(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ İŞYERİ HEKİMİ ÇALIŞMA ONAYI YÖNETMELİĞİ

Amaç ve Dayanak
Madde 1 -
Bu Yönetmelik,
   6023
   sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 5 inci ve 59 uncu maddesine dayanılarak, aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (c) bendine ve 5 inci maddesine göre işyeri hekimi önerilmesi ve verilecek çalışma onaylarının usul ve esaslarının saptanması amacıyla hazırlanmıştır.
  
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, işyeri hekimi olarak çalışan ve çalışmak isteyen hekimleri kapsar.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birlik: Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’ni,

b) Oda: Tabip Odası’nı,

c) İşyeri Hekimi: Yürürlükteki mevzuata göre işyeri hekimi olarak çalışma hak ve yetkisine sahip olan hekimi,

d) Çalışma Onayı: İşyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimin belli bir işyerinde çalışabilmesi için Oda Yönetim Kurulu tarafından verilen onayı, ifade eder.
Çalışma Onayı İçin Gerekli Belgeler
Madde 4 -
Çalışma onayı verilebilmesi için aşağıdaki belgelerin, ilgilisi tarafından Oda’ya verilmesi gerekir: 
 
a) İşyeri Hekimliği Sertifikası ve varsa sürekli eğitim katılım belgelerinin fotokopileri, 
 
b) İşyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu, 
 
c) Hekimin mevcut çalışma saatlerini gösterir belge, (İşyeri Hekimliğine başlaması ile birlikte kamuda çalışan hekimlerden 2368 sayılı Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun’a göre kısmi zamanlı çalışmaya başladığına dair yazı istenir), 
 
d) Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır), 
 
e) TTB tarafından belirlenen asgari ücrete aykırı olmayan Bordro örneği (İlk ücret alındığında) Odaya iletilir, 
 
f) İşyeri Hekimliği Sözleşmesi, 
 
g) Çalışan işçi sayısını gösteren son döneme ait SSK dört aylık Sigorta Primleri Bordrosu, 
 
h) İşyeri Tanıtım Formu. 
 
Yukarıda belirtilen belgelerden (g) ve (h) bendinde belirtilen belgeler ilgili işverenden; diğer belgeler ise ilgili hekimden istenir. 
 
Çalışma Bakanlığı’nda Hekim İş Güvenliği Müfettişi olarak üç yıl çalışmış olduğunu belgeleyen hekimler ile İş Sağlığı veya İşyeri Hekimliği alanında uzmanlık ya da doktora derecesi bulunanlardan (a) bendindeki İşyeri Hekimliği Sertifikası istenmez. 
 
Yukarıda belirtilen belgelere, Tabip Odası tarafından verilen İşyeri Hekimi Çalışma Onayı’nın eklenmesiyle oluşturulacak İşyeri Hekimi dosyası Tabip Odası’nda saklanır. Oda tarafından, işe başlayan ve işten ayrılan işyeri hekimlerinin bilgileri değişiklik tarihinden itibaren bir ay içinde Birliğe bildirilir.
İşyeri Hekimleri Sıralama Listesi
Madde 5 -
Bölgesinde işyeri hekimi olarak çalışmak isteyen hekimlerin listesi ilgili Oda tarafından hazırlanır. Hekimler, bu listede, hizmet verilecek işçi sayısına göre ayırabilecekleri süre dikkate alınarak sıralanırlar. Aynı durumdaki hekimlerin sıralaması 6 ncı maddedeki esaslara göre düzenlenir.
Çalışma Onayı Verilmesinin Koşulları
Madde 6 -
Oda, işyeri hekimi olarak çalışma onayı vereceği hekimlere ilişkin istemleri;

a) İşyerinde çalışan işçilerin sayısına göre ayrılması gereken çalışma süresini,

b) Hekimin varsa diğer görevlerini,

c) İşin en iyi şekilde yapılması için gerekli nitelikleri,

d) İşyerine ulaşım için ayrılması gereken süreyi,

e) Hekimin işyeri hekimleri listesindeki sırasının
   6023
   sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinin (c) bendinde ve 5 inci maddesinde belirtilen işlerin hekimler arasında adaletli dağıtılması ilkesine aykırı olmamasını, inceleyerek karara bağlar.

İşyeri hekimi çalıştıracak işyerlerine, bu maddede belirtilen unsurlar yönünden durumu uygun olan hekim veya hekimlerin isimleri esas olarak sıralama listesine göre bildirilir.

İşyeri hekimi olarak görev alacak hekimlerin her türlü mesleki etkinliklerinin toplam çalışma süresinin aylık 220 saati aşmaması gözetilir.
  
Çalışma Onayının Yenilenmesi
Madde 7 -
Çalışma Onayı, her yıl Şubat ayı sonuna kadar aşağıdaki bilgi ve belgeler incelenerek yenilenir.

a) Son döneme ait SSK dört aylık Sigorta Primleri Bordrosu,

b) İşyeri Tanıtım Formu,

c) İşyeri Hekimi Bilgi Derleme Formu,

d) Oda ödentilerinin yatırıldığını gösterir belge (Oda kayıtlarından bakılır),

e) TTB tarafından belirlenen asgari ücrete aykırı olmayan Bordro örneği, istenir.
Çalışma Onayının İptali
Madde 8 -
Bu Yönetmelikte çalışma onayının verilmesi için aranılan koşullardan herhangi birisinin ortadan kalkması halinde çalışma onayı iptal edilir.
Madde 9 -
Tabip odalarının, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin işlemlerinin birbiri ile uyum içinde olması
   6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun 59
   uncu maddesinin (c) bendi uyarınca Merkez Konseyi tarafından çıkartılacak yönergelerle sağlanır.
  
Yürürlük
Madde 10 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
Bu Yönetmeliği Türk Tabipleri Birliği yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul