İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
En son güncellemeler 10 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
969
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI HARİTA GENEL KOMUTANLIĞINCA ÜRETİLECEK ATLAS, KÜRE VE COĞRAFYA HARİTALARI HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

Amaç:
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, 22 Nisan 1341 tarihli ve
   657
   sayılı Harita Müdüriyeti Umumiyesi Kanunu'nun 2 Ocak 1961 tarih ve 203 sayılı Kanunla değişik 6 ncı maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca hazırlanacak Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının yurt içinde, ulusal olanaklarla ve ekonomik şekilde üretilmesini sağlamaktır.
  
Kapsam:
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Atlas, Küre, ve Coğrafya Haritalarının üretim esaslarını, görevin yerine getirilmesi amacıyla Milli Savunma Bakanlığının diğer Bakanlık ve kamu kuruluşlarıyla yapacağı koordinasyon ilkelerini kapsamına alır.
Hedefler:
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte konulan usullerle ulaşılmak istenen hedefler şunlardır:

a) Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının ulusal standartlarda ve ekonomik olarak üretilmesini sağlamak,

b) Türkiye'ye ait yanlış bilgi ve isimleri taşıyan yabancı kaynaklı Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının kullanılmasını önlemek,

c) Atlas Küre ve Coğrafya Haritalarının yurt içinde üretilmesi suretiyle döviz kaybını engellemek,

d) Harita Genel Müdürlüğünde grafik sanatları geliştirerek hizmet olanaklarını artırmak,

e) Harita Genel Müdürlüğü arşivinde tesis edilecek özel bir bölümde Dünya Atlas yapım tekniğine ait bilgi ve dökümanları toplamaktır.
Görevler:
Madde 4 -
Atlas, Küre ve Coğrafya Haritalarının üretim tekniği Harita Genel Müdürlüğünce, faydalanılacak kaynak materyelleri, atlasın düzeni ile kapsamı da Danışma Kurulu'nca saptanır.
İdari Teşkilat ve Kadro Esasları:
Madde 5 -
Üretimin, Harita Genel Müdürlüğünün kalkınma ve savunma hizmetlerini aksatmadan yerine getirilmesi esastır. Bu amaçla anılan Genel Müdürlüğün bu hizmetin gerektirdiği nitelikte personel ve kadro ihtiyacı, mevcut mevzuat uyarınca, Milli Savunma Bakanlığınca sağlanır.
Destek:
Madde 6 -
Bu Yönetmeliğin kapsamına giren hizmetlerin yerine getirilmesinde, diğer Bakanlık ve kuruluşlardan gerektiğinde yararlanılır.
(1) Harita Genel Müdürlüğü adı, 22.9.1983 - 2895 Sayılı Kanunla "Harita Genel Komutanlığı" olarak değiştirilmiştir.
970 - 986
Koordinasyon Esasları:
Madde 7 -
Üretimin gerektirdiği yurtiçi ve yurtdışı inceleme, araştırma faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığınca düzenlenir.
Yabancı Uzmandan Yararlanma:
Madde 8 -
Gerektiğinde yabancı uzmanların getirilmesi Milli Savunma Bakanlığının onayı ile Harita Genel Müdürlüğünce sağlanır.
Danışma Kurulu:
Madde 9 -
Üretimin Dünya Standartlarında olmasını sağlamak amacıyla Harita Genel Müdürü veya yardımcılarından birinin başkanlığında "Atlas ve Coğrafya Haritaları Danışma Kurulu" teşkil edilir. Bu Kurul, başkan dışında aşağıdaki yazılı Bakanlık ve Kuruluşların, karşılarında belirtilen sayıdaki temsilcilerinden oluşur.
Fakülte, Akademi ve Yüksek Okul temsilcisi, Milli Savunma Bakanlığının müracaatı üzerine, Üniversite, Akademi veya Yüksek Okulun yetkili organının görevlendirilmesi halinde Danışma Kuruluna katılır.

Danışma Kurulunun çalışma esasları bir yönerge ile düzenlenir.
Danışma Kurulunun Görevleri:
Madde 10 -
Danışma Kurulunun görevleri, üretimde kullanılacak kaynak materyelleri, üretimin hazırlığı ve tertibi, bilgilerin doğruluğu, atlasın düzeni hakkında önerilerde bulunmak ve deneme baskılarını incelemektir.
Toplanma:
Madde 11 -
Danışma Kurulu Başkanın daveti üzerine toplanır.
Koordinasyon:
Madde 12 -
Harita Genel Müdürlüğü atlasın basımına başlamadan önce, Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlıklar ve Kamu ilgili kuruluşlarına danışarak ihtiyaç miktarları belirlenir.
Fiat Tesbiti:
Madde 13 -
Atlasın fiatı, Harita Genel Müdürlüğünün maliyet hesapları gözönünde tutularak Danışma Kurulunca saptanır.
Geçici Madde 1 -
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bu yönetmelik kapsamına giren Bakanlık ve Kamu Kuruluşları, çalışmalarının sonucunu dökümanları ile birlikte Harita Genel Müdürlüğüne devrederler.
Yürürlük:
Madde 14 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 15 -
Bu Yönetmeliği Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul