(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ODALARI VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ÜYE AİDATLARI İLE BİRLİK PAYLARININ TESPİTİNE AİT YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, (Mülga ibare:RG-14/5/2015-29355) (…) serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin bağlı bulundukları odalara ödeyecekleri üye aidatları ve diğer ödentiler ile Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları'nın Birliğe ödeyecekleri Birlik paylarının tespit yöntemleri ve bunların tahsilatlarına ait usul ve esasların düzenlenmesine ilişkindir.
Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015)
Bu Yönetmelik, 3568 sayılı (Mülga ibare:RG-14/5/2015-29355) (…) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 16 ncı maddesi ile 50 nci maddenin (g) bendi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.
Kavramlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015), Yönt. (RG: 27.09.2007)
Bu Yönetmelikte geçen;

Kanun :(Değişik:RG-14/5/2015-29355) 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununu,

Birlik : (Değişik:RG-27/09/2007-26656)Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğini (TÜRMOB),

Oda : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları’nı,

Meslek Mensubu : (Değişik:RG-14/5/2015-29355) Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirleri,

Mesleki Faaliyet : (Değişik:RG-14/5/2015-29355) Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir veya Yeminli Mali Müşavir unvanı ile bireysel yahut şirket ortağı olarak faaliyette bulunmayı,

Üye : (Değişik:RG-27/09/2007-26656) Ruhsat almış meslek mensubunu, İfade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Üye Aidatları Çeşitleri ve Uygulamaları
Odaya giriş ücreti (Değişik başlık:RG-14/5/2015-29355)
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015), Yönt. (RG: 27.09.2007)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-27/09/2007-26656)
Üye giriş (kayıt) ücreti, odaya kaydolan her üyeden veya oda çalışanlar listesinin şirketler bölümüne kaydedilecek ortaklık büroları, şirketler ile bunların şubelerinden kayıt anında bir kere alınır.

(Değişik fıkra:RG-14/5/2015-29355) Başka odadan nakil suretiyle gelen üyeden oda giriş ücreti %50 indirimli alınır.
Birlik Payı
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015)
Odaların Birlik üyelikleri sıfatıyla, (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) brüt gelirleri üzerinden nispi olarak tesbit edilerek ödenecek paya Birlik Payı denir.
Yıllık Aidat
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015)
Yıllık aidat her yıl alınan aidat olup, (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) maktu ve nispi olmak üzere iki çeşittir.

a) Maktu Aidat: Odaya kayıtlı her meslek mensubunun ödemekle zorunlu olduğu aidattır.

b) (Değişik:RG-14/5/2015-29355) Nispi Aidat: Çalışanlar listesine kayıtlı meslek mensupları ile bu listeye kayıtlı olmasalar dahi mesleki şirketlere ortak olan meslek mensuplarından alınan aidattır.
Diğer Ödentiler
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015), Yönt. (RG: 27.09.2007)(Değişik:RG-27/09/2007-26656)
Odaya kayıtlı üyelerin ortaklık büroları ile mesleki şirketlerin bir iş veya hizmet karşılığı olarak ödemekle yükümlü oldukları ödentiler olup (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit edilir.edilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Aidat Tesbit Şekli ile Asgari Azami Nisbetleri
Birlik Payının Tesbiti
Madde 8 -
Birliğe dahil odaların brüt gelirlerinin  10'unu geçmemek üzere, Birlik Genel Kurulunda tesbit edilecek nisbet üzerinden hesaplanır.
Odaya giriş ücreti ve maktu aidat
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/5/2015-29355)
Odaya giriş ücreti, memur maaşı taban aylığı katsayısının 300 rakamı ile çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

Maktu aidat miktarı oda genel kurulunca belirlenir. Ancak maktu aidat, memur maaşı taban aylığı katsayısının 200 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan az ve 400 rakamı ile çarpılması sonucu bulunacak tutardan çok olamaz.
Nispi aidatın tespiti
Madde 10 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/5/2015-29355)
Oda üyelerinden;

a) Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunanlar, bir önceki yıla ilişkin gelir vergisi beyannamesindeki mesleki kazancının % 1'ini,

b) Şirket ortağı olanlar, dağıtılsın veya dağıtılmasın beyan edilen kurum kazancından payına düşen tutarın % 1'ini,

nispi aidat olarak öderler.

Şirket ortaklarının her birince ödenecek nispi aidat, gelir vergisi mükellefi olan meslek mensuplarından en az nispi aidat ödeyenden daha düşük olamaz.

Bireysel olarak mesleki faaliyette bulunmakla beraber, aynı zamanda sorumluluk üstlenmeksizin bir veya daha fazla mesleki şirkete ortak olan meslek mensupları, hem bireysel mesleki faaliyeti hem de şirket ortaklığı dolayısıyla nispi aidat öderler.

Tahakkuk ettirilecek nispi aidat miktarı, maktu aidat miktarlarının 1 katından az ve 20 katından fazla olamaz.
Diğer nispi ödentiler
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/5/2015-29355)
Oda aracılığı ile üyelere sağlanan tahkim, bilirkişilik ve benzeri işlerden elde edilen gelirlerin %4’ü odalarca alınır.
Diğer Maktu Ödentiler
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015), Yönt. (RG: 27.09.2007)(Değişik:RG-27/09/2007-26656)
Mesleki kimlik belgesi, aday meslek mensubu kimlik belgesi, oda üyelik belgesi, (Mülga ibare:RG-14/5/2015-29355) (…) faaliyet belgesi, oda kayıt sureti, sözleşme ve benzeri iş ve işlemler karşılığı alınacak ödentiler olup, tutarları oda genel kurulunca tespit edilir ve odalarca tahsil edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ödeme Zamanları
Birlik Payı
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015), Yönt. (RG: 27.09.2007)(Değişik:RG-27/09/2007-26656)
Her oda, üç ay içinde tahsil ettiği (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355)brüt gelirlerinden Birliğin payına isabet eden tutarı, izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar Birlik adına açılmış bir banka hesabına yatırır ve ödeme belgeleri Birliğe gönderir.
Oda Aidatlarının Ödeme Zamanları
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015)
yeler, yükümlü oldukları aidat ve diğer ödentileri, bağlı odalarına aşağıda belirtildiği şekilde öderler

a) (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) Odaya Giriş Ücreti: Odaya kayıt için müracaatında,

b) Maktu Yıllık Aidat: Her yıl Ocak ayı içinde,

c) (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) Nispi Aidat: Her yıl Mayıs ve Ekim aylarında,

d) (Değişik ibare:RG-14/5/2015-29355) Diğer Nispi Ödentiler: Odaca sağlanan menfaatlerin neticelendirilmesini müteakip bir ay içinde

e) Diğer Maktu Ödentiler: Meslek mensuplarının talepte bulundukları hizmetlerden yararlanmadan önce.
Ödenmeyen Aidatlar ve Paylar
Madde 15 -
Aidatlarını belirtilen sürelerde ödemeyen üyelerden ve Birlik paylarını ödemeyen odalardan, borçları genel hükümlere göre tahsil edilir.
Üye borçlarının silinmesi
Madde 15/A - Yönt. (RG: 27.09.2007) (Ek:RG-27/09/2007-26656)
Uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalık, tutukluluk ve hükümlülük ile yangın, yer sarsıntısı, yer kayması ve benzeri olağanüstü durumlarda, tahakkuk eden aidat ve gecikme faizi borçları, oda tarafından yapılacak veya yaptırılacak inceleme sonucuna göre genel kurul kararıyla ertelenebilir, kısmen veya tamamen silinebilir.

Bu madde hükmünden faydalanmak isteyen üyelerin, kanıtlayıcı belgeleriyle birlikte bağlı bulundukları odaya yazı ile başvurmaları gerekir.

Ölüm halinde, tahakkuk etmiş bulunan üye borçları ve faizleri yönetim kurulu kararıyla silinir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.05.2015)(Ek:RG-14/5/2015-29355)
Serbest Muhasebeci unvanıyla görev yapan mevcut meslek mensupları bu Yönetmelikte yer alan hükümlere tabidirler.
Yürürlük
Madde 16 -
Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Geçici Kurulca yayınlanan yönetmeliklerin bu Yönetmelik hükümleriyle ilgili düzenlemeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürütme
Madde 17 -
Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul