En son güncellemeler 29 Eylül 2023 iş günü sonunda yapılmıştır.
Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre Millî Eğitim Bakanlığınca açılan diş protezciliği meslek dalında kalfalık belgesi sahibi olanlar ve çıraklık eğitimini tamamlayanlar ile bu eğitime devam edenlere, müracaatları hâlinde Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi verilmesi için düzenlenecek eğitim ve sınavlara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununa göre diş protezciliği meslek dalında kalfalık belgesi sahibi olanlar, çıraklık eğitimini tamamlayanlar ve hâlen bu eğitime devam edenler ile bunların eğitim ve sınavlarını kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunun 2/6/2004 tarihli ve 5181 sayılı Kanun ile eklenen Geçici 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Usta Öğretici: Ustalık yeterliliğini kazanmış; aday çırak, çırak, kalfa, meslekî ve teknik eğitim okul ve kurumları öğretici/kursiyerlerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslekî eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan, usta öğreticilik belgesi sahibi olan kişiyi,

b) Teorik Sınav: 256 saatlik teorik eğitim sonunda yapılan yazılı test sınavını,

c) Pratik Sınav: 1024 saatlik uygulamalı eğitimin sonunda yapılan uygulamalı sınavı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Eğitim ve Sınavlarla İlgili Esaslar
Eğitime Alınacaklar
Madde 5 -
Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı meslekî eğitim merkezlerinde diş protezciliği dalında eğitim görerek Kalfalık Belgesi sahibi olanlar, Sağlık Bakanlığınca yapılacak eğitime katılırlar. Bunlar, müracaatlarını il sağlık müdürlüklerine yaparlar.
Eğitime Alınacaklardan İstenecek Belgeler
Madde 6 - Yönt. (RG: 31.07.2009) (Değişik:R.G.31/7/2009-27305)
Adaylardan başvuru sırasında istenecek belgeler şunlardır:

a) Dilekçe,

b) Kalfalık belgesinin aslı,

c) T.C. Kimlik Numarası beyanı,

d) Tek hekim tarafından verilmiş sağlık raporu,

e) Eğitim ve sınav ücretlerinin yatırıldığına dair dekont.
Eğitim ve Sınav Komisyonları
Madde 7 -
Eğitim ve sınav komisyonları; Sağlık Bakanlığında oluşturulacak Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonu ile eğitim yapılacak illerde oluşturulacak Eğitim ve Sınav İl Komisyonlarından oluşur.
Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunun Oluşumu
Madde 8 -
Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonu;7 üyeden oluşur. Bu üyeler Sağlık Bakanlığı Müsteşarı veya görevlendireceği Müsteşar Yardımcısının başkanlığında, Tedavi Hizmetleri, Temel Sağlık Hizmetleri, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlükleri ile Millî Eğitim Bakanlığı Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğünden Genel Müdür Yardımcısı veya Daire Başkanı, Türk Dişhekimleri Birliği ve Ankara Diş Protez Teknisyenleri Odası tarafından belirlenen birer temsilciden oluşur.

Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonu en az 5 üye ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.
Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunun Görevleri
Madde 9 -
Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) Eğitim verilecek iller ile sınav yerlerinin tespitini yapmak ve ilgililere bildirilmesini sağlamak.

b) Eğitim ve sınav programı dahilinde sınav sorularını hazırlamak, sınavların yapılmasını sağlamak ve denetlemek.

c) Diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmak.

d) Adayların teorik sınav sonuçlarına karşı yapmış oldukları itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak.

Komisyonun sekreterya hizmetleri Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğünce yürütülür.
Eğitim ve Sınav İl Komisyonlarının Oluşumu
Madde 10 -
Eğitim ve sınav yapılacak illerde oluşturulacak Eğitim ve Sınav İl Komisyonu 7 üyeden oluşur. Bu üyeler; il sağlık müdürü veya müdür yardımcısı başkanlığında, il millî eğitim müdürünün belirleyeceği meslekî eğitim merkezi müdürü veya müdür yardımcısı, sağlık müdürlüğü ağız ve diş sağlığı şube müdürü, o ildeki Diş Hekimleri Oda Temsilcisi, Diş Protez Teknisyenleri Odası veya Derneği Temsilcisi ile teorik ve pratik eğitimleri veren bir diş hekimi ve bir usta öğreticiden oluşur.

Komisyon en az 5 üye ile toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
Eğitim ve Sınav İl Komisyonlarının Görevleri
Madde 11 -
Eğitim ve Sınav İl Komisyonlarının görevleri şunlardır:

a) Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonundan aldığı bilgileri zamanında ilgililere duyurmak.

b) Eğitim verecek öğreticileri seçerek görevlendirilmelerini sağlamak.

c) Eğitim programının uygulanmasını sağlamak.

d) Sınav giriş belgelerini vermek.

e) Sınavları değerlendirerek sonuçlarını yazılı olarak adaylara bildirmek.

f) Adayların teorik sınav sonuçlarına karşı yapmış oldukları itiraz dilekçelerini Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonuna iletmek.

Komisyonun sekreterya hizmetleri il sağlık müdürlüğünce yürütülür.
Eğitim ve Sınavların Yapılacağı Yerler
Madde 12 -
Eğitim ve sınav yerleri Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunca belirlenir. Bu yerler, eğitim ve sınavların eksiksiz ve güvenli yapılabileceği teknik imkânlara sahip Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri veya Diş Tedavi ve Protez Merkezleri ile kamu kurum ve kuruluşlarına veya kişi ve kişilere ait Diş Protez Laboratuvarlarıdır.
Eğitimin Yapılma Şekli
Madde 13 -
Eğitim ile ilgili esaslar şunlardır:

a) Eğitim süresi 32 haftadır. Bu eğitimin 256 saati teorik, 1024 saati de pratik eğitim olmak üzere toplam 1280 saat olarak yapılır.

b) Teorik eğitim, Eğitim ve Sınav İl Komisyonunun belirleyeceği eğitime uygun mekânlarda diş hekimleri tarafından verilir.

c) Pratik eğitim, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri veya Diş Tedavi ve Protez Merkezlerinde olabileceği gibi Eğitim ve Sınav İl Komisyonunca belirlenecek Özel Diş Protez Laboratuvarlarında da diş hekimleri veya usta öğreticilerin sorumluluğunda yaptırılabilir.

d) Eğitim programını tamamlayanlar sınavlara katılırlar.

e) Eğitim yapılması için gerekli olan giderler adaylar tarafından karşılanır.

f) Eğitim programındaki teorik dersler ve saatleri aşağıda gösterilmiştir.

g) Eğitime devam zorunludur. Devamsızlık her ders için haftalık ders saatinin 4 katını geçemez. Doğal afet, yangın, sel, savaş gibi olağanüstü hallerde devamsızlık süresinin aşıldığı durumlarda ilgili kişiler bir sonraki eğitim döneminde telâfi eğitimine alınırlar.

h) Bu maddenin (f) bendinde belirlenen derslerin içeriği Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde diş teknisyenleri ve diş hekimlerince kalfaların eğitim seviyesi göz önüne alınarak hazırlanır ve Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onayına sunulur.

ı) Bir ilde teorik eğitim verilebilmesi için en az 10 (on) adayın başvurusu şarttır. Ancak bu sayının altında müracaat yapılması durumunda eğitim yapılmasına, coğrafî ve ulaşım şartları dikkate alınarak Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunca karar verilir.
Eğitim ve Sınavlara İlişkin Giderler
Madde 14 -
Bu Yönetmelik çerçevesinde yapılacak eğitim ve sınavlara katılacak ilgililer, bunların gerektirdiği giderleri kendileri karşılarlar.
Sınavların Yapılma Şekli
Madde 15 -
Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Teorik ve pratik eğitimi tamamlayanlar sınava katılmaya hak kazanır. Eğitime katılanlara eğitimin bitiminden itibaren iki yıl içinde teorik eğitimden 3 (üç), pratik (uygulama) eğitimden 3 (üç) kez sınav hakkı tanınır.

b) Sınav soruları, Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonunca belirlenir. Adaylar, eğitim ve sınav il komisyonlarınca verilen sınav giriş belgeleri ile kimlik belgelerini yanlarında bulundurmak zorundadırlar.Teorik sınavlar test usulü, pratik sınavlar ise uygulamalı olarak yapılır.
Sınavların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Duyurulması
Madde 16 -
Adayların teorik ve pratik (uygulamalı) sınavlarda başarılı sayılabilmeleri için her birinden 100 puan üzerinden en az 50 (elli) puan almaları zorunludur. Sınavlar, Eğitim ve Sınav İl Komisyonları tarafından değerlendirilir ve sonuçları ilgililere yazılı olarak bildirilir.

Sınav sonunda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi verilir (Ek-1). Başarılı olamayanlara ise sınav tarihleri ayrıca bildirilir.
Yazılı Sınavlara İtiraz
Madde 17 -
Adaylar teorik sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sınav sonuçlarının adaylara duyurulmasından itibaren 10 (on) gün içinde dilekçe ile Eğitim ve Sınav İl Komisyonuna yapılır. Eğitim ve Sınav İl Komisyonu itirazları 3 (üç) gün içinde Eğitim ve Sınav Merkez Komisyonuna iletir. Bu Komisyon itirazları 10 (on) gün içinde inceleyerek karara bağlar ve sonuç itiraz edene yazılı olarak bildirilir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.
Sınavlara Katılmama Hâli
Madde 18 -
Adaylar 2 (iki) yıl içinde 3 (üç) sınava katılabilirler. Sağlık, askerlik ve benzeri sebeplerle sınava katılamayanlar mazeretlerini belgelendirmeleri hâlinde Eğitim ve Sınav İl Komisyonunca belirlenen tarih ve yerde tekrar sınava alınırlar. Bu sınava da katılmayanlar, sınav haklarından birini kullanmış sayılırlar.
Adayın Sınavını Geçersiz Kılan Hâl ve Davranışlar
Madde 19 -
Sınavlarda, kopya girişiminde bulunan, kopya çeken, kopya veren ve kendi yerine başkasını sınava sokan veya sınav düzenine aykırı davranışta bulunan adaylar başarısız sayılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 20 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 21 -
Bu Yönetmelik hükümlerini, Sağlık Bakanı ile Millî Eğitim Bakanı birlikte yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLMNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DİŞ PROTEZ TEKNİSYENLİĞİ MESLEK BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 16/12/2004 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2023. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Loft Residence Blok No:201 İç Kapı No:71 Şişli/İstanbul