İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
Metinsel Değişiklikler
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ORMAN YANGINLARINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI ESNASINDA ÖLENLERE VE SAKATLANANLARA ÖDENECEK TAZMİNATA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam ve Dayanak
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, 31/8/1956 tarihli ve
   6831
   sayılı Orman Kanununun değişik 71 inci maddesine göre ödenecek tazminattan yararlanacakların tesbitine, sakatlık dereceleri itibariyle uygulanacak tazminat oranlarına ve ödemeye ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
  
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, orman yangınlarını söndürme çalışmalarına fiilen katılarak, bu çalışmalar esnasında ölen, sakatlanan, yaralanan ve hastalananları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 31/8/1956 tarihli ve
   6831
   sayılı Orman Kanununun değişik 71 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte yer alan;

Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını,

Genel Müdürlük: Orman Genel Müdürlüğünü,

Bölge Müdürlüğü: Tazminat ödenmesini gerektiren orman yangının meydana geldiği orman bölge müdürlüğünü,

İşletme Müdürlüğü: Tazminat ödenmesini gerektiren orman yangının meydana geldiği orman işletme müdürlüğünü,

Tazminat : Orman yangınlarını söndürme çalışmaları sırasında ölenlerin kanuni mirasçıları ile malül olan, sakatlanan veya yaralananlara ödenecek tazminatı,

Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları : Ormanlarda veya ormanlara dört kilometre mesafedeki diğer açık alanlarda çıkıp ormana sirayet ihtimali olan yangınların söndürülmesi amacıyla, ihbarın alındığı andan itibaren ilk hareket yerine dönünceye kadar bilfiil yapılan ulaşım, yangına müdahale, söndürme ve soğutma çalışmalarının tümünü,

Sakatlık Dereceleri : 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu uyarınca vazife malulü olanlar hakkında uygulanan, 13/7/1953 tarihli ve 1053 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Vazife Malüllüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkında Nizamname hükümlerine göre tespit edilen derecelenmeyi,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Tazminatın Ödeme Usulü ve Şekilleri
Tazminatın Tesbitinde Esas Alınacak Aylık
Madde 5 -
Tazminatın tesbitinde esas alınacak aylık, tazminat verilmesine dair karar tarihindeki en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarıdır.
Ölüm Halinde Ödenecek Tazminat Miktarı
Madde 6 -
Orman yangınlarını söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olanlardan ölenlerin kanuni mirasçıları ile yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malûl olanlara, ek gösterge dahil en yüksek devlet memuru brüt aylığının yüz katı tutarında tazminat ödenir.

Bu maddenin birinci fıkrasına göre tespit edilen tazminatın kanunî mirasçılara intikalinde; ölenin eş ve füruu veya yalnızca füruu ile içtima eden ve ölüm tarihinde sağ olan ana ve babasının her birine ayrı ayrı olmak üzere % 15 tutarındaki kısmı verildikten sonra kalanı içtima eden diğer mirasçılara ödenir. Ancak ana veya babaya verilen tazminat çocukların her birine ödenen tazminattan fazla olamaz. Diğer hallerde miras hükümleri uygulanır.

Mirasçılara intikal edecek tazminatın hesap ve tahakkukunda veraset ilamı ile aile nüfus kayıt örneği esas alınır.
Sakatlanma Halinde Ödenecek Tazminat Miktarı
Madde 7 -
Sakatlanma halinde ilgili sosyal güvenlik kurumunca belirlenecek sakatlık derecesine göre;

a) Yaşamak için gerekli hareketleri yapmaktan aciz ve hayatını başkasının yardım ve desteği ile sürdürebilecek şekilde malül olanlara bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen aylığın yüz katı,

b) Diğer sakatlanma hallerinde ise; (a) bendindeki tutar esas alınarak aşağıdaki cetvelde gösterilen oranlarda,

ödeme yapılır.

Sakatlık derecelerine göre ödenecek tazminat oranları aşağıda belirtilmiştir:

(a) bendinde belirtilen malüllere, ayrıca (b) bendine göre tazminat ödenmez.
Yaralanma Halinde Tazminat Miktarı
Madde 8 -
Sakatlık derecelerine girmeyecek şekilde yaralananlara, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen aylığın yüz katının % 20’sini geçmemek ve ödemesi ayda bir yapılmak üzere, işgöremezlik halinin devam ettiği her gün için 2500 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda tazminat ödenir. Devlet memurları bu madde hükmünden yararlanamaz.
Kesintiler
Madde 9 -
Bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerine göre yapılacak ödemeler, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Tazminat Komisyonu ve Tazminatın Ödenme Usulü
Tazminat Komisyonu
Madde 10 -
Bu Yönetmelikte belirtilen tazminatların ödenip ödenmemesi hususu, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanlığının bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri ile Bakan onayıyla belirlenen sağlık merkezinden bir doktor ve konuyla ilgili diğer yetkililerden oluşan komisyon tarafından incelenir. Komisyon kararlarını oy çokluğu ile alır ve kararlar Genel Müdürün onayına sunulur.
Tazminatın Ödenme Usulü
Madde 11 -
Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesi çerçevesinde onaylanan karar ve diğer belgeler, ödemeye konu kişinin özlük haklarının bağlı olduğu veya diğer ilgililerin tazminatını almak istediği yerdeki orman işletmelerine gönderildikten sonra bu kuruluşların döner sermaye saymanlıklarınca nakdi tazminat hak sahiplerine ödenir. Bu ödemeler hiçbir gerekçe ile geciktirilemez.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Sağlık Yardımı Esasları, Tazminat Tahakkukuna Esas Belgeler, Tahakkuku Yapacak Birim ve Tazminat Ödenmeyecek Haller
Sağlık Yardımı Esasları
Madde 12 -
Orman yangınını söndürme çalışması esnasında hastalanan, sakatlanan ve yaralananlar hastahanelere nakledilerek tedavilerinin yapılması sağlanır ve bununla ilgili her türlü harcamalar işletme müdürlüğünce karşılanır.
Tazminatın Ödenmesinde Aranılacak Belgeler
Madde 13 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 31.07.2009)
Tazminat ödenmesinde aşağıdaki belgeler aranır:

Tazminat Komisyonu kararına ek olarak,

a) Yaralanmalarda;

1) Olayın cereyan tarzını ve yaralanma nedenini açıklayan ayrıntılı olay tutanağının,

2) Yaralanma durumunu, araz bırakıp bırakmadığını, yaralının kaç gün işinden geri kaldığını içeren, işletme müdürlüklerince sevk edildikleri hastanelerden verilen kesin sağlık raporları veya sağlık kurulu raporlarının,

b) Sakatlanmalarda; (a) bendinde belirtilen belgelere ek olarak; tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca verilen ve ilgili sosyal güvenlik kurumunca sakatlık derecesi tespit edilmiş kesin raporun,

c) Ölüm halinde;

1) Olayın cereyan tarzını açıklayan ayrıntılı olay tutanağının,

2) (Değişik:RG-31/7/2009-27305) Ölü muayene ve otopsi tutanağı ile veraset ilamının,

3) Yaralanma veya sakatlanmalardan sonra meydana gelen ölümlerde ise ölümün daha önce meydana gelen olay nedeni ile ortaya çıkan yaralanmaya ve sakatlanmaya bağlı olduğunu gösteren tam teşekküllü hastane sağlık kurulu kararının,

d) Sonradan meydana gelen sakatlanmalarda; (a) ve (b) bentlerinde belirtilen belgelere ek olarak;

1) Sakatlanmanın evvelce ifa edilen görev nedeniyle meydana geldiğini belgeleyen mahkeme ilamının,

2) Mahkeme ilamı alınamayan hallerde, savcılıklardan bu durumu açıklayan yazılı belgenin,

bulunması gereklidir.
Tahakkuk Birimi
Madde 14 -
Bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ödemelere ilişkin tahakkuk işlemleri işletme müdürlüğünce yürütülür.
Tazminat Ödenmeyecek Haller
Madde 15 -
Bu Yönetmeliğin tazminat ödenmesiyle ilgili hükümleri; kişinin kendi kastı sonucu ölüm, sakatlanma ve yaralanmanın meydana geldiğinin işletme müdürlüğünce tesbiti halinde uygulanmaz.
Yürürlük
Madde 16 -
Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığının görüşleri alınarak hazırlanan bu Yönetmelik, 3/7/2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul