(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
YABANCI DEVLET HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ ÖĞRENCİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; yabancı devlet harp okullarına, Türk Silahlı Kuvvetleri adına muvazzaf subay yetiştirilmek amacıyla gönderilecek askeri öğrencilerin tabi tutulacakları işlemlere ilişkin esaslar ile hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; yabancı devlet harp okullarında öğrenim görecek öğrenciler ile bunlara ilişkin işlemler bakımından Genelkurmay Başkanlığını, ilgili kuvvet komutanlıklarını, Jandarma Genel Komutanlığını ve Sahil Güvenlik Komutanlığını kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik;
   926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 12
   nci maddesinin 3565 sayılı Kanunla eklenen yedinci fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen bazı kavramların anlamları aşağıda gösterilmiştir:

1) Yabancı Devlet Harp Okulu : Yapılan anlaşmalar uyarınca Türk Silahlı Kuvvetleri adına öğrenim için askeri öğrenci gönderilen yabancı ülke harp okuludur.

2) Tamamlama Eğitimi : Yabancı devlet harp okullarından mezun olan öğrencilerin, Türk harp okullarından mezun olmuş sayılabilmeleri için, karşılığı olan Türk harp okuluna kıyasla eksik görülen konuların öğretim ve eğitimidir.

3) İntibak Süresi : Yurtdışında eğitim-öğretim görülecek harp okuluna başlangıç tarihinden itibaren 30 günlük süredir.
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrencilerin Seçilme Esas ve Usulleri ile Nitelikleri
Seçilme Esasları
Madde 5 -
İhtiyaç duyulan sınıflarda muvazzaf subay yetiştirilmek üzere Genelkurmay Başkanlığının izni ile Silahlı Kuvvetler hesabına yabancı devlet harp okullarında aşağıda belirtilen esaslar dahilinde askeri öğrenci okutulabilir.

1) Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrencilerin kaynağı askeri liselerdir.

2) Askeri öğrenci gönderilecek yabancı devlet harp okulları ile öğrencilerin miktarı Genelkurmay Başkanlığınca belirlenir.

3) Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek aday öğrenciler, ilgili kuvvet komutanlıklarınca seçilir. Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları adına gönderilecek öğrenciler ise bu komutanlıklar tarafından, ilgili kuvvet komutanlıklarınca bildirilecek adaylar arasından seçilir. Seçilecek her asil öğrenci için en fazla altı aday gösterilir.

4) Öğrencilerin seçim, sınav, yabancı ülkeye gönderilme, eğitim ve öğretimlerinin takibine ilişkin işlemler; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Türk ve ilgili ülke askeri ataşelikleri sorumluluğunda yürütülür.
Nitelikler
Madde 6 -
Yabancı devlet harp okullarına öğrenim amacıyla gönderilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır.

1) Yabancı ülkede öğrenim görmeye istekli olmak;

2) Askeri lise öğrenimi sırasında sene kaybetmemiş olmak,

3) Öğrenim göreceği yabancı ülke lisan seviyesi, askeri lise öğrenimindeki başarı derecesi, fiziki, sosyal, psikolojik ve kültürel yapısı, ahlaki nitelikleri ve liderlik vasıfları itibarıyla yabancı ülkede öğrenime gönderileceği, teşkili kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde belirlenecek kurulca tespit edilmiş olmak,

4) İlgili yabancı ülke tarafından seçilmiş olmak.
Seçilme Usulleri
Madde 7 -
Yabancı devlet harp okullarına gönderilecek öğrenciler 5 inci maddedeki esaslar çerçevesinde ve 6 ncı maddede öngörülen niteliklere haiz öğrenciler arasından seçilir. Bu öğrencilerin, ilgili yabancı ülke tarafından öngörülen sınav ve mülakatlarda başarılı olmaları şarttır. Seçim usullerine ilişkin ayrıntılar; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından çıkarılacak yönergelerde belirtilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Öğrencilerin Öğrenim Sırasında Tabi Olacakları Esaslar ile Hak ve Yükümlülükleri
Tabi Olacakları Esaslar
Madde 8 -
Yabancı devlet harp okullarına gönderilen öğrenciler, o devlet harp okulunun öngördüğü tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine iştirak etmekle yükümlüdürler.

Yabancı devlet harp okulunda okuyan öğrenciler; varsa o devlet harp okulunda ayrılacakları bilimsel dallardan, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından belirlenecek olanlar arasında seçim yapabilir.
Öğrencinin Genel Durumunun Takibi
Madde 9 -
Yabancı ülke harp okullarında okuyan öğrencilerin bulundukları ülkede görevli askeri ataşelikler, öğrencinin mezuniyetine kadar öğrenim kurumundaki durumunu ve okul dışı faaliyetlerini ve disipline aykırı davranışlarını takipten sorumludur. Her sömestre sonunda okul komutanlıkları ile koordine neticesi hazırlayacakları raporları ilgili kuvvet komutanlıklarına gönderirler.

Yabancı devlet harp okullarında okuyan öğrencilerin; o ülkede bulunan T.C. askeri ataşeleriyle ilişkileri, askeri ataşelerin görev ve sorumlulukları ile öğrencilerin yükümlülükleri, "Askeri Ataşelikler İdari Faaliyetler Yönergesi (GNKUR.:185-1)" hükümlerine göre yürütülür.
Mali Hususlar
Madde 10 -
Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarındaki barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve öğretim gibi tüm masraflarının karşılanma biçimleri, ilgili ülke ile yapılan anlaşma veya protokol esaslarına göre karşılanır. Öğrencilerin harçlıkları
   926 sayılı Kanunun 12
   nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca ödenir. Bu öğrencilerin emekli kesenekleri 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanununun ilgili hükümleri dahilinde kuvvet komutanlıklarınca Emekli Sandığına gönderilir.

Yabancı devlet harp okullarına öğrenime gönderilen öğrencilerin okula kaydında ödenen kayıt kabul masrafları devletçe karşılanır.
  
İzin
Madde 11 -
Öğrenciler, bir takvim yılı içinde ilgili yabancı ülke harp okulunun akademik takvimine uygun olmak kaydıyla ve seyahat bedeli kendilerine ait olmak üzere izinlerini en fazla iki defa Türkiye'de veya ailesi ile üçüncü dereceye kadar (üçüncü derece dahil) kan hısımlarının bulunduğu ülkede geçirebilirler. İzine gidiş ve dönüşlerinde askeri nakil vasıtalarından istifadelerine müsaade edilebilir.

Öğrenciler ayrıca, anne, baba ve kardeşlerinden birisinin ölümü halinde, okul komutanlığınca verilecek süre kadar izin kullanabilirler.
Yükümlülükler
Madde 12 -
Sağlık sebebi hariç olmak üzere, herhangi bir sebeple askeri öğrencilikle ilişiği kesilen veya muvazzaf subay nasbedilemeyenler ile intibak süresi içerisinde vazgeçenler, kendilerine Devlet tarafından yurtdışı eğitimi için yapılmış olan masrafları iki katı ile askeri lisede yapılmış masrafları ise 5401 sayılı Kanun hükümlerine göre tazminat olarak öderler.

Birinci fıkra gereğince belirlenecek tazminatın tahsili amacıyla öğrenci için EK-A daki örneğe uygun, noterlikçe onaylanmış, yüklenme ve kefalet senedi düzenlenir.
Ödüllendirme
Madde 13 -
Öğrencilerin ödüllendirilmeleri Türk Silahlı Kuvvetteri Ödül Yönetmeliği esaslarına göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin, Okuldan Çıkma ve Çıkartma
Disiplin
Madde 14 -
Öğrenciler, yabancı ülkedeki öğrenimleri süresince öğrenim gördükleri okulun disiplin mevzuatına, subay nasbedilinceye kadar geçen sürede ise; Türk Harp Okulları Disiplin Yönergesinde belirtilen esaslara uymakla yükümlüdürler.
Okuldan Çıkma
Madde 15 -
Öğrenciler, intibak süresini geçirdikten sonra kendilerine yapılmış olan masrafları ödeseler dahi okuldan çıkamazlar.

Ancak, intibak süresi içerisinde 18 yaşını tamamlayan öğrenciler kendi müracaatları ile tamamlamayan öğrenciler ise velilerin isteği ile masraflarını ödemeleri kaydıyla başkaca şart aranmaksızın okuldan çıkabilirler. Bu öğrenciler, istekli olmaları halinde, mensubu olduğu kuvvetin harp okulunda öğretime başlatılabilirler. Bunlar hakkındaki eğitim-öğretim ile ilgili ayrıntılar kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.
Öğrencilikten Çıkarılma
Madde 16 -
Öğrencilerin yabancı devlet harp okullarının kendi mevzuatına göre okuldan çıkarılmaları saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki hallerde de öğrenciliklerine son verilir.

1) Evlenenler,

2) Herhangi bir kadınla karı-koca hayatı yaşayanlar,

3) Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürdüğü, askerliğin şeref ve haysiyetiyle bağdaşmayacak fiil ve hareketlerde bulunduğu, tutum ve davranışlarıyla yasa dışı siyasi, yıkıcı, bölücü, irticai ve ideolojik görüşleri benimsediği, bu gibi faaliyetlerde bulunduğu veya karıştığı anlaşılanlar,

4) Mahkeme kararı ile öğrencilik hukukunu kaybedenler.

Yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde yukarıda belirtilen çıkarılma sebeplerinin tespiti halinde; öğrenci geri çağrılır ve ilgili kuvvet komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının onayı ile askeri öğrenciliğine son verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Öğrencilerin Geri Çağrılmaları, Öğrenimleri Yarıda Kalanlar ile Eksik Eğitim- Öğretim ile İlgili Esaslar
Geri Çağrılma
Madde 17 -
Taraf ülkelerden birinde seferberlik veya savaş ilanı hallerinde; öğrenciler, Genelkurmay Başkanlığınca verilecek emir üzerine geri çağrılabilir.

Ayrıca, öğrencinin yabancı devlet harp okullarında başarılı olamayacağının veya bulunduğu ortama uyum sağlayamayacağının, okul ve T.C. askeri ataşelikleri raporlarına istinaden açıkca anlaşılması halinde; kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığının teklifi üzerine Genelkurmay Başkanlığınca geri çağrılmasına karar verilebilir.

Yukarıdaki fıkralar hükümlerine göre geri çağrılan askeri öğrencilerin hangi okullarda, hangi seviyeden öğrenime devam edecekleri kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenir.
Öğrenimleri Yarıda Kalanlar
Madde 18 -
Öğrencilerin; yabancı ülke harp okullarında öğrenime devam etme olanaklarının, iradeleri dışında bir nedenle ortadan kalkması halinde (sağlık, ikili anlaşma veya protokolün fesh edilmesi vb.) ve askeri öğrenci olma niteliklerini kaybetmemiş olmaları şartıyla hangi okullarda ve hangi seviyede öğrenime devam edecekleri mensubu oldukları kuvvet komutanlıklarınca yapılacak değerlendirme sonucuna göre tespit edilir.
Eksik Eğitim-Öğretim
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 22.05.2001), Yönt. (RG: 25.02.1993) (Değişik birinci fıkra: RG-22/5/2001-24409)
Öğrenciler, ilgili Kuvvet Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca hazırlanacak yönergelerde belirlenecek esas ve usullere göre, öğrenim gördükleri yabancı Devlet Harp Okullarının her akademik öğrenim yılının ara dönemleri sonunda (sömestre) ve akademik yıl sonunda Türkiyefde oryantasyon eğitimine tabi tutulurlar. Oryantasyon eğitiminin bitiminde yabancı Devlet Harp Okullarındaki eğitim ve öğretimlerine dönerler. 11 nci maddede belirtilen izinler oryantasyon eğitimi kapsamında değerlendirilmez.

Mezuniyetlerini müteakip kuvvet komutanlıklarınca yapılacak incelemeye göre; öğrencilerin, Türk harp okullarına kıyasla eksik gördükleri dersler, kuvvet komutanlıklarınca hazırlanacak yönergede belirtilen esaslara göre tamamlatılır.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olan Türk öğrencilerine, Türk harp okullarından mezun olan emsallerine uygulanan (sınıf okulu, görev öncesi, ileri ihtisas kursu) eğitimlerin uygulanıp uygulanmayacağı ve uygulama şekli kuvvet komutanlıklarınca çıkarılacak yönergede belirtilir.
ALTINCI BÖLÜM
Subaylığa Nasıp, Sınıflandırma, Kıdem Sırası
Subaylığa Nasıp
Madde 20 -
Öğrenciler, yabancı devlet harp okullarında öğrenimde bulundukları sürece ilgili Türk harp okulu kuvvesinde gösterilir ve şahsi dosyaları buralarda bulundurulur.

Yabancı devlet harp okullarından mezun olan öğrencilerin subaylığa nasıplarında
   926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 12
   nci maddesi hükümleri uygulanır.
  
Sınıflandırma
Madde 21 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.01.1999) (Değişik:RG-09/01/1999-23578)
Yabancı ülke harp okullarında eğitim ve öğretime devam eden öğrencilerin ilk sınıflandırma işlemleri Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.
Kıdem ve Kıdem Sıralaması
Madde 22 -
Yabancı ülke harp okullarını bitirenler kendi aralarında özel bir sicil numarası verilmek suretiyle, aynı gün subaylığa nasbedilen emsali harp okulu mezunlarının sonunda yer alırlar. Müteakip kıdem sıralamalarında ise,
   926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 37
   nci maddesi hükümleri uygulanır.
  
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yönergeler
Madde 23 -
Bu Yönetmelik gereğince yönergelerde düzenlenecek hususlar ile Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar bu Yönetmeliğin yayınlanmasın-dan itibaren 6 ay içinde Kuvvet Komutanlıklarınca çıkarılacak yönergelerde düzenlenir.
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce öğrenim için yabancı ülke harp okullarına gönderilen öğrenciler ile bu okullardan mezun olan ve muvazzaf subay nasbedilenler hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlük
Madde 24 -
Sayıştay'ın görüşü de alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 25 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Savunma ve İçişleri Bakanları yürütür.
EK-A
YABANCI DEVLET HARP OKULLARINDA ÖĞRENİM GÖRECEK ASKERİ ÖĞRENCİLER İÇİN DÜZENLENECEK YÜKLENME SENEDİ ÖRNEĞİ

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul