En son güncellemeler 3 Nisan 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
UYUŞTURUCU MADDELERİN UYUŞTURUCU MADDE ARAMA KÖPEĞİ EĞİTİMİ VE BİLİMSEL ARAŞTIRMALARDA KULLANILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz genelinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerden bir kısmının, uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde ve uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini tespit için bilimsel araştırmalarda kullanılması amacıyla ilgili birime teslimi, kullanımı, muhafazası ve imha usullerini düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun değişik 20 ve 21 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.09.2012)
Bu Yönetmelikte geçen terimlerden;

Uyuşturucu Madde: 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında olup da imali, ithali, ihracı, satılması, devri, bulundurulması, kullanılması ve tedariki suç teşkil eden maddeleri,

(Değişik:RG-15/9/2012-28412) Bakanlık: İçişleri, Milli Savunma, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Gümrük ve Ticaret bakanlıklarını,

21/11/1982 tarihli Yönetmelik: 21/11/1982 tarihli ve 17875 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliği,

Eğitim: Uyuşturucu madde arama köpeği ve idarecisi eğitimi için yapılan çalışmaları,

Eğitim Yerleri: Uyuşturucu madde arama köpeği ve idarecisinin performans ve başarısının arttırılması amacıyla her türlü açık ve kapalı yer, mekanda ve taşıtta (hudut kapıları, deniz limanı, atölye, depo, okul, imalathane, açık arazi, yük ve yolcu taşıma araçları vb.) icra edilen kurs programları, günlük eğitim faaliyetleri ile rutin idmanların yapıldığı eğitim yerleri ve bu yerlere gidiş geliş güzergahlarını,

(Değişik:RG-15/9/2012-28412) Bilimsel Araştırma: Uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşlarınca gerçekleştirilen araştırma faaliyetini,

(Değişik:RG-15/9/2012-28412) Kurum: Uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde uyuşturucu madde kullanmakla yetkili olan İçişleri Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerini; uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmakla yetkili olan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşlarını,

ifade eder.
Uyuşturucu Madde Talep ve Temini
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 15.09.2012)(Değişik fıkra:RG-15/9/2012-28412)
Uyuşturucu madde arama köpeği eğitiminde kullanılacak uyuşturucu maddeler, İçişleri Bakanının talebi üzerine İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine ve Milli Savunma Bakanının talebi üzerine Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Gümrük ve Ticaret Bakanının talebi üzerine Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

(Değişik fıkra:RG-15/9/2012-28412) Uyuşturucu maddelerin tıbbi amaçlı olarak kullanılabilirliğini araştırmak üzere ihtiyaç duyulacak uyuşturucu madde ise, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanının talebi üzerine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili birimine teslim edilir.

Uyuşturucu madde talepleri 21/11/1982 tarihli Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen imha heyetleri tarafından, mahkemelerce müsadere kararı verilen ve imha edilmek üzere teslim edilmiş olan uyuşturucu maddelerden karşılanır. İmha heyetleri, haklarında imha kararı verilen uyuşturucu maddelerden öncelikle eğitim ve bilimsel araştırma için talep edilen miktar/adetleri ayırır ve bunları muhafaza altına aldırır. Bu maddelerin ivedilikle teslim alınmasını, talepte bulunan birime bildirir. Talepte bulunan birim, uyuşturucu maddeleri kurye vasıtasıyla teslim aldırır.
Miktar ve Adet
Madde 5 -
Eğitim ve bilimsel araştırmada kullanılması amacıyla temin edilebilecek uyuşturucu maddelerin adet/miktarı aşağıdaki gibidir:

a) Eğitim:

Gerekli eğitimi alarak uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadelede istihdam edilen görev köpeklerinin, günlük eğitimlerinde kullanılmak üzere tahsis edilen uyuşturucu maddeler, her bir görev köpeği için aşağıda belirtilen miktar ve adetleri aşamaz:

1) Esrar : 100 gram,

2) Eroin : 100 gram,

3) Baz morfin : 100 gram,

4) Kokain : 100 gram,

5) Ecstasy : 20 adet,

6) Captagon : 20 adet,

7) Diğer : 100 gram/litre veya 20 adet.

Uyuşturucu madde arama köpeği ve idarecisi yetiştiren eğitim merkezlerinde kullanılmak üzere temin edilen ve eğitim merkezinde muhafaza edilen uyuşturucu maddeler, aşağıda belirtilen miktar ve adetleri aşamaz:

1) Esrar : 5 kilo,

2) Eroin : 5 kilo,

3) Baz morfin : 5 kilo,

4) Kokain : 2,5 kilo,

5) Ecstasy : 1000 adet,

6) Captagon : 1000 adet,

7) Diğer : 5 kilo/litre veya 1000 adet.

b) Bilimsel araştırma amacıyla yapılacak uyuşturucu madde talepleri, araştırmanın niteliğine ve ihtiyaca göre belirlenir.
Uyuşturucu Maddelerin Taşınması ve Muhafazası
Madde 6 -
Eğitim ve bilimsel araştırma için temin edilen uyuşturucu maddelerin her türlü nakilleri, taşınan uyuşturucu madde miktarı ve cinsini belirten bir yetki belgesi düzenlenerek gerçekleştirilir.

Eğitim ve bilimsel araştırma için temin edilen uyuşturucu maddeler, ilgili birimde uygun bir yere ve mümkünse çelik dolap veya kasa içerisine konur. Uyuşturucu maddenin bozulmaması ve güvenliği için gerekli tedbirler alınır.

Uyuşturucu maddeler, eğitim ve bilimsel araştırma yapılan yerlerin dışına çıkarılamaz.
Eğitim veya Bilimsel Araştırma Amacıyla Temin Edilen Uyuşturucu Maddelerin İmhası
Madde 7 -
Eğitim veya bilimsel araştırmada kullanılmak amacıyla temin edilen uyuşturucu maddeler;

a) Bir yılını doldurması ve yenisinin temin edilmesi,

b) İklim şartları vb. nedenlerle özelliklerini kaybetmesi,

c) Eğitime veya bilimsel araştırmaya son verilmesi gibi nedenlerle ihtiyaç kalmaması,

hallerinde, 21/11/1982 tarihli Yönetmeliğin imhaya ilişkin altıncı bölümünde belirtilen hükümler çerçevesinde imha edilmek üzere, uyuşturucu maddenin temin edildiği Valiliğe teslim edilir.

1) Eğitim sırasında köpeğin maddeyi yutması, parçalaması, saçması gibi durumlarda,

2) Bilimsel araştırma sırasında uyuşturucu maddelerin başka karışımlara/sıvılara karıştırılması, ısıtılması gibi araştırmanın gereği olan çalışmalar nedeniyle,

uyuşturucu maddelerin niteliğinde bozulmalar, kayıplar veya dönüşümler meydana gelerek bu maddeler ziyan olursa veya maddelerin miktarı azalırsa, durum ayrıntılı bir tutanakla tespit edilir.

Görev köpeklerinin sebep olduğu uyuşturucu madde kayıp ve ziyanlardan eğitimci personel, bilimsel araştırma sırasında bilimsel araştırmanın gereği olan zorunlu kayıplardan ise araştırma personeli sorumlu tutulamaz.

Bilimsel araştırma sırasında, araştırmanın niteliğine göre muhtevası değişen, farklılaşan her türlü uyuşturucu madde, bunların türevleri ve uyuşturucu madde içeren her türlü karışım/atık da uyuşturucu maddelerle birlikte muhafaza ve imha edilir.
Envanter
Madde 8 -
Uyuşturucu madde temin ederek çalışmalarında kullanan kurumlar, her yıl, yıl içerisinde temin ettikleri, kullandıkları, zayi olan veya imha edilen uyuşturucu madde miktar/adedini gösteren bir doküman hazırlar. Bu doküman, uyuşturucu maddeyi talep eden Bakanın onayına sunulur.
Kurum İçi Düzenleme
Madde 9 -
Bu Yönetmelik kapsamında uyuşturucu madde temin etmeye ve kullanmaya yetkili olan kurumlar, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra altı ay içinde, konuyla ilgili ayrıntıları ve kurum içi çalışma düzenini belirleyen bir Yönerge yayımlarlar.
Yürürlük
Madde 10 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Milli Savunma ile Tarım ve Köyişleri bakanları yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul