DOĞAL GAZ PİYASASI TESİSLER YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; doğal gaz tesisleriyle ilgili faaliyetlerin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak yürütülmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, doğal gaz iletim ve dağıtım tesisleriyle depolama, sıvılaştırılmış doğal gaz ve sıkıştırılmış doğal gaz tesislerinin tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması, işletilmesi, bakımı ve onarımına ilişkin düzenlemeler ile uyulması gereken emniyet kurallarını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar ve Kısaltmalar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kanun: 18/4/2001 tarihli ve 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununu,

b) Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

c) Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

d) Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

e) Lisans: Tüzel kişilere piyasa faaliyetinde bulunabilmeleri için Kanun uyarınca Kurul tarafından her bir piyasa faaliyeti için verilen izin belgesini,

f) Normal işletme şartları: Tesislerin; tasarımlanan basınç, sıcaklık, debi ve diğer işletme kriterleri aralığında işletilmesini,

g) Sertifika sahibi: Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almış gerçek veya tüzel kişiyi,

h) Sıkıştırılmış doğal gaz: Doğal gazın basınçlandırılmış halini,

i) Tesis: Doğal gazın; sıvılaştırılması, gazlaştırılması, zenginleştirilmesi, arındırılması, iletilmesi, depolanması ve dağıtılması ile ilgili kullanılan tüm boru hatları, ekipman, tesisat, bina ve nakliye vasıtalarını,

j) Tüzel kişi (şirket) : Kanun hükümleri uyarınca doğal gazın üretimi, iletimi, dağıtımı, toptan satışı, ithali, ihracı, ticareti ve depolanması fonksiyonlarını yürütmek üzere kurulmuş özel veya kamu hukuku tüzel kişisini,

k) EN: Avrupa standartlarını ( European Norm),

l) IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu (International Electrotechnical Commission),

m) ISO: Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu (International Organization for Standardization),

n) TS: Türk standartlarını,

o) TSE: Türk Standardları Enstitüsünü,

ifade eder.
Standartlar
Madde 5 -
Doğal gaz piyasa faaliyetlerinin gerçekleştirileceği tüm doğal gaz tesislerinin tasarımı, yapım ve montajı, test ve kontrolü, işletmeye alma ve işletilmesi, bakımı, onarımı ve tesislerde asgari emniyetin sağlanması ile ilgili olarak; TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartlarda yoksa, TSE tarafından kabul gören diğer standartlara ve/veya dokümanlara uyulması zorunludur. Standartlarda değişiklik olması halinde, değişiklik getiren standart, uygulanan standardın iptal edilmesi veya yürürlükten kaldırılması halinde ise yeni standart geçerli olur.

Tesislerde, hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Ancak standardı bulunmayan malzeme ve ekipman için kalite uygunluk belgesine sahip olma şartı aranır.
Hak ve Yükümlülükler
Madde 6 -
Tesislerin yapım ve hizmet faaliyetlerinin, sertifika sahiplerine yaptırılması zorunludur. Lisans sahibi, bu faaliyetleri kendisi de gerçekleştirebilir.

Lisans sahibi; ilgili tesislerin tasarımından başlamak üzere, inşa edilmesi ve montajından işletmeye alınmasına kadar olan her aşamada, söz konusu faaliyetlerin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülüp yürütülmediğine ilişkin test ve/veya kontrolleri diğer bir sertifika sahibine yaptırır. Yapılan test ve kontrollere ilişkin her türlü kayıt ve raporlar ile tesislerin işletme, bakım ve onarım kayıtlarının lisans sahibi tarafından tutulması ve muhafaza edilmesi zorunludur.
Personelin Vasıfları ve Eğitimi
Madde 7 -
Lisans sahibi; tesislerin işletilmesinde, görevinin gerektirdiği vasıf ve eğitime sahip personel kullanır. Personelin görev tanımı, eğitimi ve değerlendirilmesi ile eğitim yenileme sürelerini kapsayan program hazırlanıp uygulanır.

Tesislerde görevli tüm personel; acil durum, yanıcı sıvı ve gazların özellikleri ile potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında uygulamalı eğitime tabi tutulur. Tesislerde, eğitimi başarılı şekilde tamamlayan personel görevlendirilir. Bu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanır.
İşletme ve Bakım El Kitapçıkları
Madde 8 -
Lisans sahibi, normal işletme ve bakım sırasında kullanılmak üzere, tesislerin devreye alınma, işletme ve devre dışı bırakılma işlemleri sırasında gerekli emniyetin sağlanmasına yönelik kitapçıklar hazırlar. Bu kitapçıklar, normal olmayan işletme şartlarında gereken müdahale, düzeltme ve kontrol işlemlerini de içerir ve gerektikçe güncel hale getirilerek tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma hazır tutulur.
Acil Durumda Müdahale
Madde 9 -
Lisans sahibi; oluşabilecek acil durumun mahiyet ve mahalline göre, müdahale edecek personel ve kullanılacak ekipmanları da içeren kitapçıklar hazırlar. Bu kitapçıklar, tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma hazır tutulur ve gerektikçe güncel hale getirilir.

Acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve malzemeler hazır bulundurulur. Tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkanları hakkında ilgili makamlara bilgi verilir. Acil durum halinde, hazırlanan kitapçıklar doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak müdahale yapılır. Etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili yerel makamlar ile koordinasyon sağlanır.
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce ihalesi gerçekleşen, yapımı devam eden veya tamamlanan, ancak işletmeye alınmamış tesisler, emniyetli bir şekilde işletilmelerini teminen, gerekli test ve kontroller yapılarak işletmeye alınır.

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinden önce işletilmekte olan mevcut tesislerin işletilmesine, asgari emniyetin sağlanması için, lisans sahibince gerekli tedbirlerin alınması kaydıyla devam edilir.
Yürürlük
Madde 10 -
Bu Yönetmelik 2/11/2002 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul