(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
RESMİ GAZETEfDE YAYIMLANACAK TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KARARLARI; MECLİSİN YAPTIĞI SEÇİMLERİN SONUÇLARI; BAŞKANLIK DİVAN KARARLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Başkanlık Divanı kararları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yapılan seçim sonuçlarından hangilerinin Resmi Gazetede yayımlanacağını düzenler.
Dayanak
Madde 2 - Yönt. (RG: 08.08.2020)(Değişik:RG-8/8/2020-31207)
Bu Yönetmelik, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 182 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yayımlanacak TBMM Kararları ile Seçim Sonuçları
Madde 3 - Yönt. (RG: 08.08.2020)
Resmi Gazetede yayımlanacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararları ile seçim sonuçları şunlardır.

A) T.B.M.M. Kararları:

a) İçtüzükte değişiklik yapılmasına ilişkin karar.

b) Kalkınma planlarına ilişkin karar.

c) Kamu İktisadi Teşebbüslerinin denetimine ilişkin karar.

d) Tatil ve ara verme kararı.

e) Olağanüstü toplantı sonunda alınan, Meclis çalışmalarına devam kararı.

f) Tatil ve ara verme sırasında çalışacak komisyonlara ilişkin karar.

g) Seçimlerin yenilenmesi veya geriye bırakılması ve ara seçim kararı.

h) Meclis Araştırması açılmasına ve Meclis Araştırması Komisyonunun çalışma sürelerine ilişkin karar.

ı) Meclis Soruşturması açılmasına ve Meclis Soruşturması Komisyonunun çalışma süresine ilişkin karar.

j) Yüce Divana sevke ilişkin karar.

k) Olağanüstü hal (Mülga ibare:RG-8/8/2020-31207) (c) ilanı ile süre uzatımına ilişkin karar.

l) (Mülga:RG-8/8/2020-31207)

m) (Mülga:RG-8/8/2020-31207)

n) Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin karar.

o) Üyeliğin düşmesine ilişkin karar.

p) Kapalı oturum tutanaklarının yayımlanmasına ilişkin karar.

r) Savaş hali ilanına ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin yabancı ülkelere gönderilmesine veya yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiyefde bulunmasına izin verilmesine ilişkin karar.

B) T.B.M.M. Seçim Sonuçları:

a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimi.

b) (Mülga:RG-8/8/2020-31207)

c) Başkanvekilleri, Katip Üyeler ve İdare Amirlerinin seçimi.

d) Komisyonlara üye seçimi.

e) (Değişik:RG-8/8/2020-31207) Anayasada ve kanunlarda öngörülen kadro, makam ve görevler için TBMM Genel Kurulu tarafından yapılan diğer seçimler.
Yayımlanacak Başkanlık Divanı Kararları
Madde 4 - Yönt. (RG: 08.08.2020)(Değişik:RG-8/8/2020-31207)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı tarafından kabul edilen düzenleyici işlem ve kararlardan Resmî Gazetefde yayımlanması kanunlarda veya Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünde öngörülenler Resmî Gazetefde yayımlanır. Bunların dışında kalan işlem ve kararlardan hangisinin Resmî Gazetefde yayımlanacağına Başkanlık Divanı tarafından karar verilir.
Yürürlük
Madde 5 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 6 -
Bu Yönetmelik hükümlerini TBMM Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetefnin

  Tarihi

  Sayısı

  1/10/1989

  20299

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.       

  8/8/2020

  31207

  2.       

   

   

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul