En son güncellemeler 13 Eylül 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
865
KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME VE KURTARMA TEDBİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BÖLÜM I
Genel Esaslar
Madde 1 -
   5442
   sayılı İl İdaresi Kanunu,
   7126
   sayılı Sivil Savunma Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğüne dayanarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; sanayiin, liman tesislerinin ve deniz trafiğinin yangın tehlikesi doğurabilecek ve yayılmasına sebebiyet verecek derecede yoğunlaştığı yerlerde:

a) Karada çıkabilecek,

b) Deniz, liman veya kıyıda çıkıp karaya ulaşabilecek ve yayılabilecek,

c) Karada çıkıp kıyı, liman ve denize ulaşabilecek.

Yangınlara karşı alınacak önleme, söndürme ve kurtarma tedbirlerini ve bu tedbirlerin uygulanmasında bölgede bulunan resmi ve özel bütün kuruluşların birbirleriyle ve askeri makamlarla yapacakları görev bölümünün, işbirliğinin ve koordinasyonun nasıl sağlanacağını göstermektir.
  
Madde 2 -
Bu Yönetmelikte iç ve dış liman alanları, kıyılar ve gemiler "Deniz" ve buralarda çıkabilecek yangınlar "Deniz Yangınları"; Bunların dışında kalan yerler "Kara" ve buralarda çıkabilecek yangınlar "Kara Yangınları"; olarak tanımlanmıştır.
Madde 3 -
Karada veya denizde çıkması ya da buralara sıçraması veya yayılması mümkün yangınlar için:

a) Karada ve denizde gerekli ve yeterli önleyici tedbirleri almakla,

b) Alınması öngörülen tedbir ve tertipleri her an hizmet görebilecek durumda bulundurmakla,

c) Can ve mal güvenliğini sağlamakla,

ç) Yeterli sayıda personeli yetiştirmekle,

d) Yukarıda sıralanan hususlarla ilgili koordinasyonu yürütmek veişbirliğinde bulunmakla,

İlgili kuruluşların sahip, yönetici ve yetkilileri görevli ve sorumludurlar.
866
BÖLÜM II
Görevlendirme, işbölümü, koordinasyon, işbirliği ve söndürme
Madde 4 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra İçişleri Bakanlığınca lüzum görülen sahil il ve ilçelerinde "Yangın Koordinasyon Kurulu" kurulur.

Kurul:

İl'de:

Valinin Başkanlığında,

Garnizon Komutanı veya temsilcisi,

Belediye Başkanı,

İl Savunma Sekreteri,

Emniyet Müdürü,

İl Jandarma Alay Komutanı,

İl Sivil Savunma Müdürü,

Bölge Liman ve Deniz İşleri Müdürü,

Liman Başkanı,

Valilikce kurula alınmasına lüzum görülen resmi ve özel kuruluşların amir, sahip veya yöneticilerinden.

İlçede:

Kaymakamın başkanlığında,

Garnizon Komutanı veya temsilcisi,

Belediye Başkanı,

Sivil Savunma Mütehassısı yoksa Sivil Savunma Memuru veya Tahrirat Katibi, Emniyet Amiri veya Komiseri,

İlçe Jandarma Komutanı,

Liman Başkanı,

Kaymakamlıkça kurula alınmasına lüzum görülen resmi veya özel kuruluşların amir, sahip veya yöneticilerinden.

Kurulur.

Kurulun sekreterlik işleri sivil savunma örgütünce yürütülür.
Madde 5 -
Yangın Koordinasyon Kurulunun görevleri şunlardır:

a) İl veya ilçeler için, görevlendireceği kişi veya komisyonlarca hazırlanan yangın önleme, söndürme ve kurtarma planını onaylamak.

b) Tespit edeceği resmi ve özel kuruluşlara, il veya ilçe planlarına uygun olarak yangın önleme, söndürme ve kurtarma planları hazırlatmak, onamak.

c) İtfaiye örgütü veya servisi bulunan resmi ve özel kuruluşların karşılıklı yardım ve işbirliklerini tespit etmek,

ç) İtfaiye örgütlerinde görevli personelin yetişmesi ve eğitimi için gerekli olanakları sağlamak,
867
d) Yangın söndürme malzeme, teçhizatı, araç ve gereçlerinin Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca tespit edilen standartlara uygunluğunu sağlamak.

e) Resmi ve özel kuruluşlara yangın söndürme ve kurtarma ile ilgili ayrı ayrı veya birlikte tatbikatlar yaptırmak.

f) Vali ve kaymakamlarca, kurulda görüşülmesi istenilen konuları karara bağlamak.
Madde 6 -
Üçüncü maddede belirtilen görevleri tüm liman alanında yerine getirmekten bölge liman ve deniz işleri müdürleri ve liman başkanları, gemilerde gemi kaptanları, iskelelerde iskele görevlileri, tesislerde tesisin sahip yönetici veya yetkilileri sorumludur.
Madde 7 -
Karada çıkacak bir yangının karadaki tesislere ve denize, denizde çıkacak bir yangının denizdeki tesis ve araçlara ve karaya sıçramasını önlemek, bu amaçla gerekli tedbirleri almak ve çıkan yangını söndürmekten öncelikle o yerlerdeki tesislerin sahip, yönetici ve yetkilileri ile gemilerin kaptanları sorumludur.
Madde 8 -
Karada çıkan yangınların söndürülmesi görevi esas olarak belediye itfaiye örgütüne aittir.

Karada çıkan ya da denizden karaya yayılma istidadı gösteren yangınlarda yangının çıktığı kuruluşun yetkilisi kendi olanakları ile yangını söndürmeye çalışır, aynı zamanda hemen itfaiye örgütüne ve önceden yaptıkları anlaşma ile kendisine yardım edecek diğer kuruluş itfaiye servislerine haber verir.

Belediye itfaiyesinin yangına müdahale ettiği hallerde yangın yerine gelmiş bulunan resmi veya özel tüm kuruluşlara ait itfaiye güçleri belediye itfaiye örgütünün komutası altına girer.
Madde 9 -
Denizde çıkan yangınların söndürülmesi görevi bölge liman ve deniz işleri müdürleri ve liman başkanlarına aittir.
Denizde çıkan ya da karadan denize yayılma istidadı gösteren yangınlarda yangının çıktığı tesisin yetkilisi kendi olanaklarıyle yangını söndürmeye çalışır, aynı zamanda hemen bölge liman ve deniz işleri müdürlüğüne ve liman başkanlığına ve önceden yaptıkları anlaşma ile kendisine yardım edecek diğer kuruluş itfaiye servislerine haber verir.

Yangın yerine gelen tüm yangınla mücadele güçleri, ana söndürme aracını yöneten yetkilinin komutası altına girer.
Madde 10 -
Askeri makamlar vali ve kaymakamların yardım taleplerini yerine getirirler. Yangın yerine askeri yangın söndürme birliği gelmişse bütün yangın söndürme güçleri askeri birlik komutanının emrine girerler.

Yangının mahallindeki olanaklarla söndürülememesi halinde civar il ve ilçelerden mülki idare amirleri aracılığı ile istenecek yardımları resmi ve özel kuruluşlar imkanları ölçüsünde karşılarlar.
868
BÖLÜM III
Eğitim ve Öğretim
Madde 11 -
Bünyelerinde itfaiye örgütü bulunan kuruluşlar, bu örgütte görevli personelinin eğitimini, Sivil Savunma İdaresi Başkanlığının yapacağı bir ana plana uygun olarak düzenleyecekleri eğitim programına göre ya kendileri ya da yangın eğitimi yapan kuruluşlarda yaptırırlar.

Bu eğitimin yapılması amacıyle Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca Sivil Savunma Kolejinde kurslar düzenlenir.
Madde 12 -
Yangın söndürme örgütünde görevli personel dışında kalan tüm personele ve gece bekçilerine mevcut yangın söndürme araç ve gereçlerinin bir yangın vukuunda nasıl kullanılacağı ve yangın haberinin nerelere ne şekilde ulaştırılacağı müesseselerce açılacak kurslarda öğretilir.
Madde 13 -
Gerek yangın söndürme örgütündeki, gerekse bunun dışında kalan personelin görevlerini istenilen biçimde ve çabuklukla yapma yeteneğini kazanmaları için uygun zamanlarda tatbikatlar yapılır.
BÖLÜM IV
Donatım
Madde 14 -
Tüm kuruluşlar yangın söndürme malzeme, teçhizat araç ve gereçlerini tam ve her an müdahaleye hazır durumda bulundurmakla yükümlüdürler.
Madde 15 -
Çıkacak yangınların zamanında ve çabuklukla söndürülmesi bakımından; çalışma konularına, kullandıkları ham ve yarı mamul maddeye ürettikleri maddeye, kapasitelerine, çalışma düzenlerine ve benzeri özelliklerine göre kuruluşların yangın söndürme teknikleri gereği olarak:

a) Kurmakla yükümlü olacakları yangın söndürme ekiplerinde bulunduracakları personelin miktar, yetenek ve niteliklerine ait esaslar.

b) Kullanacakları malzeme, teçhizat, araç ve gereçlerin gerek cins ve miktarları ve gerekse nitelikleri yönünden standartları.

Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca saptanır.

Kuruluşlar personelin ve yangın söndürme malzeme, teçhizat, araç ve gereçlerin tedarikinde bu esaslara ve standartlara uymak zorundadırlar.
Madde 16 -
Kuruluşlar, çıkacak yangını derhal itfaiyeye ve yardımda bulunacak diğer kuruluşlara bildirmekte kullanacakları ihbar sistemlerini (telefon, telsiz, zil, dahili siren, çan ve ışıklı lambalar vb.) noksansız ve her an işler durumda bulundururlar.

PTT, ilgili kuruluşların bu amaçla yapacakları istekleri öncelikle yerine getirir ve haberleşmede öncelik sağlar.
869
BÖLÜM V
Yetki, Yükümlülük ve Denetim
Madde 17 -
Bu yönetmelikte belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ve kuruluşların itfaiye örgütlerinde yer alan ve bunların dışında kalan personelinin eğitilmesine, eğitimle kazanılmış bilgi ve becerilerin tatbikatlarla pekleştirilip geliştirilmesine kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliğinin düzenlenmesine ilişkin hususlarda Yangın Koordinasyon Kurullarınca alınan kararların yürütülmesi ve izlenmesi, vali ve kaymakamlarca sağlanır.
Madde 18 -
Bu yönetmelikle verilen tüm hizmet ve görevlerin resmi ve özel bütün kuruluşlarca yerine getirilip getirilmediğini yangın söndürme malzeme, teçhizat, araç ve gereçlerinin Sivil Savunma İdaresi Başkanlığınca saptanan standartlara uygun olup olmadığını denetlemeye Sivil Savunma İdaresi Başkanlığı ile vali ve kaymakamlar yetkili ve görevlidirler.
Madde 19 -
Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler, görevlerinde ihmali görülenler ve yangın söndürme malzeme, teçhizat, araç ve gereçlerine zarar verenler hakkında gerekli kanuni kovuşturma yapılır.
Madde 20 -
Bu yönetmeliğin uygulanmasında İçişleri Bakanlığı yönergeler çıkarabilir.
BÖLÜM VI
Yürürlük ve Yürütme
Madde 21 -
Bu yönetmelik Resmi Gazete'de yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 22 -
Bu yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
870
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul