Resmi Gazete Tarihi: 14.09.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23463

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ DEVLET  KONSERVATUVARI

MÜZİK  VE  SAHNE  SANATLARI  İLKÖĞRETİM  OKULU

ÖĞRETİM  VE  SINAV  YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ KISIM

 

Amaç :

Madde-1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları İlköğretim Okulu’nun eğitim-öğretim ve yönetimi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam :

Madde-2) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları İlköğretim Okulu‘nun eğitim-öğretim ve yönetimiyle ilgili esasları kapsar.

Dayanak :

Madde-3) Bu Yönetmelik;

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 33. Maddesi,

222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,

4306 sayılı Kanun,

ç)    2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu,

Tanımlar :

Madde-4) Bu yönetmelikte geçen;

-“Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını,

                -“Bakan”, Milli Eğitim Bakanını,

                -“Üniversite”, Çukurova Üniversitesini,

                -“Konservatuvar”, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nı,

                -“Kurum”, Sekiz yıllık ilköğretim programını kesintisiz olarak uygulayan, Müzik ve Sahne Sanatları dallarında eğitim veren “Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları İlköğretim Okulu”nu,

                -“ Meslek Dersleri”, Müzik ve Sahne Sanatlarıyla ilgili dersleri,

                -“Akademik Takvim”, bir eğitim-öğretim yılındaki, kayıt yenileme, birinci ve ikinci yarıyılın başlama ve bitiş, resmi ve yarıyıl tatilleri ile genel sınav tarihleri ile belirtilen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenen ve Üniversite Senatosunca kabul edilen programı, ifade eder.

 

İKİNCİ KISIM

Amaçlar ve Genel Esaslar

Amaçlar :

Madde –5) İlköğretim Okulu’nun amacı; Türk Milli Eğitiminin amaç ve ilkeleri ile “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği”nde belirtilen ilköğretimin amaçları ve 1739 sayılı “Milli Eğitim Temel Kanunu”nun 33. Maddesine göre güzel sanatlar alanlarında özel istidat ve kabiliyetleri olan çocukları küçük yaşlardan itibaren yetiştirmektir.

Genel Esaslar :

Madde-6) Eğitim ve öğretim uygulamaları Haftalık Ders Çizelgesine göre yürütülür.

Ders Yılı Süresi :

Madde-7) İlköğretim Okulu’nda ders yılı süresi en az 180 (Yüzseksen) iş günü esas alınarak Kurumun Akademik Takviminde belirlenir.

Ders yılı süresi, derslerin başladığı tarihten, derslerin sona erdiği tarihe kadar okulun açık bulunduğu günler ile öğrencilerin törenlere katıldığı ulusal ve yerel bayram günleri sayılarak hesaplanır.

Resmi tatil günleri ile her ne sebeple olursa olsun okulun açık bulunmadığı günler göz önünde bulundurulmaz.

Sabah ve öğleden sonrası yarımşar gün sayılır.

Yarıyıl tatili 15 (onbeş) gün olarak Kurumun Akademik Takviminde belirtilir.

Resmi Tatil Günleri :

Madde –8) Resmi tatil günleri Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen şekilde uygulanmak üzere Kurumun Akademik Takviminde belirtilir.

Öğrenci Andı :

Madde-9) İlköğretim Okulunda öğrenciler her gün derslere başlamadan önce öğretmenler gözetiminde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yer alan “Öğrenci Andı”nı söylerler.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Kayıt Zamanı, Kontenjanlar, Kabul Sınavları ve Kayıt :

Öğrenci Kabul Şartları :

Madde-10)  İlk ve naklen ileri sınıflara alınacak öğrencilerde genel ve özel şartlar, Konservatuvar Kurulu’nun görüşü alınarak Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan ve Üniversite Senatosu Kararı ile kesinleşen bir yönergeyle belirlenir.

Sanat dalları itibarıyle alınacak öğrenci sayısı, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından saptanır ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile kesinleşir.

Aday Kaydı :

Madde-11) Aday kayıt süreleri ve ilk kabul sınavı tarihleri, Yönetim Kurulu’nun önerisi, Senato’nun kararı ile belirlenerek Rektörlük tarafından ilan edilir.

Adaylar ilan edilen süre içinde Devlet Konservatuvarı Kayıt ve Kabul Yönergesi’nde belirtilen esaslar içinde başvuruları yapmak, başvurdukları statü ve bölümlere ait “Öğrenci Aday Kayıt Formu” ile istenilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak kayıt süresi içerisinde Müdürlüğe teslim etmek zorundadırlar.

Adaylar aynı dönemde en çok iki ayrı anasanat dalı’na kayıtlarını yaptırabilirler.Müzik Bölümüne bağlı birden çok anasanat dalına yapılan başvurular bir anasanat dalına başvuru olarak kabul edilir. Bu durumdaki adaylar ikinci bir bölümün diğer bir anasanat dalına da kayıtlarını yaptırabilirler.

Adaylar “Öğrenci Aday Kayıt Formu”nda girmek istedikleri anasanat dalları varsa tercih ettikleri sanat dalı veya dallarının tercih sırasına göre belirtiler. Adayların bölüm, anasanat dalı ve sanat dalları itibariyle seçme ve seçilmeleri,  bu yönetmeliğin kabul sınavlarına ilişkin hükümlerine bağlıdır.

Devamsızlık ve sağlık sebebinin dışında başarısızlık nedeniyle Kurumla ilişkisi kesilenler, iki defadan fazla aynı dalın kabul sınavına girmek üzere başvuramazlar.

“Öğrenci Aday Kayıt Formu”nda veya istenilen diğer belgelerde yanlış beyanlarda bulunanlar ile belgelerinde tahrifat yapanların, sınavlarda başarılı olsalar dahi kayıtları yapılmaz; gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin kaydı yapılmış olduğu öğrenilenlerin kayıtları silinir.

Kabul Sınavları :

Madde 12-) Öğrenci olarak kabul edilebilmek için kayıt ve kabul şartlarını taşıdığını belgeleyen adaylar, Konservatuvar Yönetim Kurulu tarafından saptanacak bir komisyon tarafından yapılacak “Baraj Sınavı” ile “Kesin Kabul Sınavı”nda başarılı olmak zorundadırlar. Aynı bölüme bağlı ikinci bir anasanat dalına girmek veya o bölüm içinde sanat dalını değiştirmek isteyen Konservatuvar öğrencileri Baraj Sınavından muaf tutularak kesin kabul sınavına alınırlar.

 Adaylar, Rektörlükçe ilan edilecek gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar. Aksi halde o yıl için haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Bölümler itibariyle oluşturulan sınav komisyonları, baraj sınavında başarılı görülen adayı, adayın sınav giriş belgesinde gösterilen isteğini de dikkate alarak, yeteneğine ve fiziki uygunluğuna göre o bölüme bağlı en çok iki anasanat  dalına göre puanlandırır.

Sınav  komisyonu kesin kabul sınavında bu sınavda başarılı olan adayın isteğini, yeteneğini, fiziki uygunluğunu ve öğrenci kontenjanlarını dikkate alarak, adaya en uygun bir sanat dalını belirler.  Bu sınavlarda başarılı olan adaylar, sınav komisyonunun kararına uymak ve belirlenen sanat dallarına kayıtlarını yaptırmak zorundadırlar. Aksi halde haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Anasanat dalının özelliği nedeni ile yalnızca bir anasanat dalı için oluşturulan sınav komisyonları tarafından yapılan kabul sınavlarında adayların değerlendirilmesi, o anasanat dalına göre yapılır.

İki bölümün kabul sınavını başaran adaylar, öğrenci kontenjanı dikkate alınarak bunlardan ancak birine asıl kayıtlarını yaptırabilirler.

Kabul Sınavının Özellikleri :

Madde 13-) Kabul  Sınavları, baraj ve kesin kabul olmak üzere  iki aşamada yapılır.

a) Baraj Sınavı: İlk ve ileri sınıflara öğrenci olarak kabul edilebilmek için öngörülen kayıt  ve kabul şartlarını taşıyan adaylar, önce baraj sınavına girmek    zorundadırlar. Bu sınavlarda bölüm ve anasanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, zeka, refleks ve fiziki yapı değerlendirmesi yapılır. Bu sınavda  100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alan adaylar kesin kabul sınavına girmeye hak kazanırlar.

b) Kesin Kabul Sınavı: Baraj sınavında başarı gösteren adaylar ile  aynı bölüme bağlı diğer bir anasanat dalına geçmek veya o bölüm içinde sanat dalını değiştirmek isteyen Konservatuvar öğrencileri “Kesin Kabul Sınavı”na alınırlar. Bu sınavda sanat dallarının gerektirdiği özel yetenek ve fiziki yapı değerlendirmesi yapılır.

Baraj ve kesin kabul sınavlarında baraj notu 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puandır. Kesin kabul sınavında başarılı olan adaylar puan durumuna göre anasanat dalları itibarıyle   sıraya konulurlar.

Kontenjan ve puan sıralamasına göre adayların kaydı yapılır. 70 (yetmiş) puandan az alanlar hiçbir şekilde sıralamaya giremezler. 70 (yetmiş) ve daha yüksek   puan alanlar yedek olarak değerlendirilir.

Kontenjan açığı kaldığı takdirde bu adayların da kayıtları yapılabilir.

Kayıt Zamanı ve Kayıt Yenilme

Madde 14) a) Kayıt Zamanı :Kabul Sınavları sonuçlarına göre ilk sınıflara girmeye hak kazanan öğrenciler ile kabul ve seviye sınavları sonuçlarına göre  ileri sınıflara girmeye hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri Rektörlükçe ilan edilen tarihlerde yapılır.

b)Kayıt Yenileme: Bütün öğrencilerin Akademik Takvime göre eğitim ve öğretim başlamadan önce bir yıl önceki başarı durumuna göre ve bu yönetmelik çerçevesinde kayıtlarını yenilemeleri zorunludur.

c) Kayıt İşlemleri: Öğrencilerin derslere devam edebilmeleri ve öğrencilik haklarından yararlanabilmeleri, sınavlara girebilmeleri için kayıtlarını yaptırmış olmaları gerekir.

Yatay Geçiş Şartları

Madde-15) Ayrılacağı Konservatuvar’a bağlı veya dengi bir İlköğretim Okulunun bir üst sınıfında öğrenim hakkını kazanmış olmak,

Ayrılacağı Konservatuvar’a bağlı veya dengi bir İlköğretim Okulundan başarmış  olduğu sınıflardaki eğitim-öğretim programının, Konservatuvardaki dengi sınıflarda uygulanan eğitim öğretim programı ile en az %70 eşdeğerliliğe sahip olduğunun Konservatuvar Yönetim Kurulu’nca kabul edilmiş olması,

Eğitim ve öğretim yılı başlamadan en geç 30 (otuz) gün önce Konservatuvar Müdürlüğüne yazılı olarak başvuruda bulunmak,

Genel Sınav Komisyonu tarafından isteği kabul edilmiş olmak gerekir. Yukarıdaki şartları taşıyan öğrenciler, İlköğretim Okuluna, eğitim-öğretim şartları elverdiği takdirde yatay kayıt edilebilir.

İlköğretim Okulu’na ders yılı içinde yatay geçiş yapılmaz. Konservatuvar eğitimine tabi olmayan öğrencilerin yatay kayıtları yapılmaz.

Devam ve Devamsızlık:

Madde-16) Derslere devam zorunludur. Bir ders yılı içinde, esas meslek derslerine 8 (sekiz) saatten fazla mazeretsiz  girmeyen öğrenciler, kanaat notları ne olursa olsun o yıl için sınav haklarını kaybederler. Ancak, öğrencinin mazeretini belgelendirmesi üzerine Müdür’ün takdiri ile süre 5 (beş)’er ders saati kadar arttırılabilir. Bu sürenin dışındaki mazeretlerin kabulüne karar verme yetkisi Yönetim Kurulu’na aittir.

Mazeretli ve raporlu devamsızlık süresi bir ders yılı içerisinde hiçbir şekilde 60 (altmış) ders gününü geçemez. Bu süreyi aşan öğrenciler 60 (altmış) ders gününü doldurdukları tarihten itibaren o yıla mahsus olmak üzere okuma hakkını kullanmamış sayılırlar ve sınavlara alınmazlar. Bu gibi öğrenciler ertesi öğretim yılında ders yılı başından itibaren ayrıldıkları sınıfa devam etmek hakkına sahiptirler. Ancak, aynı durum, izleyen öğretim yılında da devam edecek olursa, 60 (altmış) gün sonunda öğrencinin kurum ile ilişkisi kesilir.

Bir gün içinde aynı sınıf için bir saatten çok programlanmış aynı ismi taşıyan dersler devamsızlık halinde bir ders saati olarak kabul edilir.

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi

 

Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi:

Madde-17) Öğrenci başarısının değerlendirilmesine ders gruplarına göre uygulama yapılır.

a-) Genel Kültür Dersleri:

Genel Kültür Dersleri için Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. Değerlendirmede 5’lik not sistemi kullanılır.

Her sınıf için gösterilen derslerde öğrencilerin başarıları dört ayrı notla, başarısızlıkları ise bir tek notla değerlendirilir. Buna göre verilecek notlar ve eş değer puanlar şöyledir:

Derece

Rakam ile

Puanlama

Pekiyi

5

85_100

İyi

4

70-84

Orta

3

55-69

Geçer

2

45-54

Başarısız

1

0-44

 

 

b-) Esas Meslek Dersi:

1-) Öğrenciler, bu gruba giren derslerden birinci yarıyıl sonunda “Ara Sınavı”na tabi tutulurlar. Sınav tarihleri, birinci yarıyılın son 4 (dört) haftası içinde olmak üzere, sırasıyla ilgili anasanat ve bölüm başkanının önerisi üzerine Konservatuvar Kurulu tarafından tespit edilir. Ara Sınav Komisyonu, ilgili sanat dalı başkanı ile dersin öğretim sorumlusundan oluşur. Müdür, komisyon başkanıdır. Müdür bulunmadığı hallerde bu görevi, sırasıyla Bölüm Başkanı veya Anasanat Dalı Başkanı yerine getirir.

2-) Dersin öğretim sorumlusu ayrıca, her yarıyıl için öğrenciye yapacağı değerlendirmeler sonucu bir kanaat notu tespit eder.

c-)Yarıyıl Notu:

1-) Birinci Yarıyıl Notu: Öğretim sorumlusu tarafından yarıyılda tespit edilen kanaat notu ile ara sınav notunun aritmetik ortalamasından elde edilen nottur.

2-) İkinci Yarıyıl Notu: Yarıyıl içinde öğretim sorumlusu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu tespit edilen kanaat notudur.

d) Not Verme: Her sınıf için gösterilen Esas Meslek derslerinden notlar, 100 (yüz) puan esasına göre verilir. Bu dersler için geçer not 70 (yetmiş) puandır.

Sınavlar ve Başarının Tespiti:

Madde 18-)a) Genel Sınavlar ve Esas Meslek Derslerinde Başarının Tespiti :Ders yılı sonunda öğrenci esas meslek derslerinin her birinden “Genel Sınav”a tabi tutulur. Öğrencinin bu sınavlara girebilmesi için:

Devam şartını yerine getirmiş olması,

Birinci ve ikinci yarıyıl notlarının aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması veya

I. yarıyıl notu ne olursa olsun, II. yarıyıl notunun en az 70 (yetmiş) olması gerekir.

Bu şartları yerine getirmeyen öğrenciler o ders yılı için “Genel Sınav” haklarını kaybederler ve derslerden başarısız sayılırlar. Bu gibi öğrenciler başarısız sayıldıkları derslerden bütünlemeye kalırlar. Bu sınavlarda başarı notu en az 70 (yetmiş)tir. Öğrencinin bu sınavlarda aldığı not, o derse ait sınıf geçme notu sayılır.

b) Ders Yılı Sonunda Başarının Tespiti:

Bütün derslerden başarılı olan öğrenciler doğrudan sınıf geçer,

Bir kısım derslerden  başarısız olan öğrenciler bu derslerden bütünlemeye kalır.

Aynı sınıfta 2 (iki) yıl başarısız duruma düşen öğrencilerin Kurum ile ilişiği kesilir.

c) Bütünleme Sınavları:     

Bütünleme  sınavları, genel sınavların bitiminden en az 15 (onbeş) gün sonra olmak üzere Müdürlükçe belirlenecek tarihlerde yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda en az 70 (yetmiş) puan alması gerekir.

Bütünleme sınavlarında herhangi bir esas meslek dersinden başarılı olmayan öğrenci bir üst sınıfa devam edemez. Bu gibi öğrenciler, aynı sınıfı bir defa daha tekrar eder. Bu öğrenciler, aynı sınıfa daha önce başarılı oldukları esas meslek derslerini de tekrar etmek zorundadırlar.

d) Eleme Sınavı:

Konservatuvarın ilk ve ileri sınıflarına ilk defa alınan öğrenciler (Bölüm ve Dal değiştirilenler ile ikinci bir sanat dalına ilk defa alınanlar dahil), ilk yılın sonunda Esas Meslek Derslerinden “Eleme Sınavı”na tabi tutulurlar.

Eleme sınavları genel sınavlar sırasında, Müdürlükçe ilan edilen gün ve saatte Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan bir komisyon tarafından yapılır. Öğrenciler belirtilen gün ve saatte sınavlara girmek zorundadırlar.

Eleme sınavlarında başarılı olamayan öğrencilerin Kurum ile ilişiği kesilir. Ancak, iki ya da daha çok esas meslek dersinden eleme sınavına tabi olup da bu  sınavlarda bir tek dersten başarısız olanlara, başarısız oldukları dersten bir sınav hakkı daha verilir. Bu sınavlar aynı esaslara göre yapılır ve eleme sınavı sonucunun ilanından en az 15 (onbeş) gün sonra bir defa açılır. Mazereti olanlar için ayrıca bir sınav açılmaz. Bu sınavda herhangi bir Esas Meslek dersinden başarı gösteremeyenlerin Kurum ile ilişiği kesilir. Eleme sınavlarında başarı notu 100 (yüz) üzerinden 70 (yetmiş) puandır.

Esas Meslek Derslerinin Sınav Komisyonları:

Madde-19) Esas Meslek Derslerinin genel, eleme ve bütünleme sınavlarının sınav komisyonları, ilgili bölüm başkanı, sanat dalı öğretmenleri ile ilgili anasanat ve sanat dalı başkanları ile Yönetim Kurulu tarafından ilgili sanat dalı, yoksa en yakın sanat dalı öğretim elemanları arasından  seçilecek 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

Herhangi bir nedenle komisyona katılmayan asıl üyelerin yerine yedek üyeler alınır.

Müdür, komisyonların başkanıdır. Bulunmadığı hallerde bu görevi, sırayla ilgili bölüm, anasanat veya sanat dalı başkanı yerine getirir.

Not Verme:

Madde-20) Esas Meslek Dersleri için notlar ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Derece

Not (100 puan         üzerinden)

5’lik Sisteme Çevirimi (+)

Pekiyi

90-100 puan

5

İyi

80-89 puan

4

Orta

75-79 puan

3

Geçer

70-74 puan

2

Başarısız

0-69 puan

1

               

ı>(+) öğrencinin başka bir kuruma yatay geçişinde ,

100 (yüz) puan üzerinden verilen notlar , 5’lik sisteme çevrimi için kullanılacaktır.

 

Madde-21) İlköğretim Okulu’nda, okul dışından bitirme işlemi yapılmaz.

 

BEŞİNCİ  KISIM

Öğrenim Belgelerinin Düzenlenmesi

 

Öğrenim Belgeleri:

Madde-22) Zorunlu öğrenim çağı dışına çıkılmadıkça öğrencilerin okulla ilişiği kesilmez. Ancak, öğrencilerin zorunlu öğrenim çağından çıkması, başka bir okula nakil isteğinde bulunması veya bu yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Esas Meslek Derslerinden başarısızlığı nedeniyle Kurum ile ilişiğinin kesilmesi gerekenlere, durumlarını gösterir bir belge düzenlenir.

Diploma:

Madde-16) Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okullarını bitirenlere “Çukurova Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları İlköğretim Okulu Diploması” verilir.

Diploma Düzenlenmesi:

Madde-17) Diploma düzenlenmesinde Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

ALTINCI  KISIM

Personelin Görev Yetki ve sorumlulukları

 

Yöneticiler:

Madde-25) İlköğretim Okulu bir Müdür tarafından yönetilir.  Müdür, Konservatuvar Müdürü’nün önerisi ile Rektör tarafından atanır veya görevlendirilir.

Müdür, Kanun, Yönetmelik, Program ve genel hükümlere ve emirlere uygun olarak Okulun tüm işlerini yürütmeye, düzenlemeye, denetlemeye yetkili olup bu görevlerinden dolayı sorumludur.

Müdür, haftada en çok 6 (altı) saat derse girer.

Madde-26) 25. Maddedeki usule göre İlköğretim Okulu’na bir Müdür Başyardımcısı ile bir Müdür Yardımcısı atanır.

 Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı, Müdürün en yakın yardımcıları olup Müdür olmadığı zamanlarda Müdürlüğe vekalet ederler. Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı okulun tüm hizmetlerinin yürütülmesinden Müdüre karşı sorumludur.

Müdür Başyardımcısı ve Müdür Yardımcısı haftada 6 (altı) saat derse girerler.

Öğretmenler:

Madde-27) İlköğretim Okulu’nun 1,2,3,4 ve 5. sınıfların "Sınıf Öğretmenliği", 6,7 ve 8. sınıflarda "Branş Öğretmenliği", Müzik ve Sahne Sanatları Esas Meslek ve Yardımcı Meslek Dersleri öğretmenliğinde "Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanlığı" esastır.

Branş öğretmenleri, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’na göre Rektör tarafından atanır.

Öğretmenler ve öğretim elemanları Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulu Öğretim ve Sınav  Yönetmeliğine göre görevlerini yürütürler.

Belgeler:

Madde-28) Diploma ve diğer belgeler hususunda Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumlarında kullanılmakta olan belgeler esas alınır.

 

YEDİNCİ  KISIM

Çeşitli Hükümler

 

Madde-29) Satın alma ve diğer tüm idari işler Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Çukurova Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı Müzik ve Sahne Sanatları İlköğretim Okulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin tabi olduğu mevzuat hükümlerine ve genel esaslara göre yürütülür.

Madde-30) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Yüksek Öğretim Kanunu, ilgili Yönetmelikler ve genel hükümlerine göre işlem yapılır.

Geçici Madde:

Madde-1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği eğitim-öğretim yılında, İlköğretim Okulu’nun 7 ve 8. Sınıflarında bulunan öğrencilere hakkında, İlköğretim Okulu’nu bitirinceye kadar, Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Hazırlık-Orta ve Lise Devresi Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük:

Madde-31) Bu Yönetmelik 1998-1999 eğitim-öğretim yılından geçerli olmak üzere ve yayın tarihinde yürürlüğe girer.

 Yürütme:

Madde-32) Bu Yönetmelik Hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul