• KANUNUM Yürürlük Değerlendirmesi: Yürürlükte (Farklı yürürlük tarihleri için Madde 59'a bakınız)
Metinsel Değişiklikler
Yönt. (RG: 28.07.2020) md: 6, 7, 8, 15, 17, 18, 33, 34, 34/A, Geçici 27. Yönt. (RG: 07.02.2020) md: 7, Geçici 26, Geçici 27. Yönt. (RG: 09.07.2019) md: 7, 18. Yönt. (RG: 09.07.2019) md: 4, 5, 8, 10, 17, 20, 24, 30, 31, 32, 34, 34/A, Geçici 24, Geçici 25, Geçici 26. Yönt. (RG: 22.12.2018) md: 7, 15, 16, 17, 18, 34. Ek: Ek-1.... Yönt. (RG: 20.12.2017) md: 4, 11, 18, 20, 21, 50, 53, Geçici 23. Yönt. (RG: 20.12.2017) Yönt. (RG: 13.07.2017) md: 20, Geçici 21. ... >>
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 28.07.2020)
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

 Yönetmeliğin 18 inci maddesinde altı çizili olarak gösterilen bölümlerin yürütmesi Danıştay 13. Dairesinin 30/09/2014 tarihli ve 2013/3648 E. sayılı kararıyla durdurulmuştur.
BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen petrolün doğrudan veya işlenmek suretiyle, güvenli ve ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara satışına ilişkin piyasa faaliyetlerinin; şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara, Kuruma yapılacak bildirimlere ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; Kurumun petrol piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile bildirim ve kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 12.08.2008) (Değişik:RG-5/10/2013-28786)
Bu Yönetmelik, 20/2/2001 tarihli ve4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 4/12/2003 tarihli ve5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 20.12.2017), Yönt. (RG: 26.12.2014), Yönt. (RG: 28.11.2014), Yönt. (RG: 31.01.2013), Yönt. (RG: 14.10.2008)
Bu Yönetmelikte geçen;

1. Kanun: 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununu,

2. Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,

3. Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,

4. Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,

5. Akaryakıt: Benzin türleri, nafta (hammadde, solvent nafta hariç), gazyağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel-oil türleri ile biodizeli,

6. Akaryakıt istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce teknik, kalite ve güvenlik açısından mevzuata uygun olarak kurulup, bir veya farklı alt başlıktan birer akaryakıt dağıtıcısının tescilli markası altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla araçların akaryakıt, madeni yağ, otogaz LPG, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların tüplü LPG hariç diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan yerleri,

7. Bayi: Bayilik faaliyeti için gerekli donanıma sahip gerçek ve tüzel kişileri,

8. Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak akaryakıt dağıtım şirketleri tarafından gerçek ve tüzel kişilere akaryakıtın kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,

9. Dağıtım: Serbest kullanıcılara akaryakıt toptan satışı ve ikmali dahil bayilere akaryakıt satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,

10. Ham petrol: Yerden çıkarılan sıvı haldeki doğal hidrokarbonları,

11. İhrakiye: Ülkenin karasuları ve/veya karasuları bitişiğinde deniz vasıtalarına veya hava meydanlarında yerli ve yabancı hava taşıtlarına vergili veya vergisiz sağlanan akaryakıtı ve madeni yağı,

12. İhrakiye teslim şirketi: Yurt içinden ve yurt dışından temin ettiği ihrakiyeyi deniz ve hava taşıtlarına ikmal eden lisanslı sermaye şirketini,

13. İletim: Boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması işlemini (üreticilerin rafineriye veya iletim hattına ulaşan boru hatları ile tesislerin bünyesinde yer alan boru hatları hariç),

14. İlgili mevzuat: Petrol piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, lisans, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,

15. İşleme: Petrol ve diğer kimyasal maddelerden madeni yağ üretimi hariç yeni ürünler elde edilmesine ve/veya ürünlerin nitelik veya niceliğinin değiştirilmesine ilişkin işlemleri,

16. Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, petrolün kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,

17. Kullanıcı: Petrol kullanımı yapan gerçek ve tüzel kişileri,

18. Kullanım: Petrolün sadece kişisel ve işletme ihtiyaçları için tüketimini,

19. Lisanslı depolama: Piyasa faaliyetinde bulunanların stok ve işletme ihtiyaçlarını gidermek üzere başkasının mülkiyetindeki petrolün depolanması işlemini,

20. Madeni yağ: Baz yağına veya kimyasal sentez yöntemi ile işlenen maddelere, bazı katkıların ilâvesi sonucu, hareketli ve temas halinde olan iki yüzey arasındaki sürtünme ve/veya aşınmayı azaltma veya soğutma özelliğine sahip mamul haline getirilen doğal veya yapay maddeleri,

21. Petrol: Akaryakıt, ham petrol ve ürünleri,

22. Piyasa: Petrolün temini ve satışı, rafinajı, işlenmesi, depolanması, iletimi, ihrakiye teslimi, taşınması, dağıtımı, bayiliği, kullanımı ve bunlarla ilişkili iş ve işlemlerden oluşan piyasayı,

23. Rafinaj: Ham petrolden başlayarak yeni ürünler elde edilmesine ilişkin işlemleri,

24. (Mülga:RG-14/10/2008-27024)

25. (Değişik:RG-12/8/2008-26965) Taşıma: Ham petrol ve akaryakıtların, kabotaj kapsamında denizyolu ve demiryolu taşıma araçlarıyla yapılan nakil faaliyetlerini,

26. Tehlikeli eylem: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, sakatlanmasına veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,

27. Teknik düzenleme: Petrolün ve madeni yağın, ilgili idari hükümler de dahil olmak üzere, özellikleri, işleme ve üretim yöntemleri, bunlarla ilgili terminoloji, sembol, ambalajlama, işaretleme, etiketleme ve uygunluk değerlendirmesi işlemleri hususlarından biri veya birkaçını belirten ve uyulması zorunlu olan her türlü düzenlemeyi,

28. (Değişik:RG-12/8/2008-26965) Tesis: Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idari bölümler bütününden oluşan yapıyı, deniz veya demiryolu araçlarını,

29. (Değişik:RG-9/7/2019-30826) Ulusal Marker: Akaryakıta; rafineri çıkışında, gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce eklenecek ve akaryakıtın özelliklerini bozmayacak niteliği haiz kimyasal ürünü,

30. (Değişik:RG-9/7/2019-30826) Üretim: Üretim sondajı ve geliştirme faaliyetlerini, petrolün çıkarılmasını, ön işlenmesini, saha dâhilinde veya civarında depolanmasını, bu depolara, iletim hattına veya rafineriye boru hattı ve diğer vasıtalarla taşınmasını,

31. (Değişik:RG-9/7/2019-30826) Üretici: 30/5/2013 tarihli ve 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında Türkiye’de petrol üretimi yapan tüzel kişiyi,

32. Ürün: Fiziksel veya kimyasal işlem, rafinaj veya diğer yöntemlerle ham petrol ve/veya ürünlerinden elde edilen ürün veya ara ürün herhangi bir hidrokarbonu,

33. (Ek:RG-31/1/2013-28545) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

34. (Ek:RG-28/11/2014-29189) (Değişik:RG-9/7/2019-30826) Bayilik teşkilatı: Dağıtım faaliyetinin sürdürülmesi için gerekli asgari sayıdaki bayiden oluşan yapıyı,

35)(Ek:RG-26/12/2014-29217) Kurumsal Bilişim Sistemi: Kuruluş çalışanları tarafından kullanılan bilgisayarlar, bunlara hizmet veren dosya, uygulama, veri tabanı ve e-posta sunucusu ve ağ altyapısının tamamını,

36)(Ek:RG-26/12/2014-29217) Endüstriyel Kontrol Sistemleri: Enerjinin üretilmesi, enerji sağlayan ham petrol, taş kömürü ve benzeri hammaddelerin işlenip tüketime hazır hale getirilmesi, enerjinin iletim veya dağıtım katmanları aracılığı ile aktarılması gibi süreçlerin bir veya birden fazla merkezden izlenmesini, bazen de yönetilmesini sağlayan bilgi ve iletişim sistemlerini,

37) (Ek:RG-20/12/2017-30276)(12) (Mülga:RG-9/7/2019-30826)

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans, Lisans Gerektiren Faaliyetler ve Muafiyetler
Lisans
Madde 5 - Yönt. (RG: 09.07.2019)
Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir.

Her bir piyasa faaliyeti ve piyasa faaliyeti yürütülen her bir tesis için ayrı lisans alınır. Lisanslarda, lisans kapsamında yer alması halinde tesise özgü hükümlere yer verilir.

Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması halinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.

Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır.

Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır.

(Ek fıkra:RG-9/7/2019-30826) Lisans sahipleri bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirlenen asgari ödenmiş sermaye miktarını sağlamak ve korumakla yükümlüdür.
Lisans Gerektiren Faaliyetler ve Muafiyetler
Madde 6 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 23.01.2016), Yönt. (RG: 21.04.2011), Yönt. (RG: 12.08.2008), Yönt. (RG: 28.09.2006)
Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir:

a) Rafinerici Lisansı,

b) İşleme Lisansı,

c) Madeni Yağ Lisansı,

d) Depolama Lisansı,

e) İletim Lisansı,

f) Serbest Kullanıcı Lisansı,

g) İhrakiye Teslimi Lisansı,

h) Dağıtıcı Lisansı,

i) Taşıma Lisansı,

j) Bayilik Lisansı.

(Değişik ikinci fıkra:RG-28/7/2020-31199) Bayilik lisansları, akaryakıt veya ihrakiye alt başlıkları altında verilir.

(Ek fıkra:RG-23/1/2016-29602) (10)(11) Atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyeti, alt başlıklarına işletmek kaydıyla madeni yağ lisansı veya dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılabilir. Atık madeni yağdan baz yağ üretimi madeni yağ üretim faaliyetinin içinde yer alır. (Ek cümle:RG-28/7/2020-31199) Atık madeni yağlardan üretilenler hariç olmak üzere baz yağ üretilmesi sadece rafinerici lisansı kapsamında yapılabilir.

Sanayi tesislerinde yan ürün olarak akaryakıt elde edilmesi işlemleri ile rafinerici, dağıtıcı, ihrakiye teslimi lisansı sahipleri tarafından yapılan;

1) Akaryakıtın özelliklerini iyileştirmeye yönelik organik ve inorganik katkı maddelerinin ilavesi işlemleri,

2) Teknik düzenlemelere uygun olan ve akaryakıta ayrı bir vasıf kazandırmayan harmanlama işlemleri,

için lisans alınması gerekmez.

Üçüncü şahıslara hizmet vermeyen ve/veya rafinerilerden doğrudan petrol alan kişilerin sahip oldukları tesislere/depolara boru hattı vasıtasıyla yapılan taşıma faaliyetleri için iletim lisansı alınması gerekmez.

(Ek fıkra:RG-21/4/2011-27912) Lisanslı depolama tesisi bulunmayan sivil hava ulaşımına açık havaalanlarında ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan lisans sahipleri; bu havaalanlarında, uçak ikmal aracı olarak kullandıkları akaryakıt tankerleri vasıtasıyla kendi faaliyetlerinin yanı sıra, ihrakiye teslim faaliyetinde bulunan diğer lisans sahiplerine, ilgili diğer mevzuatta kayıtlı hususların da yerine getirilmesi kaydıyla akaryakıt ikmal hizmeti verebilir.

Lisans kapsamında olsun veya olmasın; sanayi tesislerinde yan ürün olarak elde edilen ürünün yurt içinde akaryakıt olarak faaliyete konu edilmesi halinde, sanayiciler Kuruma bilgi verilmek şartıyla teknik düzenlemelere uygun olanları dağıtıcılara, uygun olmayanları rafinerilerin olumlu görüş vermesi ve anlaşma sağlanması halinde rafinerilere teslim etmekle yükümlüdür.

(Mülga fıkra:RG-12/8/2008-26965)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Başvurusu, İnceleme ve Değerlendirme, Sonuçlandırma, Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar ve Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Lisans Başvurusu
Madde 7 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 07.02.2020), Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 22.12.2018), Yönt. (RG: 28.11.2014), Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 03.08.2012), Yönt. (RG: 03.04.2012), Yönt. (RG: 04.11.2011) ... >>
(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Lisans başvuruları, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi suretiyle yapılır. Hangi tür lisans başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır. “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.

Rafinerici, iletim ve depolama lisansı başvuruları ekinde Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde hazırlanan “Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası” yer alır.

Lisans almak üzere;

a) Türkiye’de yerleşik,

b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,

c) Gelir veya kurumlar vergisi yükümlüsü,

gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.

(Ek fıkra:RG-04/5/2007-26512) (Değişik fıkra:RG-5/10/2013-28786) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

a) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez.

b) Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.

c) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, rafineri hariç olmak üzere, fiilin işlendiğinin tespit edildiği tesis için yeni lisans verilmez.

ç) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmez.

(Ek fıkra:RG-28/11/2014-29189)(9) Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan dolayı, (Değişik ibare:RG-7/2/2020-31032) Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz.

Türkiye’de piyasa faaliyetlerinde bulunan ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuata göre Türkiye’deki faaliyetleri bakımından Türkiye’de yerleşik sayılır.

Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:

a) (Değişik:RG-9/7/2019-30826)(13) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve (Ek ibare:RG-7/2/2020-31032) faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için (Değişik ibare:RG-28/7/2020-31199) 75.000.000 TL, iletim lisansı için 2.000.000 TL, depolama lisansı için 3.000.000 TL, işleme lisansı için 1.500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 6.000.000 TL olması,

b) (Ek:RG-10/8/2011-28021) (Değişik:RG-9/7/2019-30826)(13) Madeni yağ lisansı başvurularında, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunulacak olması durumunda üretim yetkinlik puanı en az % 55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında ise üretim yetkinlik puanı en az % 50 olan başvuruya konu tesise ait kapasite raporunun Kuruma ibraz edilmesi,

c)(4) Dağıtıcı lisansları için pazarlama projeksiyonunda beyaz ürün (benzin ve motorin) niteliğindeki akaryakıt yıllık satış hedefinin en az 60.000 ton olması,

d)(4) İhrakiye teslimi lisansları için, tesislerle ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınmış olması,

e)(4) (Mülga:RG-15/06/2006-26199) 

f)(4) (Değişik:RG-15/3/2011-27875) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol tüketimine sahip olunması. Ancak, serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol kullanma kapasitesine sahip olduğu kapasite raporuyla belgelenen elektrik üretim tesisleri için yapılacak serbest kullanıcı lisansı başvurularında bir önceki yıl gerçekleşen petrol kullanım miktarı dikkate alınmaz. Bu tesisler için petrol kullanımına esas olan miktar Kuruma ibraz edilen projeksiyon üzerinden hesaplanır.

g) (Ek:RG-28/11/2014-29189) (Değişik:RG-9/7/2019-30826)(13) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin Kurulca belirlenecek yeterli teknik ve ekonomik güce sahip olması.

(Değişik fıkra:RG-9/7/2019-30826)(13) Taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmesi veya taşıma aracına ilişkin olarak ilgililerle yapılmış kira veya hizmet sözleşmesinin bulunması gereklidir.

Lisans başvuruları; bayilik lisansı kapsamındaki faaliyetler için akaryakıt veya ihrakiye temin edilmeden, diğer lisanslar için ise hak konusu olabilecek herhangi bir girişim başlatılmadan önce yapılır.

(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru iade edilir.
Lisans Başvurularının İnceleme ve Değerlendirmeye Alınması
Madde 8 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 31.01.2013), Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 07.12.2008)
(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Lisans başvuruları, Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu Açıklamalarına İlişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin yazılı veya elektronik olarak ibraz edilmesi suretiyle yapılır. Hangi tür lisans başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır. “Petrol Piyasasında Lisans Başvurusu ve Bildirim Açıklamaları” uyarınca sunulması gereken belge ve bilgileri 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.

Rafinerici, iletim ve depolama lisansı başvuruları ekinde Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun şekilde hazırlanan “Mecra ve Emniyet Şeridi Dosyası” yer alır.

Lisans almak üzere;

a) Türkiye’de yerleşik,

b) Ticaret veya sanayi siciline kayıtlı,

c) Gelir veya kurumlar vergisi yükümlüsü,

gerçek veya tüzel kişiler başvurabilir.

(Ek fıkra:RG-04/5/2007-26512) (Değişik fıkra:RG-5/10/2013-28786) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı;

a) Haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez.

b) Kesinleşmiş mahkeme kararının lisans sahibi bir tüzel kişi hakkında olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla; yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar, sonradan görevden ayrılmış olsa bile yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.

c) Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar veya mahkeme kararı kesinleşinceye kadar, rafineri hariç olmak üzere, fiilin işlendiğinin tespit edildiği tesis için yeni lisans verilmez.

ç) Lisans sahibine Kurumca verilen idari para cezası ödenmeden lisansa konu tesis için yeni lisans verilmez.

(Ek fıkra:RG-28/11/2014-29189)(9) Mevzuata aykırı olarak Özel Tüketim Vergisiz (ÖTV’siz) satışlardan dolayı, (Değişik ibare:RG-7/2/2020-31032) Kanunun 20 nci maddesi uyarınca lisansı iptal edilen tüzel kişiye, lisans iptaline konu fiilin işlendiği tarihte bu tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı yüzde ondan fazla paya sahip ortaklara, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler, lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan veya dolaylı pay sahibi olamaz.

Türkiye’de piyasa faaliyetlerinde bulunan ve yabancı devletler mevzuatına göre sermaye şirketi niteliğinde bulunan özel hukuk tüzel kişileri, Türk parasının kıymetini koruma hakkındaki mevzuata göre Türkiye’deki faaliyetleri bakımından Türkiye’de yerleşik sayılır.

Lisans başvurularında, yukarıda sayılanlara ek olarak lisans türlerine göre aşağıdaki şart ve nitelikler aranır:

a) (Değişik:RG-9/7/2019-30826)(13) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve (Ek ibare:RG-7/2/2020-31032) faaliyet konusu sadece madeni yağ olanlar hariç ihrakiye teslimi lisansları için; başvuru sahibi tüzel kişinin; 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda anonim şirket ya da limited şirket olması ve asgari ödenmiş sermayesinin rafinerici lisansı için (Değişik ibare:RG-28/7/2020-31199) 75.000.000 TL, iletim lisansı için 2.000.000 TL, depolama lisansı için 3.000.000 TL, işleme lisansı için 1.500.000 TL, dağıtıcı lisansı için 20.000.000 TL ve ihrakiye teslimi lisansı için 6.000.000 TL olması,

b) (Ek:RG-10/8/2011-28021) (Değişik:RG-9/7/2019-30826)(13) Madeni yağ lisansı başvurularında, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunulacak olması durumunda üretim yetkinlik puanı en az % 55, diğer madeni yağ lisansı başvurularında ise üretim yetkinlik puanı en az % 50 olan başvuruya konu tesise ait kapasite raporunun Kuruma ibraz edilmesi,

c)(4)Dağıtıcı lisansları için pazarlama projeksiyonunda beyaz ürün (benzin ve motorin) niteliğindeki akaryakıt yıllık satış hedefinin en az 60.000 ton olması,

d)(4)İhrakiye teslimi lisansları için, tesislerle ilgili kurum ve/veya kuruluşlardan izin alınmış olması,

e)(4)(Mülga:RG-15/06/2006-26199) 

f)(4) (Değişik:RG-15/3/2011-27875) Serbest kullanıcı lisansları için; 46 ncı maddede belirlenen serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol tüketimine sahip olunması. Ancak, serbest kullanıcı limiti veya üzerinde petrol kullanma kapasitesine sahip olduğu kapasite raporuyla belgelenen elektrik üretim tesisleri için yapılacak serbest kullanıcı lisansı başvurularında bir önceki yıl gerçekleşen petrol kullanım miktarı dikkate alınmaz. Bu tesisler için petrol kullanımına esas olan miktar Kuruma ibraz edilen projeksiyon üzerinden hesaplanır.

g) (Ek:RG-28/11/2014-29189) (Değişik:RG-9/7/2019-30826)(13) Dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinin Kurulca belirlenecek yeterli teknik ve ekonomik güce sahip olması.

(Değişik fıkra:RG-9/7/2019-30826)(13) Taşıma lisansı başvurularında en az bir taşıma aracının mülkiyetine sahip olunması veya finansal kiralama yoluyla edinilmesi veya taşıma aracına ilişkin olarak ilgililerle yapılmış kira veya hizmet sözleşmesinin bulunması gereklidir.

Lisans başvuruları; bayilik lisansı kapsamındaki faaliyetler için akaryakıt veya ihrakiye temin edilmeden, diğer lisanslar için ise hak konusu olabilecek herhangi bir girişim başlatılmadan önce yapılır.

(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru iade edilir.

Lisans Başvurularının İnceleme ve Değerlendirmeye Alınması

Madde 8- Lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvurularının inceleme ve değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sahiplerine (Mülga ibare:RG-9/7/2019-30826) (…) bildirimde bulunulur ve lisans alma bedelinin yüzde birinin, bildirim tarihinden itibaren on iş günü içerisinde Kurum hesabına yatırılması istenir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde başvurunun reddedilmiş sayılacağı yapılan bildirimde yer alır.

(Mülga fıkra:RG-4/11/2011-28105)

(Ek ibare:RG-28/7/2020-31199) Tesis kurulmak üzere yapılan Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları hariç olmak üzere, lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığına dair belgenin ibrazını takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır. (Ek cümle:RG-4/11/2011-28105) Taşıma, bayilik ve serbest kullanıcı lisans başvuruları, lisans başvuru esaslarına göre eksiksiz olarak yapıldıkları veya varsa eksikliklerinin giderildiği tarih itibariyle inceleme ve değerlendirmeye alınır.

(Ek fıkra:RG-7/12/2008-27077) (Değişik fıkra:RG-31/1/2013-28545) Rafinerici ve depolama lisansı başvurularında lisans alma bedelinin yüzde birinin Kurum hesabına yatırıldığının ibraz edilmesini takiben lisans başvurusu inceleme ve değerlendirmeye alınır ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini de içeren bilgiler Kurum internet sayfasında duyurulur. Rafinerici veya depolama lisansı başvurusuna ilişkin yapılan duyurunun süresi tamamlandıktan sonra, duyuru konusu yerde elektrik piyasasında üretim, doğal gaz piyasasında depolama, piyasada başka bir rafinerici veya depolama faaliyetinde bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları iade edilir veya reddedilir.

Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.
İnceleme ve Değerlendirme
Madde 9 - Yönt. (RG: 31.01.2013), Yönt. (RG: 07.12.2008)
Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.

(Ek fıkra:RG-7/12/2008-27077) (Değişik fıkra:RG-31/1/2013-28545) İlgili rafinerici veya depolama lisansı başvuru tarihinden itibaren 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde yapılan ve başvuruya konu yerin il, ilçe, köy, mahalle, ada, parsel, 1/25.000’lik pafta numarası ve UTM-ED50 (6˚lik) sisteme göre belirlenmiş koordinat bilgilerini içeren, ilgili rafinerici veya depolama lisansına ilişkin yapılan duyuruya kadar geçen sürede ve/veya duyurudan itibaren on iş günü içerisinde, duyuru konusu yerde faaliyet göstermek üzere piyasada başka bir rafinerici ve/veya depolama lisansı, elektrik piyasasında üretim lisansı veya doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun olması durumunda aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik piyasasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere başka lisans başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğalgaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yeraltı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici ya da depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, ihtiyaç duyulan her türlü ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
İnceleme ve Değerlendirmenin Sonuçlandırılması
Madde 10 - Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 19.10.2016), Yönt. (RG: 15.03.2011), Yönt. (RG: 26.05.2007), Yönt. (RG: 20.10.2006), Yönt. (RG: 28.09.2006)
Lisans başvurularına ilişkin değerlendirme en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye tebliğ edilir.

(Değişik fıkra:RG-19/10/2016-29862) Yapılan inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine (Mülga ibare:RG-9/7/2019-30826) (…) bildirilir. Yükümlülüklerini yerine getiren gerçek veya tüzel kişiye Kurul kararı ile lisans verilir. Ancak Kurul, lisans verilmesi ile bu lisanslara ilişkin başvuruların reddi işlemlerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.

Lisans alması Kurul kararıyla uygun bulunan; rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansları başvuru (Değişik ibare:RG-9/7/2019-30826) sahibine yapılacak tebligatla, lisans alma bedelinin kalan tutarının Kurum hesabına yatırıldığına ilişkin belgenin ibraz edilmesi ve varsa Kurul uygun bulma kararı kapsamında öngörülen diğer yükümlülüklerin doksan gün içerisinde yerine getirilmesi halinde lisansının verileceği (Mülga ibare:RG-9/7/2019-30826) (…) bildirilir. (Ek cümle:RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusuna konu projenin veya yatırımın, 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bulunması halinde, başvuru sahibi bu süre içerisinde ayrıca; Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu Kararına veya Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Kararına ilişkin belgeyi Kuruma ibraz eder.

(Değişik fıkra:RG-20/10/2006-26325) Bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisansları hakkında uygun bulma kararı alınmaz.

(Değişik fıkra:RG-26/05/2007-26533) Lisans başvurusu hakkında alınan uygun bulma kararında belirtilen yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiye tebliğinden itibaren 90 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde, lisans başvurusu Kurul kararıyla reddedilir. Bu süre, lisans başvurusuna konu projenin veya yatırımın 2872 sayılı Çevre Kanununa dayanılarak çıkarılan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bulunması halinde, bu kapsamdaki yükümlülüklerin gerçek veya tüzel kişiden kaynaklanmayan nedenlerle yerine getirilememiş olması veya mücbir sebepler nedeniyle Kurul kararı ile uzatılabilir.

(Mülga altıncı fıkra:RG-19/10/2016-29862)

(Değişik fıkra:RG-19/10/2016-29862) Rafinerici, iletim, depolama, işleme, madeni yağ, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisanslarıyla sınırlı olmak üzere, lisans sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de yayımlanır.
Lisanslarda Asgari Olarak Yer Alacak Hususlar
Madde 11 - Yönt. (RG: 20.12.2017), Yönt. (RG: 07.11.2013)
Lisanslarda asgari olarak;

a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,

b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,

c) Lisans kapsamındaki faaliyetin niteliği,

d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,

e) Varsa, tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve miktarlara ilişkin bilgiler,

f) Varsa, lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,

g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan petrol ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu,

ğ) (Ek: RG 7/11/2013-28814) Rafinerici lisanslarında, tesislerdeki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgileri,

h) (Ek:RG-20/12/2017-30276)(12) Atıktan akaryakıt üretimine ilişkin işleme lisanslarında, tesislerdeki ara ürünlerin, akaryakıt harici ürünlerin, akaryakıta harmanlanan ürünlerin, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıtın bulunduğu tanklara ve dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi ile kullanılacak atıklara ve üretilecek akaryakıt türlerine ilişkin bilgileri,

yer alır.
Lisansların Yürürlüğe Girmesi
Madde 12 -
Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Süreleri, Tadil, Süre Uzatımı, Sona Erme ve İptal
Lisans Bedelleri
Madde 13 - Yönt. (RG: 19.02.2015), Yönt. (RG: 04.11.2011) (Değişik:RG-4/11/2011-28105)
Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, lisans bedelinin peşin ödenmesi gereken işlemler için başvuru tarihinde, diğer işlemler için ise başvurunun sonuçlandırıldığı tarihte geçerli olan lisans bedeli ödenir.

(Değişik: RG-19/2/2015-29272)Her türlü lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedeli ile bayilik, taşıma ve serbest kullanıcı lisanslarına ilişkin lisans alma bedelleri peşin ödenir.

Lisans alma bedelinin yüzde biri olarak ödenmiş tutar varsa, lisans başvurusunun reddi halinde bu tutar Kurum tarafından irat kaydedilir ve irat kaydedilen tutarın iadesi talep edilemez.

Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli ödenir. İade edilen veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, irat kaydedilmiş kısımları hariç olmak üzere, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.
Lisans Süreleri
Madde 14 -
Lisanslar; 49 yıla kadar verilir.

Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
Lisans Tadili
Madde 15 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 22.12.2018), Yönt. (RG: 19.10.2016), Yönt. (RG: 23.01.2016), Yönt. (RG: 19.02.2015), Yönt. (RG: 07.11.2013), Yönt. (RG: 03.08.2012), Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 15.03.2011) ... >>
(Değişik:RG-28/09/2006-26303)
(Değişik fıkra:RG-4/11/2011-28105) Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurumca resen tadil edilebilir. Dağıtıcısının unvanı tadil edilen bayilerin lisanslarına kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi resen tadil edilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından resen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez. Lisans tadil başvuruları, yazılı veya elektronik olarak Petrol Piyasasında Lisans Tadili Başvurularında Aranacak Bilgi ve Belgelere İlişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgelerin ibraz edilmesi suretiyle yapılır. Hangi tür lisans tadili başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır. Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen bilgi ve belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Tadil başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru iade edilir.

Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilave yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması halinde bu süre Kurul kararı ile belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.

(Değişik beşinci fıkra:RG-19/10/2016-29862) Lisans tadilleri Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, lisans tadillerine ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.

(Ek fıkra:RG-15/3/2011-27875) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin, bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, lisans tadil işlemi iptal edilir. Lisans tadili dosyasındaki işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans tadil işlemi iptal edilir.

(Ek fıkra:RG-28/7/2020-31199) Dağıtıcı lisansı sahibi şirketlerin birleşmesi durumunda, her bir bayi için lisans tadil bedeli yatırılmış olması koşuluyla, başka bir belge aranmaksızın bayilerin dağıtıcı tadili yapılır.
Süre Uzatımı
Madde 16 - Yönt. (RG: 22.12.2018), Yönt. (RG: 19.10.2016), Yönt. (RG: 19.02.2015), Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 15.03.2011), Yönt. (RG: 20.10.2006), Yönt. (RG: 28.09.2006)
Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.

(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Süre uzatımı talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin Kuruma yazılı veya elektronik olarak başvurması suretiyle yapılabilir. Hangi tür lisans süre uzatımı başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır.

(Değişik fıkra:RG-15/3/2011-27875) Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınan hususlar Kurul kararıyla belirlenir.

(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105)(5) (Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Süre uzatımı başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, bilgi ve belgelerin Kuruma sunulmasını izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatımı başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, söz konusu eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi gerektiği, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı ve başvurunun iade edileceği başvuru sahibine bildirilir. Söz konusu süre içerisinde de eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır ve başvuru iade edilir.

(Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, bilgi ve belgelerin sunulmasını izleyen altmış gün içerisinde tamamlanır. Lisans süre uzatımı başvuruları Kurul kararı ile sonuçlandırılır. Ancak Kurul, süre uzatımının sonuçlandırılmasına ilişkin yetkilerinin bir kısmını veya tamamını Başkanlığa veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığına devredebilir.

Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmi Gazete’de yayımlanır.

(Ek fıkra:RG-15/3/2011-27875) (Değişik fıkra:RG-19/10/2016-29862) Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç bir belgenin geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması üzerine, durum lisans sahibine bildirilerek, tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde geçerli belgenin Kuruma ibrazı istenir. Geçerli belgenin bu sürenin sonuna kadar Kuruma ibraz edilmemesi halinde, süre uzatım işlemi iptal edilir. Süre uzatım başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması durumunda ise süre verilmeksizin lisans süre uzatım işlemi iptal edilir.
Lisansların Sona Ermesi ve İptali
Madde 17 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 22.12.2018), Yönt. (RG: 19.10.2016), Yönt. (RG: 23.01.2016), Yönt. (RG: 01.02.2015), Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 15.03.2011) ... >>
(Değişik:RG-15/3/2011-27875)
(Değişik fıkra:RG-9/7/2019-30826) Lisans sona erdirme işlemi Kurul tarafından veya bu yetkinin devredilmesi durumunda Başkanlık veya Petrol Piyasası Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilir. Lisanslar;

a) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde,

b) Birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere lisans sahibinin tüzel kişiliğinin sona ermesi halinde,

c) Lisans sahibinin ölümü halinde,

ç) Rafinerici, iletim ve depolama lisansları hariç olmak üzere lisans sahibinin talebi halinde,

d) Bayilik lisanslarında, bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden veya lisansa kayıtlı dağıtım şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren (Değişik ibare:RG-28/7/2020-31199) otuz gün içerisinde dağıtıcı tadili başvurusu yapılmaması veya Kuruma yeni bayilik sözleşmesi ibraz edilmemesi halinde,

e) (Değişik:RG-28/7/2020-31199) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatı hariç lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, durumun lisans sahibine bildirilerek tebligatı izleyen onbeş gün içerisinde koşulun tekrar sağlandığına ilişkin geçerli belgenin Kuruma ibrazının istenmesine rağmen, bu sürenin sonuna kadar geçerli belgenin Kuruma ibraz edilmemesi halinde,

f) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde,

g) Bayilik faaliyeti kapsamında haklı ve mücbir sebepler hariç altı aydan uzun süreli (Ek ibare:RG-28/7/2020-31199) pompadan satış yapılmaması halinde,

ğ) Lisans başvurusu kapsamında aranan işyeri açma ve çalışma ruhsatının geçerliliğini sonradan yitirdiğinin anlaşılması halinde,

h) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin bu Yönetmeliğin 34/A maddesi ile belirlenen bayilik teşkilatını süresi içinde oluşturamaması veya koruyamaması halinde,

sona erdirilir. Lisanslar, lisans süresinin bitiminde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.

(Değişik fıkra:RG-1/2/2015-29254) Dağıtıcı lisansı sahipleri asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) dağıtımı yapabilecek kapasite, donanım ve ekonomik güce sahip olmak zorundadır. Hukuken geçerli bir nedene dayanmaksızın, pazarlama projeksiyonunda beyan edilen asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satışını gerçekleştiremediği tespit edilen dağıtıcılar hakkında Kanunun ilgili maddeleri gereği idari yaptırım uygulanır. Dağıtıcı lisansı sahiplerinin asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün izlenmesinde, lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dağıtıcı lisansı sahiplerine bir yıl süreyle geçiş dönemi tanınır. Söz konusu yükümlülüğün ifasına ilişkin esas dönemler, geçiş döneminin sona erdiği tarihi izleyen takvim yılları dikkate alınarak belirlenir. Asgari yıllık 60.000 ton beyaz ürün (benzin, motorin) satış yükümlülüğünün değerlendirilmesinde, dağıtıcıların kendi aralarında yaptıkları akaryakıt ticaretine ve ilgili ve diğer mevzuat kapsamında yapılan akaryakıt ihracatına ilişkin miktarlar dikkate alınmaz.

Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.

Rafinerici lisansı sahiplerinin lisanslarını sona erdirmek istemeleri halinde lisans, ulusal petrol stoğuna ilişkin tesis ve stok envanterinin devir-tesliminin tamamlanması ve gelir muhasebesi işlemlerinin sonuçlandırılmasını takiben Kurul kararıyla sona erer.

İletim ve depolama lisansları ise piyasada üçüncü kişilerle girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul kararıyla sona erer.

(Değişik fıkra:RG-5/10/2013-28786) Lisanslar, Kanunun 20 nci maddesinde düzenlenen hallerde 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Kurul kararıyla iptal edilir.

(Ek fıkra:RG-22/12/2018-30633) Hangi tür lisans sona erdirme başvurularının elektronik ve/veya yazılı olarak yapılabileceğine ilişkin düzenlemeler Kurul tarafından yapılır.
İKİNCİ KISIM
Lisanslara İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
 Bu maddede altı çizili gösterilen bölümlerin yürütmesi Danıştay 13. Dairesinin 30/09/2014 tarihli ve 2013/3648 E. sayılı kararıyla durdurulmuştur.
Madde 18 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 22.12.2018), Yönt. (RG: 20.12.2017), Yönt. (RG: 19.02.2015), Yönt. (RG: 07.11.2013), Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 07.04.2012), Yönt. (RG: 15.03.2011) ... >>
Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetin yapılması ile bu konularda taahhütlere girişilmesi haklarını verir.

Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir.

Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara göre yapmakla yükümlüdür.

(Değişik fıkra:RG-28/7/2020-31199) Lisansa kayıtlı bir bilginin değişmesi veya lisansa bilgi eklenmesinin veya lisanstan bilgi çıkarılmasının gerekmesi halinde, bu durumun vuku bulmasından veya lisans sahibi tarafından öğrenilmesinden itibaren en geç altmış gün, bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise otuz gün içerisinde lisans sahibi gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma başvuruda bulunarak lisansının tadilini talep etmek zorundadır.

(Ek fıkra:RG-5/10/2013-28786) (Değişik fıkra:RG-22/12/2018-30633) Lisans sahibi bir tüzel kişinin ortaklık yapısında, yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile temsil ve ilzama yetkili olanlarında değişiklik olması halinde lisans sahibi, değişikliğin gerçekleşmesinden veya Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanmasından itibaren en geç altı ay içerisinde bu durumu aşağıdaki belgelerle birlikte Kuruma bildirir:

a) Dernek, vakıf ve kooperatifler ile halka açık hisse sahiplerindeki değişiklikler yönünden anonim şirketler hariç olmak üzere, lisans sahibi tüzel kişinin ortaklık yapısında değişiklik olması halinde pay devrine ilişkin sözleşmenin noter onaylı örneği ya da değişikliğe ilişkin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

b) Lisans sahibi tüzel kişinin yönetim kurulu başkan ve üyelerinde değişiklik olması halinde değişikliğe ilişkin kararın onaylı sureti veya kararın yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi,

c) Lisans sahibi tüzel kişinin temsil ve ilzama yetkililerinde değişiklik olması halinde yeni yetkilinin adı ve soyadının, kimlik bilgilerinin, tatbik imzasının ve yetkinin sınırlarının yer aldığı yetki belgesi.

Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır.

(Mülga fıkra:RG-20/12/2017-30276)(12)

(Ek fıkra:RG-24/06/2005-25855)(1)(Mülga fıkra:RG-20/12/2017-30276)(12)

(Ek fıkra:RG-7/11/2013-28814)(8) (Mülga fıkra:RG-20/12/2017-30276)(12)

(Ek fıkra:RG-7/11/2013-28814)(8)(Mülga fıkra:RG-20/12/2017-30276)(12)

(Ek fıkra:RG-17/08/2007-26616) (Değişik fıkra:RG-7/4/2012-28257) Serbest kullanıcılar hariç olmak üzere lisans sahipleri, kullanıcılar dışındaki kişilere yapılan ham petrol ve akaryakıt satışları ile hizmet ifalarında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tanzim edecekleri fatura ve irsaliyelerde satış yapılan muhatabın lisans numarasını da belirtmekle yükümlüdür.

(Ek fıkra:RG-20/12/2017-30276)(12) (Değişik:RG-9/7/2019-30826)(13)Lisans sahipleri, 6/12/2018 tarihli ve 30617 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Tebligat Yönetmeliğinde tanımlanan kendi namlarına ait elektronik tebligat adresi almak ve geçerliliğini korumak ile yükümlüdür.
İKİNCİ BÖLÜM
Rafinerici Lisansı
Rafinerici Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 19 - Yönt. (RG: 21.09.2006)
Rafinerici lisansı sahipleri piyasada;

a) Rafineri tesisi kurulması ve işletilmesi,

b) Petrolün alım ve satımının yapılması,

c) Ham petrolden yeni ürünler elde edilmesi,

d) Ham petrolün yurt içinde alım ve satımının sadece diğer rafinericilerle ve üreticilerle yapılması,

ile iştigal edebilir.

Bu faaliyetler dışında; rafinerici lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın rafineri tesisi içinde veya civarında işleme ve depolama faaliyetleri ile yakınındaki diğer tesislere boru hatları ile taşıma faaliyetlerinde ve Kanunun Geçici 3 üncü maddesindeki kısıtlama dışında ihrakiye teslimi faaliyetinde bulunabilir.

(Değişik fıkra:RG-21/09/2006-26296) Rafinerici lisansı sahipleri; dağıtıcılara ve/veya diğer rafinericilere akaryakıt, lisansında yer alması koşuluyla diğer ihrakiye teslim şirketlerine ihrakiye satışı yapabilir.
Rafinerici Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 20 - Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 20.12.2017), Yönt. (RG: 13.07.2017), Yönt. (RG: 26.12.2014), Yönt. (RG: 07.11.2013)
Rafinerici lisansı sahipleri;

a) Lisansı kapsamındaki rafineri tesislerinin işletilmesi,

b) Teknik düzenlemelere uygun ürün üretilmesi ve teslimi,

c) Ham petrolün temininde, yerli ham petrole öncelik tanınması ve üretim şirketlerinin aleyhine olacak teslim yeri ve şartlarında maddi talep ve teklifte bulunulmaması,

d) Ham petrol üreticilerinin teklifi halinde oluşan asgari fiyatlardan yerli ham petrolün alınması veya asgari fiyat üzerindeki tekliflere onbeş gün içinde yazılı olarak yanıt verilmesi,

e) Ulusal petrol stoğunun tamamlayıcı kısmının tutulması,

f) Ulusal güvenlik açısından ihtiyaç duyulan akaryakıt ve diğer ürünlerin üretimi ve teslimine öncelik verilmesi,

g) Petrol alım satımına ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, tavan fiyatlar olarak hazırlanması,

h) Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı taktik yakıtların üretim kabiliyetinin ürün talebi halinde sağlanması ve korunması,

i) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,

j) Kendi dağıtım şirketine tanıdığı şartların, akaryakıt talep eden diğer dağıtıcılara da tanınması,

k) Yurt içinde pazarlayacakları akaryakıta, rafineri çıkışında veya gümrük girişinde Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,

l) (Ek:RG-7/11/2013-28814) Tesislerindeki hammadde, ham petrol, ara ürün, akaryakıt harici ürün, akaryakıta harmanlanan ürün tankları, ulusal marker uygulanacak ve uygulanmayacak akaryakıt tankları ile dâhili tüketim tanklarına ilişkin tank numarası, kapasite, statü, kullanım durumu ve ürün cinsi bilgilerini lisanslarına işletmek,

m) (Ek:RG-7/11/2013-28814) Tesislerindeki tankların lisansa kayıtlı kullanım durumlarından ve ulusal marker uygulanacak akaryakıt tankları hariç ürün cinsi bilgilerinden hangisinin fiilen kullanıldığını, 9/12/2005 tarihli ve 26018 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirmek,

n) (Ek:RG-26/12/2014-29217) (Değişik:RG-20/12/2017-30276)(12) Tesislerin devreye alınma tarihinden itibaren yirmi dört ay içerisinde kurumsal bilişim sistemi ile endüstriyel kontrol sistemlerini TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun bir şekilde işletmek, TS ISO/IEC 27001 standardına uygun faaliyet gösterdiğini Türk Akreditasyon Kurumuna akredite olmuş bir belgelendirme kurumuna ispat ederek sistemlerini belgelendirmek ve söz konusu belgelerin geçerliliğini sağlamak, TS ISO/IEC 27001’e göre kuracakları Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminde TS ISO/IEC 27002 Uygulama Rehberine ek olarak ISO/IEC TR 27019 rehber dokümanını da referans almak,

o) (Ek:RG-9/7/2019-30826) Yerli ham petrol alımlarında, ham petrol işleme kapasiteleri dikkate alınarak, Kurul tarafından belirlenen usul ve esaslara uymakla,

ile yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İşleme Lisansı
İşleme Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 21 - Yönt. (RG: 20.12.2017)(Değişik:RG-20/12/2017-30276)(12)
İşleme lisansı sahipleri piyasada; petrokimya ürünlerinin üretimi, biodizel üretimi veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mevzuatı kapsamında tehlikeli atık olarak sınıflandırılanlar hariç olmak üzere atıktan akaryakıt üretimi ile iştigal edebilir.
İşleme Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 22 - Yönt. (RG: 14.10.2008)
İşleme lisansı sahipleri;

a) (Mülga:RG-14/10/2008-27024)

b) Standartlara ve teknik düzenlemelere uygun ürün elde edilmesi,

ile yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Madeni Yağ Lisansı
Madeni Yağ Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 23 - Yönt. (RG: 23.01.2016), Yönt. (RG: 07.12.2008)(Değişik:RG-23/1/2016-29602)(11)
Madeni yağ lisansı sahipleri veya madeni yağ alt başlığı bulunan dağıtıcı lisans sahipleri piyasada, lisansı kapsamındaki madeni yağ üretimi tesislerinde madeni yağ üretimi ile lisanslarına alt başlık olarak işletmek kaydıyla atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.
Madeni Yağ Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 24 - Yönt. (RG: 09.07.2019)(Değişik:RG-9/7/2019-30826)
Madeni yağ lisansı sahipleri;

a) Madeni yağ üretim ve ithalatında standartlara ve teknik düzenlemelere uymak,

b) Kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretmemek,

c) Kapasite raporunda yer almayan ürünleri üretimde kullanmamak,

ç) Atık madeni yağdan baz yağ üretimi yapılan tesislerde, TS 13541 İş Yerleri - Atık Yağ Rafinasyon ve Rejenerasyon Tesisleri İçin Kurallar standardına uygun olduğunu gösteren TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmak,

ile yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Depolama Lisansı
Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 25 -
Depolama lisansı sahipleri piyasada; depolama hizmeti verilmesi için depolama tesisi işletilmesi ile iştigal edebilir.
Depolama Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 26 -
Depolama lisansı sahipleri;

a) İletim hatları ile bağlantılı tesislere ilişkin tarife önerilerinin ilgili mevzuat çerçevesinde hazırlanarak Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile onaylanmış tarifelerin uygulanması,

b) İletim hatları ile bağlantılı olmayan tesislere ilişkin tarifelerin hazırlanarak, Kuruma yapılacak bildirim sonrası uygulanması,

c) Kapasite kısıtları dışında, depolama taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde ayrım gözetmeksizin karşılanması,

ile yükümlüdür.
ALTINCI BÖLÜM
İletim Lisansı
İletim Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 27 -
İletim lisansı sahipleri piyasada; boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması ve iletim tesisi işletilmesi ile iştigal edebilir.
İletim Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 28 -
İletim lisansı sahipleri;

a) İlgili mevzuat çerçevesinde tarife önerilerinin hazırlanarak Kuruma sunulması ve Kurul kararı ile onaylanmış tarifelerin uygulanması,

b) Kapasite kısıtları dışında, iletim taleplerinin, 47 nci maddede sayılan hususların sağlanması halinde ayrım gözetmeksizin karşılanması,

ile yükümlüdür.
YEDİNCİ BÖLÜM
Serbest Kullanıcı Lisansı
Serbest Kullanıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 29 - Yönt. (RG: 12.08.2008), Yönt. (RG: 28.09.2006), Yönt. (RG: 21.09.2006) (Değişik:RG-21/09/2006-26296)
Serbest kullanıcı lisansı sahipleri piyasada; kullanım türüne göre kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorini dağıtıcı lisansı sahiplerinden temin edebilir.

(Mülga fıkra:RG-12/8/2008-26965)
Serbest Kullanıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 30 - Yönt. (RG: 09.07.2019)(Mülga:RG-9/7/2019-30826)
 
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İhrakiye Teslimi Lisansı
İhrakiye Teslimi Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 31 - Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 19.10.2016), Yönt. (RG: 31.05.2011), Yönt. (RG: 12.08.2008), Yönt. (RG: 28.09.2006)
(Değişik fıkra:RG-9/7/2019-30826) İhrakiye teslimi lisansı sahipleri piyasada;

a) İhrakiyenin, rafinerici, dağıtıcı ve diğer ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden veya yurtdışından temini ile transit rejime tabi olan veya serbest dolaşıma girmiş ihrakiyenin deniz veya hava taşıtlarına ikmal edilmesi ile diğer ihrakiye teslimi lisansı sahibi tüzel kişilere ikmali,

b) Antrepo sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında, nihai ürünün denizcilik yakıtı olması kaydıyla ürünlerin birbiriyle karıştırılması,

c) İhrakiye teslim tesisi işletilmesi,

ile iştigal edebilir.

(Yeniden düzenleme:RG-31/5/2011-27950) (Değişik:RG-19/10/2016-29862) Fiziki olarak tesliminin ihrakiye teslimi lisansı veya lisanslarına ihrakiye teslim faaliyeti işli dağıtıcı lisansı sahipleri tarafından yapılması ve ikmalin yapıldığı taşıtların ihtiyaçları için kullanılması kaydıyla, ihrakiyenin ihracat veya transit rejimi kapsamında deniz ve hava taşıtlarına ikmal edilmesinde üçüncü kişilerce tahsilât aracılık hizmetleri verilebilir. Kurul tarafından, söz konusu işlemin kapsamına ilişkin düzenleme yapılabilir.
İhrakiye Teslimi Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 32 - Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 27.03.2014), Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 03.08.2012)
İhrakiye teslimi lisansı sahipleri;

a) (Mülga:RG-9/7/2019-30826) 

b) İhrakiyeye, Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklenmesi,

c) Ticari deniz vasıtalarına Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışı yapılmaması,

d) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için, Kurumca belirlenen gelir payının ilgililere ödenmesi,

ile yükümlüdür.

(Ek fıkra:RG-3/8/2012-28373) (Değişik fıkra:RG-27/3/2014-28954) İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satacak kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına aldıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) uyarınca büyük heliportlara ilişkin olarak kendi adlarına aldıkları Heliport İşletme Ruhsatını Kuruma ibraz ederek jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletmek zorundadır. Jet yakıtı satış yetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesinin süresini aşamaz. Lisans sahipleri, jet yakıtı satış yetkisine sahip olmak için bu fıkra kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz etmesi gereken toplamda en çok üç kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilir. Üçten fazla kişiyle sözleşme yapmış lisans sahipleri hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç kişinin ismini, diğer depolama veya ikmal hizmeti sözleşmelerinin feshedildiğine dair belgelerle Kuruma bildirir ve uygun şekilde bildirilmeyenlerin jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletme talepleri reddedilir.
DOKUZUNCU BÖLÜM
Dağıtıcı Lisansı
Dağıtıcı Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 33 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 28.11.2014), Yönt. (RG: 04.11.2011)
Dağıtıcı lisansı sahipleri piyasada;

a) (Değişik:RG-28/11/2014-29189) Bayilik teşkilatı oluşturulması sonrası lisansında yer alan alt başlık kapsamındaki akaryakıtlarla sınırlı olmak üzere, akaryakıt ithalatı yapılması,

b) Akaryakıtın yurt içinde satışı ve bu kapsamda serbest kullanıcılara toptan satış yapılması,

c) Kendi depolama tesislerinin yakınındaki tesislere boru hatları ile akaryakıt taşınması,

d) (Mülga:RG-28/11/2014-29189)

e) (Değişik:RG-4/11/2011-28105) Kendi ticari unvanı altında aldığı bayilik lisansı ile işlettiği akaryakıt istasyonlarına ve lisanslı bayilerine akaryakıt dağıtımı yapılması,

f) Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki sınırlamalar dışında, (Ek ibare:RG-28/7/2020-31199) lisanslarına alt başlık olarak ihrakiye teslimi faaliyeti işlenmesi koşuluyla, Özel Tüketim Vergisiz akaryakıt satışlarının, ticari deniz vasıtalarına doğrudan yapılması,

ile iştigal edebilir.

Bu faaliyetler dışında dağıtıcı lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla; ayrıca lisans almaksızın ihrakiye teslimi, depolama, madeni yağ ve taşıma faaliyetlerinde bulunabilir.

Dağıtıcı lisansı sahipleri, faaliyeti geçici olarak durdurulan dağıtıcıların bayilerine, faaliyetin durdurulduğu süre ile sınırlı olmak (Ek ibare:RG-28/7/2020-31199) ve dağıtıcı tadili yapılmak kaydıyla akaryakıt satışı yapabilir.

Dağıtıcı lisansı sahipleri, Kuruldan izin almaları kaydıyla; diğer dağıtıcılara akaryakıt satışı yapabilir.
Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 34 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 09.07.2019), Yönt. (RG: 22.12.2018), Yönt. (RG: 28.11.2014), Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 28.07.2011)
Dağıtıcı lisansı sahipleri;

a) 6 ncı maddede belirtilen harmanlama işlemleri hariç, akaryakıt türlerinin kullanım amacının ve niteliğinin değiştirilmemesi,

b) 33 üncü maddede yer alan istisnalar dışında, başka dağıtıcıların bayilerine satış yapılmaması,

c) (Değişik:RG-9/7/2019-30826) İthal ettiği akaryakıta gümrük girişinde, sanayide yan ürün olarak veya diğer şekillerde üretilen veya tasfiye edilmiş kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olan akaryakıta veya benzin türlerine harmanlanacak etanole ticari faaliyete konu edilmeden önce Kurumun belirleyeceği şart ve özellikte ulusal marker eklemekle,

d) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesinin etkin biçimde yapılması ve Kurul tarafından ilgili mevzuat kapsamında verilen denetim görevlerinin yerine getirilmesi,

e) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatların, en yakın erişilebilir dünya serbest piyasa oluşumu dikkate alınarak, tavan fiyatlar olarak hazırlanması ve Kuruma bildirilmesi,

f) Ulusal petrol stoğu kapsamında, ikmal edilen günlük ortalama ürün miktarının minimum yirmi katının, kendi depolarında veya lisanslı depolama tesislerinde topluca veya statülerine göre ayrı ayrı bulundurulması,

g) Sözleşme, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayisinin ikmal ihtiyacının karşılanması,

h) (Mülga:RG-9/7/2019-30826)

i) Bayilerin katılımıyla gerçekleştirdikleri promosyon kampanyası hakkında bayilerinin, kampanyanın maliyetine ilişkin belgelerle birlikte açık bir şekilde bilgilendirilmesi,

j) Yıllık pazarlama projeksiyonları yapılarak, detayları ile birlikte her yıl Şubat ayı içerisinde Kuruma verilmesi ve varsa pazarlama projeksiyonlarında yüzde ondan fazla artış ve eksilişlerin açıklanması,

k) Kendi işlettiği istasyonlara sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapılmaması,

l) (Değişik:RG-9/7/2019-30826) Bayilik lisansı kapsamında kendi işlettiği istasyonlar aracılığı ile yaptığı satışın, kendi yurt içi pazar payının yüzde on beşinden fazla olmaması,

m) Yurtdışından temin edilerek serbest dolaşıma giren akaryakıt için Kurulca belirlenen gelir payının ilgililere ödenmesi,

n) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi yapılmaması,

o) (Ek:RG-4/11/2011-28105) (Değişik:RG-28/11/2014-29189) Bayilik sözleşmelerinin;

1) Dağıtıcı tarafından bayiye gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde ihbarnamenin (Değişik ibare:RG-28/7/2020-31199) on beş gün içerisinde Kuruma bildirilmesi,

2) Bayi tarafından dağıtıcıya gönderilen noter onaylı tek taraflı fesih ihbarnamesi ile sona erdirilmesi halinde tebellüğ tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-28/7/2020-31199) on beş gün içerisinde ilgili ihbarname ile birlikte Kuruma bildirilmesi,

3) Karşılıklı fesih protokolü ile sona erdirilmesi halinde protokol tarihinden itibaren (Değişik ibare:RG-28/7/2020-31199) on beş gün içerisinde fesih protokolü ile birlikte Kuruma bildirilmesi,

4) Diğer sona erme hallerinde ise sona erme tarihinden itibaren en geç (Değişik ibare:RG-28/7/2020-31199) on beş gün içerisinde, sona erme tarihi açıkça belirtilmek suretiyle, gerekçeli olarak ve varsa sona ermeye ilişkin belgelerle birlikte Kuruma bildirilmesi,

ö) (Ek:RG-4/11/2011-28105) Bayilerinin lisans almasından, dağıtıcı tadili yaptırmasından, lisansa tarımsal amaçlı satış tankeri veya sabit köy pompası işletmesinden önce, ilgili bayilik lisansına kayıtlı akaryakıt istasyonuna, tarımsal amaçlı satış tankerlerine ve sabit köy pompalarına istasyon otomasyon sistemi kurulması,

p) (Ek:RG-5/10/2013-28786) (Değişik:RG-28/11/2014-29189) Lisanslarının devamı süresince, tescilli markasını veya bu markanın kullanım hakkını, yine 4 ve 37 emtia kodlarını içeren tescil edilmiş yeni bir marka ile değiştirmek suretiyle lisans tadili yapmadan, üçüncü şahıslara devredilmemesi,

r) (Ek:RG-28/11/2014-29189) (Mülga:RG-9/7/2019-30826)

s) (Ek:RG-22/12/2018-30633) Bayiler tarafından aksi talep edilmedikçe, mevcut bayilerinin veya bayilik teşkilatına dahil edeceği bayilerin elektronik sistemler üzerinden lisans işlemlerini yapmak,

ile yükümlüdür.
Bayilik teşkilatı kurulması
Madde 34/A - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 09.07.2019)(Ek:RG-9/7/2019-30826)
Dağıtıcı lisansı sahipleri lisansının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içinde en az on, altı ay içinde en az yirmi beş ve bir yıl içinde en az elli istasyonlu bayinin bulunduğu bayilik teşkilatını oluşturur.

(Değişik fıkra:RG-28/7/2020-31199) Dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını korumakla yükümlüdür. Bayilik teşkilatının oluşturulamaması veya oluşturulduktan sonra korunamaması durumunda, dağıtıcı lisansı sahibinin bildirime gerek olmaksızın, otuz gün içerisinde gerekli bayi sayısına ulaşması zorunludur. Bu süre sonunda gerekli sayıda bayisi bulunmayan dağıtıcı lisansı sahipleri bayilik teşkilatını oluşturamamış veya koruyamamış olarak kabul edilir ve Yönetmeliğin 17 nci maddesine göre işlem gerçekleştirilir.

(Ek fıkra:RG-28/7/2020-31199)(14)Bayilik teşkilatının oluşturulmasına ilişkin süreler, Kurum tarafından geçici olarak faaliyeti durdurulan lisanslar için durur. Sona erdirilen veya iptal edilen lisansların mahkeme kararı ile tekrar yürürlüğe girmesi durumunda, bu maddenin birinci fıkrasının uygulanması bakımından, yeni lisans alınmış gibi kabul edilir.

Dağıtıcı lisansı sahiplerinin ulusal marker taleplerinin değerlendirmeye alınabilmesi için lisans sahibinin lisans aldığı tarihten itibaren;

a) İlk altı ay içerisinde en az on,

b) Yedinci aydan birinci yılın sonuna kadar en az yirmi beş,

c) Birinci yıldan sonra en az elli,

istasyonlu bayiden oluşan bayilik teşkilatına sahip olması gereklidir. Bu fıkranın yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı bulunan kişiler, ulusal marker taleplerinin değerlendirilmesi kapsamında, fıkranın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yeni lisans almış olarak kabul edilir.
ONUNCU BÖLÜM
Taşıma Lisansı
Taşıma Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 35 -
Taşıma lisansı sahipleri piyasada; boru hattı hariç olmak üzere petrol taşıma araçları ile taşıma hizmeti verilmesi ile iştigal edebilir.
Taşıma Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 36 - Yönt. (RG: 28.09.2006) (Değişik:RG-28/09/2006-26303)
Taşıma lisansı sahipleri; faaliyetlerini Kanuna ve ilgili mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
ONBİRİNCİ BÖLÜM
Bayilik Lisansı
Bayilik Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
Madde 37 - Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 12.08.2008), Yönt. (RG: 28.09.2006)
Bayilik lisansı sahipleri piyasada, lisanslarında düzenlenen alt başlığa göre akaryakıt bayisi, ihrakiye bayisi; kategoriye göre ise istasyonlu bayi ve istasyonsuz bayi olarak bayisi olduğu dağıtıcıdan temin ettiği akaryakıt veya ihrakiyenin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunabilir. (Ek cümle:RG-4/11/2011-28105) Aynı kişiye ve/veya aynı adrese farklı kategoriden bayilik lisansı verilemez.

(Değişik fıkra:RG-28/09/2006-26303) İstasyonlu akaryakıt bayileri, lisansları kapsamındaki akaryakıt istasyonları yoluyla, lisansına işlenmek ve gerekli tedbirleri almak kaydıyla, tarım sektörünün ihtiyaçları için tanker ve köy pompası vasıtasıyla LPG hariç akaryakıt satışı yapabilir.

(Mülga fıkra:RG-12/8/2008-26965)

(Değişik:RG-4/11/2011-28105) Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunurlar. Bayiler, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olmak ve lisanslarını tadil ettirmek kaydıyla başka bir dağıtıcıdan akaryakıt temin edebilir.
Bayilik Lisansı Sahiplerinin Yükümlülükleri
Madde 38 - Yönt. (RG: 23.01.2016), Yönt. (RG: 28.11.2014), Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 21.09.2006)
Bayilik lisansı sahipleri;

a) Akaryakıtın kullanım amacının ve niteliğinin değiştirilmemesi,

b) Fabrika, şantiye, nakliye filosu işletmeleri ve benzeri kendi ihtiyaçları için depolama imkânı ve kendi araçlarına akaryakıt ikmal kapasitesi olan yerler hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonları dışında akaryakıt ikmal ve satışının yapılmaması,

c) Faaliyetlerin, dağıtıcılar ile yapılacak tek elden satış sözleşmesine göre yürütülmesi,

d) Bayisi oldukları dağıtıcı haricinde akaryakıt temini yapılmaması,

e) Tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürünlerin akaryakıta katılmaması ve istasyonunda bulundurulmaması,

f) (Değişik:RG-21/09/2006-26296) Bayilik sözleşmesinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren, bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtilerin kaldırılması ve faaliyete, sözleşme yapılan yeni dağıtıcının ürünlerinin pazarlandığı anlaşılacak şekilde devam edilmesi,

g) Kullanıcılar haricinde yeniden satış amaçlı satış yapılmaması,

h) (Ek:RG-4/11/2011-28105) Tarımsal amaçlı satış tankeri ve sabit köy pompası ile yapılan satış işlemleri hariç olmak üzere, akaryakıt istasyonu dışında yapılan her türlü akaryakıt satışını, satışa ilişkin belgenin tanzim tarihinden itibaren en geç onbeş gün içerisinde belgesi ile birlikte dağıtıcısına bildirmekle,

ı) (Ek:RG-5/10/2013-28786) (Mülga:RG-28/11/2014-29189)

i) (Ek:RG-28/11/2014-29189) (Mülga:RG-23/1/2016-29602)(11)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bildirimler
Bildirim Genel Esasları
Madde 39 - Yönt. (RG: 09.12.2005) (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
 
Bildirim Türleri
Madde 40 - Yönt. (RG: 09.12.2005), Yönt. (RG: 04.09.2004) (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
 
Dönemsel Bildirimler
Madde 41 - Yönt. (RG: 09.12.2005) (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
 
Oluşuma Bağlı Bildirimler
Madde 42 - Yönt. (RG: 09.12.2005) (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
 
Kayıtların Saklanması
Madde 43 - Yönt. (RG: 09.12.2005) (Mülga:RG-09/12/2005-26018)
 
İKİNCİ BÖLÜM
Kısıtlamalar
Temin ve Satışa İlişkin Kısıtlamalar ile Miktar Kısıtlamaları
Madde 44 - Yönt. (RG: 11.03.2017), Yönt. (RG: 23.05.2015), Yönt. (RG: 28.11.2014), Yönt. (RG: 24.04.2013), Yönt. (RG: 03.08.2012), Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 28.07.2011), Yönt. (RG: 07.12.2008), Yönt. (RG: 05.08.2008) ... >>
(Değişik:RG-24/4/2013-28627)(7)
Petrolün ihracı serbesttir. Akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan teminine ilişkin işlemler çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir. Ham petrol ve akaryakıt ithalatı, ilgili ve diğer mevzuattaki hükümlere uymak koşuluyla, lisanslarına göre hak sahibi kılınan kişilerce serbestçe yapılır.

Ham petrol ve akaryakıt ithalatı miktar ve belirli teknik ölçümleri yapabilecek donanıma sahip yetkili gümrük idarelerinden yapılır.

(Değişik fıkra:RG-28/7/2011-28008) Dağıtıcı lisansı sahiplerinin kendi ticari unvanı altında aldığı istasyonlu kategorili bayilik lisansları kapsamında yaptığı satış, dağıtıcının toplam yurt içi pazar payının yüzde onbeşinden fazla olamaz.

Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.

(Değişik:RG-23/5/2015-29364) İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin türleri ile motorin, kırsal motorin, jet yakıtı, gazyağı, yakıt nafta ve biodizel satışı yapamaz.

(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105) (Değişik:RG-23/5/2015-29364) Motorlu kara taşıtlarına akaryakıt türlerinden; yakıt nafta, gazyağı, jet yakıtı ve fuel oil türleri ikmal edilemez.

(Ek fıkra:RG-28/11/2014-29189) (Değişik fıkra:RG-11/3/2017-30004) Özel tüketim vergisiz veya özel tüketim vergisi düşük olan akaryakıt satışlarında temin ve satış arasında mutabakatsızlık tespiti halinde satışın mevzuata uygun olarak gerçekleştiği belirleninceye kadar lisans sahibinin mutabakatsızlığa konu akaryakıt temini Kurum tarafından geçici olarak durdurulur
Mesafe Kısıtlamaları
Madde 45 -
İki akaryakıt ve/veya LPG istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere;

a) Şehirlerarası yollarda on,

b) Şehir içi yollarda bir,

kilometreden az olamaz.
Serbest Kullanıcı Limiti
Madde 46 -
Kalorifer yakıtı, fuel oil ve motorinde serbest kullanıcıların tabi olduğu serbest kullanıcı limiti her bir ürün için yıllık asgari olarak 5.000 tondur.
Erişim Hakkı
Madde 47 -
Tesislerinde boş kapasite bulunan iletim ve depolama lisansı sahipleri; iletim ve depolama taleplerini, talebin;

a) Lisans sahibinin tarifesine uygun olması,

b) İlgili tesisin kapasitesine uygun yapılması,

c) Lisans sahibinin tesisine, işletme kural ve koşullarına, ilettiği veya depoladığı petrole yönelik olarak bozucu veya risk artırıcı olumsuz etkileri olmaması,

d) Tesisin, iletilen veya depolanan petrolün niteliğine uygun ve lisans sahibinin tarifesinde belirtilen asgarî miktarda olması,

e) İletim için, petrolün cinsi de dikkate alınarak üretici, rafinerici, iletici veya dağıtıcı tarafından depolama için, depocunun tarifesinde belirtilen asgarî miktarın üzerinde olmak şartı ile herkes tarafından yapılması,

halinde, karşılamakla yükümlüdür.

Erişim taleplerinin, gerekli koşullar sağlanmasına rağmen reddedildiğinin iddia edildiği durumlarda, Kuruma şikayette bulunulabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama ile Sigorta
Kamulaştırma, Mülkiyetin Gayri Ayni Haklar ve Kiralama
Madde 48 -
Piyasada, kamulaştırma ve mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve kiralamada, aşağıdaki usul ve esaslar çerçevesinde işlem yapılır.

a) Kamulaştırma:

Tesisler için gerekli arazi, arsa ve binalara ilişkin hak veya mülkiyet edinimlerinin öncelikle anlaşma yoluyla yapılması esastır. Piyasa faaliyetlerinin gerektirmesi halinde;

1) Rafinerici ve depolama lisansı sahiplerinin lisansları kapsamındaki tesislerine,

2) İletim hatlarının mecralarına isabet eden arazi ve arsalarda irtifak hakkı tesisine ve bu hatların ayrılmaz parçası durumunda bulunan diğer binalar ve civarına isabet eden taşınmazlara,

3) Yıllık işleme kapasitesi 500.000 varil petrolü aşan işleme tesislerine,

ilişkin edinimler, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda belirtilen esaslar dahilinde kamulaştırma yoluyla da yapılabilir.

Kamulaştırılan taşınmazın mülkiyeti Hazineye, kullanma hakkı kamulaştırma bedelini ödeyen lisans sahibine ait olur. Kullanma hakkı tapu siciline kaydedilmek suretiyle lisans sahibi adına yapılır ve bunlar lisansın bir parçası olup lisans müddetince devam eder.

Lisansın sona ermesi veya iptali halinde, lisans sahiplerince ödenmiş bulunan kamulaştırma bedelleri iade edilmez.

Bu konuda Kurulca verilecek kamulaştırma kararı kamu yararı kararı yerine geçer ve müteakip işlemler Kamulaştırma Kanunu hükümlerine göre yürütülür.

Kurulca uygun görülenler de dahil olmak üzere rafinerici ve iletim lisansı sahiplerine ait tesislerin tapu sicil kayıtlarına, Kurumun izni bulunmadıkça herhangi bir tasarrufun kaydolunamayacağı şerhi de verilir.

b) Mülkiyetin gayri aynî haklar ve kiralama:

Lisans sahibi tüzel kişiler, faaliyetleri ile ilgili olarak kamuya ait araziler üzerinde, bedelinin ilgili tüzel kişi tarafından ödenmesi suretiyle mülkiyetin gayri aynî hak tesisini ve bu arazilerin kiralanmasını talep edebilir. Bu istek Kurulca uygun görüldüğünde, Kurum ilgili kanunlar uyarınca ihtiyaca göre intifa, irtifak, üst hakkı veya uzun süreli kiralama yoluna gider. Bu şekilde elde edilen hakkın Kurul tarafından tespit edilen bedelini ödeme yükümlülüğü devralan tüzel kişiye aittir. Kullanım hakları, ilgili lisans veya sözleşmenin bir cüzü olup, geçerliliği, bunların geçerlilik süresi ile sınırlıdır.

Kamulaştırma, mülkiyetin gayri ayni haklar ve kiralama başvuruları, bir dilekçe ile Kuruma yapılır.
Sigorta
Madde 49 - Yönt. (RG: 10.08.2010), Yönt. (RG: 24.06.2005)
Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin sigortalamaları yapmakla yükümlüdür.

Rafinerici, iletim ve depolama lisansı sahipleri, tesislerini ve petrolünü tüm risklere karşı sigortalamakla yükümlüdür.

Rafinerici lisansı sahipleri, kamuya ait ulusal petrol stoğu ile depolama ünitelerini tüm risklere ve üçüncü kişiler nezdinde oluşturabilecekleri mali sorumluluklara karşı sigortalar.

(Değişik fıkra:RG-10/8/2010-27668) Tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta bedelinin yüzde ikisinden yüksek olamaz.

(Değişik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Üçüncü şahıslar mali sorumluluk sigortalarında muafiyet uygulanmaz.

(Değişik fıkra:RG-24/06/2005-25855) Sigorta yükümlülükleri ile sigortanın asgari teminatı, azami muafiyeti ve sigorta bedellerinin hesaplanmasına ilişkin usul ve esaslar; Kurul tarafından çıkarılacak tebliğlerle düzenlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Mali Hükümler
Gelir Payı
Madde 50 - Yönt. (RG: 20.12.2017), Yönt. (RG: 15.06.2006), Yönt. (RG: 24.06.2005)(Değişik:RG-20/12/2017-30276)(12)
Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.

Gelir payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, akaryakıt satışlarından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.

Gelir payına ilişkin yapılan ödemenin karşılığı olarak tahsil edilecek tutar, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.
Katılma Payı
Madde 51 - Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 20.10.2006)
Serbest kullanıcı lisansı sahipleri hariç tüm lisans sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle yükümlüdür. Bir önceki yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti Haziran, ikinci taksiti Kasım ayı sonuna kadar ödenir.

(Değişik fıkra: RG-20/10/2006-26325) Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı oranı çarpılarak hesaplanır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı 2.000.000 ABD Dolarını aşamaz.

Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranlar tespite Kurul yetkilidir.

Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık katılma payı oranı veya oranları her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanır.

Net satış hasılatı içinde yer alması halinde, yıl içinde petrol için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerinden öder.

İlk defa lisans alınan yıla ilişkin katılma payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur.

Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Faaliyet başlıkları için farklı oranlar tespit edilmesi halinde, net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı işleme alınır.

Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır.

(Ek fıkra:RG-5/10/2013-28786) Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde değerlendirmeye alınmaz ve iade edilir.
Süresinde Ödenmeyen Mali Yükümlülükler ve Gecikme Zamları
Madde 52 -
Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır.
Yeniden Değerleme
Madde 53 - Yönt. (RG: 20.12.2017)(Mülga:RG-20/12/2017-30276)(12)
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gizlilik ve Anlaşmazlıkların Çözümü
Gizlilik
Madde 54 - Yönt. (RG: 05.10.2013), Yönt. (RG: 04.11.2011)
Kurum, yayımlanması halinde lisans sahibinin ticari ilişkilerine zarar verebileceği Kurul kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep edilmesi dışında açıklayamaz.

Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticari yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Lisans sahipleri her ne suretle olursa olsun piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat edindikleri veya dolaylı yollardan edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar yararına veya başkaları lehine veya aleyhine kullanamaz.

Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticari ilişkileri nedeniyle elde etmiş olduğu diğer kişilere ait ticari sırları beş yıl süre ile gizli tutmakla yükümlüdür.

(Ek fıkra:RG-4/11/2011-28105) (Mülga fıkra:RG-5/10/2013-28786)
Anlaşmazlıkların Çözümü
Madde 55 -
Rafinericilerle üreticiler arasındaki fiyat uyuşmazlıkları, Kurumun hakemliğinde inceleme ve değerlendirmenin tamamlanmasını izleyen otuz gün içerisinde tarafları bağlayacak şekilde sonuçlandırılır.
ALTINCI BÖLÜM
Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler
Piyasaya Müdahale
Madde 56 -
Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikayetlerden;

a) Petrolün temin ve/veya satışı ile petrole ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı, yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşebbüs edildiği,

b) Haksız rekabete veya rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlaline sebebiyet verildiği,

hususlarında, belirgin emarelerin oluştuğu veya bunların ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder boyuta ulaştığına kanaat getirilmesi halinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu kapsamda, Kurum talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması halinde, yetkili merciler nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır.
Mücbir Sebepler
Madde 57 -
Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafların gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir.

Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi halinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir.

Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, lisans sahibinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir. Yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, lisans sahibinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, yükümlülüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
YEDİNCİ BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Düzenlemeler
Madde 58 - Yönt. (RG: 21.12.2004)
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı veya doğrudan Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce yürürlüğe konulan;

a) Solvent, Bazyağ ve Madeniyağ İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,

b) Yerli Olarak Üretilen Solventlerin Yurt İçi Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ,

c) Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğ,

d) Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları İle Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonunun İşleyişi Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,

e) Akaryakıt İstasyonları (Yeni Kurulacak) Arasında Mesafe Şartı Aranması Hakkında Tebliğ,

f) Petrol Hakkı Sahiplerinin Ürettikleri Yerli Hampetrol ve Doğal Gazdan Memleket İhtiyacını Karşılamak Üzere Ayrılan Kısmı İle Devlet Hissesi Petrolün Nakden Alınması ve Hampetrol İhracında Tatbik Olunacak "Piyasa Fiyatı" ile Yerli Hampetrol ve Doğal Gazın "Kuyubaşı Fiyatı"nın Unsurları ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ,

g) (Değişik:RG-21/12/2004-25677) Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğ,

ile bu tebliğlerde değişiklik, iptal veya yeni hüküm ihdası yapan tebliğler ve Akaryakıt ve Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararların Uygulanmasına Dair Tebliğin 13, 14, 15, 16 ve 17 nci maddelerinin akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşlarıyla ilgili hükümleri,

yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Kanunun yayımı tarihinde;

a) 6326 sayılı Petrol Kanunu hükümlerine göre belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren,

b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olan,

c) Yukarıdaki (a) ve (b) bentleri dışında kalmakla birlikte, faaliyetleri veya kullanımları lisans almasını gerektiren,

kişiler, durumlarını 20.12.2004 tarihini aşmamak üzere, Kanunda ve bu Yönetmelikte yer alan hususlara uygun hale getirir.

Yukarıda yer alan tarihlere kadar lisans başvurusunda bulunmayan, 20.12.2004 tarihine kadar lisans başvurusunda bulunup başvuruları veya ek süre talepleri kabul edilmeyen kişiler için daha önce verilen hak, izin ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir.
Geçici Madde 2 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve 6326 sayılı Petrol Kanununa göre düzenlenmiş belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren kişilerle, akaryakıt dağıtım ve pazarlama kuruluşu olarak faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları tip sözleşme örneklerini, 20 Temmuz 2004 tarihine kadar Kuruma bildirir.
Geçici Madde 3 -
Rafinerici, dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahipleri, 2005 yılı için Ocak-Nisan dönemine ilişkin pazarlama projeksiyonlarını hazırlayarak, lisans başvurusu kapsamında Kuruma verir.
Geçici Madde 4 -
2004 yılında uygulanacak lisans bedelleri, 1 Temmuz 2004 tarihine kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.
Geçici Madde 5 -
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde bayilik faaliyeti yapmakta olanlar, bayisi oldukları dağıtım şirketleri aracılığıyla lisans alma başvurusunda bulunabilirler.
Geçici Madde 6 - Yönt. (RG: 21.12.2004) (Ek:RG- 21/12/2004 – 25677)
7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki "on işgünü" ile dokuzuncu fıkrasındaki "on işgünü içerisinde" ibareleri 20/3/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Geçici Madde 7 - Yönt. (RG: 06.04.2005), Yönt. (RG: 21.12.2004) (Değişik:RG -6/4/2005-25778)
Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden madeni yağlara ilişkin uygunluk yazısı alan kişilerin izinleri, 1/6/2005 tarihine kadar geçerlidir. Kurum madeni yağ ithalatı için uygunluk yazısını Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ hükümleri kapsamında verir.
Geçici Madde 8 - Yönt. (RG: 13.04.2005) (Ek: RG - 13/04/2005-25785)
7 nci maddenin sekizinci fıkrasındaki "on işgünü" ile dokuzuncu fıkrasındaki "on işgünü içerisinde" ibareleri 1/7/2005 tarihine kadar uygulanmaz.
Uyum yükümlülüğü
Geçici Madde 9 - Yönt. (RG: 03.08.2012), Yönt. (RG: 06.04.2010), Yönt. (RG: 15.06.2006) (Ek:RG-15/06/2006-26199) (Değişik:RG-3/8/2012-28373)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte rafinerici, iletim, depolama, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahibi olan kişiler, asgari ödenmiş sermayelerinin yönetmelikte yer alan tutarın altında olması halinde durumlarını 31/12/2013 tarihine kadar bu Yönetmeliğin 7 nci maddesine uygun hale getirir.
Geçici Madde 10 - Yönt. (RG: 12.08.2008) (Ek:RG-12/8/2008-26965)
Karayolu taşıma araçlarına ilişkin olarak verilmiş Taşıma Lisansları, başkaca bir işleme tabi olmaksızın sona erdirilir.
Geçici Madde 11 - Yönt. (RG: 04.11.2011), Yönt. (RG: 10.08.2011) (Ek:RG-10/8/2011-28021)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Madeni Yağ Lisansı sahibi olan kişiler, 7 nci maddenin altıncı fıkrasının (b) bendine uygun olarak düzenlenmiş kapasite raporlarını 1/8/2012 tarihine kadar yazı ekinde Kuruma ibraz eder.
Geçici Madde 12 - (Ek:RG-4/11/2011-28105)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce dağıtıcısının lisansı sona ermiş veya iptal edilmiş bayilik lisansı sahipleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin ilgili bayilik lisansı sona erdirilir.
Geçici Madde 13 - Yönt. (RG: 03.08.2012) (Ek:RG-3/8/2012-28373)
İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satma yetkisi bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce lisansına işlendiği halde durumu bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinin ikinci fıkrasına uygun olmayan kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına alacakları bir İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu ruhsata ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yapacakları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini en geç 30/6/2013 tarihine kadar Kuruma ibraz etmekle yükümlüdürler. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyenlerin jet yakıtı ithali ve satışı yetkileri ilgili lisans resen tadil edilerek kaldırılır. Bu maddede düzenlenen yükümlülüğün yerine getirilmesi kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz edenlerin lisansına kayıtlı jet yakıtı ithali ve satışı yetkilerinin süresi, ibraz edilen sözleşmenin süresini aşmayacak şekilde resen tadil edilir.
Aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan lisans başvuruları
Geçici Madde 14 - Yönt. (RG: 31.01.2013) (Ek:RG-31/1/2013-28545)
Bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten önce aynı yerde faaliyette bulunmak üzere yapılan ve duyuru süresi tamamlanmış, piyasada, elektrik piyasasında ve doğal gaz piyasasında yapılmış olan lisans başvurularının olması halinde aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde değerlendirme yapılır:

a) Uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yerde ya da elektrik piyasasında nükleer enerjiye dayalı elektrik üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilen sahada faaliyet göstermek üzere piyasada ya da elektrik veya doğal gaz piyasalarında yapılan lisans başvuruları her aşamada reddedilir.

b) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde ilan edilen lisans başvurusuna konu yerin uluslararası andlaşma ile tahsisi yapılan veya yapılması öngörülen yer olmaması veya nükleer enerjiye dayalı üretim tesisi sahası olarak Bakanlıkça çalışmalara konu edilmemesi, ancak ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde faaliyette bulunmak üzere, piyasada rafinerici ve/veya depolama faaliyeti göstermek üzere başka lisans başvurusunun veya başvurularının ya da elektrik piyasasında elektrik üretim faaliyeti göstermek üzere lisans başvurusunun veya başvurularının bulunması ya da doğal gaz piyasasında depolama lisansı başvurusunun veya başvurularının bulunması halinde, duyuru konusu yerde hangi başvuruya ilişkin lisanslama sürecine devam edileceği aşağıdaki usul ve esaslara göre Kurul kararıyla belirlenir.

1) Lisans başvurularından doğal gaz piyasasında yer altı doğal gaz depolama, elektrik piyasasında doğal gaz hariç diğer kaynak veya yakıta dayalı üretim, doğal gaz piyasasında sıvılaştırılmış doğal gaz tesisinde yapılacak depolama, piyasada rafinerici, elektrik piyasasında doğal gaza dayalı üretim ve piyasada depolama lisansı başvurularına sırasıyla öncelik verilir.

2) (1) numaralı alt bent hükmü çerçevesinde öncelik verilen lisans başvurusu ya da başvuruları dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.

c) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası kapsamında ilan edilen lisans başvurusuna konu yerde piyasada rafinerici ya da depolama faaliyeti gösterilmesi yönünde karar ittihazı ve piyasada birden fazla rafinerici ya da depolama lisansı başvurusu olması halinde, lisanslama sürecinin devam edeceği başvurunun belirlenmesinde başvuru yapılan yere Kurum evrakı sıra sayısına göre ilk yapılan başvuru dikkate alınır. İlk sıradaki başvuru dışında kalan başvurular iade edilir veya reddedilir.
Geçici Madde 15 - Yönt. (RG: 07.11.2013) (Ek:RG-7/11/2013-28814)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte rafinerici lisansı sahibi olan kişiler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi uyarınca lisans tadil başvurusu yapmakla yükümlüdürler.
Geçici Madde 16 - Yönt. (RG: 07.11.2013) (Ek:RG-7/11/2013-28814)
Bu maddenin yürürlük tarihinde lisans alma tarihi itibariyle faaliyet süresi bir takvim yılından daha az olan rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerinin yükümlülük başlangıç tarihlerinin ve tutmakla yükümlü oldukları stok miktarlarının tespitinde ilk defa lisans alanlar ile aynı şekilde işlem yapılır.
Geçici Madde 17 - (Değişik:RG-28/11/2014-29189)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı sahibi olan kişiler en geç altı ay içerisinde bayilik teşkilatı oluşturmak ile yükümlüdür.
Geçici Madde 18 - Yönt. (RG: 26.12.2014)(Ek:RG-26/12/2014-29217
Bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde belirtilen yükümlülükler 1/3/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Geçici Madde 19 - (Ek:RG-1/2/2015-29254)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla faaliyette bulunan dağıtıcı lisansı sahiplerinin 60.000 ton beyaz ürün pazarlama projeksiyonunun gerçekleşmelerinin tespitinde 17 nci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.
Geçici Madde 20 - (Ek:RG-23/1/2016-29602)(11)
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe giriş tarihinde madeni yağ veya dağıtıcı lisansı altında madeni yağ alt başlığı olan lisans sahipleri, 1/1/2018 tarihine kadar baz yağ alt başlığı işletmeksizin, atık madeni yağdan baz yağ üretimi faaliyetinde bulunabilir.
Geçici Madde 21 - Yönt. (RG: 13.07.2017)(Ek:RG-13/7/2017-30123)
Rafinerici lisansı sahibi tüzel kişiler 20 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamındaki yükümlülüklerini 31/12/2017 tarihine kadar tamamlamakla yükümlüdür.
2018 yılında uygulanacak gelir payları
Geçici Madde 22 - (Ek:RG-20/12/2017-30276)
2018 yılında uygulanacak gelir payı bedelleri 2017 yılının Aralık ayı sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır.
18 inci maddeye ilişkin uyum yükümlülüğü
Geçici Madde 23 - Yönt. (RG: 20.12.2017)(Ek:RG-20/12/2017-30276)(12)
Lisans sahibi sermaye şirketleri, 18 inci maddenin son fıkrasında yer alan yükümlülüklerini, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren altı ay içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
Geçici Madde 24 - Yönt. (RG: 09.07.2019)(Ek:RG-9/7/2019-30826)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte dağıtıcı lisansı sahibi olan kişiler, 1/1/2020 tarihinden itibaren, 34/A maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bayilik teşkilatını fıkrada belirtilen süreler içinde oluşturmakla yükümlüdür.
Geçici Madde 25 - Yönt. (RG: 09.07.2019)(Ek:RG-9/7/2019-30826)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren, istasyonsuz bayi kategorisinde bayilik lisansı verilmez, yürürlükte olan lisansların süre uzatımı talepleri değerlendirmeye alınmaz.
Geçici Madde 26 - Yönt. (RG: 07.02.2020), Yönt. (RG: 09.07.2019)(Ek:RG-9/7/2019-30826)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte atık madeni yağdan baz yağ üretim faaliyetinde bulunan madeni yağ lisansı sahibi olan kişiler (Değişik ibare:RG-7/2/2020-31032) 1/7/2020 tarihine kadar üretim yetkinlik puanı en az % 55 olan kapasite raporunu kuruma ibraz etmekle yükümlüdür.
Geçici Madde 27 - Yönt. (RG: 28.07.2020), Yönt. (RG: 07.02.2020)(Ek:RG-7/2/2020-31032)
(Değişik:RG-28/7/2020-31199) 1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar; 31/12/2019 tarihinde yürürlükte olan ilgili mevzuatla belirlenen asgari ödenmiş sermayesini korumak ve 1/1/2021 tarihine kadar 7 nci maddenin yedinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen asgari ödenmiş sermayeyi sağlamakla yükümlüdürler. Bu yükümlülüğün yerine getirilmediğinin tespiti halinde ilgilinin lisansı sona erdirilir.

(Ek:RG-28/7/2020-31199) 1/1/2020 tarihinden önce lisans alanlar, bu yükümlülüğün sağlandığını gösterir Yeminli Mali Müşavir raporunu 1/2/2021 tarihine kadar Kuruma iletmekle yükümlüdürler.

Yürürlük
Yürürlük
Madde 59 - Yönt. (RG: 21.12.2004)
Bu Yönetmeliğin;

a) (Değişik:RG-21/12/2004–25677) 45, 46 ve 50 nci maddeleri, 7 nci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi, 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri 1/1/2005,

b) (Değişik:RG-21/12/2004–25677) 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinin dışında kalan hükümleri 20/12/2004, 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 58 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri 1/6/2005,

c) Diğer maddeleri yayımı,

tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 60 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Başkan yürütür.
(1) Bu fıkra, 24/06/2005 tarihli ve 25855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince 01/01/2005 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (2) Bu fıkra, 15/06/2006 tarihli ve 26199 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 6 ncı maddesi gereğince 01/08/2006 tarihinde yürürlüğe girer. (3) Bu değişiklik, 7/12/2008 tarihli ve 27077 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğin 31/12/2008 tarihli ve 27097 7. Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değiştirilen 5 inci maddesi uyarınca 31/3/2009 tarihinde yürürlüğe girer. (4) 10/8/2011 tarihli ve 28021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinden sonra gelmek üzere (b) bendi eklenmiş ve sonraki bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (5) 4/11/2011 tarihli ve 28105 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 16 ncı maddenin üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere bir fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. (6) Bu değişiklik 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer. (7) Bu değişiklik 1/7/2013 tarihinde yürürlüğe girer. (8) 7/11/2013 tarihli ve 28814 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 18 inci maddesinin 8 inci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. (9) Bu değişiklik ile 7 nci maddesine dördüncü fıkradan sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. (10) 23/1/2016 tarih ve 29602 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir. (11) Bu değişiklik 1/2/2016 tarihinde yürürlüğe girer. (12) Bu değişiklik 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer. (13) Bu değişiklik 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer. (14) 28/7/2020 tarih ve 31199 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan değişiklik ile yönetmeliğin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  17/6/2004

  25495

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  4/9/2004

  25573

  2

  21/12/2004

  25677

  3

  6/4/2005

  25778

  4

  13/4/2005

  25785

  5

  24/6/2005

  25855

  6

  14/9/2005

  25936

  7

  9/12/2005

  26018

  8

  15/6/2006

  26199

  9

  21/9/2006

  26296

  10

  28/9/2006

  26303

  11

  20/10/2006

  26325

  12

  2/12/2006

  26364

  13

  4/5/2007

  26512

  14

  26/5/2007

  26533

  15

  17/8/2007

  26616

  16

  5/8/2008

  26958

  17

  12/8/2008

  26965

  18

  14/10/2008

  27024

  19

  7/12/2008

  27077

  20

  31/12/2008

  27097 (7.Mükerrer)

  21

  16/10/2009

  27378

  22

  6/4/2010

  27544

  23

  10/8/2010

  27668

  24

  1/12/2010

  27772

  25

  15/3/2011

  27875

  26

  21/4/2011

  27912

  27

  31/5/2011

  27950

  28

  28/7/2011

  28008

  29

  10/8/2011

  28021

  30

  4/11/2011

  28105

  31

  3/4/2012

  28253

  32

  7/4/2012

  28257

  33

  3/8/2012

  28373

  34

  31/1/2013

  28545

  35

  24/4/2013

  28627

  36

  5/10/2013

  28786

  37

  7/11/2013

  28814

  38

  27/3/2014

  28954

  39

  28/11/2014

  29189

  40

  26/12/2014

  29217

  41

  1/2/2015

  29254

  42

  19/2/2015

  29272

  43

  23/5/2015

  29364

  44

  23/1/2016

  29602

  45

  19/10/2016

  29862

  46

  11/3/2017

  30004

  47

  13/7/2017

  30123

  48

  20/12/2017

  30276

  49

  22/12/2018

  30633

  50

  9/7/2019

  30826

  51

  7/2/2020

  31032

  52

  28/7/2020

  31199

  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1- LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 05/10/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Ek-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/02/2016 - 22/12/2018 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-1 LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 01/02/2016 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK II-TAAHHÜTNAME(*)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/11/2011 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK III- BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK -4 (2-3)BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ İÇERİĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK -4 (3-3)BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ İÇERİĞİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK- 4 (1/3)
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 (2-2)BİLDİRİM EKLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-5 (1-2)BİLDİRİM EKLERİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 04/09/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuata Dayanılarak Çıkarılan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Uygulamasıyla İlgili Mevzuat (5)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (59)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul