En son güncellemeler 23 Ekim 2020 iş günü sonunda yapılmıştır
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI ŞUBE VE İRTİBAT BÜROLARININ AÇILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar odalarının çalışma bölgesinin bulundukları ilçe sınırları şeklinde değiştirilmesi sebebiyle; o ilçe hudutları dahilinde kurulmuş bulunan odalarla üyeleri arasında iletişim ve koordinasyonun sağlanması ve işlemlere akıcılık ve kolaylık getirilebilmesi amacıyla kurulacak şube ve irtibat bürolarının çalışma esas ve usullerini belirlemektedir.
Kapsam
Madde 2 -
   507
   sayılı Kanunun 3741 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesine göre, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarının kuracakları irtibat bürosu ve şubelerin açılması ile çalışma esas ve usullerini kapsar.
  
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik
   507
   sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu'nun 3741 sayılı Kanunla değişik 4’üncü maddesi ve 101'inci maddesinin (o) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu yönetmelikte geçen;

Oda : Esnaf ve Sanatkarlar Odalarını,

Şube : Odalara ait belirli görevleri yürütmek üzere kurulan şubeleri,

İrtibat Bürosu : Küçük hacimde üyelere hizmet veren birimlerini ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş Çalışma Esasları
İrtibat Bürosu Kuruluşu
Madde 5 -
Odanın üye sayısı ve çalışma bölgesinin konumu itibariyle hizmet hacmi ve kapasitesinin zorunlu kıldığı durumlarda odalar, çalışma bölgeleri içinde irtibat büroları tesis edebilirler. Gerekli durumlarda odanın bağlı olduğu birliğin önerisi ile de irtibat büroları kurulabilir.
Şube Kuruluşu
Madde 6 -
Şube veya şubeler; iş hacmi ve kapasitesi, irtibat bürolarının üzerinde olan, hizmetin verimliliği ve gerekleri ancak, irtibat bürosuna kıyasen geniş bir kadronun çalışmasını gerektirdiği durumlarda, oda tarafından tesis edilir. Gerekli durumlarda odanın bağlı bulunduğu birliğin önerisi ile de şubeler kurulabilir.
İrtibat Bürosu ve Şubelerinin Çalışma Esasları
Madde 7 -
İrtibat bürosu ve şubelerin esasları şunlardır.

a) İrtibat bürosu ve şube, odaca üyelere verilmesi zorunlu hizmetlerden sadece onay, kimlik belgelenmesi, trafik tescil belgeleri verir ve bağlı oldukları odalarca mevzuata uygun verecekleri diğer görevleri yürütürler.

b) İrtibat bürosu ve şubenin tüm elemanları işinin gerektirdiği sayı ve niteliklerle sınırlı olarak odaların yetkili organlarınca atanır.

c) İrtibat bürosu ve şubenin tüm harcamaları bağlı oldukları odalarca karşılanır ve gelirleri bağlı oldukları odaya gelir kaydedilir.

d) İrtibat bürosu ve şubenin bağlı bulundukları odalarla tam bir birlik ve uyum içerisinde çalışmaları esastır.

e) Odalar çalışma bölgeleri dışında irtibat bürosu ve şube açamazlar.

Bu büroların tüm elemanları işinin gerektirdiği sayı ve niteliklerle sınırlı olarak odaların yetkili organlarınca atanır. İrtibat büroları odaca üyelere verilmesi zorunlu hizmetlerden sadece onay ve kimlik belgelenmesi gibi hususlara tekabül eden hizmetleri verir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetme ve Kapatma
Denetim
Madde 8 -
İrtibat bürosu ve şube her zaman ve her durumda bağlı bulundukları odaca denetlenir.

Ayrıca odanın bağlı bulunduğu üst kuruluşlarca da irtibat bürosu ve şubenin çalışmaları her zaman denetlenebilir.
Kapatma
Madde 9 -
İrtibat bürosu ve şube, faaliyetlerinin mevzuat çerçevesinde durdurulması, hizmet hacmi ve kapasitesinin daralması ve dolayısıyla masraflarının karşılanamayacak duruma gelmesi veya odanın bağlı bulunduğu Birliğin önerisi ve benzeri durumlarda oda yönetim kurulu kararı ile kapatılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yürürlük ve Yürütme
Yürürlük
Madde 10 -
Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul