İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ORMAN KANUNUNUN 112,113 VE 114 NCÜ MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç :
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı ;
   6831
   sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla değişik 112,113 ve 114 ncü maddelerine göre hesaplanması gereken orman suçlarından doğan idare zararının tespitine ait usul ve esasları belirlemektedir.
  
Kapsam ;
Madde 2 -
Her çeşit orman suçlarının işlenmesinden doğan idare zararları ile tahrip edilen ve yakılan orman alanlarındaki ağaçlandırma masraflarının tespit ve hesaplanmasına ve tazminine ilişkin usul ve esasları ihtiva eder.
Tanımlar ;
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden ;

a) Ağaç : Tabii olarak en az 8 metre ve daha yukarı boy yapabilen ve kökü, gövdesi, tepesi olan ve yaşı,çapı ne olursa olsun odunsu bitkileri,

b) Ağaçcık : Tabiaten boylanmayan,yan dalların çoğalması ve fazlaca gelişmesi neticesinde, tepesi yayvanlaşan, genel olarak genişliğine bir büyüme şekli gösteren, boyu 8 metreyi bulmayan uzun ömürlü ve capı ne olursa olsun odunsu bitkileri,

c)Fidan : Kanunun uygulanmasında,ağaç ve ağaçcıkların 8 cm. den daha az orta kuturlu fidelik, çırpılık ve çubukluk safhalarını,

d)Ekim Sahası: Fidanlıklarda fidan, ormanlarda veya çıplak sahalarda tabii veya suni olarak orman yetiştirilmesini sağlamak maksadıyla, usulüne göre hazırlanmış sahaları,

e)Orman Örtüsü: Koru ve baltalık ormanlarında ;

1-Toprağın,orman yetiştirme kudret ve kuvveti ile korunması için lüzumlu olan, otsu ve odunsu bitkilerin yaprak,ibre,dal,gövde,kabuk ve benzeri döküntülerinin ,kesim artıklarının ve enkazının ve bunların henüz ayrışmamış olan kısımlarını,

2-Bütün otsu bitkileri,

3-Diğer kısa ömürlü odunsu bitkilerin, hasıl ettiği örtüyü,

f)Cari Yıl; Suçun işlendiği yılı ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
112 nci Madde Uygulaması Orman Suçlarından Doğan Zararlar
İstek ve Sorumluluk ;
Madde 4 -
Dikiliden ağaç kesilmesi dışındaki fiillerin işlenmesi nedeniyle meydana gelen gerçek zarar için tazminat raporu düzenlenerek tazmini hususu mahkemeden istenir.
Gerçek Zarar ;
Madde 5 -
Gerçek zarar;

A) Suça konu emval ağaçtan elde edilmiş ise, suçun işlendiği yere en yakın orman satış yerinde suç konusu orman emvalinin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki (nev’ideki ) emval için beliren satışlar ortalamasından bu tür (nev’i) emvale ait o dönemde yapılmış kesim, taşıma ve istif giderlerinin çıkarılmasıyla elde olunacak birim fiyat üzerinden,

B)Suç konusu fidan ise,suçun işlediği yıl fidan başına isabet eden üretim, nakil,dikim ve arazi hazırlanması için hesaplanacak gerçek masraflar ile o yıla kadar, kesilen fidanlar için yapılmış bakım giderleri toplamının bir misli fazlası ile hesap edilerek elde edilecek miktar üzerinden,

C) Ormanlardan temin olunan ve değeri para ile ölçülebilecek diğer her türlü orman emvalinin gerçek zarar birim fiyatı (A) bendine kıyasen elde olunacak bedel üzerinden,

Hesap eldir.

Orman yangını sonucu meydana gelen zarar da (A) bendine göçre hesap edilir. Ancak kıymetlendirilmesi mümkün olan emval var ise, bu emval bedeli (A) bendine göre hesap edilen bedelden çıkarılır.
Cetveller ;
Madde 6 -
Orman İşletme Müdürlükleri,görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere , 7 nci maddeye göre ormanlardan elde edilecek her türlü emval için tazminata esas olacak birim değerlerini belirten bir cetvel düzenlemek zorundadırlar.
Tasdik,İlan ve Gönderme;
Madde 7 -
Orman İşletme Müdürlükleri düzenledikleri bu cetvelleri, bağlı bulunan Orman Bölge Başmüdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra,cetvelleri ilgi bulundukları ilçelerde belediyeler vasıtasıyla ilan ettirip, derhal birer nüshaların ı mıntıkasındaki Cumhuriyet Savcılıklarıyla Ceza ve Hukuk Mahkemelerine ve bu davarlın takip olunacağı kendi birimlerine gönderirler.
Cetvellerde süre ;
Madde 8 -
Cetvellerin tasdiki, ilanı ve gönderilmesi iş ve işlemlerinin her yılın ikinci ayının yirminci gününe kadar bitirilmesi zorunludur.
Geçerlilik ;
Madde 9 -
Bu cetveller ertesi yılın ikinci ayının son günü akşamına kadar geçerlidir.
Madde 10 -
Orman İşletme Müdürlükleri bu cetvelleri yukarıdaki maddelere göre her yıl yeniden düzenlemek zorundadırlar.
Madde 11 -
Yargı organları bu cetvellere göre tazminata hükmederler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
113 ncü Madde Uygulaması Dikili Ağaçtan Kesim Yapılması Halinde Zarar
İstek ve Sorumluluk ;
Madde 12 -
Dikili ağaçtan kesim yapılması halinde emval müsadere edilmiş olsa bile tazminat raporu düzenlenerek mahkemeden tazmini istenir.
Mahalli rayiç;
Madde 13 -
Dikili ağaçtan kesim yapılması halinde tazminat mahalli rayice göre hesaplanır.

Mahalli rayiç, suçun işlendiği yere en yakın orman satış istif yerinde,suç konusu orman mahsulü emvalin bir evvelki yıla ait bilanço döneminde yapılan açık artırmalı satışlarda aynı cins ve türdeki (nev’ideki)

Emval için beliren satışlar ortalamasıdır.
Cetvel ;
Madde 14 -
Orman İşletme Müdürlükleri, görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere dikili ağaçtan kesim yapılması halinde mahalli rayiç esas alınmak suretiyle her türlü emval için tazminata esas olacak birim değerlerini belirten bir cetvel düzenlemek zorundadır.
Cetvelle İlgili İş ve İşlemler ;
Madde 15 -
Orman İşletme Müdürlükleri 14 ncü maddede söz edilen cetvel hakkında Yönetmeliğin

7,8 ve 10 uncu maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak zorundadır.Bu yönetmeliğin 9 ve 10 ncu maddeleri bu cetvel içinde geçerlidir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
114 ncü Madde Uygulaması Ağaçlandırma Gideri
Tazminat Talebi ;
Madde 16 -
Her türlü orman suçları ile tahrip olunan veya yakılan sahalar için
   6831
   sayılı Orman Kanununda yazılı tazminatlardan başka, tahrip olunan veya yakılan sahaların yüzölçümleri ne olursa olsun ağaçlandırma giderinin tazmini de müdahale dilekçesinde ayrıca istenir.
  
Mahkemelerce, istek olmasa da ağaçlandırma giderinin tazminine karar verilir.
Madde 17 -
Ağaçlandırma gideri,ağaç cinsine göre cari yıl içindeki mahalli birim saha ağaçlandırma gideri esas tutularak hesaplanır.
Cetvel ;
Madde 18 -
Orman İşletme Müdürlükleri görev alanları içerisinde bulunan her ilçe merkezi için ayrı olmak üzere ve ağaç cinsine göre suçun işlendiği yıl içindeki mahalli birim saha ağaçlandırma giderini esas alarak, ağaçlandırma gideri birim değerini belirten bir cetvel düzenlemek zorundadırlar.
Cetvelle İlgili İş ve İşlemler ;
Madde 19 -
Orman İşletme Müdürlükleri bu cetvel hakkında Yönetmeliğin 7,8 ve 10 ncu maddelerinde belirtilen iş ve işlemleri yapmak zorundadırlar.Bu yönetmeliğin 9 ve 11 nci maddeleri bu cetveller içinde geçerlidir.
Dayanak ;
Madde 20 -
Bu Yönetmelik
   6831
   sayılı Orman Kanununa 2896 Sayılı Kanun ile eklenen Ek Madde 5 hükmüne istinaden hazırlanmıştır.
  
Yürürlük
Madde 21 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul