(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SAVAŞTA BIRAKILACAK AYLIK YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ailelerine veya diledikleri kimselere bırakacakları aylık miktarı ve ödeme şekli ile ilgili esasları düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, savaşta veya savaş bölgesinde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri personelini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 10 Ağustos 1967 tarihli ve
   926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 145
   inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bırakılacak Aylık : Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ailelerine veya diledikleri kimselere ödenmek üzere aylıklarından bırakacakları net para miktarını,

b) Mutemet : Aylık ve diğer özlük haklarını saymanlık ve/veya banka gibi yerlerden topluca alarak hak sahibi kimselere tevzii eden personeli,

c) Savaş Bölgesi : Bir savaş halinde Genelkurmay Başkanlığınca tespit edilecek sınırlar içinde kalan bölgeleri,

d) Tahakkuk Memurluğu : Personelin aylıklarını tahakkuka bağlayan ve tahakkuk memurluğu sıfat ve sorumluluğunu taşıyan kimseleri,

ifade eder.
İKİNCİ KISIM
Aylık Bırakma İşlemleri
Aylık Bırakma
Madde 5 -
Savaşta Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, ailelerine veya diledikleri kimselere aylık bırakabilirler. Aylık bırakılacak kimselerin sayısı bir veya birden fazla olabilir.

Bırakılacak aylık toplamı; her türlü kesintilerden sonra ele geçecek miktarı aşmamak üzere aylık sahibi tarafından tayin ve tespit edilir.
Hesap Açtırılması
Madde 6 -
Aylık bırakmak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, aylığını bırakmak istediği kişi veya kişiler adına, tercihen otomatik para ödeme makinalarından faydalanılacak şekilde, bulunulan yerdeki veya herhangi bir banka şubesinde hesap açtırırlar yahut herhangi bir banka hesabından da yararlanabilirler.
Aylığın Hak Sahiplerine Ulaştırılması
Madde 7 -
Bankacılık faaliyetlerinin yürütülemediği olağanüstü durumlarda bırakılan aylığın hak sahiplerine ulaştırılması, birlik komutanlığınca (kurum amirlerince) alınacak tedbirler çerçevesinde sağlanır.
Formun Verilmesi ve Muhafazası
Madde 8 -
Türk Silahlı Kuvvetleri personelinden aylık bırakmak isteyenler, iki nüsha "Bırakılacak Aylık Formu (EK-A)"ndan düzenleyerek asgari tabur komutanı veya eşidi birlik komutanı/kurum âmiri seviyesindeki ilk amirlerine verirler. Bu formlardan bir adedi tahakkuk memuru tarafından, bir adedi de ilgili mutemet tarafından numaralanarak muhafaza edilir.
Formdaki Değişikliklerin Bildirilmesi
Madde 9 -
Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, her mali yılın ilk ayında, ayrıca dilediği zaman "Bırakılacak Aylık Formunda istediği değişiklikleri yaparak yeniden tanzim edebilirler.
Atanan Personele Ait Formun Gönderilmesi
Madde 10 -
Başka bir görev yerine atanan personele ait formlar, Ayrılış ve Katılış Formlarına eklenerek yeni atandıkları birliklere gönderilir.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Aylığın Ödenmesi
Aylığın Ödenmesi
Madde 11 -
Savaş haline geçen veya savaş bölgesinde bulunan birlik ve kurumlardaki mutemetler, "Bırakılacak Aylık Formu"nda gösterilen banka hesap numarasına her ay başının ilk günü belirtilen tutarı yatırırlar. Aylıktan geriye kalan meblağ, aylık bırakan personelin belirleyeceği banka hesabına gönderilir. Makbuzlar ait olduğu ayın maaş bordrosuna eklenir ve liste halinde birliklere yayımlanır. Mutemet tarafından görevin yapıldığına dair kontrol işlemi, ita amiri veya görevlendireceği personel tarafından takip eden aybaşına kadar yapılır.

Bankacılık faaliyetlerinin yürütülemediği olağanüstü durumlarda bırakılan aylığın hak sahiplerine ulaştırılması, birlik komutanlıklarınca veya kurum amirliklerince alınacak tedbirler çerçevesinde sağlanır.
Bırakılacak Aylığın Miktarı
Madde 12 -
Bırakılacak aylıklardan hiç bir kesinti yapılamaz. Kanuni kesintiler, aylık bırakan personelin istihkaklarından kesilir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Aylığın Kaldırılması ve Kesilmesi
Aylığın Kaldırılması
Madde 13 -
Aylık bırakan personel, gerekli gördüğü takdirde bıraktığı aylığı kaldırabilir. Bu konuda personel tarafından "Aylık Kaldırma Dilekçesi (EK-B)" düzenlenerek mutemete iletilmek üzere ilk âmire verilir. Dilekçe tarihini takip eden aybaşından itibaren, aylığı kaldırılan kişinin banka hesabına mutemet tarafından para yatırma işlemi sona erer.
Aylığın Kesilmesi
Madde 14 -
Aylık bırakan personelin vefat etmesi veya herhangi bir sebeple aylık hakkından mahrum kalması halinde, durum amirlerince mutemetliğe bildirilerek bırakılan aylık kesilir.
BEŞİNCİ KISIM
Çeşitli Hükümler
Yardımcı Defterlerin Tutulması
Madde 15 -
İlgili personelin mensubu olduğu birliğin veya kurumun tahakkuk memuru, hizmetin gerektirdiği yardımcı defterleri tutabilir ve kayıtları düzenleyebilir.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 16 -
3 Ağustos 1968 tarihli ve 12967 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe konulan "Savaşta Bırakılacak Aylık Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
ALTINCI KISIM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 17 -
Maliye Bakanlığı ile Sayıştay'ın görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 18 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-A- BIRAKILACAK AYLIK FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/10/1995 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-B- AYLIK KALDIRMA DİLEKÇESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 03/10/1995 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul