(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU YÜKSEK İSTİŞARE KURULU YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu "Yüksek İstişare Kurulu'nun çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik  Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu bünyesinde yer alan Yüksek İstişare Kurulunun kuruluş, çalışma usul ve esaslarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 101’inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
    
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu’nu

YİK:Yüksek İstişare Kurulu'nu İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş
Kuruluş
Madde 5 -
YİK, TESK Genel Kurul üyeleri arasından TESK Yönetim Kurulu'nca veya  Yürütme Kurulu’nca atanacak yirmibir üyeden oluşur.
Üyelik Nitelikleri
Madde 6 -
TESK Genel Kurul üyeleri arasından YİK üyeliğine atanacakların en az üç yıl süre ile oda, birlik, federasyon veya TESK Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olması şarttır.
Başkanlık
Madde 7 -
TESK Genel Başkanı YİK'nun da başkanıdır. Kurulun kendi üyeleri arasından seçeceği iki başkan yardımcısı YİK çalışmalarının yürütülmesinde Başkana yardımcı olur.
Komisyonlar
Madde 8 -
YİK çalışmaları, başkan yardımcılarının başkanlığında kurulacak komisyonlar marifetiyle yürütülür. Komisyon çalışmalarına TESK uzmanları veya gerektiğinde görüşülen konunun uzmanları da katılabilir.
Sekreter ya
Madde 9 -
YİK'nun sekreterya hizmetleri TESK Genel Sekreterliği'nce yürütülür. TESK Genel Sekreteri, YİK toplantılarına katılır.
Yüksek İstişare Kurulu'nun Görevleri
Madde 10 -
YİK'in başlıca görevleri şunlardır:

a) TESK Yönetim Kurulunca havale edilen kanun, tüzük ve yönetmelikleri hazırlamak, mevzuat değişikliği tekliflerini incelemek ve görüş bildirmek,

b) Federasyonlar ve birliklerin, gerektiğinde odaların çalışmalarını mevzuat ve statüleri çerçevesinde yürütmelerini sağlamak için lüzum görülecek zamanlarda işlemlerini incelemek ve alınması gerekli tedbirler hakkında ilgililere tebligatta bulunmak üzere TESK Yönetim Kuruluna bilgi vermek,

c) TESK'na bağlı kuruluşların sorunlarını incelemek, yerinde tespit etmek ve TESK Yönetim Kuruluna iletmek,

d) TESK Genel Başkanınca verilen diğer görevleri yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Toplantılar ve Harcırahlar
Toplantıya Çağrı Usulü
Madde 11 -
YİK toplantıları TESK Genel Başkanının yazılı daveti üzerine yapılır.
Gündem
Madde 12 -
YİK'nun toplantı gündemi TESK Genel Başkanınca tespit edilir ve uygulanır.
Toplantılar ve Kararlar
Madde 13 -
YİK toplantılarına TESK Genel Başkanı başkanlık eder.

Toplantıda kararlar çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.
Görev Seyahatleri
Madde 14 -
YİK üyeleri, bu Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde sayılan görevleri gereği, TESK Genel Başkanınca belli sürelerle yurt içinde görevlendirilebilirler.
Harcırah ve Huzur Hakkı
Madde 15 -
Yüksek İstişare Kurulu üyelerine toplantılar ve görev seyahatleri nedeniyle ödenecek harcırahlar ve huzur hakları, TESK Yönetim Kurulunun teklifi ile TESK Genel Kurulunca veya Genel Kurulun toplanmadığı yıllarda ise Başkanlar Kurulunca belirlenir ve alınacak kararlar çerçevesinde ve Konfederasyon bütçesinden ödenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
Madde 16 -
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun 23/5/1997 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu toplantısında kabul edilen "Yüksek İstişare Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 17 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
Bu Yönetmelik hükümlerini, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul