En son güncellemeler 21 Şubat 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Metinsel Değişiklikler
Yönt. (RG: 07.04.2018) md: 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 35.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MERKEZ AV KOMİSYONU, İL VE İLÇE AV KOMİSYONLARININ GÖREVLERİ, ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; avcılığın düzenlenmesi, av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi hususlarında karar alacak Merkez Av Komisyonu ile il ve ilçe av komisyonlarının görev, yetki ve sorumlulukları, üyelerinin belirlenmesi, çalışma usulleri, kararların alınması, kararların yayın ve yayım esaslarını belirlemektir.
Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; 1/7/2003 tarihli ve4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 3üncü maddesi hükmüne dayanılarak düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 3 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
Bu Yönetmelikte adı geçen;

a) Kanun:4915sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

b) (Değişik:RG-7/4/2018-30384) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını, 

c) (Değişik:RG-7/4/2018-30384) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

d) (Değişik:RG-7/4/2018-30384) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünü,

e) (Değişik:RG-7/4/2018-30384) İldeki Şube Müdürlüğü: Bölge Müdürlüğüne bağlı ildeki şube müdürlüğünü,

f) (Değişik:RG-7/4/2018-30384) Şeflik: Milli park müdürlüğü veya ildeki şube müdürlüğüne bağlı şefliği,

g) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

h) Yaban hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

ı) Devlet avlağı: Devlet ormanları, toprak muhafaza ve ağaçlandırma sahaları ve benzeri yerlerle Devlet tarım işletmeleri, baraj gölleri ve emniyet sahalarında, ilgili kuruluşun muvafakatı alınarak Bakanlıkça avlak olarak ayrılan yerleri,

j) Genel avlak: Özel ve Devlet avlakları dışında kalan bütün av sahaları ile göl, lagün, bataklık ve sazlık gibi sahaları,

k) Özel avlak: Bir bütün teşkil eden özel mülkiyetteki tapulu arazilerden, Bakanlığın avlaklar için tespit ettiği ve tanımladığı şartlara uygun olan avlakları,

l) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

m) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

n) Gönüllü kuruluş: Amacı av ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum örgütlerini,

o) Avcılık belgesi: Onsekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

p) Avlanma hakkı: Avcılık belgesine sahip olan kişilerin yıllık avlanma izin ücreti ödeme koşulları ile elde ettiği hakkı,

r) Av yılı: 1 Nisandan başlayarak takip eden yılın 31 Mart sonuna kadar olan süreyi,

s) Avlanma zamanı: Gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanı,

t) Avlanma izni: Her av yılı için, av hayvanı gruplarına ve avcılık belgesi çeşitlerine göre Bakanlıkça tespit edilen ücretleri yatırarak alınan izni,

u) Aktif avcı: Avcılık belgesine sahip avlanma izni alan avcıyı,

v) Av sezonu: Merkez Av Komisyonunca tespit edilen ve avlanmasına izin verilen ilk grup av hayvanlarının avının açıldığı tarih ile son grup av hayvanlarının avının kapandığı tarih arasındaki süreyi,

y) (Değişik:RG-7/4/2018-30384) Bölge Müdürlüğü: Orman ve Su İşleri Bakanlığı (DKMP) Bölge Müdürlüğünü,

z) (Ek:RG-7/4/2018-30384) Şef: Milli park müdürlüğü veya ildeki şube müdürlüğüne bağlı şefi,

ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Komisyonların Kuruluşu, Üyelerinin Belirlenmesi ve Komisyonların Çalışma Şekli
BİRİNCİ BÖLÜM
Komisyonların Kuruluşu
İl ve İlçe Av Komisyonlarının Kuruluşu
Madde 4 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İl av komisyonu valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının başkanlığında; biri (Değişik ibare:RG 7/4/2018-30384) ildeki şube müdürü, diğeri Orman Genel Müdürlüğünün ilde bulunan kuruluşunu en üst düzeyde temsil eden birim amiri olmak üzere Bakanlıktan iki, (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl Gıda ve Hayvancılık Müdürlüğü ile milli eğitim müdürlüğü, (Değişik ibare:RG-7/4/2018 30384) Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, jandarma teşkilatı ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, mahalli avcı kuruluşlarından üç üye olmak üzere toplam onbir üyeden teşekkül eder.

Valilik gerekli hâllerde, il av komisyonundaki yapıya benzer ilçe av komisyonu kurabilir.
Merkez Av Komisyonunun Kuruluşu
Madde 5 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
Merkez Av Komisyonu Bakanın veya Müsteşarın başkanlığında, Bakanlık ve Genel Müdürlük merkez teşkilatı ilgili birimlerinden üç, bir bitki koruma uzmanı ve bir veteriner hekim olmak üzere  (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından iki, Jandarma Genel Komutanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) Spor Genel Müdürlüğü ile orman fakülteleri ve gönüllü kuruluşları temsilen birer, bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinde belirtilen dokuz coğrafik bölge esas alınarak belirlenecek avcı kuruluşlarından dokuz, özel avlak temsilcisi bir olmak üzere toplam yirmibir üyeden teşekkül eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Sekreterya Hizmeti, Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi
Sekreterya Hizmeti
Madde 6 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İlçe av komisyonunun sekreterya hizmetleri   (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) şeflik, il av komisyonunun sekreterya hizmetleri (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğü, Merkez Av Komisyonunun sekreterya hizmetleri Genel Müdürlükçe yürütülür.
İl ve İlçe Av Komisyonlarının Kamu Kurum ve Kuruluş Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 7 -
İl ve ilçe av komisyonuna kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak üyeler, ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın toplantı davet yazısı üzerine ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri veya yetki devri kapsamında görevlendirmeye yetkili amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilir.
İl ve İlçe Av Komisyonlarının Gönüllü Kuruluş Üyesinin Belirlenmesi
Madde 8 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İl ve ilçelerde faaliyet gösteren gönüllü kuruluşların bulunması halinde; av komisyonlarına üye verecek gönüllü kuruluş, ilde (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünün teklifi ve valinin onayı, ilçede (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) şefliğin teklifi ve kaymakamın onayı ile belirlenir.

Belirlenen gönüllü kuruluş, ilde valinin veya görevlendireceği vali yardımcısının, ilçelerde kaymakamın toplantı davet yazısı üzerine il veya ilçe av komisyonuna katılmasını uygun gördüğü üyesini yazılı olarak görevlendirir.
İlçe Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 9 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İlçe av komisyonlarına, ilçede kurulu bulunan avcı derneği başkanı veya yönetim kurulunun bir üyesi avcı üye olarak kaymakamlıkça Ocak ayı içinde görevlendirilir.

İlçede birden fazla avcı derneği bulunması halinde; ilçe av komisyonunda görevlendirilecek avcı üyeler, üçten fazla olmamak üzere ilçede faaliyet gösteren ve en fazla aktif avcı üyeye sahip avcı derneklerinin başkan veya yönetim kurulunca yetki verilen üyeleri arasından Kaymakamlıkça belirlenir.

İlçede avcı kuruluşu bulunmadığı taktirde ilçede mukim avcılardan üç aktif avcı, (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünün veya şefliğin teklifi ve kaymakamlık makamının oluru ile ilçe av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir.

İlçe av komisyonuna birden fazla avcı üyenin katıldığı yerlerde komisyon, bir avcı üyeyi il av komisyonu avcı üye adayı olarak belirler ve karar altına alır. Kararda belirlenen avcı üye adayının adres bilgileri de belirtilir.
Merkez İlçesi Bulunmayan İllerde İl Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 10 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İl av komisyonu avcı üyeleri ilçe av komisyonlarına katılan ve bu komisyonlarca belirlenen avcı üye adayları arasından (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünce Şubat ayı içinde belirlenir.

İl av komisyonu avcı üyelerinin belirlenmesi için (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünce ilçe av komisyonları tarafından belirlenen aday avcı üyelere, toplantı yeri, günü ve saati belirtilerek yazılı çağrı yapılır.

(Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) İldeki şube müdürlüğünün yazılı çağrısı ile ildeki şube müdürü veya görevlendireceği şefin başkanlığında toplanan avcı üye adaylarının her biri, il av komisyonu avcı üyelerini belirlemek üzere kendi aralarından üç ismi teklif ederler. Yapılan tekliflerde en çok oy alan üç asil üç yedek avcı üye, il av komisyon üyesi olarak belirlenir ve tutanakla tespit edilir.
Merkez İlçesi Bulunan İllerde İl Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 11 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İle bağlı merkez ilçe bulunması halinde merkez ilçe için ayrıca komisyon oluşturulmaz. Merkez ilçeye ait av komisyon kararları il av komisyonu toplantısında alınır. İl av komisyonunda merkez ilçeye ilişkin kararların alınması için ilçede faaliyet gösteren avcı derneklerinin başkanı veya yetki verilen bir üyesi toplantıya Merkez İlçe Av Komisyonu avcı üyesi olarak katılır.

Merkez ilçede kurulu bulunan avcı derneği sayısının üçten fazla olması halinde komisyonda avcı üye bulunduracak üç dernek, en fazla aktif avcıya sahip derneklerden (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının oluru ile belirlenir.

Diğer ilçeleri temsilen il av komisyonuna katılacak üç avcı üye ise bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği şekilde tespit edilir.
Avcı Kuruluşu Bulunmaması Halinde İl Av Komisyonu Avcı Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 12 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İle bağlı ilçelerin hiç birinde avcı kuruluşu bulunmadığı taktirde il av komisyonunun üç avcı üyesi, ilçelerin av sahaları, ilçedeki avcılık belgesine sahip avcı sayıları göz önünde bulundurularak ili en iyi temsil edecek olan ilçe av komisyonlarına seçilmiş avcı üyeler arasından (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünün teklifi ve valilik makamının oluru ile belirlenir.
İl Dahilinde Faaliyet Gösteren Avcı Federasyonlarına Üye Olan Avcı Derneklerinin Bulunması Halinde İl Av Komisyonunun Avcı Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 13 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İl dahilinde faaliyet gösteren avcı derneklerinden avcı federasyonlarına üye derneklerin bulunması halinde;

a) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %25 i ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen bir adayı,

b) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %50 si ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen iki adayı,

c) Federasyona üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %75 i ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen üç adayı il av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir. Bu adayların il dahilinde faaliyet gösteren federasyona üye derneklerden olması şartı aranır.

İl dahilinde faaliyet gösteren birden fazla federasyona bağlı olan avcı derneklerinin bulunması halinde; federasyonlara bağlı avcı derneklerin aktif avcı sayılarının toplamının bu maddenin (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen oranlarda olması şartı aranır ve bu federasyonlardan en fazla aktif avcı üyeye sahip olan federasyonun adayı il av komisyonu avcı üyesi olarak görevlendirilir.

Federasyonlar il dahilinde faaliyet gösteren üye dernek listelerini ve en fazla üç asil üç yedek adayını en geç Ocak ayı sonuna kadar (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğüne bildirmek zorundadır. Bu tarihe kadar federasyonlarca üye dernek kayıtları ve aday listeleri (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğüne gönderilmediği taktirde il av komisyonu avcı üyeleri bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre tespit edilir. Posta ile yapılan bildirimlerdeki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen kriterlerin oluşması halinde (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünce belirlenecek federasyon avcı üye sayısına göre, il av komisyonunun diğer avcı üyelerinin belirlenmesi, bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

Bu Yönetmeliğin 10 ve 11 inci maddelerine göre yapılacak avcı üyelerin belirlenmesinde federasyona üye dernekler teklifte bulunamazlar.

Federasyonlara üye olan il dahilindeki derneklerin aktif avcı sayısı, il dahilindeki toplam aktif avcı sayısının %75 i olması halinde, il av komisyonunun avcı üyeleri federasyonların yönetim kurulunca seçilen üç aday olacağından ilçe av komisyonlarına katılan avcı üyeler arasından ayrıca il av komisyonu avcı üyesi belirlenmez.

İl av komisyonuna katılmak üzere bu Yönetmeliğin 10, 11, 12 nci maddeleri ile bu maddesi çerçevesinde belirlenen avcı üye listeleri valilik makamınca onaylandıktan sonra (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğü ilan panosunda bir hafta süre ile duyurulur.
İl ve İlçe Av Komisyonu Aday Üyelerine Yapılacak İtirazların Değerlendirilmesi
Madde 14 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
Avcı üye aday listelerine, adayın dernek üyeliğinin geçersiz olduğu yönündeki avcı kuruluşları tarafından yapılacak itirazlar (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünce değerlendirilir.

İtirazlar aday listelerinin ilandan kaldırılmasından itibaren bir hafta içerisinde sonuçlandırılır ve illerde valilik ve ilçelerde kaymakamlık makamının onayını müteakip ilgili avcı kuruluşuna yazılı olarak bildirilir. Adaylığın düşmesi halinde avcı kuruluşundan yeni aday ismi istenir. Yeni adayların belirlenmesi durumunda avcı kuruluşu aday olarak belirlediği üyesinin dernek üyesi olduğunu illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesinde kurulan derneklerle ilgili birimlerden alacağı yazı ile belgeler.
Merkez Av Komisyonu Kamu Kurum ve Kuruluş Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 15 -
Merkez Av Komisyonuna kamu kurum ve kuruluşlarından katılacak üyeler, Bakanlığın toplantı davet yazısı üzerine ilgili kurum veya kuruluşun en üst amiri veya yetki devri kapsamında görevlendirmeye yetkili amiri tarafından yazılı olarak görevlendirilir.
Merkez Av Komisyonunun Orman Fakültesi ve Gönüllü Kuruluş Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 16 -
Merkez Av Komisyonuna üye verecek orman fakültesi ve gönüllü kuruluş Genel Müdürlüğün teklifi Bakan veya Müsteşarın onayı ile belirlenir.

Belirlenen orman fakültesi ve gönüllü kuruluşlar, Merkez Av Komisyonuna katılmasını uygun gördüğü öğretim görevlisini veya üyesini yazılı olarak görevlendirir.
Merkez Av Komisyonunun Bölgesel Avcı Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 17 -
Merkez Av Komisyonuna katılacak dokuz coğrafik bölgenin avcı üyelerinin belirlenmesinde;

a) Marmara Bölgesi: İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bilecik, Yalova, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ,

b) Batı Karadeniz Bölgesi: Bolu, Düzce, Sinop, Sakarya, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük,

c) Doğu Karadeniz Bölgesi: Trabzon, Rize, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Samsun, Ordu, Giresun, Amasya, Tokat,

d) Ege Bölgesi: İzmir, Manisa, Aydın, Uşak, Muğla, Balıkesir, Çanakkale,

e) Batı Akdeniz Bölgesi: Antalya, Isparta, Burdur, Denizli,

f) Doğu Akdeniz Bölgesi: Adana, Osmaniye, Mersin, K.Maraş, Gaziantep, Kilis, Hatay,

g) İç Anadolu Bölgesi: Ankara, Çankırı, Kırşehir, Kırıkkale, Konya, Aksaray, Karaman, Sivas, Yozgat, Çorum, Eskişehir, Kütahya, Afyon, Kayseri, Niğde, Nevşehir,

h) Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan, Tunceli, Van, Bingöl, Muş,

ı) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Mardin, Elazığ, Malatya, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari illeri esas alınır.
Bölgesel Avcı Üye Seçimi Yapılacak ildeki şube müdürlükleri(1)
Madde 18 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
Bölgesel avcı üyelerin belirlenmesi aşağıda belirtilen (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüklerince yapılır.

a) Marmara Bölgesi: İstanbul,

b) Batı Karadeniz Bölgesi: Bolu,

c) Doğu Karadeniz Bölgesi: Trabzon,

d) Ege Bölgesi: İzmir,

e) Batı Akdeniz Bölgesi: Antalya,

f) Doğu Akdeniz Bölgesi: Adana,

g) İç Anadolu Bölgesi: Ankara,

h) Doğu Anadolu Bölgesi: Erzurum,

ı) Güney Doğu Anadolu Bölgesi: Malatya (Mülga ibare:RG-7/4/2018-30384) (...)
Bölgesel Avcı Üye Adaylarının Belirlenmesi
Madde 19 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İl av komisyonuna katılan merkez ilçe avcı üyeleri ve il av komisyonu avcı üyeleri arasından, av ve yaban hayatı bilgisine sahip, avcılık konusunda bilgili ve bölgeyi iyi tanıyan ve bölge illerini en iyi temsil edecek bir asil, bir yedek avcı üye bölgesel avcı üye adayı olarak il av komisyonlarınca belirlenir ve il av komisyonunda karar altına alınır. Bölgesel avcı asil ve yedek üye aday isimlerinin adres bilgilerinin de yer aldığı il av komisyon kararları en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.

Ayrıca il av komisyonlarınca bölgesel avcı üye adayı olarak belirlenenlerin isim ve adresleri, bölgesel avcı üyelerinin belirleneceği bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüklerine ilgili illerin valilerince bildirilir.

Mart ayı sonuna kadar bölgesel avcı üyelerin belirleneceği (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüklerine bildirilmeyen adaylar bölgesel avcı üye seçimine katılamazlar.
Bölgesel Avcı Üyelerin Belirlenmesi
Madde 20 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
Bölgesel avcı üyenin belirleneceği bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüklerince, toplantı günü, yeri ve saati belirtilerek toplantı tarihinden onbeş gün önce bölgesel avcı üye adaylarına yazılı çağrı yapılır. Asil üyelerin mazeret belirterek toplantıya katılamayacaklarını bildirmeleri halinde yedek üyelere yazılı çağrı yapılır.

Toplantıya (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürü veya görevlendireceği (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) şef başkanlık eder.

Toplantıya katılan bölgesel asil avcı üye adaylarının her biri, il av komisyonlarınca belirlenen ve (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğüne gönderilen bölgesel avcı üye adayları arasından üç ismi bölgesel avcı üyesi olarak teklif eder.

Adaylardan alınan oy sayısına göre birinci sırada yer alan aday asil, ikinci sırada yer alan aday ise yedek bölgesel avcı üye olarak belirlenir. Durum tutanakla tespit edilerek bölgesel avcı üye asil ve yedek isimleri tebligat adresi bilgileri ile birlikte bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüklerince Genel Müdürlüğe bildirilir.
Federasyonlara Üye Avcı Derneklerinin Bulunduğu İllerde Bölgesel Avcı Üyelerinin Belirlenmesi
Madde 21 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
Bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren avcı derneklerinden avcı federasyonlarına üye derneklerin bulunması halinde; o bölge illerindeki federasyona üye avcı derneklerin aktif avcı sayısı, o bölge illerindeki toplam aktif avcı sayısının %50 si ise federasyonun yönetim kurulunca seçilen adayı o bölgenin bölgesel avcı üyesi olarak görevlendirilir.

İlgili bölgenin illeri dahilindeki avcı derneklerinin üye olduğu birden fazla federasyon bulunması halinde; o bölge illerindeki federasyonlara bağlı avcı derneklerin aktif avcı sayılarının toplamı, o bölge illerindeki aktif avcı sayısı toplamının %50 si olması şartı aranır. Bu federasyonlardan o bölge illeri dahilinde en fazla aktif avcıya sahip olanın adayı o bölge için bölgesel avcı üyesi olarak görevlendirilir.

Bu adayların bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren federasyona üye derneklerden olması şartı aranır.

Federasyonlar bölge illeri dahilinde faaliyet gösteren üye dernek listelerini ve bir asil bir yedek adayını en geç Ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu tarihe kadar federasyonlarca üye dernek kayıtları ve bölgesel avcı üye aday listeleri Genel Müdürlüğe gönderilmediği taktirde bölgesel avcı üyeler bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinde belirtilen esaslara göre tespit edilir. Posta ile yapılan bildirimlerdeki gecikmeler dikkate alınmaz.

Bölgesel avcı üye belirlenmesinde federasyonların teklif edeceği avcı üyelerin bölgesel avcı üye olabilme şartlarını taşıdığının Genel Müdürlükçe tespit edilmesinden sonra bölgesel avcı üyelerin belirleneceği (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüklerine durum Genel Müdürlükçe bildirilir.

Merkez Av Komisyonuna katılacak ve bu madde çerçevesinde belirlenen federasyonlarca teklif edilen bölgesel avcı üyeler veya bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde belirlenen bölgesel avcı üyeler Genel Müdürlükçe Bakanlığın onayına sunulur.
Bölgesel Aktif Avcı Sayısının Belirlenmesi
Madde 22 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İl aktif avcı sayısı; o ile ait bir önceki av yılının (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğü kayıtları esas alınarak (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğünce, bölgesel aktif avcı sayısı ise o bölge illerine ait bir önceki av yılının Genel Müdürlük kayıtları esas alınarak Genel Müdürlükçe belirlenir ve tutanakla tespit edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Komisyonların Çalışma Şekli
İl ve İlçe Av Komisyonlarının Toplanması, Karar Alması ve Çalışma Şekli
Madde 23 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
İl av komisyonu valilik makamının, ilçe av komisyonu kaymakamlık makamının yazılı daveti ile komisyon üye sayılarının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılan üye sayılarının salt çoğunluğu ile karar alırlar. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

İl av komisyonu toplantısına vali veya görevlendireceği vali yardımcısı, ilçe av komisyonu toplantısına kaymakam başkanlık eder.

İlçe av komisyonunun toplantı günü, yeri ve saati ise kaymakamlıkça, il av komisyonunun toplantı günü, yeri ve saati valilikçe belirlenir.

İl av komisyonunda varsa ilçe av komisyonu kararları değerlendirilir. Komisyon, gerekçe göstererek ilçe av komisyonunun görüşünden farklı karar alabilir.

İlçe av komisyonları her yılın Ocak ayı içinde toplanır. İlçe av komisyonu kararları, il av komisyonunun sekreterya hizmetlerini yürüten (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) ildeki şube müdürlüğüne en geç 15 Şubat tarihine kadar gönderilir.

İl av komisyonu ise Şubat ayı içinde toplanır. İli bölgesel avcı üye olarak temsil edecek bir asil bir yedek avcı üye adayının isminin de karar altına alındığı il av komisyon kararları en geç Mart ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe gönderilir.
Merkez Av Komisyonunun Toplanması, Karar Alması ve Çalışma Şekli
Madde 24 -
Merkez Av Komisyonu toplantısına Bakan veya Müsteşar başkanlık eder.

Merkez Av Komisyonunun olağan toplantısı, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen ve bu Yönetmelik doğrultusunda seçilen komisyon üyelerine toplantı tarihinden en az onbeş gün önceden komisyon başkanınca yazılı tebligatla bildirilir. Komisyon üyelerinin mazeret belirterek toplantıya katılamayacağını bildirmesi halinde yedek üyeler Merkez Av Komisyonu toplantısına aynı usulle davet edilir.

Merkez Av Komisyonu yılda en az bir kez ve en geç Mayıs ayı sonuna kadar komisyon üye sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon toplantısında kararlar toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Toplantı gündemi ve il av komisyonlarından gelen kararların değerlendirildiği taslak karar metni toplantı gününden en az bir hafta önce komisyon üyelerine Bakanlıkça gönderilir.

Toplantı görüşmeleri gündem çerçevesinde taslak metin üzerinden yapılır. Toplantının aynı gün bitmemesi halinde, başkanın belirleyeceği program dahilinde komisyon çalışmalarına devam edilir.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını bilimsel raporlar ve çalışmalar ile taraf olunan uluslar arası sözleşmeler çerçevesinde değerlendirir. Komisyon, gerekçe göstererek il av komisyonu görüşünden farklı karar alabilir.

Komisyon olağanüstü durumlarda Bakanın veya komisyon üyelerinin en az 2/3 ünün talebi ile de toplanabilir. Toplantı günü, yeri ve saati Bakanlıkça belirlenir ve komisyon üyelerine tebliğ edilir.

Merkez Av Komisyonu Kanunla Bakanlığa verilen yetkiler haricinde ve bu Yönetmeliğin 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 uncu maddelerinde belirtilen görev ve yetkilerinin dışında, avcılığın düzenlenmesi ve yaban hayatının korunması ve geliştirilmesi yönünde gerekli gördüğü kararları alabilir. Merkez Av Komisyonunun aldığı kararlar kesindir.

Merkez Av Komisyonu bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde her yıl yeniden oluşturulur ve aldığı kararlar bir sonraki Merkez Av Komisyonu Kararının Resmi Gazete’de yayımına kadar geçerlidir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Komisyonların Görev ve Yetkileri
Korunacak Av Hayvanlarının Belirlenmesi
Madde 25 -
İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan av hayvanlarından; il veya ilçe mülki sınırları içindeki Devlet avlağı ve genel avlaklarda sayıca azalan ve populasyonlarındaki birey sayıları azalan ve yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan av hayvanı türlerinin belli bir süre korunması veya bunların bir av yılı avlanmasının yasaklanması için bir üst komisyona teklifte bulunabilir.

İl ve ilçe av komisyonlarınca korunması amacı ile teklifte bulunulan av hayvanları, Merkez Av Komisyonunca değerlendirilerek uygun görüldüğünde kararın geçerli olduğu o av yılı için koruma altına alınır.

Merkez Av Komisyonu, korunacak av hayvanı türlerinin avını, sayılarının ve populasyonlarındaki birey sayılarının azaldığı avlakları göz önünde bulundurarak bölgesel olarak da yasaklayabilir.
Avlanmasına İzin Verilecek Av Hayvanlarının Avlanma Süreleri, Zamanı ve Günlerinin Tespiti
Madde 26 -
İl ve ilçe av komisyonları Bakanlıkça tespit ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve populasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını tespit ederek bir üst komisyona teklifte bulunur.

Avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerinin ve zamanının tespitinde il veya ilçelerde veya üniversitelerde yapılmış ve Genel Müdürlüğe intikal ettirilmiş varsa bilimsel veriler ve araştırmalar da göz önünde bulundurulur.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonlarının tekliflerini de dikkate alarak Bakanlıkça tespit edilen ve ilan edilen av hayvanları türleri listesinde bulunan sürüngen, kuş ve memeli av hayvanlarının sınıf ve türlerine göre eş tutma, üreme, yavru büyütme, erginleşme gibi yaşam evreleri ve populasyon durumları göz önünde bulundurularak avlanmasına izin verilecek av hayvanlarını ve avlanma sürelerinin başlama ve bitiş tarihleri ile avlanma günlerini ve zamanını, tespit eder.

Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanları ve avlanma sürelerini bölgesel olarak belirleyebilir.
Avlanma Miktarlarının Tespiti
Madde 27 -
İl ve ilçe av komisyonları, avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının populasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit edip bir üst komisyona teklif eder.

Merkez Av Komisyonu il av komisyonu kararlarını da göz önünde bulundurarak avlanma sürelerini tespit ettiği av hayvanlarının populasyon durumuna göre bir av günü için avcı başına avlanma miktarlarını ve bir günden fazla süren avlanmalarda nakil vasıtalarında bulunan avcı başına taşınabilecek avlanma miktarlarını tespit eder.

Merkez Av Komisyonu avlanmasına izin verilecek av hayvanlarının avlanma miktarlarını bölgesel olarak belirleyebilir.
Yasaklanan Avlanma Araç ve Gereçlerinin Tespiti
Madde 28 -
İl ve ilçe av komisyonları; avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler ve bir üst komisyona teklif eder.

Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediklerinin dışında kalan ve avlanmada kullanılmasına izin verilecek araç ve gereçlerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bulundurulmasına, avlanan hayvanların taşınmasına ve avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve avlanmada kullanılan silâhları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kullanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas ve usullerle ilgili bir üst komisyona teklifte bulunur.

Merkez Av Komisyonu; il av komisyonlarının tekliflerini de göz önünde bulundurarak, avlanma vasıtalarından olan ses, manyetik dalga, ışık yayan araç ve gereçler ile her türlü tuzak veya kapanlar, gümeler, kara, hava araçları ve tekneler ile benzeri araç ve gereçlerden avlanmada kullanılmasının yasaklanması gerekenlerin özelliklerini belirler.

Özelliklerini belirleyerek yasaklanmasını istediği araç ve gereçlerin dışında kalan ve avlanmada kullanılmasına izin verileceklerin ise avlanmada kullanılmasına ve araçlarda bulundurulmasına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.
Yasaklanan Avlanma Sahalarının Tespiti
Madde 29 -
İl ve ilçe av komisyonları mülki sınırları dahilinde bulunan Devlet avlakları ve genel avlaklarda orman yangını, olumsuz hava koşulları, aşırı avlanma gibi nedenlerle av hayvanlarının populasyonlarının azalması ve nesillerinin tehlike altına düşmesinin söz konusu olduğu hallerde belli edeceği sahalarda avlanmanın bir av yılı yasaklanmasını bir üst komisyona teklif eder.

İl ve ilçe av komisyonları, yaban hayvanı populasyonlarının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeni ile azaldığı sahaları üst üste iki av yılı, orman yangını nedeni ile azaldığı sahaları ise beş av yılına kadar gerekçelerini belirtmek şartı ile avlanmaya yasaklanmasını teklif edebilir.

Merkez Av Komisyonu; il av komisyonlarının bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki tekliflerini değerlendirerek belli edeceği sahalarda avlanmayı bir av yılı, ikinci fıkrası kapsamındaki, yaban hayvanı populasyonlarının olumsuz hava koşulları ve aşırı avlanma nedeni ile azaldığı sahaları gerekçelerini belirterek üst üste iki av yılı ve orman yangını nedeni ile yaban hayvanı popülasyonunun azaldığı sahaları doğal yaşam dengesinin yeniden kurulduğu bilimsel olarak tespit edilinceye kadar yasaklayabilir.

İl av komisyonlarınca teklif edilen sahalarda avlanmanın yasaklanmasında Merkez Av Komisyonu kararı geçerlidir.
Mücadele Maksatlı Avlanma Esas ve Usulleri
Madde 30 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
Merkez Av Komisyonu avlanma gayesi dışında mücadele kapsamında ve kişilerin kendilerini, tarlalarını ve sürülerini korumak maksadıyla avlaklarda avcılık belgesi ve avlanma izni olmadan avlanma zamanı dışında avlanmalarına, yasalarla izin verilen ve avlanmada kullanılan silâhları ve araçları avlaklarda taşımalarına ve mücadele maksatlı kullanmalarına veya köpek bulundurmalarına ve eğitilmiş hayvanlarla avlanmalarına ilişkin esas ve usulleri tespit eder.

Merkez Av Komisyonu Kanun kapsamında yasal olarak avlanan av hayvanları ile mücadele amaçlı avlanan av hayvanlarının avlaklardan tüketim yerlerine taşınması ile ilgili esas ve usulleri belirlemeye yetkilidir.

Av hayvanlarının nakli ile ilgili olarak (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümleri saklıdır.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Çeşitli Hükümler
Talimat Hazırlanması
Madde 31 -
Genel Müdürlük bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak, kolaylaştırmak, tamamlamak yada açıklamak maksadıyla talimat çıkarmaya yetkilidir.
Komisyon Üyelerinin Yollukları
Madde 32 -
Merkez Av Komisyonuna seçilen avcı üyelerin yollukları Genel Müdürlükçe ödenir.
Merkez Av Komisyonu Kararının Yayımı
Madde 33 -
Merkez Av Komisyonu Kararı komisyonun karar almasını müteakip Resmî Gazete’de ilan edilir.

Komisyon kararının Resmî Gazete’de ilan edilmesi kararın tüm avcılara tebliği sayılır.

Merkez Av Komisyonun almış olduğu kararlar bir sonraki av yılı ile ilgili aldığı kararlarının Resmî Gazete’de ilan edilmesine kadar geçerlidir.
Yürürlük
Madde 34 -
Bu Yönetmelik, Resmî Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 35 - Yönt. (RG: 07.04.2018)
Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-7/4/2018-30384) Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
(1) 7/4/2018 tarihli ve 30384 sayılı resmi gazetede yayımlanan değişiklik ile bu Yönetmeliğin 18 inci maddesinin başlığındaki İlgili Müdürlükleri ibaresi metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul