İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
SERTİFİKA MALİ SORUMLULUK SİGORTASI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, sertifika mali sorumluluk sigortası yükümlülüğünün yerine getirilmesine ilişkin usûl ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, sertifika mali sorumluluk sigortasının içeriğine ve bu sigorta ile ilgili branş, genel şartlar, tarife ve talimatlara ilişkin usûl ve esasları kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 13 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen; 
 
Kanun: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu, 
 
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı: Elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, 
 
Sertifika mâli sorumluluk sigortası: Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının, Elektronik İmza Kanunundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğacak zararların karşılanması amacıyla yaptırmakla yükümlü olduğu sigortayı, 
 
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama Usûl ve Esasları
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yükümlülüğü
Madde 5 -
Elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı, Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu doğacak zararların karşılanması amacıyla, nitelikli elektronik sertifikayı elektronik imza sahibine teslim etmeden önce sertifika malî sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür.
Sertifika Mali Sorumluluk Sigortasının Kapsamı
Madde 6 -
Sertifika mali sorumluluk sigortası, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısının güvenli ürün ve sistemleri kullanma, hizmeti güvenilir bir biçimde yürütme ve sertifikaların taklit ve tahrif edilmesini önlemekle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemesi dolayısıyla zarar görecek olanlara karşı doğacak hukuki sorumlulukların teminat altına alınmasını kapsar.
İlgili Branş
Madde 7 -
Türkiye'de ilgili branşta çalışmaya yetkili olan sigorta şirketleri sertifika malî sorumluluk sigortası yapmakla yükümlüdürler. Sertifika malî sorumluluk sigortası ile ilgili sigorta branşı Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
Genel Şartlar, Tarife ve Talimatlar
Madde 8 -
Sertifika malî sorumluluk sigortası ile ilgili genel şartlar, tarifeler ve talimatlar Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Diğer Hükümler
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Telekomünikasyon Kurulu Başkanı yürütür
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul