(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU ALIM, SATIM VE İHALE YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından, Konfederasyonun ihtiyaçlarına istinaden iç ve dış piyasalardan yapılacak alım ve satım, hizmet, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri ile, Alım-Satım ve İnşaat İhale Komisyonlarının oluşturulması, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik,Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun mal ve hizmetlerle ilgili ihtiyaçları doğrultusunda alım, satım ve ihale işlerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelik geçen;

Konfederasyon: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK)'nu,

Kanun: 507 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununu, 
 
Genel Kurul: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Kurulunu, 
 
Başkanlar Kurulu: Kanun gereği Genel Kurulun toplanmadığı yıllarda toplanan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanlar Kurulunu, 
 
Yönetim Kurulu: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun Genel Kurul üyeleri arasından 4 yıl için seçilen yönetim kurulunu 
 
Yürütme Kurulu: Kanunun 100’üncü maddesi gereğince Konfederasyon Genel Başkanı, Genel Başkan Vekilleri ve Genel Sekreterinden oluşan Kurulunu, 
 
Fon Yönetim Kurulu: Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetim Kurulunu, ifade eder.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Komisyonlar
Mal ve Hizmet Alım-Satım Komisyonu Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
Madde 5 -
Mal ve Hizmet Alım-Satım Komisyonu beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur.Komisyon başkanlığına Yönetim Kurulu tarafından Konfederasyon Genel Başkan Vekillerinden birisi seçilir.

Konfederasyon Genel Sekreteri ve Satın Alma Müdürü ise Komisyonun tabii üyeleridir. Diğer iki üye ile yedek üyeler Komisyon Başkanının teklifi ve TESK Genel Başkanın onayı ile Konfederasyon personeli arasında seçilir.

Alım-Satım komisyonu üyeliklerinde boşalma olması halinde yerleri aynı usulle doldurulur.

Alım-Satım Komisyonu, Konfederasyon Yönetim Kurulunun Genel Sekretere verdiği alım yetkisinin üstündeki mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirmek için Yürütme Kurulunca görevlendirilir. Komisyonca karara bağlanan mal ve hizmet alım ve satımları, Yönetim Kurulunca belirlenen limitlerin üzerinde olduğu takdirde, Yürütme Kurulunun onayına sunulur, altındaki hallerde doğrudan icra edilir. Yönetim Kurulu, alımlar için belirlenecek limitleri her yıl yeniden düzenler.

Alım-Satım Komisyonunun sekreteryası Alım-Satım Müdürlüğü tarafından yürütülür.
İşletmeler Üstü Eğitim Merkezleri (İÜEM) Proje, İnşaat ve İnşaat Kontrollük İhaleleri Komisyonu Kuruluşu, Görev ve Yetkileri
Madde 6 -
İşletmeler üstü eğitim merkezleri (İÜEM) Proje, İnşaat ve Kontrollük İhaleleri Komisyonu beş asıl ve iki yedek üyeden oluşur. Komisyon Başkanlığına Yönetim Kurulu tarafından Genel Başkan Vekillerinden birisi seçilir. Konfederasyon Genel Sekreteri ile Fon Müdürü komisyonun tabii üyeleridir. Biri teknik eleman olmak üzere diğer üye ile yedek üyeler Komisyon Başkanının teklifi ve Konfederasyon Genel Başkanının onayı ile Konfederasyon personeli arasından atanır.

Üyeliklerden boşalma olması halinde yerleri aynı usulle doldurulur.

Komisyon üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar verilir. Kararda çekimser kalınamaz. Değişik görüşte olan üyelerin gerekçeleri toplantı tutanağına kısaca not edilir. Komisyonun sekreterya hizmetleri Fon Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İhale Usulleri
İhale Usulleri
Madde 7 -
Konfederasyonun mal ve hizmet alım satım işleri ile inşaat ihaleleri, niteliklerine ve tahmini bedel veya keşfine göre aşağıdaki usullerden birine göre yapılır.

a) Satınalma Müdürü eliyle yapılacak alım ve satım,

b) Pazarlık usulü ile alım ve satım,

c) Kapalı zarf usulü ile alım ve satım ve ihale işlemleri
Satınalma Müdürü Eliyle Yapılacak Alımlar
Madde 8 -
Genel Sekreterin yetkisi dahilinde olan mal ve hizmet alımları, talimatı doğrultusunda Satınalma Müdürü tarafından gerçekleştirilir. Satınalma Müdürü, talep edilen mal veya hizmete ilişkin bir piyasa araştırması yapar ve araştırma sonuçlarını Genel Sekretere sunar. Genel Sekreterin talimatı doğrultusunda pazarlık yapılır ilgili firmalardan teklifleri istenir. Değerlendirildikten ve Genel Sekreterin onayından sonra en uygun firmadan alım gerçekleştirilir.

Ancak, hiçbir satınalma, bu yöntemi kullanmak amacıyla parçalara bölünemez.
Pazarlık Usulü ile Yapılacak Alımlar
Madde 9 -
Pazarlık, mal ve hizmetlere ilişkin firmalardan teklif alınmak veya çağırmak suretiyle, fiyat ve nitelik bakımından en uygun mal veya hizmetin satın alınmasıdır.

Belirli firmalar, belli gün ve saatte Alım-Satım veya İhale Komisyonuna çağrılarak kendileriyle teker teker ya da topluca pazarlık edilir veya firmalardan alınan teklifler karşılaştırılarak en uygun görülen firma veya firmalarla pazarlık yapılır.

Yapılacak pazarlık sonucunda isteklilerin son teklifleri imzalı olarak alınır veya daha önce alınmış teklifleri üzerine firma yetkilisinin yazısı ve imzasıyla işaretlettirilir.

Pazarlık usulünde bedel tahmini, şartname hazırlanması ve ilan yapılması ve teminat alınması zorunlu değildir.
Pazarlık Usulünün Şartları
Madde 10 -
Pazarlık usulünün uygulanabilmesi için aşağıdaki şartlardan en az birinin bulunması gerekir.

a) Diğer mübaya yöntemleri ile sonuç alınamaması veya diğer yöntemlerin denenmesinde yarar görülmemesi,

b) Yalnız bir satıcı veya alıcı olduğunun saptanması,

c) İşin ivedilikle yapılması zorunluluğunun bulunması,

d) Yukarıda sayılan durumlar söz konusu olmamakla birlikte, tahmini bedelin pazarlık usulü için belirlenen limitin altında olması.
Pazarlık Usulüyle Yapılabilecek İşler
Madde 11 -
Pazarlık usulüyle yapılacak işler şunlardır:

a) Konfederasyon ihtiyaçları için gayrimenkul kiralanması veya Konfederasyon gayrimenkullerinin kiraya verilmesi,

b) Patente dayanılarak üretilen ve sadece bir firma veya kuruluşta bulunan mal veya hizmetin satın alınması,

c) Özellikleri ve hizmet kalitesi yönünden seçilecek firma, kişi, kurum veya kuruluşlara yaptırılmasında yarar görülen her türlü hizmet, eğitim, araştırma, etüt ve proje, müşavirlik, keşif, fotoğraf, film, baskı, sergileme, kontrol ve muayene işleri ile teknik, fikri ve güzel sanatlarla ilgili çalışmayı gerektiren diğer işler ile organizasyon işleri,

d) Yeniden ihtiyaç duyulması halinde önceki mal veya hizmeti yerine getiren satıcı firmanın yeni ihtiyacı aynı fiyata ve aynı şartlarla yerine getirmeyi kabul etmesi durumunda, daha önceden ihalesi yapılan ve temin edilen mal ve hizmetlerin yeniden satın alınması,

e) İstekli çıkmaması veya verilen fiyatın uygun görülmemesi veya sözleşmenin bozulması nedeniyle yeniden ihaleye çıkarılmasında yarar umulmayan işler,

f) Her türlü araç ve gereç satın alınması, kiralanması, bakım ve onarımları,

g) Durumun gereğine, işin özelliğine ve bedeline göre Yönetim Kurulu veya yetkilendirildiği takdirde Yürütme Kurulunca gerekli görülen diğer işler.
Kapalı Teklif Usulü
Madde 12 -
Bu yöntemle ihale serbest rekabet şartlarında ilan yapılarak teklif alma veya sınırlı rekabet şartlarında firmalara şartname vermek veya göndermek suretiyle teklif alma şeklinde yapılabilir.

a) Serbest rekabet şartlarında alım ve satım :

İlanlı kapalı teklif usulü ihalelerde, ilanın şekli ve adedi, ilanda yer alacak hususlar ile isteklilerde aranacak şartlar Komisyon tarafından bir şartnameye dönüştürülerek ilan edilir. Yapılacak ilanın şekli ile adedinin belirlenmesinde ihale ile ilgilenebilecek tüm yeterli firmaların bilgilendirilmesi suretiyle ihalelerde açıklık ve rekabetin sağlanması ve böylece Konfederasyon ihtiyaçlarının en uygun koşullarda ve zamanında karşılanması temel amaçtır.

b) Sınırlı teklif isteme :

İhalenin yeterlilikleri Konfederasyonca denenmiş veya güvenilir kaynaklardan saptanmış özel veya tüzel kişiler arasından yapılmasında Konfederasyonunun yararı bulunması halinde bu yöntem uygulanır. Bunun için; ihale ön kararında belirtilmek kaydıyla, söz konusu işle iştigal eden en az üç firmaya davet mektubu ve bu mektup ekinde işe ait şartnameler gönderilerek teklif istenir. İhalenin yapılabilmesi için, en az üç geçerli teklifin mevcudiyeti şarttır.

Kapalı zarflar, Alım Satım Komisyonu veya İnşaat İhaleleri Komisyonunun huzurunda açılır ve teklifler tutanağa bağlanır. Tutanağın altı Komisyon Başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır ve sonucu Komisyon Başkanı tarafından bir üst yazı ile mal ve hizmet alımlarında Yürütme Kurulunun, inşaatlarla ilgili ihalelerde Esnaf ve Sanatkarların Mesleki Eğitimini Geliştirme ve Destekleme Fonu Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Bu kurulların onayından sonra kararlar icra edilir. Her iki kurulun kararları da Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Yönetim Kurulunun belirleyeceği limitlerin altında kalan veya gecikmelerinde sakınca olan hallerde, komisyonların kararları doğrudan icra edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Şartname ve Teminatlar
Şartnameler
Madde 13 -
Konfederasyon adına yapılacak her türlü mal ve hizmet alımı ile ihaleler için şartnameler düzenlenir.

Aşağıda gösterilen hallerde şartname düzenlenmeyebilir.

1) Nitelik ve özelliklerinin Konfederasyonun ihtiyacına uygunluğu önceden saptanmış olan malzemeler,

2) Kamu kurum ve kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklarından sağlanacak mal ve hizmet alımları,

3) Belli tarifeli ulaştırma araçları ile yapılan taşıtma işleri,
Teminatlar
Madde 14 -
İhaleye giren ve ihaleyi kazanan yüklenicinin, sözleşme yapmaktan kaçınması veya imzaladığı sözleşme gereğince yüklenimini kısmen veya tamamen şartlara uygun biçimde yerine getirmemesi durumunda, Konfederasyonun uğrayacağı zararın kısmen veya tamamen giderilmesini sağlamak üzere bu Yönetmeliğin 15’inci maddesinde belirtilen değerler teminat olarak alınır. 
 
Teminat, geçici ve kesin teminat olarak iki çeşittir. 
 
1) Geçici teminat: İhaleye girenin teklifinin ve bu teklifinin sonuçlarının, 
 
2) Kesin teminat: İhaleyi kazanan kişi, firma veya kuruluşun imzalayacağı sözleşme hükümlerinin, 
 
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla alınan teminattır. 
 
Kesin teminat, geçici teminatın iki katıdır. Satın alınacak mal ve hizmetler için tahmini bedel ve teklif bedeli üzerinden alınacak geçici ve kesin teminatın oranları Konfederasyon tarafından belirlenir. 
 
Bu oran, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirlenen oranlardan fazla olamaz.
Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler
Madde 15 -
Teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır:

a) Nakit para,

b) Türkiye'de faaliyet gösteren bankaların usulüne göre verecekleri "kayıtsız şartsız ödeme taahhüdü"nü içeren kesin teminat mektupları,

c) Devlet tahvilleri ve hazine bonoları,

d) Uzman kuruluşlar tarafından değeri belirlenen taşınmaz mallara ait birinci derece ve birinci sırada ipotekler.

Para ve menkul değerlerin makbuz karşılığında Konfederasyon veznesine yatırılması zorunludur.
Teminatın Geri Verilmesi
Madde 16 -
Komisyonların kararına göre ilk üç sırayı alan firmalar hariç diğerlerine ait geçici teminatlar hemen, kazanan firma dışındaki firmaların teminatı ihalenin onayından sonra, ihale yapılan firmanın teminatı ise, kesin teminatın alınmasından sonra geri verilir.

Onay işlemi en geç 7 iş günü içinde tamamlanır. Kesin teminatın iadesi, kesin kabul işleminin tamamlanmasından ve yüklenicinin Sosyal Sigortalar Kurumu ile ilişkisi kalmadığını gösteren bir belgenin Konfederasyona verilmesinden sonra yapılır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Diğer Hususlar
Komisyonlar Tarafından Yapılacak İşler
Madde 17 -
Komisyon tarafından yapılacak işler şunlardır :

Mal ve hizmet alım ve satımları için Satın Alma Müdürlüğünce, işletmeler üstü eğitim merkezleri inşaat, proje ve inşaat kontrollük ihaleleri için Fon Müdürlüğünce birer şartname hazırlanır. Bu şartnameler, işin durumuna göre teknik ve idari şartnameler olmak üzere iki çeşittir.

Teknik şartnamelerde; satın alınacak mal veya hizmet ile yaptırılacak inşaatlar için nitelik, kalite, uygunluk, özellik, cins, norm gibi teknik hususlara,

İdari şartnamelerde ise; işin yapılma şartları, zamanı, teslimi, cezai şartlar gibi hususlara yer verilir.
Kapalı Teklif Mektuplarının Muhteviyatı
Madde 18 -
Teklif Mektuplarının aşağıdaki hususları içermesi şarttır.

a) Teklif mektupları bir dış ve bir iç zarftan oluşur.

b) Dış zarfın içinde kendilerine gönderilen keşif özeti ve şartnamelerin üzerinde okunup aynen kabul edildiğini beyan eden firma kaşesi ve yetkilisinin imzası bulunacaktır.

c) Çalışılan bankaların isimleri, vergi dairesinden alınan belge dış zarfın içinde yer alacaktır.

d) İç zarfın üstünde "TEKLİF MEKTUBUDUR" ibaresi bulunacak, içinde ise teklif mektubu, teminat mektubu veya makbuzu yer alacaktır. Teklif mektubunda ise, katılmış olduğu ihalenin adı, keşif tutarı, teklif fiyatı ve adresi yer alacaktır. Teklif fiyatı rakamla ve yazıyla ayrı ayrı tespit olunacaktır.

e) İç zarf kapalı olacak, kapatılma yeri şirket kaşesi ile mühürlenecektir.

Konfederasyonun davet usulü yaptığı ihale için, kapalı zarf usulü uygulanacak olup, zarfların açılması ile birbirine çok yakın verilen tekliflerde, bu teklif sahipleri arasında Konfederasyon lehine pazarlık sonucu ihale sonuçlandırılabilir.

İhale kazanılsın ya da kaybedilsin, hiçbir şekilde verilen teklifler iade olunmaz.

Kapalı teklif usulü ile yapılacak ihalelerde aşağıdaki işlemler yapılır.

a) Teklif mektupları, ihalenin yapılması için belirlenmiş ve ilan edilmiş olan gün ve saate kadar Komisyonlar tarafından belirlenen görevliye teslim edilecektir. Görevli, aldığı teklif mektuplarını zabıt altına alacak ve verilen teklifin tarih ve saatini bu zabta ve teklif mektubunun üstüne yazacaktır.

b) Belirlenen gün ve saatte zarflar açılmadan önce, gelen teklif mektuplarının alındığı zabıt, Komisyon Başkanı tarafından okunur. Zarflar sıra numarası ile açılarak ihaleye girmek için aranılan genel ve özel şartların yerine getirilip getirilmediği, geçici teminatın miktar, şekil ve diğer bakımlardan uygun olup olmadığı incelenir ve ihaleye kimlerin kabul edildiği hazır bulunanlara bildirilir.

Belgeleri tamam olmayanların teklifleri dikkate alınmaz.

Bu husus bir tutanağa bağlanarak, kabul edilmeyen isteklilerin teklif mektuplarını içeren zarflar açılmayarak ilgililerine geri verilir.

Birkaç teklif sahibi tarafından aynı fiyat teklif edildiği ve bunların da uygun bedel olduğu anlaşılırsa, aynı teklifi veren istekliler çağrılarak pazarlık suretiyle, eksiltmede en düşük fiyatı, artırmada en yüksek fiyatı verene ihale yapılır.

Kapalı teklif usulü ile yapılacak eksiltme veya artırmaya istekli çıkmaz veya isteklilerin teklifleri uygun bulunmaz ise iş tekrar kapalı teklif usulü yöntemi veya pazarlık usulü yöntemiyle ihaleye çıkarılabilir.
İhalenin Yapılması, Sözleşmenin İmzalanması
Madde 19 -
İhaleyi kazanan firmaya sözleşme imzalaması için çağrıda bulunulur. Bu süre 7 iş günüdür. Bu süre içinde, imza için başvuru olmazsa Konfederasyon, sözleşme imzalanması için süreyi uzatabileceği gibi, süre vermeye, protesto çekmeye gerek kalmaksızın yeni bir ihale açmada serbesttir. İhale Komisyonunun iptal kararı da 7 iş günü içinde ihaleyi kazanan firmaya bildirilir.

İhale sırasında hazır bulunmayan veya yetkili vekilini hazır bulundurmayan firmalar, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

Fon Yönetim Kurulunca onaylanan inşaat, proje ve inşaat kontrollük (müşavirlik) hizmetlerinin sözleşmeleri Konfederasyon adına Genel Başkan veya Genel Başkan Vekillerinden birisi ile Genel Sekreter tarafından imzalanır. Sözleşme hükümleri çerçevesinde ilgili firmalara yapılacak avans ile ara ve kesin hakediş ödemeleri Fon Yönetim Kurulu kararı gereğince veya Fon Yönetim Kurulunun verdiği yetki çerçevesinde Konfederasyon Genel Başkanı veya Genel Başkan Vekillerinden herhangi birisi ile Konfederasyon Genel Sekreterinin ortak imzası ile gerçekleştirilir. Bu şekilde gerçekleştirilen her türlü işlem, harcama ve tasarruf, Fon Yönetim Kurulunun ilk yapılacak toplantısında onaya sunulur.
ALTINCI BÖLÜM
Ortak Hükümler
Sözleşme Yapılacak Hallerde, Bulunması Zorunlu Hususlar
Madde 20 -
Sözleşmede aşağıdaki hususların bulunması zorunludur.

a) Tarafların kanuni adresleri,

b) Sözleşmeye konu yapılacak işin miktarı, cins ve özellikleri,

c) Sözleşmeye konu yapılacak işin fiyatı veya keşif bedeli,

d) Yapılacak işin süresi, başlama ve bitim tarihi,

e) Avans verilme esasları, oranı ve avans mahsubu,

f) Ceza-i müeyyideler,

g) Fiyat farkı verilip verilemeyeceği ve şartları,

h) Süresinde bitirilmeyen işlere uygulanacak cezai şartlar,

ı) İhtilafların ne şekilde çözüleceği.
İhalelere Katılmayacak Olanlar
Madde 21 -
Aşağıda yazılı kimseler ihalelere doğrudan veya dolaylı olarak katılamazlar.

a) Kanun ve mahkeme kararları ile ihalelere girmesi yasaklanmış olanlar,

b) Yönetim, Yürütme ve Denetim Kurulu üyeleri, Komisyon üyeleri ile ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek ve denetlemekle görevli Konfederasyon mensup ve görevlileri ile bunların birinci, ikinci ve üçüncü derecede akrabaları,

c) Konfederasyonda ve bağlı kuruluşlarda görev yapanlar ile kurumdan ayrıldıktan itibaren 1 yıl geçmemiş olanlar.

Yüklenici taahhüt ettiği işi noksansız bir şekilde ve sözleşmede yazılı süresi içinde yerine getirmekle mükelleftir. Yüklendiği işi Konfederasyonun yazılı muvafakati olmadan kısmen veya tamamen bir başkasına devredemez. Aksi halde sözleşmesi tek taraflı olarak feshedilerek kesin teminatı Konfederasyona gelir kaydedilir.
İş Artışı veya Eksilmesi
Madde 22 -
Mal ve hizmet alımlarında şartnamesinde belirtilmek kaydıyla tahmini bedelin % 50, proje ve inşaat işlerinde ise % 30 oranında fazla veya eksik iş yaptırılabilir. Bu oranları değiştirme yetkisi Yönetim Kuruluna aittir.
Yüklenicinin Durumunda Değişiklik Olması
Madde 23 -
Yüklenicinin ölümü halinde, ölümünü izleyen bir hafta içinde, kanuni formaliteler yerine getirilmek koşulu ile kalan işler işi yapmaya istekli varislerine devredilir.

Şayet yüklenici tutuklanmış ve 6 aydan fazla hüküm giymişse, Konfederasyonun kabul edebileceği bir vekil göstermek suretiyle işe devam edebilir. Aksi halde sözleşmesi feshedilerek teminatı gelir kaydedilir.

Yüklenicinin iflası halinde ise sözleşme bozulur, gerekirse kanuni yollara başvurulur. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından birlikte yapılan işlerde yüklenicilerden birinin ölümü, iflası veya hüküm giymesi durumunda, diğerlerinin vecibeleri aynen yüklenmeleri halinde sözleşme devam eder.
Yönetim Kurulu Onayı
Madde 24 -
Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılacak her türlü işlem, harcama ve tasarruflar ile bunlara ilişkin Yürütme Kurulu ve Fon Yönetim Kurulu kararları, takip eden dönemde yapılacak olan Konfederasyonunun ilk Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
İhalede Serbestlik
Madde 25 -
Konfederasyon, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine dilediği bedel üzerinden verip vermemekte veya kısımlara bölerek ihale etmekte veya ihaleyi tamamen iptal etmekte serbesttir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
Madde 26 -
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 23/5/1997 tarihinde yapılan Başkanlar Kurulu Toplantısında kabul edilen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte yürürlükten kalkar.
Yürürlük
Madde 27 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul