Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
FAHRİ AV MÜFETTİŞLERİNİN SEÇİMİ, EĞİTİMİ, GÖREV VE YETKİLERİ İLE ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, fahri av müfettişi olarak görevlendirileceklerde aranacak şartları, bunların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esas ve usullerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, fahri av müfettişlerinin seçimi, görevleri, yetki alanları ve çalışmalarına ilişkin esas ve usulleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 20
   nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Av hayvanı: Kanun kapsamında avlanan, korunan ve Bakanlıkça belirlenen listede yer alan hayvanları,

b) Av koruma memurları: Kanun kapsamındaki suçların takibi, av ve yaban hayatı yaşama ortamlarının ve avcıların kontrolü, av ve yaban hayvanlarının bakımı, korunması, geliştirilmesi, gözlenmesi ve sayımı ile bu konularda gerekli tespitleri yapmak üzere eğitilen ve görevlendirilen, Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğünde her sınıf, derece ve vazifede çalışan memurları,

c) Avcı kuruluşu: Kuruluş statüsünde, özellikle avcılık ile av ve yaban hayatının korunması, geliştirilmesi ve düzenlenmesine ilişkin hükümlerin yer aldığı dernekleri ve bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonları,

ç) Avcı: Avcılık belgesine sahip olan kişiyi,

d) Avcılık belgesi: On sekiz yaşını doldurmuş, silâh taşıma ehliyetine sahip, Kanuna göre avcılık belgesi almaya engel hali bulunmayan, avcılık ve av yaban hayatı ile ilgili eğitim almış ve sınavda başarılı olmuş kişilere başvuruları halinde verilen belgeyi,

e) Avlak: Av ve yaban hayvanlarının doğal olarak yaşadıkları veya sonradan salındıkları sahaları,

f) Avlanma: Kanun kapsamında avına izin verilen yaban hayvanı türlerini, izin verilen yerlerde, tespit edilen zaman ve miktarlar ile belirlenen esas ve usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

g) Bakan: Orman ve Su İşleri Bakanını,

ğ) Bakanlık: Orman ve Su İşleri Bakanlığını,

h) Bölge müdürlüğü: Bakanlık Bölge Müdürlüğünü,

ı) Bölge müdürü: Bölge Müdürlüğü Müdürünü,

i) Genel Müdürlük: Doğa Koruma ve Millî Parklar Genel Müdürlüğünü,

j) Gönüllü kuruluş: Kuruluş maksadı tabiatın ve tabiattaki varlıkların korunması ve geliştirilmesi olan ve bu alanda faaliyet gösteren vakıf, dernek veya bunların oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar gibi sivil toplum kuruluşlarını,

k) Kanun: 1/7/2003 tarihli ve
   4915
   sayılı Kara Avcılığı Kanununu,

l) Müfettiş: Fahri av müfettişini,

m) Orman idaresi: Orman işletme müdürlüğü ile orman işletme şefliğini,

n) Saha bekçisi: Yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları ile avlaklarda koruma görevi verilen memur ve işçi statüsünde çalışan personeli,

o) Şeflik: İldeki Şube Müdürlüğüne bağlı şeflikleri,

ö) Şube Müdürlüğü: İldeki şube müdürlüğünü,

p) Tutanak: Av suçu veya kabahati tutanağını,

r) Yaban Hayvanı: Sadece suda yaşayan memeliler dışında kalan ve Bakanlıkça belirlenen bütün memelileri, kuşları ve sürüngenleri,

s) Yasa Dışı Avlanma: Kanun kapsamında korunan veya avına izin verilen yaban hayvanı türlerini; izin verilen yerler, belirlenen zamanlar, miktarlar dışında ve/veya zehirleyerek, tuzak ve kapan kurarak veya men edilen diğer usullerle canlı veya ölü ele geçirmeye çalışmayı veya ele geçirmeyi,

ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Müfettişlerde Aranacak Şartlar, Müracaat ve Değerlendirme, Sınav Komisyonu, Eğitim Konuları ve Sınav Esasları ile Belgelerin Düzenlenmesi ve Müfettişlikten Ayrılma
Aranacak Şartlar
Madde 5 - Yönt. (RG: 15.03.2014)
Müfettiş olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır: a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, b) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) En az yirmi beş yaşında olmak, c) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) En az ilkokul mezunu olmak, d) Avcı eğitimi kurslarına katılmış olmak, e) Av ve yaban hayatı konusunda faaliyet gösteren avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluşlardan en az birisine üye olmak, f) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak, g) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Av suçu veya son beş yıl içerisinde av kabahati işlememiş olmak ve 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. Müdürlükçe; gerek görüldüğünde avcı ve gönüllü kuruluşların yönetim kurullarından müfettişlik görevi talep edenlerle ilgili görüş alınır.
Müracaat
Madde 6 - Yönt. (RG: 15.03.2014), Yönt. (RG: 31.07.2009) (Değişik:RG-31/7/2009-27305)
Bu Yönetmelikteki şartları haiz bulunanlar;

a) İki adet vesikalık fotoğrafı,

b) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Avcı eğitimi kurs bitirme belgesinin şube müdürlüğünce onaylı sureti,

c) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Avcı kuruluşu veya gönüllü kuruluş üyesi olduğuna dair belgelerin şube müdürlüğünce onaylı örneği,

d) Şahsı için doldurulmuş bilgi formunu, (Ek–1)

e) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Sabıka kaydının bulunmadığına dair yazılı beyanı (şube müdürlüğü tarafından doğruluğu sonradan teyit edilir),

dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu (Değişik ibare:RG-15/3/2014-28942) şube müdürlüğüne müracaat ederler.
Müracaatların Kabulü, Değerlendirilmesi ve Eğitim
Madde 7 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
İbraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi şube müdürlüğünce yapılır.

Başvurular bir deftere kayıt edilerek dosyada muhafaza edilir. Başvurulara ilişkin yapılan inceleme neticesinde, durumları Yönetmelik esaslarına uygun olan adayların listesi (Ek-2) bölge müdürlüğü onayına sunulur. Aday listesi o il için Genel Müdürlükçe belirlenen müfettiş sayısını aşamaz. Başvurular il için belirlenen müfettiş sayısına ulaşmaması halinde, bölge müdürlüğünce yeterli görülen başvuru miktarına göre de eğitim ve sınav açılabilir.

Müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler; av ve yaban hayatı ile ilgili mevzuat ve halkla ilişkiler konusunda bölge müdürlüğünün tespit edeceği yerde belirlenen tarih ve saatte sekiz saatlik kısa süreli eğitime tabi tutulurlar.

Adayların eğitimi, bölge müdürlüğünce av ve yaban hayatı konusunda deneyimli personel aracılığıyla yapılır. Gerekli görülmesi halinde üniversite öğretim elemanları veya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlerden gönüllü olanlar bölge müdürlüğü tarafından adayların eğitiminde görevlendirilebilir.

Adaylar yapılan eğitimin sonunda sınava tabi tutulur.
Sınav Yeri ve Sınav Komisyonu
Madde 8 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
Müfettiş adaylarının eğitimi ve sınavı bölge müdürlüğünün belirleyeceği merkezde yapılır. Sınav komisyonu; bölge müdür yardımcısı veya av ve yaban hayatı şube müdürü başkanlığında, şube müdürü ve ilgili şefin katılımıyla en az üç kişiden oluşur.
Eğitimde Verilecek Konular ve Sınav Esasları
Madde 9 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
Müfettiş adaylarına verilecek eğitim ile ilgili program bölge müdürlüklerince belirlenir.

Bölge müdürlüklerince yapılacak eğitim sonunda, av ve yaban hayatı ile ilgili mevzuat konusunda otuz, halkla ilişkiler ile ilgili yirmi olmak üzere toplam elli soru sorulur. Sınavda yüz üzerinden yetmiş ve daha yukarı puan alanlar başarılı sayılırlar.

Eğitim programına katılmayan adaylar sınava alınmaz.

Sınav sonunda müfettiş olmaya hak kazananların sayısı o il için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısından fazla olması halinde, sınavda alınan puanlar esas alınarak en yüksek puan alandan başlamak üzere, il için belirlenen müfettiş sayısı kadar aday asil, diğer adaylar ise yedek müfettiş olarak belirlenir.

Sınav sonunda müfettiş olmaya hak kazananların sayısı il için belirlenen ve Genel Müdürlükçe onaylanan müfettiş sayısından az olması halinde ise sınavda başarılı olanlar asil müfettiş olarak belirlenir. İl için belirlenen müfettiş sayısından geriye kalan müfettişlik görev ve unvanı için başvurular olduğunda bölge müdürlüğünün belirleyeceği tarihte yeniden eğitim düzenlenir ve sınav yapılır. Yapılan bu sınavda başarılı olanlar, puan sıralaması esas alınarak il için belirlenen müfettiş sayısından kalan sayı kadar asil müfettiş olarak belirlenir.

Bölge müdürlüklerince yapılan eğitim ve sınav sonucunda başarılı olanlardan, sınav sonuçları başarı sıralamasına göre asil ve yedek müfettiş listesi düzenlenerek bir tutanakla tespit edilir. Asil ve yedek müfettişlerin listeleri bölge müdürünce valiliklere onaya sunulur ve onaylanan listeler dosyasında muhafaza edilir.
Bildirim
Madde 10 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-15/3/2014-28942)
Bölge müdürlükleri, müfettişlik görevi verilenler ile yedeklerin listelerini (Ek-3) Genel Müdürlük ile diğer bölge müdürlüklerine bildirir.

Müfettişlerden görevine son verilenlerin veya görevden ayrılanların yerine, yedek müfettişlerden en yüksek puan alandan başlamak üzere, yenileri şube müdürlüğünün teklifi üzerine bölge müdürlüğünce görevlendirilir.

Müfettişlikten ayrılanlar ile yedeklerden müfettişliğe görevlendirilenlerin listeleri de Genel Müdürlüğe ve diğer bölge müdürlüklerine bildirilir.
Fahri Av Müfettişlik Belgelerinin Düzenlenmesi
Madde 11 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
Müfettişlik görev ve unvanı verilenler için düzenlenecek müfettişlik kimlik kartı (Ek-4) valilikçe onaylanır.

Kimliklere verilecek numaralar beş haneli olup sol baştan ilk iki hanesi müfettişin bağlı olduğu ilin trafik kodunu, sonraki üç hane bölge müdürlüğünce verilen genel sıra numarasını ifade eder (Örnek: Ankara İli için verilen müfettişlik kimlik no: 06001).
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Müfettişlerin Çalışma Esas ve Usulleri ile Görevlerinin Sona Erdirilmesi
Müfettişlerin Çalışma Esas ve Usulleri
Madde 12 - Yönt. (RG: 15.03.2014)
Müfettişler aşağıdaki esas ve usullere göre çalışırlar:

a) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Av koruma memurları, saha bekçileri, genel kolluk kuvvetleri, köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ile köy ve kır bekçileriyle birlikte veya münferiden denetim yaparlar,

b) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Koruma ve denetim yapan müfettişler; avlaklarda yaka kokartlarını takmak ve kimliklerini göstermek zorundadırlar,

c) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Müfettişler, avlaklarda şüpheli gördükleri kişileri takip eder, av suçu veya kabahati işlenmemesi için avcılara yasal avcılığın önemine ilişkin rehberlik yapar, av suçu/kabahati işleyenler hakkında delil teşkil edecek her türlü bilgiyi toplar, olay mahallinde bırakılan delil teşkil edecek sair eşyaları tespit ederler,

d) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Kanunun ve ilgili mevzuat hükümlerine muhalefet edildiği tespit edildiğinde, şube müdürlüğünce kendilerine verilmiş tutanağı (Ek-5) düzenler ve şube müdürlüklerine, şefliklere, orman idaresine veya genel kolluk kuvvetlerinden birine teslim ederler,

e) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Konut ve üst araması ile araç içi araması yapamazlar, suç veya kabahat araç-gereçlerine ve av hayvanlarına el koyamazlar. Bu durumlarda en yakın köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri ile köy ve kır bekçilerine, av koruma memurları veya genel kolluk kuvvetlerine durumu bildirirler,

f) Görevlerini adil ve tarafsız olarak yapmak zorundadırlar,

g) (Değişik:RG-15/3/2014-28942) Av ve yaban hayatı konusundaki görüş ve önerileriyle birlikte, yaptıkları çalışmalar konusunda yılda bir kez ve her yılın en geç aralık ayı sonuna kadar şube müdürlüklerine rapor sunarlar,

h) Görev zaman ve mahalleri sınırlı olmayıp ülkenin her yerinde görevli sayılırlar.
Sorumluluk
Madde 13 - Yönt. (RG: 15.03.2014)
Görevini kötüye kullandığı mahkeme kararı ile tespit edilen müfettişler hakkında yetkili mahkemelerce, tabi oldukları Kanun hükümlerine göre işlem yapılır.

(Değişik:RG-15/3/2014-28942) Ayrıca; av suçu veya kabahati işleyen müfettişler hakkında
   4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununun 21
   inci maddesinin beşinci fıkrası hükümleri uygulanır.
  
Müfettişlik Görev ve Unvanının Sona Erdirilmesi
Madde 14 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
Müfettişlik görevi, aşağıda sayılan hallerin herhangi birisinin mevcudiyetinde sona erdirilir:

a) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen şartı kaybedenler ile 5 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen suçlardan hükümlü olanlar ile kamu hizmetinden yasaklı olanların,

b) Ayrılma isteğinde bulunanların,

c) Görevini kötüye kullandığı mahkeme kararı ile tespit edilenlerin ve av suçu veya kabahat işleyenlerin,

ç) Müfettişlik kimliğini kendilerine muafiyet kazandırmak için kullananların,

d) Yetkilerini bu Yönetmelikte belirtilen görevlerin haricinde kullandığı tespit edilenlerin,

e) Bölge müdürlüğünce yapılacak koruma ve kontrol çalışmalarına davet edildiği halde mazeret belirtmeden bir av dönemi içinde üç kez göreve katılmayanların,

f) Av ve yaban hayatı yönetimi ve denetimi ile ilgili yetkili kişilerin görevlerini engelleyici müdahalede bulunanların,

g) Suç veya kabahat unsuru görülmeyen ve kişilere kasıt gözetilerek tutanak düzenlediği bölge müdürlüğünce tespit edilenlerin,

müfettişlik görevinin sona erdirilmesi ile ilgili işlemler bölge müdürlüğünün teklifi ve valiliğin onayı ile yapılır.

Görevlerine son verilen müfettişler kendilerine teslim edilen kimlik kartı, kokart ve tutanakları ayrıca duyuruya gerek kalmaksızın on beş gün içerisinde bölge müdürlüğüne iade etmek zorundadırlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Müfettiş Sayısı
Madde 15 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
Her ilin müfettiş sayısı, o ilin avlak ve av ve yaban hayatı potansiyeli ile il dâhilindeki avcı sayıları ve il dışından bu avlaklara gelen avcı sayıları dikkate alınarak bölge müdürlüğü teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile belirlenir.

(Değişik:RG-15/3/2014-28942) Ancak, müfettiş sayıları, illerin sosyo-kültürel yapısı, kaçak avcı baskısı, yaban hayatı ve avlak durumu ve benzeri gerekçeleri belirtilmek suretiyle, il için belirlenen sayının yüzde ellisine kadar bölge müdürlüğünün teklifi ve Genel Müdürlüğün onayı ile artırılabilir.

5 inci maddenin (d) ve (e) bentleri ile 9 uncu maddede belirtilen şartlar aranmadan ülke genelinde belirlenen müfettiş sayısının yüzde onuna kadar yüksek okul mezunu olanlara Bakanlık Onayı ile müfettişlik görevi verilebilir.
Tutanak Düzenlenmesine Dair İşlemler
Madde 16 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
Müfettişler, Kanuna göre suç ve kabahat sayılan fiilleri işleyenler hakkında işlem yapılması gayesi ile kendilerine verilen tutanağı Kanunun 20 nci maddesi kapsamında av koruma kontrolünde görevli olanlarla birlikte düzenleyebilecekleri gibi, ihbar niteliğinde münferiden de düzenleme yetkisine de sahiptirler. Müfettişler münferiden düzenledikleri tutanakların bir nüshasını, müfettişlik kimlik belgelerini ibraz ederek, şube müdürlüğü, şeflik veya orman idaresine, delillerin kaybolabileceği hallerde derhal diğer hallerde ise en geç yedi gün içinde, kabahatliler hakkında yasal işlem yapılmak üzere imza karşılığı teslim ederler.
Yürürlük
Madde 17 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 - Yönt. (RG: 15.03.2014) (Değişik:RG-15/3/2014-28942)
Bu Yönetmelik hükümlerini Orman ve Su İşleri Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  Ek-1 FAHRİ AV MÜFETTİŞLİĞİ BAŞVURU BİLGİ FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-2 FAHRİ AV MÜFETTİŞLİĞİ ADAY LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-3 FAHRİ AV MÜFETTİŞLİĞİ ASİL VE YEDEK LİSTESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-4 FAHRİ AV MÜFETTİŞLİĞİ KİMLİK KARTI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-5 FAHRİ AV MÜFETTİŞİ AV SUÇU/KABAHATİ TUTANAĞI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 15/03/2014 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul