(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINDAN GELEN DENETİM TALEPLERİNİN SAYIŞTAYCA KARŞILANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, 21/2/1967 tarihli ve
   832
   sayılı Sayıştay Kanununun ek 12 nci maddesi hükmü gereğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gelen denetim taleplerinin Sayıştayca öncelikle karşılanmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
  
Hukukî Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 30/7/2003 tarihli ve
   4963 sayılı Kanunun 7
   nci maddesi ile
   832
   sayılı Sayıştay Kanununa eklenen ek 12 nci maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca hazırlanmıştır.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Denetim Taleplerinin Değerlendirilmesi
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubu
Madde 3 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubunun görevleri şunlardır:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi araştırma, soruşturma ve ihtisas komisyonlarının kararına istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından gelen denetim taleplerinin 4 üncü maddede belirtilen esaslara göre ön incelemesini yaparak, bu taleplere ilişkin görüşlerini, 10 iş günü içerisinde gerekçeli olarak Başkanlığa sunmak.

b) Denetçiler tarafından bu Yönetmelik kapsamında hazırlanan raporların, raporlama esas ve usullerine uygunluğunu değerlendirerek, görüşü ile birlikte Başkanlığa sunmak.

c) Başkanlıkça
   832
   sayılı Kanunun ek 12 nci maddesi kapsamında verilecek diğer görevleri yapmak.
  
Ön İnceleme Esasları
Madde 4 -
Ön incelemede;

a) Gelen talebin
   832
   sayılı Kanunun ek 12 nci maddesi kapsamında olup olmadığı,

b) Denetim talebine ilişkin hesap ve işlemlerin, Sayıştay Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen inceleme ve denetleme esas ve usulleri çerçevesinde denetim konusu olup olmadığı,

c) Talebin, Sayıştayın mevcut iş gücü ve bütçe imkânları dahilinde ne şekilde karşılanacağı,

araştırılır.
  
Ön İnceleme Sonucu Yapılacak İşlemler
Madde 5 -
Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubu tarafından yapılan ön incelemeye ilişkin değerlendirme Başkanlığa sunulur.

Birinci Başkan tarafından talebin karşılanmasına karar verilmesi durumunda, denetimin gerçekleştirilmesi için gerekli görevlendirme yapılır. Talebin ek 12 nci madde kapsamında olmadığına karar verilmesi durumunda konu, gerekçeli bir yazı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilir.

Gerekli görülen hallerde Birinci Başkan tarafından bir Dairenin de görüşü alınır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Denetimin Yürütülmesi
Denetimin Yürütülmesi ve Sonuçlandırılması
Madde 6 -
Denetlenmesine karar verilen hesap ve işlemler, Birinci Başkan tarafından görevlendirilen denetçiler tarafından denetlenir. Bu denetimler, Sayıştay Kanununda ve ilgili diğer mevzuatta belirlenen inceleme ve denetleme esas ve usullerine göre öncelikle sonuçlandırılır.

(Ek ikinci fıkra:RG-03/06/2006-26157) Denetim talebine konu olan hesap ve işlemler daha önce Sayıştayca denetlenmiş ise bu denetim sonuçları öncelikle incelenir. Daha önce yapılan ve bir kurul ya da dairede karara bağlanmak suretiyle sonuçlanan denetimler, denetim talebini tamamen karşılıyorsa, o konuda yeniden denetim yapılmaz; denetim sonuçları Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulacak rapora aynen alınır. Aksi takdirde konu, denetim talebini karşılayacak şekilde kısmen veya tamamen denetlenir.

(Ek üçüncü fıkra:RG-03/06/2006-26157) Denetim konusu yapılan hususlarda ilgili kişi ve/veya kurumların yazılı ya da sözlü görüş veya savunmaları alınır. Yazılı görüş ve savunmalar için ilgililere otuz güne kadar olmak üzere makul bir süre verilir. Sözlü olarak alınan görüş ve savunmalar bir tutanakla tespit edilir.
Raporların Değerlendirilmesi
Madde 7 - Bilgi Butonu
Denetim sonucunda hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İlişkiler Grubunca değerlendirilerek Başkanlığa sunulan rapor, görüşülmek üzere bir Daireye gönderilir. Daire 10 işgünü içerisinde rapor hakkındaki istişarî görüşünü bildirir.

Genel Kurulun da görüşü alındıktan sonra Başkanlıkça bu görüş doğrultusunda rapora son şekli verilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Diğer Hükümler
Madde 8 -
Denetimlerin yürütülmesi sırasında;

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından denetlenmesi talep edilen konuların aynı mahiyette olması halinde söz konusu talepler birleştirilerek değerlendirilebilir.

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinin denetim talebi, yürütülmekte olan bir denetim ile ilgili ise, söz konusu talep denetimin sonucu beklenmeksizin öncelikle sonuçlandırılır.

c) Birinci Başkan, gerekli gördüğü takdirde yürütülmekte olan denetim süreci hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bilgi verebilir.

d) Gerekli görülmesi halinde meslek mensuplarıyla birlikte Sayıştay dışından uzman çalıştırılabilir.
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik 7/2/2004 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Birinci Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul