İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ORMAN ÜRÜNLERİNE VERİLECEK TAŞIMA BELGELERİNE AİT YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, Orman ürünlerinin taşınmasında kullanılan nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyelerinin düzenlenmesi ve kullanılmasına ait şekil ve esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Devlet ormanları ile Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde olunan veya ithal edilen odun ürünleri ile toplanması kanunen izne bağlı olan odun dışı ürünlerin taşınmasında kullanılacak tezkerelerin, sevk irsaliyelerinin düzenlenmesine, kullanılmasına, bunların denetlenmesine ve orman ürünlerinin kontrolüne ait şekil ve esasları kapsar
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   6831
   sayılı Orman Kanununun değişik 27, 41 ve 42 inci maddelerine istinaden hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen ;

Odun Emvali: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen endüstriyel odun ve yakacak odunu,

Odun Dışı Ürün: Ormanlardan elde edilen odun ürünleri dışında kalan, alınması, toplanması, taşınması kanunen izne bağlı olan ürünleri,

Endüstriyel Odun: Ormanlardan veya orman sayılmayan yerlerden elde edilen boylu ağaç ile tomruk, direk, sanayi odunu, kağıtlık odun, sırık, çubuk ve lif yonga ve benzeri odunları,

Yakacak Odun: Endüstriyel odun dışındaki odunu,

Gayrı Mamul Emval: İşlenmemiş orman ürünlerini,

Yarı Mamul Emval: Kısmen işlenmiş orman ürünlerini,

Mamul Emval: İşlenmiş orman ürünlerini,

Tezkere: Ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin kime ait olduğunun belgelenmesinde ve taşınmasında kullanılan, üzerinde ait olduğu tezkere cildinin seri ve yaprak numaralarından başka satışı yapılan veya devletten başkasına ait ormanlarla sahipli yerlerden elde edilen veya ithal edilen odun ve odun dışı orman ürünlerinin cins, sınıf, adet ve ebadına, hacim, kilo ve ster olarak miktarlarına, istif numaralarına, bulunduğu ve sevk edildiği yere, nakledildiği vasıtanın cins ve plaka, gemi veya vagon numarasına, sahibinin ve kesenin adına, unvanına ve imzasına ve benzerine ait bilgileri ihtiva eden, özel şartnamesindeki renk, ebat ve biçimde şifreli olarak basılmış bir tezkere cildi yaprağını veya kıymetli evrak formunu,

 Tezkere Cildi: Üst yaprakları kopabilen, çift nüshalı elli tezkere yaprağından oluşan ciltlenmiş kıymetli evrak cildini,

 Tezkere Kayıt Defteri: Orman bölge müdürlüklerinde, orman işletme müdürlüklerinde ve orman işletme şefliklerinde tezkere ciltlerine kaydedildiği defteri,

Tezkere Kesilmesi: Çift yapraklı olarak doldurulan tezkere cildinden üst yaprağı koparılmak ve dip yapraktan ayırmak suretiyle ürün sahibine verilmesini,

İfraz: Sevk edilen orman ürününün nakliye tezkeresine bağlanarak mevcudundan düşürülmesini, 

Müstenit: Kesilecek nakliye tezkerelerinin dayandığı belgeyi,

Taşıma Belgeleri: Nakliye tezkeresi, sevk irsaliyesini,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tezkere Çeşitleri, Sevk İrsaliyelerinin Kullanma ve Doldurma Esasları
Tezkere Çeşitleri ve Kullanma Esasları
Madde 5 -
Tezkere çeşitleri ve kullanma esasları aşağıda belirtilmiştir:

a)Devlet ormanlarından üretilen endüstriyel odunlara ait nakliye tezkeresi:     

Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip, satılan ürünün bedelinin yatırılmasının ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır (Ek -1).

b) Devlet ormanlarından üretilen yakacak odun ile odun dışı ürünlere ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere Devlet ormanlarından üretilip, satılan yakacak odun ve odun dışı ürün çeşitlerine satıştan sonra ürün bedelinin yatırılmasını ve ürün sahibi ile orman idaresi arasında yapılan teslimden sonra ürünün istenilen yere taşınmasında kullanılır. Kalan ürün bu tezkere ile mevcuda bağlanır (Ek -2).

c)
   6831
   Sayılı kanundan yararlananlara verilecek yapacak ve yakacak odunun kesme ve taşımasına ait nakliye tezkeresi: Bu tezkere, Orman Kanununun 31, 32 ve 33 üncü maddelerine göre verilecek yapacak odun ile
   6831
   Sayılı Kanunun 31 ve 32 maddelerine göre verilecek zati ihtiyaç yakacak odunun kesme ve taşınmasında kullanılır. (Ek - 3)

d) Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen orman ürünlerine ait nakliye tezkeresi: 

Bu tezkere, Devletten başkasına ait ormanlarla orman sayılmayan yerlerden üretilen odun ürünlerinin mevcuda bağlanmasında ve naklinde kullanılır. (Ek - 4)
  
Tezkerenin Doldurulma Esasları
Madde 6 -
Tezkereler aşağıdaki esaslara göre doldurulur:

a) Tezkerelerin bütün bölümleri eksiksiz olarak doldurulur. Satılan ürüne vurulan mamul damganın numarası yazılır.

b) Tezkerelerin altındaki boşluklara yazılan tezkere muhteviyatı ürünün miktarını  gösteren rakamların iki yanı, bu rakamların baş ve sonuna bir daha rakam ilave edilmeyecek şekilde çift çizgi ile kapatılır. Ayrıca ürünlerin miktarı yazı ile de yazılır.

c) Yük naklettiren ürün sahibi veya kanuni vekilinin ve tezkereyi kesen memurun adı soyadı, ayrıca memuriyet unvanı ve sicil numarası tezkerenin altına açık ve okunaklı olarak yazılır.

d) Tezkerenin kesildiği tarih okunaklı olarak rakam ve yazı ile yazılır.

e) Tezkerelerde yapılması gereken düzeltmeler, ancak tezkereyi dolduran ve kesen memur tarafından okumayı güçleştirmeyecek şekilde ve düzeltilen kelime ve rakamın üzeri yalnız bir çizgi ile çizilerek yapılır. Tezkerenin uygun bir yerine bu husus açıklanarak tarih ve imza ile tasdik olunur.

f) Tezkereler kopyalı olarak kopya kalemi ile veya aynı işi gören mürekkepli kalemle doldurulur.

g) Nakliye tezkereleri ürün sahibi veya kanuni vekiline kesilir.

h) Yakacak odun için verilen tezkerelerde cins bölümüne odunun karışık olması halinde sadece karışık deyimi yazılmakla yetinilmeyip karışıklığa dahil cinsler de yazılır ve miktarı ster, kilo, kental veya ton olarak toptan gösterilir.

ı) Nakliye tezkereleri her türlü taşıma araçları için ayrı ayrı doldurulup kesilir. Ürünler ile ilgili ölçü bilgilerinin tezkere yaprağına sığmaması halinde nakledilen ürünün tamamına ait bir ebat listesi iki nüsha düzenlenip imzalanarak bir sureti birinci varağa, ikinci sureti dip varağa eklenir. Nakliye tezkeresine, taşıma aracının çeşidi ile kamyon ve arabalarla yapılan taşımalarda aracın plakası da yazılır. Kamyonla yapılan taşımalarda her kamyona ayrı bir tezkere doldurulması ve kesilmesi şarttır.

j) Nakliye tezkeresi taşıyıcının taşıma imkanlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün sahibinin ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak verilir. Kabul edilecek süre ve taşıyıcının takip edeceği yol ve taşıma aracının hareket gün ve saati ile nakliye tezkeresindeki geçerli sürenin bitim tarihi tezkerenin ilgili bölümüne veya uygun bir yerine yazı ile yazılır.
Sevk İrsaliyelerinin Düzenleme Esasları
Madde 7 -
Sevk irsaliyeleri aşağıdaki esaslara göre doldurulur:

a) Sevk irsaliyesi; müstenit orman ürünlerine ait nakliye tezkeresinin cilt, sayfa ve tarihi ile sevk edilecek ürünlerin adedi, cinsi, nevi, vasfı, ebadı, miktarı, bedeli (Birim Fiyatı), hareket tarih ve saati ile mesafe dikkate alınarak tanınan nakletmeye esas geçerlilik süresi, ayrıca ilgili diğer bilgilerle eksiksiz olarak doldurulur.

b) Sevk irsaliyelerinde ürünün miktarını gösteren rakamların iki yanı, bu rakamların baş ve sonuna bir daha rakam ilave edilmeyecek şekilde çift çizgi ile kapatılır, ayrıca yazı ile yazılır.

c) Sevk irsaliyesinin kesildiği tarih okunaklı olarak yazılır.

d) Sevk irsaliyesinde yapılması gereken düzeltmeler, düzenleyen tarafından okumayı güçleştirmeyecek şekilde ve düzeltilen kelime ve rakamın üzeri yalnız bir çizgi ile çizilerek yapılır, tarih ve imza ile tasdik olunur.

e) Sevk irsaliyeleri her türlü taşıma araçları için ayrı ayrı doldurulup kesilir. Ebatları çok değişik olması nedeniyle sevk irsaliyesine sığmaması halinde sayfanın arkası kullanılır. Sevk irsaliyesinde; düzenleme tarihinin yanı sıra, malın fiili sevk tarihi, taşıma aracının çeşidi ve plakasının yazılması zorunludur.

f) Sevk irsaliyesi taşıyıcının taşıma imkanlarına, taşıma aracının çeşidine ve ürün sahibinin ürününü taşımak istediği yere göre süreli olarak düzenlenir. Kabul edilecek süre ve taşıyıcının takip edeceği yol ve taşıma aracının hareket gün ve saati ile sevk irsaliyelerinin nakle esas geçerli süresinin bitim tarihi ve saati sevk irsaliyesinin ilgili bölümüne veya uygun bir yerine yazı ile yazılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tezkerenin Kesilmesi Esasları
Nakliye Tezkerelerinin Kesilmesi
Madde 8 -
İstif veya satış istif yerlerinden satılarak karşılığı yatırılmış ürünler için teslim tesellüm tutanağının tutulmasından sonra ürünün bulunduğu yerde nakliye tezkeresi verilir. Kullanılan nakliye tezkeresi cildi bitmeden geri kalan ürüne aynı tezkere cildinde ara mevcuduna tezkere kesilir.
İlk Taşıma Yerinden Başka Yere Sevk
Madde 9 -
İlk taşındığı yerden başka yere taşınmasında zorunluluk olan ürünler için eski nakliye tezkeresine müsteniden yeniden nakliye tezkeresi kesilir.
İfraz ve Kalan Ürüne Verilecek Tezkere
Madde 10 -
Tezkereden ifrazen yapılacak taşımalarda gerek taşınacak ve gerekse geri kalacak ürüne tezkere verilmesinde yerinde kontrol esastır.
Yüklemeden Sonra Tezkere Kesilmesi
Madde 11 -
Nakliye tezkereleri taşınacak ürünler taşıma araçlarına yüklendikten sonra kesilir. Ölçme ve tartı işi yükleme sırasında yapılır, tartılarak yüklenen ürün yükleme tutanağına bağlanır. Yükleme tutanağı tezkereyi kesen memur, ürün sahibi veya kanuni vekili ile taşıyıcı tarafından imzalanır. Tutanağın bir nüshası nakliye tezkeresinin dip yaprağına bağlanır. Yükleme mümkün olduğu kadar benzer çapların bir arada bulunmasını ve damgaya tabi ürünün başına vurulan damga izlerinin nakil araçları üzerinde de kontrolünü mümkün kılacak şekilde yapılır veya yaptırılır.

Demiryolları ve denizyolları ile yapılacak taşımalarda tezkerenin verilmesi ve yüklemelerin yapılması bu ilgili kuruluşlar ile orman idaresi arasında tespit olunacak şekil ve usullere göre cereyan eder.
Tartı Aleti Bulunmaması
Madde 12 -
Tezkereden ifrazen verilen nakliye tezkerelerine ait yakacak ve tali ürünlerin yükleme ve boşaltılmasında tartı aleti bulunmaması halinde,miktar görevli memurlarca diğer mahalli usullere göre tayin ve tespit olunur. Bu husus yükleme ve boşaltma tutanaklarında belirtilir.
Tezkere Dip Yapraklarına Eklenecek Müstenit Belgeler
Madde 13 -
Tezkerelerin dip yapraklarına yapılan muamelenin çeşidine göre müsteniden aşağıdaki belgeler eklenir. Bu belgelerin tarih ve numaraları da verilecek tezkereye yazılır:

a) Satışlarda, satılan ürün bedelinin yatırılmasından sonra satış komisyonu kararının tarihi, numarası ve satılan ürünün miktarının ( m3, ster veya kentalinin ) satış fiyatını, buna dair saymanlık işlem fişinin tarih ve numarasını gösterir orman işletme müdürlüğünden ilgili orman işletme şefliğine yazılan yazı, orman işletme şefliğince yapılan satışlarda sayman mutemet alındısı,

b) Satılan envale ait ebat listesi

c) Teslim tesellüm tutanağı

d) Tartı tutanağı

e) Tartılarak taşıt araçlarına yüklenen ürünün tespitine ait yükleme tutanağı

f) Mevcuduna ait tezkere

g) Tezkerenin kaybolması halinde kaybolma olayının tetkikine ait belge,

h) Orman sayılmayan sahipli araziden yapılan kesimlerde keşif tutanak ve raporlarının gün ve sayısı, orman işletme müdürlüğünün veya orman bölge müdürlüğünün onay yazısının gün ve sayısı,

ı) Tahkiki gereken hallerde olayı tespit eden tutanak ve rapor,

i) Enkaz nakli işlemlerinde izin belgesi
Belgelerin Dip Yaprağa Bağlanma Şekli
Madde 14 -
Genel olarak tezkerelere müstenit bütün belgeler orman ürünü sahibine verilen tezkerenin dip yaprağına ayrılmayacak şekilde eklenir.

İlk ifraz işleminin yapıldığı ciltten nakliye tezkeresi verilmesi halinde bu belirtme “Müstenidi ……..gün ve /……….seri, .........yaprak sayılı tezkere iş bu cildin ……….numaralı dip yaprağına eklidir.” şeklinde olur.
Taşıma Araç ve Yerlerinin Değişmesi
Madde 15 -
Taşıma aracı çeşidinin ve taşıma yerlerinin değişmesini gerektiren hallerde, tezkereler usulüne göre değiştirilir.
Müstenit Tezkerenin Aynı Nakliye Cildinde Kalması
Madde 16 -
İfrazen verilen nakliye tezkerelerinde, müstenit tezkerenin aynı nakliye tezkere cildinde kalması için bir şahsa ait tezkerelerden ifrazen yapılan taşımalar aynı nakliye tezkeresi cildinde bitmediği takdirde son taşınandan sonra kalan ürünün mevcuduna tezkere kesilir. Bu tezkereye müsteniden yeni ciltten ifrazen nakliye tezkeresi kesilmeye başlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması Halinde Yapılacak İşlemler
Tezkere Yaprağını Kaybedenler
Madde 17 -
Sahibi bulunduğu tezkere yaprağını kaybedenler ürünün bulunduğu yerdeki il ve ilçe gazetesi ile, gazete çıkmayan yerlerde mutat vasıtalarla ve belediye kanalı ile tezkerelerini kaybettiklerini ve yenisini alacaklarından eskisinin hükmü kalmadığını, tezkere tarih ve numarasını belirtilerek bir defa ilan ettirdikten sonra ilana dair gazete ve belge ekli bir dilekçe ile ürünün bulunduğu yerin orman işletme müdürlüğüne veya orman işletme şefliğine başvurarak tezkerelerinin yenilenmesini isterler. Bu başvuru üzerine kayıp tezkerenin dip yaprakta yazılı ebatlara, ölçü birimlerine, cins ve evsafa uygunluğunun ve süresinin doğruluğunun anlaşılması, kayıp tezkerenin verildiği yerle, tezkere ürünlerinin sevk olacağı yer arasında tezkere tarihi ile müracaat günü arasında taşıma yapılmadığının kayıtlarda tetkiki suretiyle tahakkuku halinde, mevcut ürün miktarına göre ve yukarıda belirtilen araştırmaları belgelendiren tutanağa müsteniden İşletme Müdürünün yazılı emri ile yeniden tezkere verilir.
Görevlilerin Zimmetindeki Tezkere Cilt ve Yapraklarının Kaybolması
Madde 18 -
Görevli memurların zimmetinde bulunan tezkere cilt ve yapraklarının kaybı halinde o memur hakkında tahkikat yapılır. Ayrıca kaybolan tezkere cilt ve yapraklarının kullanılmasına meydan vermemek için durum ilgili orman bölge müdürlüğünce tezkerenin kullanılması ihtimali olan yerlerdeki teşkilata derhal duyurulur. Ayrıca bütün teşkilata derhal tamim edilmek üzere merkeze de bilgi verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Şekil Değiştirme İşleri
Şekil Değiştirmelerde Yapılacak İş ve İşlemler
Madde 19 -
Şekil Değiştirmelerde İş ve İşlemler aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Ürün sahipleri ellerinde gayri mamul olarak bulunan ve kaynağında çapraz damgaya tabi tutulmuş, bu Yönetmelikte belirtilen yasal taşıma belgelerine uygun orman ürünlerini imalata verirler. Yapılan işlemler gerekli görüldüğünde orman memurlarınca mahallinde kontrol edilir.

b)Yakacak odundan kömür imal etmek isteyenler ellerindeki yakacak odun taşıma belgesi ile orman idaresine başvurur. İdarece gerekli işlemler ve kontroller yapılır. Kömür yapılmasına izin verilir. Zayiat miktarı, tecrübe ile veya genel olarak kabul edilen 1/5 imal nispetine göre bulunur.
ALTINCI BÖLÜM
Kontrol ve Denetim İşleri
Taşıma Aracı Arızası ve Sevk Yerini Değiştirme
Madde 20 -
Taşıma araçları herhangi bir sebeple taşıma belgesinde gösterilen zamanda hareket etmez veya yolda bir arızaya uğrarsa, İlgili işletme şefi veya görevlendireceği memurlarca taşıma belgesi arkasına arıza sebebi, yeri, hareket zamanı ve süresi hakkında açıklama yapılır ve altı açıklamayı yapan tarafından tarih atılmak, memuriyet unvanı yazılmak suretiyle imzalanır. Ürün sahibi sevk yerini taşıma sırasında değiştirmeye karar verirse en yakın orman teşkilatına baş vurarak elindeki tezkereyi değiştirir.
Hacmen veya Veznen Fazlalık
Madde 21 -
Orman ürünleri adedi, cinsi, çeşidi, niteliği,ebadı,bedeli , hareket tarihi ve saati ile geçerlilik süresi itibariyle ibraz olunan  nakliye tezkeresi , sevk irsaliyesine uyduğu ve damgaya tabi olanlar damgalı bulunduğu takdirde, hepsi üzerinden hacmen (metreküp veya ster) %10  ve veznen (ağırlık) yüzde onbeşine kadar çıkacak fazlalık için nakliye tezkeresi , sevk irsaliyesinde yazılı satış bedeli (birim fiyatı) üzerinden tutarı ve bu tutarın yüzde on fazlası alınarak serbest bırakılır.

Belirtilen oranlara uygun olarak çıkan fazlalıklar hakkında iki nüsha tutanak düzenlenir. Bunlardan biri tahsil edilen bedele ait muameleye esas olur. Tutanağın öteki nüshası ise tezkerenin kesildiği daireye veya memura gönderilir.    

Fazlalıklarda tutanağı alan daire veya memurca şayet varsa geri kalan istihkaktan ve mevcudundan fazlalıkların mahsubu yapılır.        

Yukarıdaki sınırları aşan miktar bütün fazlalığı kapsamak üzere kaçak sayılarak orman idaresince zapt olunur.
Tezkere ile Sevk İrsaliyesinde Eksikliğin ve Yanlışlığın Görülmesi
Madde 22 -
Orman ürünlerini nakledenler ; taşıma esnasında nakliye tezkeresi sevk irsaliyesi veya diğer taşıma belgesini üzerinde bulundurmaya ve ilgili memurlarca istendiğinde göstermeye mecburdurlar.

Kontrolü yapan memur ibraz edilen Tezkerede , sevk irsaliyesinde tetkik ve tahkiki gerektirecek eksik ve yanlışlıklar gördüğü taktirde; durumu en kısa zamanda amirine bildirir. Amir tarafından da gereken soruşturma yapılarak işlem en kısa sürede sonuçlandırılır.
Tezkere Aranmayacak Haller
Madde 23 -
Şehir ve kasabalardaki ticarethane ve fabrikalardan alınan mamul, yarı mamul ve gayrı mamul orman ürünleri şehir içinde sevk irsaliyesi ile taşınabilir. Bu ürünler için nakliye tezkeresi aranmaz . Bu belgelerin taşıma araçlarında bulundurulması zorunlu olup orman memurlarınca istendiğinde göstermeye mecburdurlar.
Tezkere ve Sevk İrsaliyesinin Vizesi;
Madde 24 -
Görevlendirilen memurlar; nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesini kontrol ettikten sonra gün ve saatini yazarak nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesini vize ederler. Tezkere veya sevk irsaliyesi muhtevasının; adet ve hacim toplamını veya kental, ton, kilo veya ster olarak miktarını, numara ve tarihini, ürünlerin cinsini ve çeşidini, taşıma aracının plaka numarasını, taşıyıcının hüviyetini ve kontrol tarihini tasdikli kontrol defterine işlerler.
Tezkere Değiştirilmesi ve Değiştirilmeden Taşıma
Madde 25 -
Değişikliğe tabi tutulmayan gayri mamul ürünlerin; nakliye tezkeresinde yazılı ilk götürüldüğü yerden başka yere taşınmasında taşıyıcının eski nakliye tezkeresini ürün mevcuduna göre yeniletmesi ve bu maksatla elindeki nakliye tezkeresine müsteniden yeni nakliye tezkeresi alması mecburidir.    

Tezkeresini değiştirmeksizin orman ürünü taşıyanların ürünleri kaçak olup olmadığını incelemek üzere alıkonulur. Kaçak olmadığı ve tezkeresinin değiştirilmediği anlaşılırsa alıkonulan ürünler sahibine teslim edilerek götürülmek istenilen yer için yeni nakliye tezkeresi verilir. Kaçak olduğu anlaşılan ürünler hakkında
   6831 Sayılı Orman Kanunun 91
   nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır.  

Tezkeresi değiştirilmeden taşıma yapılan ürünlerden dolayı
   6831 Sayılı Orman Kanununun 100
   üncü maddesinin son fıkrası hükmü gereğince failleri hakkında takibata girişilir.
  
Aynı Taşıma Belgeleri ile Birden Fazla Taşıma
Madde 26 -
Aynı nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesi ile birden fazla taşındığı anlaşılan ürünler zapt olunur. Bu ürünlerin failleri hakkında gerekli kovuşturma yapılır.
Nakliye Tezkeresinin veya Sevk İrsaliyesinin Zayii Olduğu İddiası
Madde 27 -
Bir yerden başka bir yere taşınan ürünlere ait nakliye tezkereleri ile sevk irsaliyesinin zayi olduğu iddia olunursa iddianın doğruluğu tahakkuk edinceye kadar bu ürünler bulunduğu yerde alıkonulur. 

Tahkikat sonunda bunların taşınması için ürünün çıktığı yerden usulüne göre nakliye tezkeresi veya sevk irsaliyesinin verildiği ibraz edilirse sahibine iade edilir. Aksi halde zapt olunarak failleri hakkında
   6831 Sayılı Orman Kanununun 84
   üncü maddesi veya genel hükümler uygulanır.
  
Orman Ürünlerinin Denetimi
Madde 28 -
   6831
   sayılı Orman Kanununun ilgili maddeleri gereğince orman memurları; orman ürünlerini işleyenleri, taşıyanları, bulunduranları, kullananları, satanları ve satın alanları denetler ve bu denetimlerde orman emvallerinin; sevk irsaliyesine müstenit olan nakliye teskerelerindeki ebat, cins ve miktarlarına uygunluğunu, satın alanların ve satanların, bulunduranların ve kullananların yasal yollardan temin edip etmediklerini kontrol ederler ve
   6831
   sayılı Orman Kanununa aykırı eylem yapıldığı tespit edildiğinde gerekli yasal işlemi yaparlar.
  
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Damga ve Nakliye Tezkeresine Tabi Olan ve Olmayan Orman Ürünleri
Madde 29 -
a) Damga ve Nakliye tezkeresine tabi olan Ürünler: Devlet Ormanlarından, Devletten başkasına ait ormanlardan ve orman sayılmayan yerlerden elde edilen ve ölçü birimi metreküp olan gayri mamul ürünler, damga ve nakliye tezkeresine tabidir. Metreküp ile ölçülen gayri mamul ürünlerin şekil değiştirmeden tekrar nakli halinde yeniden nakliye teskeresi kesilir.

b) Yalnız Nakliye Tezkeresine Tabi Olan Ürünler: Ster ve ağırlık ölçülü ürünler sadece nakliyeye tabidir.

c-) Damga ve Nakliye Teskeresine Tabii Olmayan Ürünler: Kaynağı itibarı ile yasal yollarla sağlanmış olmak kayıt ve şartıyla bu maddenin (a) ve (b) bentlerinin dışındaki tüm ürünler ( işlenmiş olan kereste, kapı, pencere, parke, talaş, çıta ve benzeri.)

ile
   6831
   Sayılı Kanun ile damga ve nakliyeden muaf tutulan ağaç türlerine ve bunlara ait ürünlerdir.
  
İthal Olunan Orman Ürünleri
Madde 30 -
Türkiye ormanlarında yetişen ve yetişmeyen orman ürünlerinde; 
 
a)Türkiye ormanlarında yetişmeyen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri: Bitki ithal kapılarından fatura veya faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal izin belgesine uygunluğu ile yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle fatura ve sevk irsaliyesi ile sevk olunur. 
 
b) Türkiye ormanlarında yetişen türlerden olup ithal olunan orman ürünleri: 
 
Bitki ithal kapılarından fatura veya faturanın tasdikli bir sureti ve sağlık sertifikası veya tasdikli sureti ve kontrol görevlileri tarafından düzenlenen, ithal olunan orman ürününün Zirai Karantina Yönetmeliğine ve bitki ithal permisine uygunluğu ile yurda girişinde sakınca bulunmadığını belirten belge veya tasdikli sureti müstenit yapılmak suretiyle, bitki ithal kapılarında mavi renkle mamul damga ile damgalanıp mevcuduna nakliye tezkeresi düzenlenir. Bu şekilde nakliye tezkeresine bağlanan ithal orman ürünü fatura ve sevk irsaliyesi ile sevk olunur.
Resmi Dairelere Verilen Orman Ürünleri
Madde 31 -
Resmi daireler ve kurumlar kendi ihtiyaçlarında kullanılmak üzere stok yerlerinden veya fabrikalarından iş yerine taşıyacakları tomruk, kereste, travers, direk ve sanayi odunlarını damgalı olmak şartı ile kendilerine ait belgelerde bulunması gereken bilgiler olması halinde ve sevk irsaliyesi yerine geçen belgelerle taşıyabilirler. Bunlardan ayrıca tezkere aranmaz.
Devir ve Ciro
Madde 32 -
Nakliye tezkereleri muhteviyatı malları başkasına devreden ürün sahipleri, bu işlemi yerel orman teşkilatına bir dilekçe ile bildirirler. Bu bildiriye dayanılarak ciro işlemi yerel orman işletme müdürü, orman işletme şefi veya onların yetkili kılacağı memurun huzurunda tezkerenin arkasına, ürünün yeni sahibinin adı, soyadı ve ikametgahı belirtilmek suretiyle ciro edenin imzası ile açıkça yazılır. Bu ciro işleminin alt tarafı pul yapıştırılıp tarih atılarak dairesinin resmi mühür’ü ile tasdik olunur. 

Nakliye tezkereleri, ürünlerin taşınması sırasında yolda ciro edilemezler. Ancak tezkerelerinde yazılı sevk yerlerine getirilmeden satılan ürünlerin tezkeresi, tezkere sahibinin mahalli orman teşkilatına dilekçe ile başvurusu üzerine ürünleri alana teslim edilir ve satış işlemleri de tezkere arkasına yukarıdaki tarif gereğince yazıldıktan sonra yeni alıcısı adına yeni nakliye tezkeresi verilir.
Toplanması İzne Bağlı Odun Dışı Ürünler:
Madde 33 -
Odun dışı ürünlerin toplanması aşağıdaki şekilde yapılır:

a)Toplanması
   6831 Sayılı Kanunun 37
   nci maddesi ile orman idaresinin iznine tabi tutulan odun dışı ürünlerin ormandan çıkarılması ve taşınması nakliye tezkeresi alınmasına bağlıdır.

b) Odun dışı ürünlerin şekil değişikliğinden sonra elde edilen ürünlere ayrıca nakliye tezkeresi düzenlenmez. Ancak; odun dışı ürünler ve bunların şekil değişikliğinden elde edilen mamullerinin yurt içi taşımaları ile depo, fabrika ve imalathanelerde yapılacak sondaj kontrollerde mal sahipleri ilk düzenlenen nakliye tezkerelerini ibraz etmek zorundadırlar.

c) Sahipli arazilerden elde edilen odun dışı ürünler muhtarlıktan alınacak belge ile taşınabilir.
  
Orman Sayılmayan Sahipli Yerlere ait Ürünler:
Madde 34 -
   6831
   Sayılı Kanun ile damga ve nakliyeden muaf tutulan ağaç türleri ve bunlara ait ürünler hakkında kanunun özel hükümlerine göre uygulama yapılır.
  
Devletten Başkasına Ait Ormanlardan elde edilen Ürünler:
Madde 35 -
Bedele ait hususlar ayrı olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kuruluşlarına ait ormanlarla, özel ormanlardan elde edilecek orman ürünleri bu Yönetmelik hükümlerine göre damga ve tezkereye tabidir.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Tezkerelerle İlgili Diğer Hususlar:
Madde 36 -
Tezkerelerin basımı, muayenesi, ambar işlemleri, teslimi ve tesellümü, korunması ve tezkere kesmeye yetkilendirmeler, görevlendirmeler ve diğer hususlarla ilgili esaslar Orman Genel Müdürlüğünce çıkarılacak talimatta belirlenir.
Yürürlükten Kaldırma:
Madde 37 -
12/08/1986 tarihli ve 19193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Orman Ürünlerine Verilecek Tezkerelere Ait Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
Madde 38 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 39 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Orman Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul