(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKIYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA GENELKURMAY BAŞKANLIĞINCA TAHSİS EDİLECEK ASKERİ BİRLİK HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik; TC Anayasasının 95 nci ve 2919 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine dayanılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı emrine Genelkurmay Başkanlığınca tahsis edilecek askeri birliğin; görevlendirme esaslarını, görev, yetki ve sorumluluğunu, görev yerlerini ve ihtiyaçlarını belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik hükümleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı emrinde (Türkiye Büyük Millet Meclisinde ve ona bağlı Milli Saraylarda) Genelkurmay Başkanlığınca görevlendirilecek askeri birlik hakkında uygulanır.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkan : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını,

b) Askeri Birlik: Genel Kurmay Başkanlığınca Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına tahsis edilen askeri kuvveti,

c) Çevre Emniyeti : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının sorumluluğuna verilmiş bütün bina, tesis ve eklentilere dışarıdan, park, bahçe ve arazilere ise çevre hudutlarından itibaren, buralara yönelik sabotaj ve tehlikelere karşı korunmasını;

İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tahsis, Yetki ve Görevlerle İlgili İlkeler
Tahsis
Madde 4 -
Türkiye Büyük Millet Meclisine ve Milli Saraylara ait bütün bina, tesis, eklenti ve arazinin çevre emniyetini sağlamak üzere, Başkanın emrine, Genelkurmay Başkanlığınca askeri birlik tahsis olunur. Tahsis olunacak askeri birliğin kuvveti ve kuruluşu, Teşkilat ve kadrolarında gösterilir.
Yetki
Madde 5 -
Askeri Birlik, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş halleri de dahil, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde öngörülen görevlerin yerine getirilmesi bakımından, Başkanın emri altındadır ve görevlerini yaparken Başkana karşı sorumludur. Ancak; güvenliğin gerekli kıldığı hallerde Genelkurmay Başkanlığı emri ile bu Askeri Birlik yurt savunması için görevlendirilebilir.
Görevler
Madde 6 -
Tahsis olunan askeri birliğin görevi;

a) Bütün bina, tesis, eklenti ve arazinin çevre emniyetini sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak askeri tören hizmetlerini düzenlemek ve yerine getirmek,

c) Cumhurbaşkanının Ankarafdan ayrılışı ile Ankarafya gelişlerinde Garnizon Komutanlığı ile koordine ederek karşılama ve uğurlama törenlerini yapmak,

d) Genelkurmay Başkanlığındaki karşılama ve uğurlama törenleri ile Bayrak çekme törenlerini yapmaktır.
Koordinasyon
Madde 7 -
İç emniyet ve çevre emniyetini sağlamakla görevli askeri birlik ve polis kuvveti, görevlerin yürütülmesi sırasında karşılıklı işbirliği içinde bulunurlar Bu kuvvetler arasındaki koordinasyon, Başkan tarafından sağlanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
İhtiyaçların Karşılanması
Madde 8 -
2919 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre Başkanlık emrine tahsis edilen askeri birliğin aşağıda belirtilen giderleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesinden karşılanır.

1- Ulaştırma;

a) Ulaştırma Giderleri

b) Taşıma Giderleri


2- Barındırma;

a) Bina küçük onarımı giderleri,

b)Yakacak alımları,

c) Elektrik, su, havagazı giderleri,

d) Diğer hizmet alımları,

e) Diğer tüketim malları ve malzeme alımları giderleri,

 
3- Akaryakıt ve yağ giderleri,


4- Döşeme, demirbaş;

a) Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve onarım giderleri,

b) Büro malzemeleri alımları,

c) Diğer demirbaş alımları,

d) Özel malzeme alım giderleri (Tören hizmetleri için)
Yürürlük
Madde 9 -
Bu yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Genelkurmay Başkanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul