En son güncellemeler 12 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
619
155 SAYILI KANUNA GÖRE HAZIRLANAN HARİTA VE PLANLARA AİT İŞARETLERİN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK

BÖLÜM : 1
Genel açıklamalar
Amaç :
Madde 1 -
Bu Yönetmelik 12/12/1960 gün ve
   155 sayılı Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Hakkında Kanunun 3
   üncü maddesi uyarınca hazırlanmıştır.
  
Tanım :
Madde 2 -
Harita ve planlara ait işaretler, Yönetmelikte işaretler olarak anılacaktır. İşaretler, harita, kadastro ve her türlü planların yapımında ve daha sonra araziye uygulanmasında kullanılacak olan kamu tesisleridir.
Madde 3 - Bilgi Butonu
İşaretler şunlardır :

a. Nirengi noktası :

Öngörülen bir sisteme göre koordinat değerleri ve deniz yüzünden yüksekliği (Kotu) belli noktalardır. Yerüstü ve yeraltında tesisleri vardır.

b. Nivelman noktası :

Deniz yüzünden yüksekliği belli noktalardır. Toprağa gömülü, açık yer noktası veya duvar noktası olarak tesis edilirler.

c. Poligon noktası :

Büyük ölçekli harita ve planların yapımında ve uygulanmasında kullanılan, nirengilere bağlı ya da bağımsız olarak tesis edilen noktalardır. Genellikle yeraltı tesisleri vardır.

d. Röper noktası :

Yukarıda sayılan noktaların, arazide kolaylıkla bulunabilmesi ya da kaybolduğunda yerinde tesis edilebilmesi için arazide sabit ya da tesis edilen noktalardır.
620
e. Genel sınır noktası :

Kadastro ya da tapulama sınırını gösteren noktalardır. Yeraltı tesisi vardır.

f. Sınır noktası :

Taşınmaz mal sınırlarının arazide belirtilmesi amacıyla tesis edilen noktalardır. Yeraltı tesisi vardır.
Görevliler :
Madde 4 -
İşaretlerin kontrol ve korunması tedbirlerini almakla; valiler, kaymakamlar, bucak müdürleri, belediye başkanları ve köy muhtarları görevlidirler. İhtilaflı alanlarda en büyük mülki amir genel koordinasyonu ve iş bölümünü sağlar.
BÖLÜM : 2
Kontrol ve koruma
İşaretlerin teslimi :
Madde 5 -
İşaretler harita işlerini yapan veya yaptıran kuruluşlarca kolayca okunabilecek ve anlaşılabilecek nitelikteki harita yahut krokide belirtilerek, korumada, yerlerini gösterme bakımından, mahallen bir tutanakla belediyelere veya köy muhtarlarına teslim edilir. Teslim ile ilgili işlem ayrıca valiye veya kaymakama bildirilir.
İşaretlerin korunması :
Madde 6 -
İşareterin bulunduğu yerde özel veya kamuya ait bina, yol onarımı, kanalizasyon, su, elektrik, havagazı PTT vs. çalışmaları için gerektiğinde işaret belediye yahut harita ve plan işlerini yapan veya yaptıran kuruluşlarca başka bir yere taşınır ve röperlenir. Sonra bu kuruluşlarca çalışmalara izin verilir. Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra, işaret, aynı kuruluşca mümkünse eski yerine, aksi takdirde uygun bir yere taşınır. (Değişik yere taşınan işaretin kot ve koordine hesapları eski sıhatında yapılır.)
Haber verme:
Madde 7 -
3 üncü maddede sayılan işaretlerin tahribi halinde durum, 4 üncü maddede belirtilen görevlilerce mahalli en büyük mülki amire böylece vilayette toplanan bilgiler de valilikçe en geç bir ay içinde Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne bildirilir.

M. S. B. lığı Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde toplanan bu bilgiler ilgili dairelerine bildirilir.
621
Sicil düzeni:
Madde 8 -
İşaretleri yapan kuruluşlarca, gerekli görülen işaretler için bir sicil defteri düzenlenir ve toplanan bilgilerin özetleri bu deftere işlenir.
BÖLÜM: 3
Tedbirler
Önleme tedbirleri:
Madde 9 -
İşaretleri yapan, yaptıran ve kullanan kuruluşlar ile kontrol ve koruma tedbirlerini almakla görevli olanlar, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Orman Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı, gibi halkla yakın ilişkisi olan kuruluşlarla işbirliği yaparak zaman zaman T.R.T., gazete, broşür ve genelgelerle işaretler hakkında yayın yaparlar, önemlerini açıklarlar ve tahrip edenler hakkında uygulanacak cezaları belirtirler.
Madde 10 -
İşaretler tahrip edildiğinde, durumu görenler ya da işaretin bulunduğu taşınmaz malın sahipleri, kontrol ve koruma tedbirlerini almakla görevli kılınanlara durumu bildirirler.
Madde 11 -
12/12/1960 tarih ve
   155 sayılı Kanunun 1
   inci maddesi gereğince işaretlerin tahrip derecelerine göre tahrip edenlere tazmin ettirileceği gibi tahrip edenler ayrıca Türk Ceza Kanunun 516 ncı maddesi uyarınca cezalandırılırlar. Tahrip edilen işaretlerdenI, II, III derece nirengi noktaları, Harita Genel Müdürlüğü tarafından teknik icaplara göre yeniden ihya ve tesis edilir.
  
Madde 12 -
İşaretlerin tahribi halinde, kontrol ve koruma tedbirlerini almakla görevli kılınanlar suçluların bulunması ve haklarında takibat yapılması için zabıta ve savcılıkları haberdar ederler.
Yürürlük:
Madde 13 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 14 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
622
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  Söz Konusu Uygulama Mevzuatınının İlgili Olduğu Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul