(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KAPIDAN SATIŞLARA İLİŞKİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, kapıdan satış yapacaklarda aranılacak nitelikleri, kapıdan satışlara tabi olan ve olmayan mal ve hizmet gruplarını ve kapıdan satışlara ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 07.03.2011) (Değişik:RG-7/3/2011-27867)
Bu Yönetmelik hükümleri fuar ve panayır gibi satış mekânları hariç olmak üzere;

a) Satıcı veya sağlayıcı tarafından kendi işyeri dışında,

b) Satıcı veya sağlayıcı tarafından düzenlenen veya üçüncü kişilerce satıcı veya sağlayıcı yararına düzenlenen özel geziler sırasında,

c) Tüketicinin kamuya açık alanlarda sözleşme görüşmelerine muhatap veya davet edilmesi suretiyle,

yapılan satışlara uygulanır.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanun ile değişik 8 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen; a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını, b) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu, c) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü, d) Müdürlük: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü, e) Kapıdan satış: İşyeri, fuar panayır gibi satış mekanları dışında yapılan satımları, f) İşyeri: Mal satanın veya hizmet verenin işyeri niteliğindeki mağaza, yazıhane, idarehane, muayenehane, imalathane, şube, depo, otel, eğlence ve spor yerleri, madenler, inşaat şantiyeleri gibi ticari, sınai, zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilen veya bu faaliyetlerde kullanılan yerleri, g) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyayı, konut ve tatil amaçlı taşınmaz malları ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları, h) Hizmet: Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan mal sağlama dışındaki her türlü faaliyeti, i) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi, j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan gerçek veya tüzel kişileri, k) Sağlayıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye hizmet sunan gerçek veya tüzel kişileri, l) Kredi veren: Tüketici kredisini, belirli marka bir mal veya hizmet satın alınması ya da belirli bir satıcı veya sağlayıcı ile yapılacak satış sözleşmesi şartı ile veren, mevzuatları gereği tüketicilere nakit kredi vermeye yetkili olan banka, özel finans kuruluşu ve finansman şirketlerini, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kapıdan Satış Usul ve Esasları
Kapıdan Satış Yetki Belgesi Başvurusu
Madde 5 - Yönt. (RG: 07.03.2011), Yönt. (RG: 29.08.2006) (Değişik:RG-7/3/2011-27867)
Bu Yönetmelik kapsamında faaliyette bulunan satıcı veya sağlayıcılar, merkezlerinin bulunduğu ildeki müdürlüğe başvurarak kapıdan satış yetki belgesi almak zorundadır.

Başvuru sırasında aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir:

a) Bakanlığın internet sayfasında ilan edilen örneğe uygun iki adet kapıdan satış yetki belgesi,

b) Tüketicilerin cayma hakkını iletebileceği adres ve telefon bilgileri,

c) Kapıdan satışa konu olacak mal veya hizmetin listesi,

ç) Kapıdan satış yapılması öngörülen il veya iller,

d) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri,

e) Satıcı veya sağlayıcıyı temsil etmeye yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

f) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu odadan alacağı faaliyet belgesi,

g) Satıcı veya sağlayıcının kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası.

İkinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeler müdürlük tarafından değerlendirilerek "Kapıdan Satış Yetki Belgesi" verilir. Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirilecek satıcı veya sağlayıcıyla ilgili gerekli incelemeleri yapmaya yetkili olup, daha önce yapılan denetim raporları ve tüketici şikâyetlerini de dikkate alır.
Sözleşme
Madde 6 - Yönt. (RG: 07.03.2011)
Bu Yönetmelik kapsamındaki satışlarda, tüketici ile satıcı veya sağlayıcı arasında yazılı bir sözleşme yapılması ve akdedilen sözleşmenin bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

Sözleşmede bulunması zorunlu asgari bilgiler:

a) Tüketicinin ve satıcı veya sağlayıcının isim, unvan, açık adres, telefon ve varsa diğer erişim bilgileri,

b) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

c) Malın veya hizmetin teslim veya ifa tarihi,

d) Malın veya hizmetin vergiler dahil Türk Lirası olarak peşin satış fiyatı,

e) Sözleşme konusu mal veya hizmetin nitelik ve niceliğine ilişkin açıklayıcı bilgiler,

f) Cayma bildiriminin yapılacağı açık adres,

g) Cayma hakkını belirten en az onaltı punto koyu siyah harflerle yazılan; ‘Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.’ ibaresi.

ğ) (Ek:RG-7/3/2011-27867) Tüketicilerin ödemelerini yapabilecekleri banka, posta ve benzeri hesap bilgileri.

h) (Ek:RG-7/3/2011-27867) Tüketicilerin şikâyet ve itirazları konusunda başvuruların, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılabileceğine ilişkin bilgi.

Sözleşmede belirlenen şartlar, sonradan hiçbir şekilde ve şartta tüketici aleyhine değiştirilmez.

(Değişik fıkra:RG-7/3/2011-27867) Satıcı veya sağlayıcı, sözleşmeyi tüketicinin imzalamasını ve sözleşme tarihi ile “Sözleşmenin bir nüshasını elden teslim aldım ve yedi gün içinde satıştan vazgeçme hakkımın olduğu konusunda bilgilendirildim.” ibaresini tüketicinin kendi el yazısı ile yazmasını sağlamak zorundadır.

Cayma hakkını belirten ibarenin sözleşmenin birinci sayfasında yer alması zorunludur.
Belgenin geçerlilik süresi
Madde 7 - Yönt. (RG: 29.08.2006) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/08/2006-26274)
Müdürlükçe onaylanan Kapıdan Satış Yetki Belgelerinin geçerlilik süresi iki yıldır.
Kapıdan Satış Yetki Belgesinin İptali
Madde 8 - Yönt. (RG: 07.03.2011) (Değişik:RG-7/3/2011-27867)
Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespit edilmesi sonucunda yapılacak uyarıya rağmen, söz konusu aykırılıkların en geç otuz gün içerisinde düzeltilmemesi halinde, ilgili satıcı veya sağlayıcının kapıdan satış yetki belgesi iptal edilir. Belgesi iptal edilen satıcı veya sağlayıcılar Bakanlığın internet adresinde ilan edilir ve bu firmalara bir yıl süreyle kapıdan satış yetki belgesi verilmez.
Taksitli Kapıdan Satışlar
Madde 9 - Yönt. (RG: 07.03.2011)
Taksitle yapılan kapıdan satışlarda 6 ncı maddeye ek olarak aşağıdaki unsurların sözleşmede bulunması zorunludur.

a) Vadeye göre faiz ile birlikte ödenecek tüm vergiler dahil Türk Lirası olarak toplam satış fiyatı,

b) (Değişik:RG-7/3/2011-27867) Faiz miktarı, faizin hesaplandığı yıllık oran ve sözleşmede belirlenen faiz oranının yüzde otuz fazlasını geçmemek üzere gecikme faizi oranı,

c) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,

d) (Mülga:RG-7/3/2011-27867)

e) Ödeme planı.

Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse bu senet, her bir taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenir. Aksi takdirde, kambiyo senedi geçersizdir.

Sözleşmeden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, bu senet veya senetlerin toplam tutarı, mal veya hizmetin sözleşmede yer alan toplam satış fiyatını geçemez.

Tüketici borçlandığı toplam miktarı önceden ödeme hakkına sahiptir. Tüketici aynı zamanda, bir taksit miktarından az olmamak şartıyla bir veya birden fazla taksit ödemesinde bulunabilir. Her iki durumda da satıcı ödenen miktara göre gerekli faiz indirimini yapmakla yükümlüdür.

Satıcı veya sağlayıcı, taksitlerden birinin veya birkaçının ödenmemesi halinde kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkını sözleşmeye koyacağı bir şartla saklı tutmuşsa, bu hak ancak, satıcı veya sağlayıcının bütün edimlerini ifa etmiş olması, tüketicinin birbirini izleyen en az iki taksidi ödemede temerrüde düşmesi ve ödenmeyen taksit toplamının satış bedelinin en az onda biri olması, tüketiciye kalan borçlarını ödemesi için bir hafta süre vererek muacceliyet uyarısında bulunulması halinde kullanılabilir.

Bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendleri ile dördüncü fıkrası, mal veya hizmetin peşin satış fiyatı ile taksitli toplam satış fiyatı arasında fark olması halinde uygulanır.
Sorumluluk
Madde 10 -
Mal veya hizmetin, sözleşmede belirtilen fiyat, nitelik, miktar ve sürelere uygun olarak teslim veya ifa edilmesi veya yerine getirilmesi zorunludur. Buna aykırı davranılması halinde satıcı, bayi, acente, temsilci, kredi veren, imalatçı/üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Cayma Hakkının Kullanımı
Madde 11 - Yönt. (RG: 07.03.2011)
Tüketici;

a) Malın teslimi ile sözleşmenin aynı tarihte yapılması durumunda sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren,

b) Malın tüketiciye teslimi sözleşmenin imzalandığı tarihten sonra ise malın teslim tarihinden itibaren,

c) Hizmet satımında, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren,

yedi günlük cayma hakkı süresinin sonuna kadar malı veya hizmeti kabul veya hiçbir gerekçe göstermeksizin reddetmekte serbesttir.

Bu süre dolmadan satıcı veya sağlayıcı, kapıdan satış işlemine konu mal veya hizmet karşılığında tüketiciden herhangi bir isim altında ödeme yapmasını veya borç altına sokan herhangi bir belge vermesini isteyemez.

Mal veya hizmetin reddedilmesi halinde tüketici cayma kararını, herhangi bir şekil şartına bağlı kalmaksızın satıcıya bildirir.

Satıcı veya sağlayıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren yirmi gün içinde malı geri almakla yükümlüdür.

(Değişik fıkra:RG-7/3/2011-27867) Satıcı veya sağlayıcılar, akdedilen kapıdan satış sözleşmelerini en az üç yıl süreyle merkezlerinde saklamak zorundadır. Sözleşmenin ve malın tüketiciye teslim edildiğinin ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya aittir. Satıcı veya sağlayıcıların bu Yönetmelik hükümlerine aykırı uygulamalarda bulunması halinde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketici, malın mutat kullanımı sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalarından sorumlu değildir.
Garanti Belgesi, Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu, Satış Sonrası Hizmetleri
Madde 12 -
Kapıdan satış konusu mal, Kanunun 13, 14 ve 15 inci maddeleri gereği Bakanlıkça belirlenen garanti belgesi ve/veya tanıtma ve kullanma kılavuzu ile birlikte satılması ve satış sonrası hizmeti verilmesi zorunlu mallar kapsamında ise, malın teslimi sırasında tüketiciye bu belgelerin de teslim edilmesi ve satış sonrası hizmetlerinin sunulması zorunludur.
Fiyat Kataloğu
Madde 13 -
Bu Yönetmelik kapsamındaki satışlarda satıcı veya sağlayıcı, satış konusu mal ve hizmetlerin fiyatlarını içeren kataloğunu veya Etiket, Tarife ve Fiyat Listeleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak düzenlenmiş fiyat listesini tüketiciye göstermek zorundadır.
Kapsam Dışı Satışlar
Madde 14 - Yönt. (RG: 07.03.2011), Yönt. (RG: 29.08.2006) (Değişik:RG-7/3/2011-27867)
Aşağıdaki sözleşmelere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz:

a) Beslenme destek ürünleri hariç olmak üzere, ticari örf ve adet gereği meyve, sebze, süt gibi gıda ve içeceklerin düzenli aralıklarla satışa sunulmasına ilişkin sözleşmeler,

b) Banka, sigorta ve menkul kıymet sözleşmeleri,

c) Taşınmaz satış ve kiralama sözleşmeleri ve taşınmaza ilişkin diğer haklarla ilgili sözleşmeler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Kaldırılan Hükümler
Madde 15 -
21/12/1995 tarihli ve 22500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 31.05.2004) (Değişik: RG 31/5/2004 - 25478)
Halen kapıdan satış faaliyetinde bulunan satıcı ve sağlayıcılar bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen kapıdan satış yetki belgesini, 15/1/2005 tarihine kadar almak zorundadırlar.
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 29.08.2006) (Ek:RG-29/08/2006-26274)
Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden Kapıdan Satış Yetki Belgeleri, geçerlilik süresi bitmeden önce Müdürlüğe müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir.
Geçici Madde 3 - Yönt. (RG: 07.03.2011) (Ek:RG-7/3/2011-27867)
Geçerliliği devam eden Kapıdan Satış Yetki Belgeleri, 1/1/2012 tarihinden önce müdürlüğe müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir.
Yürürlük
Madde 16 -
Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatı Yürürlükten Kaldıran Mevzuat (İlga Eden) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da Bir Bölümünün Mülga Olmasıyla, Söz Konusu Mevzuatın Tamamı ya da İlgili Mülga Bölümünün Düzenlediği Alanı Düzenlemeye Başlayan Yeni Mevzuat (1)
  Söz konusu mevzuat/içtihatla ilgili Yayın/Bilgi notu (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (3)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul