En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
Sistemimizde, aşağıdaki metne işlendiği görünen en son değişiklik: ASKERİ MÜZELER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (RG: 01.07.2016)
ASKERİ MÜZELER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Askerî Müzelerin; kurulması, yaşatılması, malzemenin ve uğraş konularının tesbiti, bu müzelerin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma düzenlerini belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - (Değişik:RG-4/9/2009-27339)
Bu Yönetmelik, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî Savunma Bakanlığı bünyesinde kurulmuş ve kurulacak müzelerin işletilmesi ve geliştirilmesi ile gerçek ve tüzel kişilerin bu Yönetmelik uyarınca verilen görev ve sorumluluklarına ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 18.11.2015) (Değişik:18/11/2015-29536)
Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarihli ve2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 26 ncı maddesi ile 4/1/1961 tarihli ve211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 103, 105, 106 ve 107 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
İKİNCİ BÖLÜM
Kuruluş, Yetki ve Sorumluluklar
Kuruluş
Madde 4 -
Askerî Müzeler, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin sosyal, tarihi ve teknik gelişimini dönemlere göre yansıtmak, dünya tarihindeki etkinliğini, kahramanlığını, yerine getirdiği görevlerini sergileyerek; Türk Milletinin Millî Birlik ve Beraberlik duygularını geliştirmek, kendi sahasındaki tarih ve askerlik ile ilgili bilimsel araştırmalar ve incelemeler için bir ortam hazırlamak, bu hususları belgeleyen kültür varlıklarının korunmasını, saklanmasını, sergilenmesini sağlamak amacı ile kurulur.
Kuruluş Bağlantıları
Madde 5 -
Kurulmuş ve kurulacak Askerî Müzelerin yerleri ve kuruluş bağlantıları Genelkurmay Başkanlığınca tesbit edilir
Askerî Müzelerin İşletilmesi
Madde 6 - Yönt. (RG: 18.11.2015) (Değişik:18/11/2015-29536)
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki askerî müzelerin statülerine göre işletilmesi ile personelin nitelikleri ve kadro görev yeri tanımları Genelkurmay Başkanlığınca yönerge ile belirlenir.
Askerî Kültür Varlıklarının Tesbiti
Madde 7 -
Türk Askerî Tarihini ilgilendiren her türlü malzemenin (6136 Sayılı Kanun kapsamına giren silâh, mermi ve bıçaklar hariç); bulundukları veya ihbar edildikleri yerler ile getirildikleri takdirde tarihi niteliklerinin araştırılması, incelenmesi veya değerlendirilmesi ilgili Askerî Müzelerce yapılır.
Emanete Alma
Madde 8 - Yönt. (RG: 08.12.2012)
7 nci madde kapsamına (Değişik ibare:RG-8/12/2012-28491) giren Askerî Kültür Varlıkları, bulundukları veya ihbar edildikleri yerlerde, Askerî Müze elemanları inceleyinceye kadar bölgedeki Garnizon Komutanlıklarınca usulüne uygun olarak belge ile emanete alınır. Emanete alınan bu tür askerî kültür varlıkları, ilgili Askerî Müzelere en kısa zamanda bildirilir.
Tasnif ve Tescil
Madde 9 - Yönt. (RG: 18.11.2015) (Değişik:18/11/2015-29536)
Askerî kültür varlığı (10/7/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamına giren silah, mermi ve bıçaklar hariç) bulundurulduğuna veya müzayede yolu ile satış yapılacağına dair haber alan ilgili askerî müze komutanlıkları, uzman personel görevlendirerek malzemeyi yerinde inceler. Askerî müze komutanlıklarına getirilen askerî kültür varlıklarından inceleme yapılması gerekli görülenler emanete alınır ve söz konusu varlıkları getirenlere Taşınır Mal Geçici Teslim Tesellüm Belgesi verilir. Müzeye getirilen ve yapılan tebligata rağmen bir yıl içinde sahiplerince geri alınmayan varlıklar müze envanterine kaydedilir. İncelenen malzemeler, aşağıdaki şekilde tasnif ve tescil edilir.

1- Korunması gerekli askerî kültür varlığı niteliğinde olup, askerî müzelere alınması uygun görülenler; askerî müzelerdeki değer takdir komisyonlarının takdir edeceği değeri maliklerine ödenmek suretiyle askerî müzeye alınabilir. Satın alınamayanlar sahiplerine bir belge ile iade olunur. Sahipleri tarafından korunacak bu malzemeler, ilgili askerî müzelerce tescil edilir ve 3 yılda bir kontrole tabi tutulur. Gerçek kişilerin ellerinde bulunan ata yadigârı korunması gerekli askerî kültür varlıkları, ilgili askerî müzenin tescil ve kontrolüne tabi olmak şartıyla maliklerinin mülkiyetinde ve tasarrufunda bırakılırlar.

2- Korunması gerekli askerî kültür varlığı niteliğinde olup, askerî müzeye alınması uygun görülmeyerek belge ile iade edilen eserler, sahipleri tarafından muhafaza edilir veya istenildiği takdirde Kültür ve Turizm Bakanlığının ilgili mevzuatı çerçevesinde değerlendirilir.

3- Müzelik niteliği olmayıp, tasnif ve tescil dışı bırakılan malzemeler sahiplerine bir belge ile iade olunur. Bu malzemeler üzerinde sahipleri her türlü tasarrufta bulunabilirler. 1, 2 ve 3 üncü bentlerde sözü geçen belgeler, eseri teşhis edebilecek nitelikte düzenlenir.
Değerlendirme
Madde 10 -
Askerî Müzelerdeki değer takdir komisyonları, Askerî Müze Komutanının veya uygun göreceği bir ihtisas elemanının başkanlığında, başkan dahil en az üç ihtisas elemanından oluşur. Komisyon, bütün üyelerin katılmasıyla toplanır.

Değer takdir komisyonunda kararlar salt çoğunlukla alınır. Kararlarda eşitlik bulunması halinde, başkanın bulunduğu tarafın oyu muteberdir.

Gerektiğinde oy hakkı olmaksızın Askerî Müze dışından ihtisas elemanı toplantıya çağırılabilir.

Askerî müzelerdeki değer takdir komisyonlarının kurulması ve çalışma usulleri ile değerlendirmeye yapılacak itirazlarla ilgili işlemler Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılacak yönergede belirtilir.
Değerlendirmeye İtiraz
Madde 11 - (Değişik:RG-4/9/2009-27339)
Değer takdir komisyonunun takdir ettiği değere, her türlü masraf itiraz edene ait olmak üzere kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içerisinde itiraz edilebilir. Yapılan bu itirazlar, ilgili askerî müze komutanlığı ve diğer birinci sınıf askerî müze komutanlıklarından görevlendirilecek asgari üç kişilik bir komisyon tarafından kesin değerlendirmeye tâbi tutulur. Gerektiğinde oy hakkı olmaksızın askerî, resmî ve özel kuruluşlardan bilgi almak üzere ihtisas elemanı toplantıya çağrılabilir.
İkramiye
Madde 12 -
Askerî kültür varlığının bulunduğu yeri haber verenlere,2863 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi esasları gereğince ikramiye verilir.
Koleksiyonculuk
Madde 13 -
Askerî Kültür Varlığı koleksiyonu yapılması 15 Mart 1984 tarihli ve 18342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelik» hükümlerine tabidir.
Yetki
Madde 14 - Yönt. (RG: 18.11.2015) (Değişik:18/11/2015-29536)
Bu Yönetmeliğin 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerinin uygulanmasından, Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönergede belirlenen esaslar dâhilinde birinci sınıf askerî müze komutanlıkları yetkilidir.
Askerî Müzelerin İhtiva Ettiği Malzemeler
Madde 15 - Yönt. (RG: 18.11.2015)(Değişik birinci paragraf:RG-4/9/2009-27339)
Askerî müzelerde bulunması gereken Türk ve yabancı uluslara ait korunması gerekli askerî kültür varlıkları aşağıda belirtilmiştir.

1 - Geçmişten günümüze yerli ve yabancı her türlü harp, silâh, araç ve gereçleri,

2 - Türk Askerî tarihine ait bütün askerî kıyafetler,

3 - Askerî olan her türlü madalya, nişan, rozet, şilt, plaket, fors, sembol ve sancaklar ile benzerleri,

4 - Başlangıcından günümüze personel veya harp silâh, araç ve gereçleri üzerinde bulunan her türlü resmî aksesuar,

5 - Savaşlar, komutanlar ve ulusal kurtuluş ve kuruluşumuzla ilgili her türlü tablo, fotoğraf, gravür, film, mikrofilm, kitap, berat, ferman, litograf baskı, yazışma gibi her türlü otantik belgeler,

6 - (Değişik:RG-12/07/2007-26580) Kara, Hava, Deniz Kuvvetlerimiz ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bütün tarihi hatıralar,

7 - Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı, belge ve Atatürk'le ilgili diğer eserler.

8- (Ek:RG-18/11/2015-29536) Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihine ait etnografik nitelikteki malzemeler (Birliklerde kullanılan ikmal, bakım, sıhhiye, haberleşme, eğitim yardımcı malzemeleri ve benzeri)
Birinci Sınıf Askerî Müze Komutanlıklarının Görevleri
Madde 16 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 21.05.2000) (Değişik:18/11/2015-29536)
Birinci sınıf askerî müze statüsündeki halka açık müzeler, bu Yönetmeliğin 15 inci maddesinde belirtilen malzemeleri toplamak, korumak, sergilemek ve malzemelerin bakım/onarımını yapmakla yükümlüdürler.
İkinci Sınıf Askerî Müze Komutanlıklarının Görevleri
Madde 17 - (Değişik:RG-4/9/2009-27339)
İkinci sınıf askerî müzeler niteliğinde olan birlik müzeleri ile sınıf müzeleri sadece kendi konularına ait malzemeleri teşhir ve muhafaza edebilirler. Bu müzeler, ellerindeki mevcut malzemeleri ilgili birinci sınıf askerî müze komutanlığına bildirirler. Bu malzemelerden uygun görülenler birinci sınıf askerî müze komutanlığına devredilir.
İKİNCİ KISIM
Askerî Müzelerin Faaliyetleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Faaliyetler
Askerî Kültür Varlığı Kaynakları
Madde 18 -
Askerî Müzeler için Askerî kültür varlığı kaynakları şunlardır :

1 - Yerli ve yabancı her türlü gerçek ve tüzel kişilerin ellerinde bulundurdukları askerî kültür varlıkları,

2 - Kolluk Kuvvetlerince herhangi bir şekilde ele geçirilen veya mahkemelerce müsadere edilen Türk tarihi ile ilgili askerî kültür varlıkları,

3 - Çeşitli yollardan ele geçirilmiş, Adlî Tıp Müessesesinin elinde bulunan askerî nitelikli malzemeler.

4 – (Ek:RG-4/9/2009-27339) Askerî birlik, kurum ve depolar ile ikinci sınıf askerî müzelerde bulunan askerî kültür varlıkları.
Askerî Kültür Varlığı Temini
Madde 19 -
Askerî Müzelere aşağıdaki yollarla askerî kültür varlığı temin edilir :

1 – (Değişik:RG-4/9/2009-27339) 18 inci maddenin 2, 3 ve 4 üncü bentlerinde belirtilen kaynaklardan askerî müzelerce inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra, gerekli görülüp usulüne uygun olarak askerî müzelere devredilmek suretiyle,

2 – (Değişik:RG-4/9/2009-27339) Gerçek ve tüzel kişilerden bağış ve satın alma suretiyle.

3 – (Ek:RG-4/9/2009-27339) Hazineye intikal etmiş olan eserlerden askerî müzelerin koleksiyonlarına girmesi lüzumlu görülenlerin 28/12/2006 tarihli ve 11545 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren18/1/2007 tarihli ve 26407 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre Millî Savunma Bakanlığı vasıtasıyla ilgili askerî müzelere devredilmesi suretiyle.
Kayıt ve Siciller
Madde 20 - Yönt. (RG: 18.11.2015) (Değişik:18/11/2015-29536)
Askerî müzelerde mevcut malzemelerin bilimsel kayıt ve sicillerinin tutulmasına ilişkin esaslar Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönerge ile belirlenir.
Askerî Kültür Varlıklarının Bakımı
Madde 21 - Yönt. (RG: 18.11.2015) (Değişik:18/11/2015-29536)
Askerî kültür varlıklarının bakım, onarım ve konservasyonlarını temin amacı ile birinci sınıf askerî müze komutanlıkları bünyesinde gerekli atölye ve laboratuarlar kurulabilir. Laboratuar ve atölyelerin çalışma usulleri Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönerge ile belirlenir.
Askerî Kültür Varlıkları Kayıtlarının Silinmesi
Madde 22 - (Değişik:RG-4/9/2009-27339)
Askerî müzelerdeki malzemelerden tarihi ve teşhir niteliği bulunmayan malzemeler, askerî müze uzmanlarından oluşan bir heyet tarafından incelenerek değerlendirmeye tâbi tutulduktan sonra gerekçeli bir raporla tespit edilir. Bu malzemeler, kaydı silinmek üzere bağlantı durumuna göre Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayına sunulur.
Askerî Müze Kütüphaneleri
Madde 23 -
Askerî Müzeler, bünyelerinde inceleme, araştırma ve geliştirmeyi sağlayıcı, özellikle kendi ihtisas konularında her türlü yerli ve yabancı yayını kapsayan, bilim adamlarına ve halka açık kütüphaneleri kurarlar.
İKİNCİ BÖLÜM
Özel Faaliyetler
Araştırma ve Geliştirme
Madde 24 - Yönt. (RG: 18.11.2015) (Değişik:18/11/2015-29536)
Askerî müzeler, kapsadıkları askerî kültür varlıklarının, tarih açısından araştırma ve incelemelerini müze uzmanları, bakım ve onarımlarını restoratör ve konservatörleri vasıtasıyla yaparlar. Müze uzmanları, restoratör ve konservatörler araştırma ve incelemeler için;

1- Yurt içinde ve yurt dışında kendi uzmanlık konuları ve müzecilikle ilgili kongre, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinliklere katılabilirler,

2- Askerî tarih, müzecilik, bakım, onarım ve koruma ile ilgili literatürü takip ederler, gerekli görülenlerin askerî müze kütüphanesine teminini sağlarlar,

3- Araştırma, geliştirme faaliyetleri için gerekli olan bilgi ve görgülerini artırmak üzere yurt içi ve yurt dışı müzecilik faaliyetlerine ve kurslara iştirak ettirilebilirler,

4- Müzecilikle ilgili yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla ilişkide bulunabilir ve Genelkurmay Başkanlığından izin alarak bu kuruluşlara üye olabilirler.
Sergileme
Madde 25 - Yönt. (RG: 18.11.2015) (Değişik:18/11/2015-29536)
Askerî müzeler genel sergileme faaliyetlerinin yanı sıra;

1- Özellik taşıyan malzemelerinden öğretici sergiler, kişisel çalışmalar, kurum koleksiyonları ve özel koleksiyonlardan oluşan sergiler açabilirler. Konularıyla ilgili olarak seminer ve konferanslar düzenleyebilirler.

2- Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmakta olan personeli güzel sanatlara teşvik etmek maksadıyla, giderleri eser sahipleri tarafından karşılanmak şartıyla kişisel çalışmalardan oluşan sergiler açabilirler.
Askerî kültür varlıklarının geçici olarak verilmesi
Madde 26 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 08.12.2012)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/11/2015-29536)
Askerî ve sivil müzelerin eğitim-öğretim ve tanıtım maksatlı açacağı sergilere geçici olarak malzeme verilmesi, bağlantı durumuna göre, Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının iznine tabidir.

Geçici olarak eser verme süresi, eserlerin nitelik ve niceliği ile eser verilecek müzenin koşullarına göre tespit edilir. Eserler her hâlükârda geçici olarak en fazla iki yıl süreyle verilebilir.
Askerî kültür varlıklarının devren verilmesi
Madde 26/A - (Ek:18/11/2015-29536)
Askerî ve sivil kurumların talepleri hâlinde, mevcut veya yeni açacakları müzelere, askerî müzelerden devir şeklinde malzeme verilmesi, devlet müzelerinde bulunmasının gerekli görülüp görülmediğinin tespiti amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının da görüşü alınarak, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü ve Millî Savunma Bakanının onayı ile yapılır. Ancak;

1- Koleksiyonun bozulmasına neden olacak,

2- Sergilenen ve yeterli sayıda bulunmayan,

3- Çabuk yıpranabilecek hassas yapıdaki,

4- Tarihteki önemli kişi ve olaylara ait nadir eserler ile bir kişi, olay veya birliği temsil etmek amacıyla verilen ya da mevzuat uyarınca belli sayıda yaptırılan,

eserlerin devren verilmesine müsaade edilmez.
Askeri Kültür Varlığı Niteliği Olmayan Malzemelerin Devri (Değişik başlık:RG-8/12/2012-28491)
Madde 27 - Yönt. (RG: 08.12.2012) (Değişik:RG-4/9/2009-27339)
Askerî müzelerde bulunduğu halde askerî kültür niteliği olmayan malzemeler, askerî müze uzmanlarının teklif raporları ve bağlantı durumuna göre Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının emirleri ile yurt içindeki devlet müzelerine bu müzelerin de görüşleri alınarak devredilebilir.
Yurt Dışına Eser Gönderme
Madde 28 -
Birinci Sınıf Askerî Müzelerden sergi amacıyla yurt dışına eser gönderilmesi ile Kordiplomatik mensuplarının askerî kültür varlığı bulundurabilmesi 16 Şubat 1984 tarih ve 18314 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan «Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Yurt Dışına Çıkarılması ve Yurda Sokulması Hakkında Yönetmelik» hükümlerine tâbidir.
Yayın ve Tanıtma
Madde 29 -
Askerî Müzeler, konularıyla ilgili olarak tanıtıcı yayınlar, kataloglar, el broşürleri ve kartpostallar yayınlayabilirler. Aynı zamanda, müze uzmanları Askerî Müzelerle ilgili olmak kaydıyla, yurt içi ve yurt dışında yayınlanmakta olan tarih, sanat tarihi, edebiyat yayını yapan gazete ve mecmualarla çeşitli müzecilik yayınlarında makaleler neşredebilirler.
Askerî müzelerdeki askerî kültür varlıkları ve dokümanlardan yararlanma
Madde 30 - Yönt. (RG: 18.11.2015)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-18/11/2015-29536)
Tarihteki önemli kişi ve olaylara ait nadir eserler ile bir kişi, olay veya birliği temsil etmek amacıyla verilmiş olan ya da mevzuat uyarınca belli sayıda yaptırılmış olan askerî kültür varlıklarının taklitleri yaptırılmaz.

Eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve tanıtma amacıyla askerî kültür varlıkları ve dokümanlardan, fotoğraf, diyapozitif, film, video, mikrofilm, resim, kalıp, taklit yapmak sureti ile yararlanılabilir. Ancak;

1- Bu faaliyetlerden amatör amaçlı kişisel çalışmalar için müzenin bağlı olduğu Başkanlık/Komutanlığın yazılı müsaadesi gereklidir.

2- Şahıslar, resmî ve özel kuruluşlar; profesyonel ve ticarî amaçlarla bu faaliyetlerden askerî müze özel yönergelerine aykırı olmamak kaydı ile yararlanabilmek için kuruluş bağlantılarına göre Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığından izin almak zorundadırlar.

3- Bu faaliyetlerden ücret karşılığı istifade edilir. Ücretler Genelkurmay Başkanlığınca çıkarılan yönerge ile belirlenir.

4- Amatör veya profesyonel maksatlarla yapılan bu çalışmalarda, ilim adamlarından, tez çalışması ve ödev için öğrencilerden, devlete bağlı resmî kurumlardan ücret alınmaz.
Mehter
Madde 31 -
Genelkurmay Başkanlığı kuruluşunda geleneksel olarak yaşatılan tarihi Mehteran Bölüğü ve tarihi birlik, Askerî Müze ve Kültür Sitesi bünyesinde olup, bu müzenin müzik ünitesini oluşturur. Mehteran Bölüğünün, Askerî Müze ve Kültür Sitesi dışında herhangi bir kuruluşda benzeri veya taklidi devamlı olarak kurulamaz ve temsil edilemez.
Müzikoloji
Madde 32 - (Değişik:RG-4/9/2009-27339)
Askerî Müze ve Kültür Sitesi dışında bulunan birinci sınıf askerî müzeler kendi konuları ile ilgili olarak müzik ünitesi kurabilirler.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Askerî Müzelerin Gelirleri ve Çeşitleri
BİRİNCİ BÖLÜM
Askerî Müzelerin Gelir Kaynakları
Askerî Müze Gelirleri
Madde 33 - Yönt. (RG: 18.11.2015)
Askerî Müze Gelirleri şunlardır :

1 - Millî Savunma Bakanlığı bütçesine bu maksatla konan ödenekler,

2 - Askerî Müzelere gerçek ve tüzel kişilerce yapılan bağışlar,

3 - (Değişik:RG-4/9/2009-27339) Askerî müzelerin fotoğraf, film, fotokopi, slayt ve benzerlerinden makbuz karşılığı elde edilen, turistik eşya CD, VCD, DVD, kartpostal, poster, kitap ve benzerlerinin satışından sağlanan gelirler,

4 - Genelkurmay Başkanlığınca belirlenecek giriş ücretleri.

5 - (Ek:RG-12/07/2007-26580)(Değişik:RG-18/11/2015-29536) Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonların kira gelirleri,

6 - (Ek:RG-12/07/2007-26580) Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde bulunan Mehteran Bölüğü konserlerinden elde edilen gelirler.

7- (Ek:RG-18/11/2015-29536) Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlar ile kafeteryalar ve büfelerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımı sonucu elde edilen gelirler.
Gelir Kaynaklarının Kullanılması
Madde 34 - Yönt. (RG: 01.07.2016), Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 08.12.2012)(Değişik:RG-4/9/2009-27339)
Askeri müzelerin gelirleri;

1- (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Askerî müzelerden elde edilen gelirler, bu yerlerin yenilenmesi ve yeniden inşası veya idamesi ile modern hâle getirilmesi ve kitaplıkların tesis ve zenginleştirilmesi amacıyla bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen hizmetlerin yürütülmesi için sarf olunur.

2- Giderlerden arta kalan müzecilik gelirleri, müzenin bağlı olduğu Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki diğer müzelerin yenilenmesi ve geliştirilmesi maksadıyla kullanılabilir.

3- (Ek:RG-1/7/2016-29759) Müzelerde işçi statüsünde çalıştırılan personelin mevcut mevzuattan doğan ücret ve benzeri ödemelerin yapılması maksadıyla kullanılır.
Kiralama işlemleri
Madde 34/A - (Ek:18/11/2015-29536)
Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlar ile kafeteryalar ve büfelerin kiraya verilmesi, işletilmesi, işlettirilmesi, mal ve hizmet alımına ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir:

1- Askerî müzelerde özel bir ihtisas gerektiren hizmetlerin, personel yetersizliği veya maliyeti nedeniyle verilememesi durumunda bu hizmetler, hizmet alımı veya kiralama yoluyla dışarıdan karşılanabilir.

2- Kiraya verilme, işletilme, işlettirilme, mal ve hizmet alımı işlemleri askerî müze komutanlıklarınca yerine getirilir. Bu şekilde elde edilen gelirler, genel bütçe gelirleri ile ilişkilendirilmeksizin müze gelirlerine dâhil edilir.

3- Kiraya verme işlemleri, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre gerçekleştirilir.
Muafiyet ve istisnalar
Madde 34/B - (Ek:18/11/2015-29536)
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kuruluş amaçlarına göre işletilen askerî müzeler kurumlar vergisinden muaftır. Bu muafiyet 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamaz.

Askerî müzeler emlak vergisinden, mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kâğıtlar damga vergisinden istisnadır.
Hazine payı
Madde 34/C - (Ek:18/11/2015-29536)
Askerî müzelerde bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin düzenlendiği salonlardan oluşan kültür siteleri, kamu ve özel kurum/kuruluşları, dernekler ile gerçek ve tüzel kişilere kiralanma yolu ile tahsis edilir.

Kira ücretleri her yıl Aralık ayında askerî müzeler tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kuruluşların uygulamaları da göz önünde bulundurularak, askerî müzeler arasında yapılacak koordinasyon sonucu belirlenir ve müzenin bağlı olduğu Genelkurmay Başkanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayını müteakip Ocak ayında yürürlüğe girer.

Kültür sitesi salonlarının kiraya verilmesi, işletilmesi veya işlettirilmesinden elde edilen aylık gayrisafi hâsılatın %1’i, en geç takip eden ayın 20’sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılır. Bu oranı sıfıra kadar indirmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

Askerî müzeler hesaplayacakları hazine paylarını takip eden ayın 20 nci günü mesai bitimine kadar faaliyette bulundukları yerlerdeki Maliye Bakanlığına bağlı muhasebe birimlerine, Ek-1’deki “Aylık Gayrisafi Hâsılattan Hazineye Yatırılacak Tutara İlişkin Bildirim Formu” ile bildirir ve aynı süre içinde yatırır. Ek-1 Bildirim iki nüsha düzenlenir; bir nüshası muhasebe birimine verilir, bir nüshası ise askerî müzede muhafaza edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Askerî Müzelerin Çeşitleri
Birinci Sınıf Askerî Müzeler
Madde 35 - Yönt. (RG: 21.05.2000) (Değişik:RG-4/9/2009-27339)
Türk Silahlı Kuvvetlerinin tarihini dönemlere göre yansıtan, ilgili Kanun ve Yönetmelikler kapsamındaki her türlü korunması gerekli askeri kültür varlığını bünyesinde bulunduran ve uluslararası niteliğe sahip müzeler, birinci sınıf askeri müzelerdir.
İkinci Sınıf Askerî Müzeler
Madde 36 - (Değişik:RG-4/9/2009-27339)
Türk Silahlı Kuvvetleri ile Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki kurum ve birliklerde kurulmuş ve yalnızca kendi konuları ile ilgili, eğitim amacına yönelik, dar kapsamlı müzeler, ikinci sınıf askerî müzelerdir. Bunlar:

1- Millî Savunma Bakanlığı bünyesindeki müzeler,

2- Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bünyesindeki sınıf müzeleri,

3- Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının bünyesindeki askerî okullar ve birlik müzeleridir.
Ek Madde 1 - (Ek:18/11/2015-29536)
Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulandığı askerî müzelerde materyallerin giriş, çıkış ve devir işlemlerinde, 25/7/2010 tarihli ve 27652 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Millî İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliğine göre düzenlenmesi öngörülen belgeler kullanılır.
Yürürlük
Madde 37 -
Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 38 -
Bu Yönetmeliği Millî Savunma ve Kültür ve Turizm Bakanları yürütür
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 AYLIK GAYRİSAFİ HASILATTAN HAZİNEYE YATIRILACAK TUTARA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 18/11/2015 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul