(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ASKERİ HAKİMLER MESLEK İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri hakimlerin, mesleki gelişmelerini sağlayacak olan yurt içinde ve yurt dışındaki meslek içi eğitim esaslarını; uygulama şekil ve usullerini tesbit etmek ve meslek içi eğitimin bu esaslara göre yürütülmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup askeri hakimleri kapsar.
Yasal Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik;357 sayılı Askeri Hakimler Kanununun EK-10, EK-11 ve EK-12 nci maddderi ile926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 36 ncı maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 17.03.2004)
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Milli Savunma Bakanlığı'nı,

Bakan : Milli Savunma Bakanı'nı,

Müsteşar : Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı'nı,

Başkanlık : Milli Savunma Bakanlığı Askeri Adalet İşleri Başkanlığını,

Kurs : Belli konularda yeni veya gelişmiş bilgi ve beceri kazandıran eğitimi;

Lisansüstü öğrenim : Yüksek lisans (Master) ve doktorayı,

Seminer, müşahade gezisi, konferans, sempozyum: Personelin yeni gelişmeler hakkında incelemelerde bulunmak, gelişmeleri yerinde görmek veya bu konularda bilgi edinmek üzere katıldığı faaliyetleri,       

Meslek bilgisi sınavı: (Mülga: RG-17/03/2004-25405)

ifade eder.
Meslek İçi Eğitimin Amacı
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.04.2015)
Meslek İçi eğitimin amacı mahkemelerin(Değişik ibare: RG-26/4/2015-29338)bağımsızlığı ve hâkimlik teminatına uygun olarak askeri hakimlerin:

a. Lisansüstü eğitim, kurs, seminer, sempozyum, konferanslar ve benzeri yol ve yöntemlerle mesleki bilgi, kabiliyet, tecrübe, yeterlik ve liyakatlarını en üstün dereceye ulaştırmak suretiyle mesleki gelişmelerini,

b. Kazandıkları bilgi, tecrübe ve yeteneklerden görevlerde en uygun şekilde istifade etmelerini,

c. Temayüz ettikleri alan ve görevlerde, yetki ve sorumlulukları artacak şekilde kullanılmalarını,

sağlamaktır.
İlkeler
Madde 6 -
Meslek içi eğitim; mahkemelerin bağımsızlığı ve hakimlik teminatı esaslarına göre, bu Yönetmelik kapsamına girenlerin bilgi, yetenek, verimlilik ve deneyimlerini geliştirmek ve artırmak üzere yurtiçinde ve yurtdışında:

a. Kurs,

b. Seminer, sempozyum, konferans, müşahade gezisi ve benzeri faaliyetler,

c. Lisansüstü eğitim,

d. Yabancı dil eğitimi,

e. Tatbikat ve manevralara katılma,

f. Görevbaşı eğitimi,

şeklinde, genel bir plan çerçevesinde, yıllık programlara dayalı olarak yapılır.

Meslek içi eğitim, yargı hizmetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilir.

Yurt içinde yapılacak meslek içi eğitim, ihtiyaç ve şartlara göre, Merkezde veya illerde yapılır.

Meslek içi eğitimin yapılacağı yer ve bu eğitimde lüzum görülecek araç ve gereçler için Bakanlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri kıt'a, karargah ve kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının imkanlarından yararlanılır.
Meslek İçi Eğitim Devreleri
Madde 7 -
Meslek içi eğitim programları, genel olarak üç mesleki gelişme devresine ayrılır:

a. Temel mesleki gelişim devresi;

Bu devrede personel, tecrübe ve ehliyet kazandırılacak şekilde temel ve diğer lüzumlu kurslara tabi tutulur.

Personelin konferans; sempozyum ve seminerler yanında yabancı dil kurslarına ve rütbelerine göre, görevbaşı eğitimi şeklinde değişik yargı görevlerine katılmaları sağlanır.

b. İleri mesleki gelişme devresi :

Personeli mesleki gelişim hedeflerini elde etmek üzere geliştirmeye ve geliştirilmeye çalışılan yeteneklerine uygulama imkanı vermek daha fazla sorumluluklar taşıyan ve uzmanlık gerektiren görevlere hazırlamaya yönelik olan bu devrede, konferanslara iştirak yanında seminerler, sempozyum, müşahade gezisi ve yabancı dil kursları ve lisansüstü eğitim imkanları sağlanır.

c. Nihai mesleki gelişme devresi :

Bu devrenin amacı; personelin belirlenmiş ihtisas alanlarında araştırmalar yapmasını temin etmek ve karargah görevlerine ve yönetim sorumluluğu gerektiren daha yüksek görevlere getirilecek personelin tesbitini sağlamaktır.

Bu amaçla akademik seviyede konferans ve seminerler verdirilir, sempozyum ve müşahade gezilerine katılmaları sağlanır.
Genel Eğitim Planı
Madde 8 -
Başkanlıkça, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarıyla işbirliği yapılmak suretiyle askeri hakimlerin eğitim ihtiyaçları ve Bakanlık imkanları gözönünde tutularak; en az beş yıl süreli genel eğitim planı hazırlanır.

Genel eğitim planında, Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planı ve İnsangücü Temin ve Yetiştirme Planlarında belirtilen ilkeler ve öngörülen hedefler gözönünde tutularak, Askeri Yargı ve yargı ile ilgili idari görevlerin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yerine getirilmesine ilişkin esaslar belirtilir.

Genel eğitim planı Bakan onayı ile kesinleşir.
İKİNCİ BÖLÜM
Yurt İçinde Meslek İçi Eğitim Uygulaması
Yıllık Eğitim Programları
Madde 9 -
Başkanlıkça, askeri hakimlerin genel eğitim planı çerçevesinde, yurt içinde meslek içi eğitimleri amacıyla yıllık eğitim programı hazırlanır.

Yıllık eğitim programlarında; program kapsamına alınanlar, eğitim görevlileri, eğitimin yeri; tarihi ve süresi ile uygulanacak eğitim şekli ve gerekli görülecek diğer konular belirtilir.

Program Müsteşar onayı ile kesinleşir. Kesinleşen program, Türk Silahlı Kuvvetleri yıllık yurt içi eğitim ve öğrenim planlarına dahil edilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.
Eğitim, Uygulama Programları
Madde 10 -
Yıllık eğitim programlarında yer alan konular hakkında; uygulama programları Başkanlıkça hazırlanır. Çalışmalar bu pragrama uygun olarak yürütülür.
Eğitim Görevlileri
Madde 11 -
Meslek içi eğitimde;

a. Askeri hakimler,

b. Yüksek öğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri,

c. Özel kanunlardaki hükümlere göre kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına mensup uzmanlar,

görevlendirilebilirler.

Ayrıca yüksek yargı organları ve Anayasal kuruluşların başkan ve üyeleriyle, yabancı ülkelerden gelen bilim adamları ve uzmanlara konferanslar, bildiriler verdirilmek suretiyle meslek içi eğitimde yararlanılabilir.
Yayınlar
Madde 12 -
Başkanlık, meslekle ilgili eserlerin basım, alım ve dağıtımını yaparak, dergi, broşür, duyuru ve açıklama yazıları yayımlayarak meslek içi eğitime yardımcı olur.
Yüksek Yargı Organlarında ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Eğitim
Madde 13 -
Askeri hakimler; yüksek mahkemelerde ve diğer resmi kurum ve kuruluşlarda meslekle ilgili konularda düzenlenen toplantı, seminer, konferans ve sempozyumlara gönderilebilirler. Karşılığı Bakanlık bütçesinden ödenmek üzere, Adalet Bakanlığı Eğitim Merkezinde uygulanan programın bir kısmını veya tamamını izleyebilirler.
Lisansüstü Eğitim
Madde 14 -
Askeri hakimler sınıfları ile ilgili değişik görev yerlerinde daha yararlı olarak kullanılmalarını sağlamak amacıyla,926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre, lisansüstü eğitime gönderilebilirler.

İnsangücü Temin ve Yetiştirme Planlarının Kuvvet Komutanlıklarınca hazırlanması sırasında, askeri hakimlerin lisansüstü eğitimlerine hangi dallarda ve ne sayıda ihtiyaç duyulduğu hususu ile sayılarının tesbiti Bakanlığın görüş veya koordinesi alınarak tesbit edilir.
Yabancı Dil Eğitimi
Madde 15 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.04.2015), Yönt. (RG: 17.03.2004)
Askeri hakimlerin yabancı dil bilgilerini artırmak amacıyla, Genelkurmay Başkanlığınca Silahlı Kuvvetler dil okullarından kontenjan ayrılır.

Kontenjanlara(Değişik ibare: RG-26/4/2015-29338)Ütğm., Alb. rütbelerindeki bütün askeri hakimler müracaat edebilir.

(Mülga üçüncü fıkra: RG-17/03/2004-25405)

(Mülga dördüncü fıkra: RG-17/03/2004-25405)

(Mülga beşinci fıkra: RG-17/03/2004-25405)

(Mülga altıncı fıkra: RG-17/03/2004-25405)

(Mülga yedinci fıkra: RG-17/03/2004-25405)
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yurt Dışında Meslek İçi Eğitim
Yurt Dışında Meslek İçi Eğitim
Madde 16 -
Askeri hakimler, Bakanlık bütçesi veya dış yardım programlarından sağlanan mali imkanlardan yararlanmak suretiyle veya burs alarak lisansüstü eğitim-öğrenim, mesleki bilgi ve görgülerini artırmak üzere meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, seminer, konferans, sempozyum ve yabancı dil öğrenimi için yurt dışına veya NATO karargahlarında görevbaşı eğitimine gönderilebilirler.
Uygulama Programı
Madde 17 -
Başkanlıkça, askeri hakimlerin genel eğitim planı çerçevesinde, meslek içi eğitim amacıyla yurt dışına gönderilmelerine ilişkin yıllık eğitim programı hazırlanır.

Program; Müsteşar onayı ile kesinleşir. Kesinleşen program, Türk Silahlı Kuvvetleri yıllık yurtdışı eğitim ve öğrenim planlarına dahil edilmek üzere Genelkurmay Başkanlığına gönderilir.
Süre
Madde 18 -
Yurt dışında kalış süresi seminer, konferans, sempozyum; kurs, NATO karargahlarında görevbaşı eğitimi ve mesleki bilgi ve görgü artırma gibi görevler ile lisansüstü eğitim için lüzum görülen süre kadar olup, bu süre en fazla iki yıldır.
Adaylarda Aranacak Koşul ve Nitelikler
Madde 19 -
Adayların :

a. Meslekte fiilen 5 yıl başarıyla çalışmış olmaları;

b. Gönderileceği ülkenin dilinden veya öğrenimin uygulanacağı yabancı dilden yapılan igili yıl Genel Dil Sınavında yeterli baraj notunu almaları,

c. Sicillerinin olumlu olması,

d. 296-4 Türk Silahlı Kuvvetleri Yurtdışı Eğitim-Öğretime Personel Gönderme Esasları Yönergesinde yazılan eğitim ve öğrenim için yurtdışına gönderilecek personelde aranacak genel koşul ve nitelikleri taşımaları,

şarttır.
Seçim
Madde 20 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.04.2015)
Eğitim-öğrenim ve kurs için yurt dışına gönderilecek adaylar ile NATO karargahlarında görevbaşı eğitimine gönderilecek adaylar Bakanlık ile koordineli olarak Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenir ve seçimleri yapılmak üzere Genelkurmay Başkanlığına bildirilir. Seçim işlemi, hizmetin gerekleri gözönüne alınarak Genelkurmay Başkanlığınca yapılır.(Ek cümle:RG-26/4/2015-29338)Belirleme işleminde Millî Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları (Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı dâhil) karargâhları kadrolarında görevli personele, hizmet gerekleri kapsamında öncelik tanınır.
Seminer Mesleki Bilgi ve Görgüyü Artırma, Konferans, Sempozyum Amaçlarıyla Gönderme
Madde 21 -
Askeri hakimler yargı ile ilgili gelişmeler hakkında incelemede bulunmak, gelişmeleri yerinde görmek veya bu konularda bilgi edinmek amacıyla seminer, konferans, sempozyum, mesleki bilgi ve görgüyü artırma şeklindeki çalışmalara katılmak üzere lüzumlu görülen süre kadar ve gerektiğinde gruplar halinde yurt dışına gönderilirler.

Tercümanlı gidişlerde yabancı dil bilmek şartı aranmaz.
Yabancı Dil Öğrenimi İçin Personel Gönderme
Madde 22 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.04.2015)
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı dil okullarını bitirenler ile kendi imkanlarıyla yabancı dil öğrenen hakim subaylar, onaylanmış yurt dışı eğitim-öğrenim programları uyarınca, yabancı dil bilgilerini artırmak üzere o dilin konuşulduğu yabancı ülkelere gönderilirler.

Adaylarda aranacak koşul ve nitelikler şunlardır:

a. 19 uncu maddede yazılı genel koşul ve niteliklere sahip olmak,

b. (Değişik ibare: RG-26/4/2015-29338)Ütğm., Alb. rütbelerinde bulunmak,

c. Son Genel dil 1 inci Aşama Sınavından % 40-54 arasında not almış olmak,

d. Sağlık nedeniyle veya kıta ile gidişler hariç, üç ay ve daha fazla süre ile yurt dışında bulunmamış olmak,

e. Genelkurmay Başkanlığınca seçilmiş olmak.
Burslu Eğitim Öğrenime Gönderme
Madde 23 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.04.2015)
İkili veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca masraflarının bir kısmı veya tamamı yabancı devlet veya kurumlar tarafından veya Bakanlık bütçesinden karşılanmak üzere, nitelikleri uygun personel eğitim-öğretim konusu Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçlarına uygun bulunmak şartıyla burslu olarak yurt dışına eğitim-öğrenime gönderilirler.

Adaylarda aranacak koşul ve nitelikler şunlardır:

a. 19 uncu maddede yazılı genel koşul ve niteliklere sahip olmak,

b. Burs duyurusunda belirtilen genel koşul ve niteliklere sahip olmak,

c. (Değişik ibare: RG-26/4/2015-29338)Ütğm., Alb. rütbelerinde bulunmak,

d. Gönderileceği ülkenin dilinden veya öğrenimin uygulanacağı yabancı dilden yapılan son Genel Dil 1 inci Aşama Sınavından en az % 50 not almış olmak,

e. İlgili devlet veya kurumca gerekli görüldüğü takdirde yapılacak mülakat, dil ve meslek sınavında başarılı olmak,

f. Genelkurmay Başkanlığınca seçilmiş olmak,
Yurt Dışında Yapılacak İşlemler
Madde 24 -
Yurt dışına gönderilen askeri hakimlere, gidilecek yere göre belli bir araştırma konusu verilebilir. Ancak gönderilen yabancı kurum; uluslararası hukuk, askeri hukuk veya harp hukuku enstitüleri gibi belli bir konuda eğitim-öğretim veren kuruluşlar veya bir okul ise, dönüşte sertifika veya kurs belgesi istenir.

Bu gibi personel, dönüş tarihinden sonraki bir ay içinde 296-4 Türk Silahlı Kuvvetleri Yurtdışı Eğitim-Öğretime Personel Gönderme Esasları Yönergesine göre eğitim-öğrenim dönüş raporu vermek zorundadır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Askeri Eğitim Faaliyetleri
Konferans, Tatbikat ve Manevralar
Madde 25 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.04.2015)
(Değişik ibare: RG-26/4/2015-29338)Adli müşavirlik kadrolarında veya disiplin subaylığı görevlerinde bulunan askerî hakimler, yargı hizmetlerini aksatmamak şartı ile, teşkilatında bulundukları komutanlığın lüzum görmesi halinde, komutanlıkça planlanan kıt'a konferanslarına, atışlı ve atışsız kıt'a tatbikatları, kadro tatbikatları, harp oyunları ve plan tatbikatlarına, müşahit veya izleyici olarak katılırlar.

Kendilerinden alarm, seferberlik, olağanüstü hal, sıkıyönetim ve savaş hallerinde uygulanacak yasal hükümler; ikili veya çok taraflı tatbikatlarda yabancı kuvvet mensuplarının Türk vatandaşlarına karşı işleyecekleri suçlar nedeniyle çıkan uyuşmazlıklar, kuvvetler statüsü, gönderen devlet kuvvetlerinin kabul eden devlet dahilinde silah kullanma ve tutuklama yetkileri ve benzeri durumlarda uygulanabilecek yasal hükümler hakkında görüş istenebilir.
Askeri Eğitim Faaliyetlerinden Muafiyet
Madde 26 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 26.04.2015) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-26/4/2015-29338)
Askeri hâkimler askeri eğitim faaliyetlerine katılmazlar.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Zorunlu Giderlerin Ödenmesi
Madde 27 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 17.03.2004)
Meslek içi eğitime katılan personelin ilgili mevzuata göre ödenmesi gereken geçici görev yollukları ve yol masrafları, kayıt ücreti, eğitim malzemesi ve benzeri giderleri Bakanlık Bütçesinden karşılanır.

(Mülga ikinci fıkra: RG-17/03/2004-25405)
Sonuç Belgesi
Madde 28 -
Meslek içi eğitime katılan personele, bir belge veya sertifika verilir. Bir nüshası şahsi dosyasında muhafaza edilerek durum sicil kayıtlarına işlenir.
Yürürlük
Madde 29 -
Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 30 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul