takdir edilecek bedelin % 80'i ikramiye olarak bulan ile mülk sahibi arasında eşit olarak paylaştırılır.

c) Varlık Devlete ait arazide bulunmuş ise, ilgili Yönetmeliğine göre takdir olunacak bedelin % 40'ı bulana ikramiye olarak ödenir.

d) Nerede bulunursa bulunsun haber verilen varlık, korunması gerekli nitelikte kültür ve tabiat varlığı olmadığı takdirde sahiplerine, müzelerce verilecek bir belge ile iade olunur. Bu belge iade olunan varlık ile sahibini açıkça tanımlayabilecek nitelikte düzenlenir.

Belge ile iade olunan varlıklar üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler. Bir yıl içinde sahiplerince alınmayan varlıklar müzelerde saklanabilir veya usulüne uygun olarak Devletçe satılabilirler.
Gizlenmiş Sayılan Varlıklar
Madde 4 -
Nerede olursa olsun yeni bulunup da süresi içinde haber verilmediğinden gizlenmiş sayılan varlıkları haber verenler ile, bunları yakalayan kamu görevlilerine usulüne göre tespit edilen değerin,

1905 Sayılı "Menkul ve Gayrimenkul Emval ile Bunların İntifa Haklarının ve Daimi Vergilerin Mektumlarını Haber Verenlere Verilecek İkramiyelere Dair Kanun"da belirlenen şekilde;

a) 5.000 liraya kadar  % 30,

b) 25.000 liraya kadar (5.000 liradan yukarı olan kısmı için)  % 25,

c) 50.000 liraya kadar (25.000 liradan yukarı olan kısmı için) % 15,

d) 100.000 liraya kadar (50.000 liradan yukarı kısmı için) % 10,

e) 100.000 liradan yukarı olan kısmı için % 7,5

Oranlarındaki miktarı, haber veren ve yakalayan şahıslara ayrı ayrı ikramiye olarak ödenir. Gerek haber verenler ve gerekse yakalayan kamu görevlilerinin birden fazla olmaları halinde hesap edilen ikramiye aralarında eşit olarak paylaştırılır.
İkramiye Ödenmeyecek Haller
Madde 5 -
Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile, nerede bulunursa bulunsun varlığı Bakanlıkça daha önceden bilinen taşınır kültür ve tabiat varlıkları için ihbar ikramiyesi ödenmez.
Değere İtiraz
Madde 6 -
Tespit edilen değere itiraz halinde, ilgili yönetmelik hükümlerine göre yeniden değer tespiti yapılır.
Ödeme Esasları
Madde 7 -
Ödenecek ikramiyeler bu amaçla Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanır.

Ödeneğin tahakkuk ve tediyesinde Devlet Muhasebesi ve Muamelat Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Kaldırılan Hükümler
Madde 8 -
Bu Yönetmelikle, 18 Nisan 1976 gün ve 15363 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Eski Eser İkramiyesi Ödenmesi Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 9 -
   2863
   Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 4, 24, 25 ve 64 üncü maddeleri hükümlerine göre hazırlanan ve 832 Sayılı Kanunun 105 inci maddesi hükmüne göre Sayıştay'ın olumlu görüşü alınmış bulunan bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
  
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmeliği Kültür ve Turizm Bakanı ve Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul