İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 29 Mayıs 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Dayanak Mevzuat
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLATINDAKİ HİZMETLİLERİN İSTİHDAM, TARZ VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

I İNCİ FASIL
Bu Yönetmelik 788 aayılı Memurin Kanununun 3 ünct maddesine ve 425 sayılı Büyük Millet Meclisi kararına dayanılarak tanzim edilmiştir.
Bu Yönetmelik hükümleri, Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında çalışan bilumum aylık ücret alan hizmetliler hakkında tatbik olunur.
II NCİ FASIL
Bilgi Butonu
Hizmetlinin tarifi :

Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında ücretle kullanılan ve memurin sicilinde mukayyet bulunmayan ve memurin hukuk ve salahiyetinden faydalanmayan kimseye hizmetli denilir.
Hizmetlinin tasnifi :

a. 3656 sayılı kanunun 19 uncu maddesinde sayılan, hizmet ve fiili kadroya müsteniden Bütçe Kanununun (D) cetvelinden aylık ücret alanlar,

b. 3656 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bütçe Kanununa bağlı (E) cetvelinden aylık ücret alanlar.

c. 788 sayılı Memurin Kanununun muaddel 64 üncü maddelerine tevfikan kadroda açık memuriyet bulunmadığından aylık ücretle ve stajyer olarak tayin edilip 1108 sayılı Maaş Kanununun 20 nci maddesine göre müstahdem sayılanlar,

d. Memurin Kanununun 7 nci maddesine nazaran memur namzedi olarak alınıp 1108 sayılı Maaş Kanununun 20 nci maddesine göre müstahdem addedilenler,

e. İş yerlerinde çalışan, İş Kanununa tabi olan; yevmiyeli, aylık ücretli, parça başına, saat ücretli, götürü suretlerle çalışan işçi sınıfını haiz bulunanlar,

f. (e) fıkrasındaki müstahdemler bu Yönetmelik hükümlerine tabi değildirler.
III ÜNCÜ FASIL
Hizmetli olabilmek için gereken şartlar şunlardır :

a. T.C. tabiiyetinden olmak,

b. 18 yaşını bitirmiş olmak,

c. Medeni hakları kullanmaya ehil bulunmak,

ç. Hukuk-u ammeden memnuiyet cezasiyle mahkum edilmemiş olmak,

d. İyi ahlak sahibi olmak, muhilli haysiyet ve namus bir cürüm ve alelitlak ağır hapis veya o derecede cezai müstelzim bir fiille mahkum bulunmadığı yapılacak tahkikatla anlaşılmış olmak,

e. Sari hastalıklara müptela olmamak veya vazifesini muntazaman ifaya mani olabilecek bedeni, akli arıza ve hastalıklarla malül bulunmadığı Orduya ait Beden Kabiliyeti Yönetmeliği hükümlerince tesbit edilmiş bulunmak,

f. Fiili askerlik hizmetini yapmış veya ihtiyata geçirilmiş veyahut askerlik hizmetini ifaya elverişli olmadığı anlaşılmış ve fakat müstahdem olarak çalışmasına mani sıhhi bir hali bulunmamış olmak,

g. Ortaokul ve bu derece tahsili bulunmak, ancak meslek okullarından mesleki kurslarda tahsil görmüş olanlarla muayyen bir sanat okulunda işçi ve usta gibi namlarla en az üç yıl çalışmış bulunduğunu belgelerle tevsik edenlerden veya büro hizmetleri dışında bedenen çalışacaklardan ortaokul tahsil şartı aranmaz.

Ancak : Büro hizmetleri için ortaokul veya eşidi okul mezunu bulunmadığı takdirde ilkokul mezunları alınabilir.

h. Yapılacak müsabaka veya ehliyet imtihanında muvaffak olmak (Bu imtihanlar yalnız büro hizmetlerine alınacaklarla, sanatkar kadrolarına alınacaklar içindir.)

i. Yurt dışında istihdam edilecek ve mahallinden temini cihetine gidilecek hizmetlilerden tabiiyet şartı aranmaz ve Ordu Beden Kabiliyeti Yönetmeliği hükümleri uygulanmaz.
Milli Savunma Bakanlığı teşkilatına alınacak hizmetlilerden aranacak belgeler aşağıda gösterilmiştir :

I. Nüfus hüviyet cüzdanı veya bunun tasdikli sureti,

II. İyi hal kağıdı (Emniyet teşkilatından veya muhtarlıktan)

III. Mahkumiyeti, sabıkası olmadığı hakkında belge (Cumhuriyet müddeiumumi-liklerinden),

IV. Askeri hastahaneler sıhhi heyetlerinden alınacak sağlık raporu,

V. Tahsil belgesi aslı veya tasdikli sureti,

VI. Altı aded 6X4 ebadında fotoğraf,

VII. Başka bir daire ve müessesede geçmiş hizmeti olanların bulundukları daire ve müesseselerden hizmet belgeleri,

VIII. 5440 sayılı kanun gereğince tanzimi gereken mal beyannamesi,

IX. Form 1 deki iş isteme kağıdı,

X. K-112 talimatı gereğince tahkikat belgesi,

XI. Taahhüt senedi (Dairesinden verilecek numuneye göre).
IV ÜNCÜ FASIL
İmtihanla alınacakların, teşkil edilecek bir heyet marifetiyle ehliyetleri tesbit olunur. İmtihan heyeti üç kişiden az olamaz.
Milli Savunma Bakanlığı teşkilatına alınacak hizmetlilerin intisap durumlarına göre tayinleri; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Kumandanlıklarınca ve Harita Umum Müdürlüğünce yapılır ve nakillerde aynı makamlar tarafından icra olunur.
Mahallinden temini mümkün olmıyan branşlara merkezden tayin yapılabilir.

Bir hizmetlinin tayini için fiili kadroda münhal bulunması ve bu münhale inha edilmiş olması şarttır. Ancak Devlet nam ve hesabına tahsil etmiş olanlar için münhal aranmaz.
Yeni tayin emrini tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yeni vazifesine katılmıyanlar istifa etmiş sayılırlar. Ancak gecikmenin meşru sebeplerini resmi bir makam veya merci vasıtasiyle tevsik ve tesbit ettirenlere bu hüküm uygulanmaz.
Hizmet için istida ile müracaat şarttır. Müracaat sahiplerine 30 gün içerisinde müsbet veya menfi bir cevap verilir.
Müracaatı kabul edilenlerin bu Yönetmeliğin 5 inci ve 8 nci maddelerinde yazılı şartları haiz olup olmadıkları araştırılır. Bu şartları haiz oldukları anlaşılanlardan imtihana tabi tutulmasına lüzum görülmeyenler 12 nci dereceye tekabül eden ücret üzerinden hizmete alınırlar.
Müzisyenler, ressam ve desinatörler, fotoğrafçılar, sinema uzmanları, modelci ve maketçiler, teknisyenler, kaptanlar, makinistler ustalar, (Makastar, fırıncı, berber, kunduracı, terzi ve bu gibiler hariç) sanatkar ve matbaa hizmetlileri, kaloriferciler, elektrikçiler, telefon teknisyenleri, şoförler, yabancı dil bilen daktilolar, steno daktilolar, tercümanlar, telsiz muhabere memurları, santralcılar gibi branşlarda istihdam edilecek personele 7244 sayılı Kanun gereğince emekliliğe esas ücretinin üç üstü verilebilir.

Yukarıda yazılı branşlara alınacaklara, yapılacak imtihan neticesinde 75-84 numara alanlara intibak derecelerinin 2, 85-100 numara alanlara ise 3 üstü verilebilir.
12 ve 13 üncü maddelerin dışında kalanlardan notları 85-100 olanlara intibak derecelerinin 1 üstü verilebilir.
V İNCİ FASIL
Milli Savunma Bakanlığı teşkilatında hizmete alınanların müsbet tezkiye edilmek şartiyle ve fiili kadrolarda müsait bulunduğu takdirde en az iki sene bekleme neticesinde bir üst derece ücrete terfileri yapılır.

Müteakip terfiler, yine fiili kadroları müsait bulunduğu ve müsbet teskiye edildikleri takdirde en az iki senede bir yapılır.

a. Diğer bakanlıklar emrinde iken naklen ve müktesep hakkı ile Milli Savunma Bakanlığı teşkillerinde hizmete alınanların terfileri, M.S.B.lığı teşkillerinde göreve başladığı tarihten itibaren iki yılı tamamladıktan sonra ve yukarıdaki esaslar dahilinde yapılır. Bunların intibaklarının hesabında evvelki hizmetleri nazara alınır.

b. Evvelce Milli Savunma Bakanlığı teşkillerinde çalışmakta iken kendi isteği veya sıhhi durumundan ötürü ayrılanlardan tekrar hizmete alınanların terfilerine esas olan bekleme müddetinin başlangıcı ikinci defa hizmete başladıkları tarihten başlar.
Terfi sırasında bulunanlardan yıl içinde durumunda değişiklik olanların terfi tarihlerine tekaddüm eden tarihten bir ay evvel ikinci bir tezkiye varakası tanzim edilerek gönderilir.
1108 sayılı Maaş Kanununun 13 üncü maddesine göre hizmetlilerin aldığı izinler terfi bekleme müdletinden indirilmez.
VI NCI FASIL
(Nakiller)
Hizmetlilerin, tayin oldukları yerlerde çalışmaları esastır. Ancak idari sebeplerle nakil yapılır.
Nakil emrini tebellüğ eden hizmetliler, tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içinde yeni hizmet mahalline gitmeye mecburdurlar. Mücbir bir sebebe dayanmaksızın yeni hizmet mahalline gitmeyenler istifa etmiş sayılırlar. Bu gibilerin ilişikleri kesilir. Aynı mahal içinde nakilleri yapılanların nakil emirlerinin kendilerine tebliğini takip eden günden itibaren yeni vazifelerinde işe başlamaları şarttır.
Mezun veya vazifeli bulundukları sırada başka bir yere nakledilenlerin 15 günlük müddetlerinin başlangıcı, mezuniyet veya vazifenin bittiği tarihtir.
VII NCİ FASIL
Mukavele veya bu Yönetmelik hükümlerine göre orduya intisap eden hizmetliler Askeri Ceza Kanununun 3 üncü maddesine göre askeri şahıslardandır.
Disiplin cezaları hakkında Askeri Ceza Kanununun 173 üncü maddesine göre hareket olunur.
GÖREVE SON VERME
Göreve son verme; bir daha Milli Savunma Bakanlığı teşkilatına alınmamak şartiyle ayrıca bir ihbara lüzum görülmeden hizmetlilerin vazifelerinden derhal çıkarılmasıdır.

Göreve son vermeyi gerektiren haller şunlardır :

a. Sarhoşluğu, kumar oynamayı veya oynatmayı veyahut kumar oynatan yerlere gitmeyi itiyat edinmek.

b. Üstlerine ve amirlerine fiilen tecavüz veya itaatsizlik veya hürmetsizlik veya onları tehdit ettiği anlaşılmış olmak,

c. Bakanlığa ait sırları ifşa ettiği anlaşılmış bulunmak,

ç. Askerliğini veya mensuplarının prestijini ve itibarını kıracak mahiyette dedikodu yapmak,

d. Hırsızlığı sabit olmak,

e. Haysiyeti muhil ve itimadı gideren bir suçtan mahkum olmak veya hizmetli olmak şartlarından birini kaybetmek,

f. Herhangi bir suretle vazifesini suistimal ettiği tahakkuk etmiş bulunmak,

g. İhmal ve tenbelliği itiyat edinmek,

h. Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak,

j. Bir ayda devamlı olarak üç günden fazla, bir senede ceman fasılalı olarak 15 günden fazla mazeretsiz vazifeye gelmemek,

k. Harb ve ihtilal, ayaklanma gibi fevkalade hallerde, tatbikat ve manevrada ve kurum amirlerince verilecek hizmetlerin ifasında emir almaksızın veya zaruret bulunmaksızın vazifeyi terketmek veya gelmemek,

l. Evrak üzerinde tahrifat veya sahtekarlıkta bulunmak,

m. Bakanlıkla ilgili evrakı veya hizmete mahsus bir eşya veya malzemeyi kasten yok etmek,

n. Cumhuriyet rejimine mugayir ve memleketin içtimai nizamını bozan akideleri yaymak suçu ile mahkum olmak,

o. Bu yönetmeliğe göre hizmete alınabilme şartlarını haiz olmadığı sonradan anlaşılmış bulunmak,

p. a, b, c, ç, f, g, h, j, m bentlerindeki hususlar en az üç imzalı bir zabıtla tevsik edilir.
23 üncü maddede yazılı vazifeden çıkarılmayı icap ettiren fiil ve hareketleri inzibat komisyonu kararı ile sabit olan ve işten çıkarılmasına karar verilen hizmetliler (Emekli haklarının düşmesi halleri hariç) ahlak noktasından 21/7/1951 tarih ve 3/13417 sayılı Nizamname gereğince emekliye çıkarılır.
VIII İNCİ FASIL
(Açığa alınma ve istifa)
Subay, askeri memur ve astsubaylarla sivil memurların açığa alınmalarını icap ettiren suçlardan biri ile mahkeme altına alınanlarla (İlk tahkikat dahil) herhangi bir suçtan tevkif edilenlerin görevlerine tayine yetkili makam tarafından son verilir. Beraet ettikleri takdirde dahi tekrar işe alınmalarında idare muhtardır.
Askeri Muhakemeler Usulü Kanununun 103 üncü maddesine göre tahkikatın selameti bakımından Adli Amirlerce yalnız işten el çektirilmesine karar verilen müstahdemlere hizmet verilemiyeceğinden ücretleride verilmez. Haklarındaki tahkikat veya muhakeme neticesine göre işe alınıp alınmamaları hususu Bakanlığın takdirine bağlıdır.
Her ne sebeple ve her ne zaman olursa olsun kadrosu kaldırılan hizmetliler ile her yıl yeniden tanzim olunan kadro cetvellerinde tasarruf veya herhangi bir sebep dolayısiyle hizmete ihtiyaç kalmadığı ve başka bir kadroya da tayinleri yapılmadığı takdirde, hizmetlileri ilişikleri kesilir.
Her hizmetli taahhüdündeki hizmet müddetini bitirdiği (Taahhütnamede tayin edilecek muayyen fesih ve ihbara riayet şartiyle ) takdirde istifa edebilir.
Taahhütnameye göre istifa şartlarını haiz olanlar yazılı müracaatları üzerine üç gün içerisinde kurumlarından ilişiklerini keserek ayrılabilirler. (Üzerinde zimmet bulunanlar devir teslim muamelesini yapmadan ayrılamazlar.)
Mazeretsiz üç gün vazifesine devam etmiyen hizmetli, müstafi sayılır. Taahhütnamesindeki tazminatın hükmen tahsili cihetine gidilir.
IX UNCU FASIL
(Çalışma belgesi)
Herhangi bir sebeple hizmetten ayrılanlara istedikleri takdirde çalıştığı işin mahiyet ve müddetlerini gösterir bir belge, tezkiye amirlerince verilir.

Hizmetli talep ederse, ayrıca bu belgeye hizmetlinin ayrılış sebebile çalışmasının ne yolda olduğu yazılır.
X UNCU FASIL
(İzin ve hastalık izinleri)
Hizmetlilere, ücretleri ödenmek suretile, ancak 1108 sayılı Maaş Kanununun 13 üncü maddesine göre, gidiş ve dönüşte geçecek müddetler dahil olmak üzere senede 15 gün izin verilir.

Hizmetlilerin yıllık izinlerinden kullanılmamış olan yıllara ait izinlerinin iki veya üç seneliği birleştirilemez.
Hizmetlilere yine 1108 sayılı Maaş Kanununun 13, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 47 nci maddelerine göre raporla taayyün eden hastalıklarından dolayı (Tedavi, istirahat ve hava tebdili dahil) bir senede en çok iki ay mezuniyet verilir.
XI İNCİ FASIL
Hastalanan hizmetlilerin hastalıklarının bakım ve tedavisinde Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri tatbik olunur.
Hizmetliler, maaşlı memurlara verilen doğum, ölüm yardımı ile çocuk zammından istifade edemezler.
XII NCİ FASIL
(Şahsi dosya işleri)
Her hizmetli için tayine selahiyetli makamların Personel Başkanlıkları şubelerinde birer şahsi dosya tutulur.

Her hizmetli için birden başlıyarak teselsül ettirilmek üzere bir dosya numarası verilir. Hizmetli hangi Kuvvetler Kumandanlığında istihdam ediliyorsa o kuvvetler kumandanlığının remizleri dosya numarasının baş tarafına yazılır. Mesela : (K-12), (Dz-12 ), (Hv -12) gibi.
Hizmetlinin izinleri, hava tebdilleri ve işledikleri suçlar hakkında alakalı personel başkanlıklarına gerekli malumat verilir.
XIII ÜNCÜ FASIL
(Gizli tezkiye varakaları)
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili hizmetlilerin sicilleri üzerine emekliye sevkleri muamelesi 21/7/1951 tarih ve 3/13417 sayılı Nizamnamesinin 3 üncü ve 5 inci maddelerine istinaden isdar edilmiş olan yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
Her hizmetli için her yılın Ocak ayında ilişik örneğe göre bir gizli tezkiye varakası doldurulur.

Doldurulacak bu gizli tezkiye varakalarında hak ve silinti yapılamıyacaktır. Tezkiye varakalarındaki mütalaalar, okunaklı bir tarzda çizilerek doğrusu yazıldıktan sonra imza ile tastik edilir.

Gizli tezkiye varakalarının müsvetdeleri saklanmaz.
Gizli tezkiye varakalarındaki bütün sütunlar, 1 inci tezkiye amirleri tarafından tamamen doldurulacak ve boş sütun bırakılmıyacaktır. Tezkiye varakalarındaki mütalaalar, okunaklı bir tarzda ve tereddüdü mucip olmıyacak surette açık bir ifade ile yazılacaktır.
Tezkiye amirleri tarafından doldurulan tezkiye varakaları bir zarf içerisine konularak kapatıldıktan sonra zarfın ek yerleri resmi mühürle mühürlenecek ve tezkiye amiri tarafından imzalanacaktır.
Hakkında gizli tezkiye varakası doldurulacak olan hizmetlilerin tezkiye amirlerinin maiyetinde en az altı ay çalışmış olmaları şarttır.

Bir işte altı aydan fazla bir müddet bulunup başka bir tezkiye Amirinin maiyetindeki işe nakil olunanlara ait gizli tezkiye varakaları bunların nakillerini müteakip düzenlenerek gönderilir.

Ocak ayı gelmeden evvel vazifesi değişmek suretiyle işinden ayrılan tezkiye amirleri maiyetlerindeki hizmetlilerden altı aylık müddeti tamamlamamış olanların gizli tezkiye varakalarını tanzim ederek gönderirler.
İstifa, emekliye ayrılma ve ölüm gibi sebeplerle tezkiye varakasının doldurulması mümkün olmadığı ahvalde, varsa o yerde ikinci tezkiye amiri, bu da yoksa veya orada değilse tezkiye varakaları bir ve ikinci tezkiye amirlerinin halef veya vekilleri tarafından iki aylık bir müddetin hitamında doldurulur.
Ölenlerle yaş haddi dolayısiyle emekliye ayrılanların veya 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 82 nci maddesi gereğince emeklilik hakkı düşenlerin gizli rapor ve tezkiye varakaları bunları saklamakla mükellef olanlar tarafından imha edilir.

İmha muamelesi ölüm halinde derhal ve diğer hallerde iki sene sonra yapılır.
XIV ÜNCÜ FASIL
(Aylıklar, mali haklar ve çalışma saatleri)
Hizmetlilerin aylıkları, işe başladıkları tarihten itibaren işler, fakat ay sonunda verilir.
Milli Savunma Bakanlığı teşkilatı haricinde bir göreve naklen tayin edilenlere istifa suretiyle ayrılanlar ve görevlerine son verilenlerin aylık ve ücretleri ayrıldıkları tarihten itibaren kesilir.
Terfi ettirilen hizmetlilerin istihkakları terfi tarihinden itibaren verilir.
Bu Yönetmelik hükümlerine göre hizmete alınanlar 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 33 üncü maddesi (B) fıkrası gereğince tesbit edilmiş olan mesai saatleri kadar çalışmaya mecburdurlar. Hizmetliler görevli oldukları kumandanlığın askeri ihtisaslar talimatlarındaki vazifeleri yapmakla mükelleftirler.
Türk Silahlı Kuvvetleri iç Hizmet Kanununun 116 ncı maddesi (D) fıkrası gereğince de nöbet hizmetine tabidirler.
2 Aralık 1955 gün ve 9170 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Milli Müdafaa Teşkilatındaki hizmetlilerin istihdam tarz ve şartları hakkındaki 16 Mayıs 1958 tarih ve Per.58 Pren. sayılı Talimatname ile (P-109) ek ve tadilleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Bu Yönetmelik yayını tarihinde yürürlüğe girer.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  ÖRNEK-1 - İŞ İSTEME KAĞIDI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 14/02/1962 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  ÖRNEK- 2 - GİZLİ TEZKİYE VARAKASI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 14/02/1962 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul