Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
AVLAKLARIN KURULUŞU, YÖNETİMİ VE DENETİMİ ESAS VE USULLERİ İLE İLGİLİ YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, avlaklarda av ve yaban hayvanlarının korunması ve avcılığın düzenlenmesi amacıyla avlakların kuruluşu, yönetimi ve denetimi esaslarını belirler.
Hukuki Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik,4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 11inci maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Kanun: 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

b) (Değişik:RG-3/4/2018-30380) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

c) (Değişik:RG-3/4/2018-30380) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

d) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

e) (Değişik:RG-3/4/2018-30380) İldeki şube müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüklerine bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

f) Orman İşletme Şefliği: Orman Genel Müdürlüğünün işletme müdürlüklerine bağlı birimini,

g) Av Hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

h) Yaban Hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

i) MAK: Merkez Av Komisyonunu,

j) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

k) Özel Avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

l) Devlet Avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza, ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

m) Genel Avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

n) Örnek Avlak: Devlet avlakları ve genel avlaklar içinde Bakanlıkça belirlenecek esaslara göre ayrılan ve işletilen veya işlettirilen avlakları,

o) Avlanma Plânı: Envanteri yapılan, sınırları belli bir avlak alanında avlanmasına izin verilen yaban hayvanlarının tür, cinsiyet ve yaş itibariyle kaç adet, hangi usul ve kurallara uyularak ne kadar süre içerisinde avlanacağını düzenleyen ve yaşama ortamının geliştirilerek sürdürülmesi için gerekli önlemleri öngören ve Genel Müdürlükçe onaylanmış plânı,

p) Trofe: Yaban hayvanının boynuz, diş, post ve benzeri hatıra değeri taşıyan parçalarını,

r) Avlak Yöneticisi: İşlettirilen örnek avlakların bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yönetilmesinden sorumlu olan, fakültelerin orman mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, veteriner hekimliği, ziraat mühendisliği ve biyoloji bölümünden mezun olmuş ve yaban hayatı yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) bölge müdürlüklerince verilecek sertifikaya sahip kişileri,

s) Avlak İşletmecisi: İşletmeye verilen örnek avlakların, 2886 Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre, avlanma hakkını elde eden ve (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünce belirlenen şartname ve sözleşme hükümlerine göre avlakları işleten gerçek veya tüzel kişileri,

ş) (Ek:RG-3/4/2018-30380) Bölge müdürlüğü: Bakanlık bölge müdürlüğünü,

t) (Ek:RG-3/4/2018-30380) Şeflik: İldeki şube müdürlüğüne bağlı şefliği,

ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Devlet, Genel ve Örnek Avlak Alanlarının ve Sınırlarının Belirlenmesi, Planlaması ve Kuruluşu
BİRİNCİ BÖLÜM
Avlakların Seçimi ve Alanlarının Belirlenmesi
Avlak Olarak Ayrılmayacak Yerler
Madde 4 -
Devlet avlakları kapsamına giren ancak ilgili kuruluşun muvafakatı olmayan sahalar, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında olan sahalar ile herhangi bir koruma statüsünde olup, MAK statüsü belirtilerek avlanmanın yasaklandığı sahalar avlak olarak ayrılmaz.

Bu sahalarda Kanunun 12 nci maddesi hükmü çerçevesinde örnek avlak statüsünde avlanma yapılabilir.
Devlet Avlakları
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Ormanlık alanlar, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ile Devlet tarım işletmeleri sahaları, baraj gölleri ve bunların emniyet sahalarından uygun görülenler ilgili kuruluşun da muvafakatı alınarak, il sınırları dikkate alınmak suretiyle Devlet avlağı olarak tefrik edilir. (Mülga ikinci cümle:RG-3/4/2018-30380) (…) (Mülga üçüncü cümle:RG-3/4/2018-30380) (…)
Genel Avlaklar
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)(Değişik:RG-3/4/2018-30380)
Devlet avlakları, özel avlaklar ve meskûn mahaller haricinde kalan bütün yerler genel avlaktır.

Devlet avlağı içerisinde kalan ancak bir bütün teşkil etmeyen tarım ve hazine arazileri devlet avlağının, genel avlaklar içerisinde kalan ve bir bütün teşkil etmeyen ormanlık araziler de genel avlağın bir parçası sayılır.
Örnek Avlaklar
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Devlet avlakları ve genel avlaklar içerisinden ön-etüt ve envanter çalışmalarına göre popülasyonu yeterli olan türlere yönelik olarak (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünce sınırları belirlenen sahalarda örnek avlaklar oluşturulur.

Bu avlaklar, av ve yaban hayvanlarının barınabileceği, beslenebileceği, dinlenebileceği, doğal olarak üreyebileceği ve bu faaliyetleri sürdürebileceği asgari yaşama ve dolaşım alanına sahip, planlı avlanmanın yapıldığı korumalı alanlardan seçilir.

Avlakların, mera, yaylak ve kışlaklarda kurulmak istenmesi durumunda il mera komisyonundan görüş alınır.
Örnek Avlakların Büyüklüğü
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.02.2020)(Değişik:RG-14/2/2020-31039)
Avlak alanları büyüklüğü tavşan türleri hariç memeli türler için en az üç bin hektar, tavşan türleri ve kanatlılar için en az bin hektar olarak planlanır.
Avlak Alanlarının Sınırlarının Belirlenmesi ve İşaretlenmesi
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Alanın sınırları mümkün olduğunca yol, dere, sırt gibi doğal hatlardan geçirilmelidir. Yapay işaretlemenin zorunlu olduğu durumlarda ise arazinin topoğrafik yapısı dikkate alınarak alanın sınırlarını belirten gerekli işaretlemeler yapılır. Avlağın işlettirilmesi durumunda müteşebbis, avlağın tamamını veya bir kısmını Genel Müdürlükçe de uygun görülmesi halinde esnek plastik kaplamalı telle çevirebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-3/4/2018-30380) Bu alanlar tarım arazisi ise il gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerinden 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında görüş alınır.
İKİNCİ BÖLÜM
Avlakların Etüdü
Devlet ve Genel Avlakların Etüdü
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)(Değişik:RG-3/4/2018-30380)
Bu avlakların ön etüt raporu (Ek-1) ildeki şube müdürlükleri tarafından düzenlenir.
Örnek Avlakların Etüt ve Avlanma Planı
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Genel Müdürlük talimatları doğrultusunda veya (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünce teklif edilen 7 ve 8 inci maddede belirtilen özelliklere sahip alanlar, (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğü tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle yerinde yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve envanter çalışmaları sonucunda ön etüt raporu (Ek-1) ile avlanma planı (Ek- 2) tanzim edilerek, alanın 1/25.000 lik haritası ile birlikte onay için Genel Müdürlüğe gönderilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Avlakların Tescili, İlanı ve Planlaması
Genel ve Devlet Avlaklarının Tescili
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Ön etüt raporu (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) bölge müdürlükleri tarafından onaylanarak tescil edilir. Alanın ön etüt raporunun bir örneği alanın 1/25.000 lik haritası ile birlikte bilgilendirmek amacıyla Genel Müdürlüğe gönderilir.
Örnek Avlakların Tescili ve İlanı
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
(Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) İldeki şube müdürlüğü tarafından Genel Müdürlüğe önerilen örnek avlak sahalardan uygun görülenler; Devlet avlakları ve genel avlaklar içerisinde ise Genel Müdürlükçe, yaban hayatı geliştirme sahalarında ise Bakanlıkça örnek avlak olarak tescil edilir.

Örnek avlak olarak tescil edilenlerden işlettirilecek olanlar Genel Müdürlükçe belirlenir.
Habitat iyileştirilmesi
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-3/4/2018-30380)
Gerektiğinde avlak alanlarında habitat ve yaşama ortamını iyileştirici çalışmaların yer aldığı gelişme planları, ilgili kuruluşların görüşleri alınarak hazırlanır veya hazırlattırılır.

İldeki şube müdürlüğünce hazırlanan plan Genel Müdürlüğün onayını müteakip yürürlüğe girer. Söz konusu habitat restorasyonunun, popülasyon büyüklüklerini ve tür çeşitliliğini ne şekilde etkilediği ise ildeki şube müdürlüğünce izlenir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Yönetim ve İşletme
BİRİNCİ BÖLÜM
Devlet Avlakları ve Genel Avlaklar
Devlet Avlakları ve Genel Avlakların Yönetimi ve İşletilmesi
Madde 15 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Devlet avlakları ve genel avlakların yönetimi, işletilmesi ve işlettirilmesi (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğü tarafından yapılır.
Avlakların Ava Açılması veya Kapatılması ve Avcılığın Düzenlenmesi
Madde 16 -
Devlet ve genel avlak olarak sınıflandırılan sahaların ve özel avlak olarak ayrılmayan özel mülkiyetteki arazilerin avlanmaya açılması veya ava yasaklanması ile bu sahalarda avcılığın düzenlenmesi MAK kararları doğrultusunda yapılır.
Avlaklarda Diğer Kuruluşların Faaliyetleri
Madde 17 -
Avlaklarda silvikültürel ve tarımsal faaliyetler hedef tür veya türlerin biyolojik ve ekolojik istekleri dikkate alınarak yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Örnek Avlakların Yönetimi, İşletilmesi ve İşlettirilmesi
Yönetimi
Madde 18 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Örnek avlaklar, işlettirilmesi (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğü denetiminde Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre onaylanmış avlanma planları çerçevesinde yönetilerek işletilir veya işlettirilir.
İşlettirilmesi
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Örnek avlaklar uygulanan mevzuat çerçevesinde, (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünce belirlenecek teknik ve idari şartname, sözleşme ile asgari yeterlilik şartlarını yerine getiren avlak işletmecisi tarafından işletilir.
İkaz ve Bilgi Levhaları
Madde 20 -
Sahanın giriş ve çıkış yerleri tespit edilerek avlağın sınırlarını belli edecek şekilde uygun görülen yerlere kontrollü av yaptırıldığı, bunun haricinde avlanmanın yasak olduğunu belirten standartları Genel Müdürlükçe belirlenecek levhalar konulur.
Popülasyonun Takibi
Madde 21 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Yılda en az bir defa olmak üzere, avlaklarda avlattırılan türler ile alandaki av ve yaban hayatının izlenmesi amacıyla uygun görülen aralıklarla (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğü tarafından envanter yapılır veya yaptırılır.
Avlağın Ava Kapatılması ve İptali
Madde 22 -
Örnek avlaklar, salgın hastalık çıkması, hedef tür veya türlerin çeşitli nedenlerle azalmaları, habitatın yangın, sel ve benzeri nedenlerle tahrip olması ve özelliğini yitirmesi durumunda Genel Müdürlük tarafından ava kapatılabilir. Bu avlaklarda, habitatın düzeltilememesi veya hedef türlerin çoğaltılamaması durumunda Genel Müdürlük tarafından avlak tescili iptal edilebilir.
Personel İstihdamı ve İşbirliği
Madde 23 -
Avlaklarda, avlakların büyüklüğüne ve özelliğine göre koruma hizmeti işlemi yapmak için avlanma planı doğrultusunda belirlenen sayıda personel istihdam edilir. Bu personel öncelikle yöre halkından sağlanacak olup, bu hususla ilgili esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenir.

Bu alanlarda koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesinde köy tüzel kişilikleri ve belde belediyeleriyle işbirliği yapılabilir. Bu işbirliğinin nasıl yapılacağı ile işbirliği yapılan avlaklardan sağlanan gelirlerden köy tüzel kişiliğine ve belde belediyelerine verilecek miktarın alt ve üst sınırları sahanın özelliğine göre Bakanlıkça belirlenir.
Avlanma
Madde 24 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
(Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) Genel Müdürlük tarafından ildeki şube müdürlüğü aracılığıyla işletilen veya işlettirilen avlaklarda avlanma, Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre, bu sahanın Genel Müdürlük tarafından onaylanan avlanma planları çerçevesinde yaptırılır.
Avlanma Ücreti Alınması
Madde 25 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
(Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) Genel Müdürlükçe ildeki şube müdürlüğü aracılığıyla işletilen avlaklarda, Kanunda belirtilen ve bedeli Genel Müdürlükçe her yıl belirlenen avlanma ücreti av bitiminde döner sermaye işletmesi hesabına yatırılır veya mutemet eliyle makbuz karşılığı tahsil edilir.
Koruma
Madde 26 -
İşlettirilen avlaklarda av ve yaban hayvanlarının korunması ve yasa dışı avcılığın önlenmesi avlak işletmecisinin sorumluluğundadır.

Avlak işletmecisine, ülkedeki ve bölgesindeki türleri önceden tanıtmak üzere, ilgili kuruluşların belirleyerek Genel Müdürlüğün onayına sunduğu kapsam ve sürede arazide uygulamalı biyolojik çeşitlilik eğitimi verilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Özel Avlaklar
BİRİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Esasları ve Tescil
Özel Avlağın Kuruluş Esasları
Madde 27 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Bir bütün teşkil eden tapulu araziye sahip olan ya da sahipli arazilerden arazi kullanım hakkını noter onayı ile elinde bulunduran özel veya tüzel kişiler; özel avlak bilgi formu (Ek: 4), avlağın bulunduğu yerin haritası, tapu belgesi veya arazi kullanım hakkı elde edilmişse kira kontratı ve mahallin en büyük mülki amirliğinden bu alanda özel avlak kurulmasında bir sakınca olmadığına ilişkin bir belge ile (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğüne başvurur.
Özel Avlakların Tescili
Madde 28 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
(Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğü tarafından hazırlanan inceleme raporu Genel Müdürlüğe gönderilir. Uygun görülmesi durumunda özel avlağın tescili Bakanlık Oluru ile yapılır.
İKİNCİ BÖLÜM
Yönetimi, İşletilmesi, Avlanma ve Av Hayvanı Yerleştirme
Yönetimi ve İşletilmesi
Madde 29 -
Özel avlaklar, sahipleri veya işletmecileri tarafından yönetilir, işletilir veya işlettirilir.
Avlanma
Madde 30 -
Özel avlaklarda avlanma, esas itibariyle üretimi yapılan veya yerleştirilen türler yanında MAK kararları çerçevesinde izin verilen doğal türler için yaptırılabilir. Bu avlaklarda, avlanma esasları, zamanı ve limitleri yerleştirilen türler için avlak sahibi veya işletmesince tespit edilir. Avlakta doğal olarak bulunan ve avına izin verilen türlerin avlanma esasları, zamanı ve limitlerinde MAK kararları esastır.
Avlanma İzni Verilmesi
Madde 31 -
Özel avlaklarda üretilip salınan türlerin avlanması için verilen izin avlak sahibi veya işletenlerce ücreti karşılığı verilir. Bu ücretin yüzde onu döner sermaye işletmesine yatırılır. Aksi takdirde özel avlak kuruluş izni iptal edilir.
Sahipli Arazilerde Avlanma
Madde 32 -
Özel avlak olarak ayrılmayan sahipli araziler genel avlak içine dahildir. Üzerinde ürün bulunan arazilerde, ihatalı arazilerde, meskun mahallerin üçyüz metre yakınına kadar olan arazilerde avlanmak yasaktır.
Özel Avlaklara Av Hayvanı Yerleştirme
Madde 33 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Avlak işletmecileri, avlağa av hayvanı yerleştirmeden bir hafta önce av hayvanının sağlıklı olduğunu belirtir Hükümet veterinerinden alınmış sağlık belgesini (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğüne verir. Avlak işletmecisi, (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünün onayını müteakip av hayvanlarını avlağa yerleştirebilir. Avlak sahibi veya işletmecisi yerleştireceği av hayvanlarını ve miktarlarını içeren bir belgeyi avlağın bulunduğu yerin mülki amirliğine vermek zorundadır.

Av hayvanı üretimi yapmayan veya üretim kapasitesinin üzerinde av yaptırmak isteyen avlak işletmecileri, temin ettikleri av hayvanı türlerini yasal yollardan elde edildiğini belgelemekle yükümlüdür.

Av hayvanı türlerinin, av stoku olarak avlakta bulundurulacağı alana yerleştirilmesi (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) ildeki şube müdürlüğünden bir yetkilinin gözetiminde yapılır.
BEŞİNCİ KISIM
Ortak ve Son Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Ortak Hükümler
Denetim
Madde 34 -
Avlakların ve burada yapılan işlemlerin denetlenmesi Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile mülki amirliklere verilen denetim hakkı saklıdır.

Yapılan denetimlerde, özel avlaklarda bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uyulmadığının tespit edilmesi durumda avlağın tescili, tescili yapan makamın re’sen iptali ile sona erer.

Özel avlak sahibinin vazgeçmesi durumunda ise özel avlak sahibinin bu durumu izin veren makama bildirmesi ve makamında uygun görmesi durumunda avlak tescili iptal edilir.
Avlanan Hayvanlar ve Bu Hayvanlardan Elde Edilen Ürünler
Madde 35 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Avlaklarda av hayvanlarından elde edilecek her türlü ürünün yurt içi veya yurt dışına nakli, devredilmesi, ticareti, kullanılması ve benzeri gibi işlemler, Kanun ile bu Kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler, MAK kararları, (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkartılan yönetmelikler ve taraf olduğumuz ulusal ve uluslararası sözleşme esaslarına göre yapılır.
Kayıt Tutma
Madde 36 -
Örnek ve özel avlaklarda avlanma faaliyeti ile ilgili Av Kayıt Defteri (Ek-3) tutulur.
Avlakların Devri
Madde 37 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Örnek ve özel avlaklar, avlak sahibinin veya işletmecisinin tüm şartlarına sahip gerçek veya tüzel kişilere devredilebilir. İşlettirilen örnek ve özel avlakların devir onayı, bu avlakların sahibinin veya işletmecisinin talebi ile (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) Genel Müdürlük tarafından bölge müdürlüğü aracılığıyla yapılır.
Örnek ve Özel Avlaklarda Av Hayvanı Üretimi
Madde 38 -
Örnek ve özel avlak işletmecileri, av ve yaban hayvanı üretmek istemeleri durumunda ayrıca Kanun ve Kanuna bağlı olarak çıkartılan yönetmelik esaslarına göre Genel Müdürlükten izin almak zorundadırlar.
Avlak Yöneticisi İstihdamı
Madde 39 -
İşlettirilen örnek avlaklarda avlak yöneticisi çalıştırılması zorunludur.
Avlaklara Yapılacak Yapı ve Binalar
Madde 40 -
Avlaklara yapılacak bina ile yapılar ve yerleri ön etüt raporunda (Ek-1) belirtilerek harita üzerinde gösterilir. Avlaklarda yapılacak bu bina ve yapılar, çevre ve su kirliliğine neden olmayacak şekilde planlanmalıdır.
İKİNCİ BÖLÜM
Hijyenik Şartlar, Sağlık Taraması, Hastalıkların İhbarı, Hayvanların Tecrit, Dezenfeksiyon, İtlafı ve Ölen Hayvanlara Yapılacak İşlemler
Hijyenik Şartlar
Madde 41 -
Av hayvanlarının av stoku olarak avlakta bulundurulacağı alanda, türün biyolojik özelliklerine göre gerekli hijyenik şartlar sağlanır.
Sağlık Taraması
Madde 42 -
Gerekli görüldüğü takdirde bir veteriner hekim tarafından birey veya bireylerden alınacak muhtelif örnekler, bu konuda ihtisaslaşmış bir laboratuvarda incelettirilir.
Hastalıkların İhbarı
Madde 43 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)(Değişik:RG-3/4/2018-30380)
Tüm avlaklarda hayvan ölümleri veya 5996 sayılı Kanunda belirlenen ihbarı zorunlu hastalıklar görüldüğü takdirde, bu durum ildeki şube müdürlüğü tarafından 24 saat içerisinde il/ilçe gıda, tarım ve hayvancılık müdürlüklerine ve Genel Müdürlüğe bildirilir.
Hayvanların Tecrit, Dezenfeksiyon, İtlafı ve Ölen Hayvanlara Yapılacak İşlemler
Madde 44 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Bu konularda yapılacak iş ve işlemler (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yapılır.
Hastalık ve Zararlılarla Mücadele
Madde 45 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 03.04.2018)
Avlaklarda yangınla mücadele, 6831 sayılı Orman Kanunu ve ilgili yönetmelikler; yaban hayvanlarının hastalık ve zararlılarıyla mücadele ise (Değişik ibare:RG-3/4/2018-30380) 5996 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler, yaban hayvanlarının ve yaşam alanlarının korunması ile yaban hayvanlarının zararlılarıyla mücadele, Bakanlığın belirleyeceği esas ve usuller çerçevesinde yapılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Avlanmaya Kapalı Alanların Sınırlarının Belirlenmesi ve İşaretlenmesi
Madde 46 -
Avlak olarak ayrılmayan sahalarda avlanmak yasaktır. Avlak olarak ayrılmayan sahalar, alandan sorumlu kurum veya kuruluş tarafından avlanmanın yasak olduğu hakkında standartları Genel Müdürlükçe belirlenen levhalar konulmak suretiyle belirlenir.
Belirtilmeyen Hususlar ve Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 47 -
Bu Yönetmelik ile ilgili olarak ulusal ve taraf olduğumuz uluslar arası sözleşmelerin hükümleri saklıdır. Bu Yönetmelikte belirtilmeyen hususlarda MAK kararları ve diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Özel Avlak Kurucu ve İşletmecisi Olamayacak Kişiler
Madde 48 -
Özel avlak kurucu ve işletmecisi olmak için başvuruda bulunanlardan başvuru tarihinden geriye doğru son beş yıl içerisinde4915sayılı Kara Avcılığı Kanunu ile 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçu işleyen kişiler, hiçbir şekilde özel avlak kurucusu ve işletmecisi ile örnek avlak işletmecisi olamazlar.
Yürürlük
Madde 49 -
Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 50 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 AVLAK ÖN ETÜT RAPORU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/04/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 AVLANMA PLANI ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/04/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 ÖRNEK VE ÖZEL AVLAK AV KAYIT DEFTERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 16/05/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-4 ÖZEL AVLAK BİLGİ FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 16/05/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-1 AVLAK ÖN ETÜT RAPORU ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 16/05/2004 - 03/04/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 AVLANMA PLANI ÖRNEĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 16/05/2004 - 03/04/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul