Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İZ GENİŞLİĞİ 1150 MM’DEN FAZLA OLAN TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN SÜRÜCÜ KOLTUĞU ÖNÜNE MONTE EDİLEN KORUMA ÇERÇEVESİ KONUSUNDA ULUSAL TİP ONAYI BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BÖLÜM I
Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, iz genişliği 1150 mm’den fazla olan traktörlerin sürücü koltuğu önüne koruma (emniyet) çerçevesi monte edilmesi ile ilgili olarak koruma çerçevelerine ve traktörlere Ulusal Tip Onayı verilmesi ile ilgili uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, koruma çerçevesinin iz genişliği 1150 mm’nin üzerindeki, yüksüz kütlesi 600 kg ile 3000 kg arasında olan ve alt açıklığı 600 mm’den fazla olmayan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin sürücü koltuğu önüne takılması durumunda, koruma çerçevesine ve traktöre Ulusal Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun değişik 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

b) AT: Avrupa Topluluğunu,

c) Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği : 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliği,

d) Tarım veya Orman Traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli, azami tasarım hızı 6 km/saat ila 40 km/saat olan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

e) Aksam: Traktörün bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre traktörden bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen, devrilmeye karşı koruma çerçevesi gibi bir üniteyi,

f) Koruma Çerçevesi (Emniyet Çerçevesi): Traktör üzerine takılan ve esas amacı, normal kullanım sırasında sürücüyü devrilme neticesi oluşacak tehlikelerden koruyan veya tehlikeleri sınırlayan bir aksamı,

g) Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinde kullanılan koruma çerçevesinin ve koruma çerçevesi takılan traktörlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal edildiğini belirten belgeyi,

h) Onay Kuruluşu: Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Hizmetler Kuruluşlarını görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının imalatın uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

i) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Onay Kuruluşunca deneyleri ve kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

j) İmalatçı: Tip Onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından, Onay Kuruluşuna ve Teknik Hizmetler Kuruluşuna karşı sorumlu olan, traktörlerin veya koruma çerçevesinin ticari isim, marka veya lisansının sahibi veya temsilcisini,

k) Temsilci: İmalatçının bütün sorumluluklarını alarak imalatçı tarafından yetkilendirilen kişi veya kuruluşu,

l) Tanıtım Dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Hizmetler Kuruluşuna veya Onay Kuruluşuna tanıtım bildirimi gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

m) Tanıtım Paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Hizmetler Kuruluşunun görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

n) Tanıtım Paketi Fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Usul ve Esasları
Tip Onayı Belgesi Başvuruları
Madde 5 -
Tip Onayı Belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruma çerçevesine ait Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.
Deneyler ve Tip Onayı İşlemleri
Madde 6 -
Deneyler ve tip onayı işlemlerine ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Deneyler; 2/8/2001 tarihli ve 24481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (87/402/AT) eklerinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

b) 87/402/AT Yönetmeliğinde belirtilen deneyleri sağlayan ve bu Yönetmeliğin Ek I’inde yer alan şartlara uyan koruma çerçevelerine, 87/402/AT Yönetmeliğinin Ek VI’sında örneği bulunan ve Ulusal Tip Onayına uygun olarak Teknik Servis tarafından düzenlenecek rapora göre Onay Kuruluşu tarafından örneği Ek II’de bulunan Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir. Örneği Ek III’de yer alan belge traktörün Tip Onayı Belgesine eklenir.
Onay Kuruluşu ve Teknik Hizmetler Kuruluşları
Madde 7 -
Onay Kuruluşu olarak Bakanlık bu Yönetmeliğin uygulanmasında sorumludur. Deneyleri yapmaya veya yaptırmaya Teknik Hizmetler Kuruluşları (Teknik Servisler) olarak Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Ankara Tarım Alet ve Makinaları Test Merkezi yetkilidir.
Tedbirler
Madde 8 -
Tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan koruma çerçevelerinin ve bunların traktör bağlantılarının yapımları ile ilgili gerekçelerle pazarlanması yasaklanmaz. Bununla birlikte onaylı tipe uymayan ancak Ulusal Tip Onayı Belgeli koruma çerçevelerinin pazarlanması yasaklanabilir.

b) Ulusal tip onayını vermiş olan Onay Kuruluşu, imalat modellerinin onaylanmış tipe uygunluğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır. Bu doğrulamalar ara kontrollerle sınırlıdır.

c) Onay Kuruluşu, Ulusal Tip Onayı Belgeli belli sayıda koruma çerçevelerinin ve bunların traktöre montaj bağlantılarının onaylanmış olan tipe uygun olmadığını tespit ederse, imalat modellerinin onaylamış olan tipe uyumlu olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

d) Onay Kuruluşu, Ulusal Tip Onayı Belgesi bulunan koruma çerçevesi ve bunun traktöre bağlantılarından dolayı, bir traktöre Ulusal Tip Onayı Belgesi vermeyi reddetmez ve bu traktörün satışını, tescilini, hizmete girmesini veya kullanımını reddetmez veya yasaklamaz.

e) Teknik ilerlemeleri dikkate alacak şekilde, bu Yönetmeliğin eklerinin şartlarını uyarlamak için gerekli olan her değişiklik, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliğinin 12’nci maddesinde belirtilen işleme uygun olarak yapılır.
Karşılıklı tanıma hükmü
Madde 8/A - Yönt. (RG: 15.07.2014)(Ek: RG-15/7/2014-29061)
(1) Bu Yönetmelik hükümleri Avrupa Birliği üyesi bir ülkede yasal olarak üretilmiş veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş ürünlere uygulanmaz.

(2) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı birinci fıkrada belirtilen ürünü, 2/5/2012 tarihli ve 2012/3169 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliğinin Üçüncü Bölümünde belirtilen usul ve esaslara uyarak değerlendirmeye tabi tutabilir ve bunun sonucunda bu Yönetmelik tarafından aranan koruma düzeyini eşdeğer ölçüde sağlamadığını tespit ederse, ürünün piyasaya arzını yasaklayabilir, koşula bağlayabilir veya piyasadan geri çekilmesini veya toplatılmasını isteyebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK-1 ULUSAL TİP ONAYI ŞARTLARI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/06/2002 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-2 ULUSAL TİP ONAYI BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/06/2002 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK-3 KORUMA ÇERÇEVESİNİN (ÖNE TAKILAN KORUYUCU ÇUBUK) DAYANIKLILIĞI VE BUNLARIN TRAKTÖRE TAKILMASININ DAYANIKLILIĞI KONUSUNDA BİR TRAKTÖR TİPİ İÇİN TRAKTÖRÜN ULUSAL TİP ONAYI BELGESİNE EK
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 04/06/2002 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul