En son güncellemeler 12 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen sektörlerde oluşturulan Türkiye sektör meclislerinin kuruluş, işleyiş ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Türkiye sektör meclislerinin oluşumuna ve Türkiye sektör meclisleri ile sektör meclisleri müdürlüğünün görevlerine, çalışma usul ve esaslarına ilişkin düzenlemeleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 57 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,

Birlik : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini (TOBB),

Müdürlük : Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğünü,

Birlik Başkanı : Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanını,

Yönetim Kurulu : TOBB Yönetim Kurulunu,

Meclis Başkanı : Türkiye sektör meclisi başkanını,

Danışman : Birlik Başkanı tarafından gerekli görülen sektörler için görevlendirilen akademisyen ve/veya uzmanı,

Türkiye Sektör Meclisi (TSM) : İstişari nitelikte olmak üzere, sektörel gelişmeyi teşvik etmek, sorunları incelemek ve önlemleri tespit etmek amacıyla Birlik Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen sektörlerde oluşturulan meclisleri,

Türkiye Sektör Meclisi Üyesi: Sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşları, firmaları ve sektörlerle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının genel müdür veya muadili memurlarını, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Türkiye Sektör Meclisleri ve Müdürlük
Türkiye Sektör Meclisinin Oluşumu
Madde 5 -
Türkiye sektör meclisleri; başkan, başkan yardımcısı ve üyelerden oluşur. Türkiye sektör meclisleri üyeleri, resen veya oda ve borsalar ile sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşlardan gelen talepler üzerine Yönetim Kurulu tarafından belirlenerek oluşturulur.

Türkiye sektör meclisleri, sektörle ilgili kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile sektörde faaliyet gösteren işadamlarının kurduğu dernek ya da kuruluşların başkan ve başkan yardımcılarına öncelik verilmek üzere firmaların itibar, bilgi ve deneyim sahibi temsilcilerinden seçilen en çok kırk kişiden oluşur.
Türkiye Sektör Meclisi Üyeleri
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.09.2007)
Türkiye sektör meclislerine ilgili kamu kurumu, kuruluşları ve oda veya borsaya kayıtlı firmalar ile Birlik Başkanınca gerekli görülen hallerde sektörde bilgi ve deneyim sahibi gerçek kişiler üye olabilir.

(Değişik:RG-16/09/2007-26645) Üyenin temsilcisi olduğu kuruluş veya firmalarla ilişkisinin kesilmesi halinde, Türkiye sektör meclisi üyeliği kendiliğinden düşer. Kuruluşu veya firmayı temsilen sektör meclisine katılacak olan yeni üyenin ismi otuz gün içinde yazılı olarak Müdürlüğe bildirilir.

Türkiye sektör meclisi üye listesi, Müdürlük tarafından iki yılda bir yenilenir.

Üst üste iki defa mazeret bildirmeksizin toplantılara katılmayan üyelerin üyeliği kendiliğinden sona erer. Bildirilen mazeretin Birlik tarafından kabul edilmesi gerekir. Üyelerin, Türkiye sektör meclisi toplantılarına gündeme uygun olarak hazırlıklı ve varsa görüşlerini ifade eden yazılı bilgi notu ile katılmaları gerekir.

Görüşü alınmak üzere toplantılara, üyeler dışında çalışma gündemiyle ilgili kişiler de Birlik Başkanının onayı ile davet edilebilir. Ayrıca, görüşlerine başvurulmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarından toplantılara temsilci göndermeleri istenebilir.

Türkiye sektör meclisine üyelik başvurularını kabul etmeye, üyeliği sona erenlerin yerine yeni üyeleri görevlendirmeye ve Müdürlük tarafından revize edilen listeyi onaylamaya Yönetim Kurulu yetkilidir. Yönetim Kurulu, bu yetkisini Birlik Başkanına devredebilir.
Türkiye Sektör Meclisi Başkanı ve Başkan Yardımcısı Seçimi
Madde 7 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.09.2007) (Değişik:RG-16/09/2007-26645)
Türkiye sektör meclisi, Birlik tarafından yetkilendirilen Yönetim Kurulu üyesinin veya Birlik personelinin başkanlığında yapacağı ilk toplantıda kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Seçilen başkan ve başkan yardımcısı, Yönetim Kurulunun onayından sonra, o sektörün Türkiye Sektör Meclisi Başkanı ve Türkiye Sektör Meclisi Başkan Yardımcısı unvanını alır.

(Değişik:RG-16/09/2007-26645) Türkiye sektör meclisi başkan ve başkan yardımcısı üye tam sayısının çoğunluğuyla seçilir. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, seçim için yeni bir toplantı günü belirlenir.

(Değişik:RG-16/09/2007-26645) Türkiye sektör meclisi başkan ve yardımcısının görev dönemi Meclisin görev süresi ile sınırlıdır. Görev dönemi sona erenler yeniden seçilebilir. Mevcut başkan veya başkan yardımcısının görevlerinin süresinden önce sona ermesi halinde, yeni seçilen başkan ve başkan yardımcısı kalan süreyi tamamlar.

Birlik Başkanı, Türkiye sektör meclislerinin kuruluşu aşamasında koordinasyonun sağlanması amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapabilir.

Sektör meclisi başkanı, temsil ettiği sektörün menfaatlerini zedeleyecek şekilde hareket ettiği takdirde Yönetim Kurulu tarafından görevden alınır ve sektör meclisi başkanlık seçimi izleyen ilk toplantıda yeniden yapılır. Sektör meclisi başkanı seçilinceye kadar, bu görev başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek sektör meclisi üyesi tarafından yürütülür.
Türkiye Sektör Meclisi Toplantıları
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.09.2007)
Türkiye sektör meclisleri Birlik Başkanının onayı ile üç ayda bir toplanır. Birlik Başkanı gerekli gördüğü takdirde Türkiye sektör meclislerini üç aylık süreyi beklemeksizin de toplantıya çağırabilir.

(Değişik:RG-16/09/2007-26645) Birlik Başkanı veya yetkili yönetim kurulu üyesi katıldığı toplantılara başkanlık eder.

(Değişik:RG-16/09/2007-26645) Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan Türkiye sektör meclisi üyelerinin en az üçte ikisinin oyu ile alınır. Mutabakat sağlanamayan hususlar toplantı tutanaklarına geçirilir ve Müdürlüğe bildirilir.

Türkiye sektör meclisi üyelerinin önemli gördüğü konularda önerilerinin dikkate alınması ve bu öneriler doğrultusunda toplantı gündeminin oluşturularak toplantı tarihi ile birlikte üyelere duyurulması Müdürlük tarafından yerine getirilir.

Birlik Başkanı tarafından gerekli görüldüğü hallerde; Türkiye sektör meclisi toplantılarında akademik ve/veya uzman raportörlük yapmak ve sektör ile ilgili akademik çalışmalarda bulunmak, uluslararası sektörel dernek, kurum ve kuruluşlarla irtibat sağlamak, Birlik adına ulusal veya uluslararası toplantılara, seminerlere, fuarlara katılmak üzere Türkiye sektör meclisi akademik ve/veya uzman danışmanlar atanabilir. Görevlendirilecek akademik ve/veya uzman danışmanlarla ilgili çalışma yöntemi ve şartlarına ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönerge ile belirlenir. Akademik ve/veya uzman danışmanlar Türkiye sektör meclislerinin danışman üyesidir.

(Değişik:RG-16/09/2007-26645) Türkiye sektör meclislerinin üyeleri arasından uzmanlık alanına ve konularına göre alt komiteler oluşturulabilir. Alt komite üyelerinin Meclis üyeleri arasından seçilmediği durumlarda Yönetim Kurulunun onayı alınır. Bu komitelere, sektör meclisi başkanı, yardımcısı veya meclis başkanı tarafından uygun görülecek meclis üyesi başkanlık eder. Alt komitelerin oluşturulmasında, sektörlerle ilgili uluslararası sınıflandırmalar dikkate alınır.

Birlik Başkanı tarafından gerekli görülen hallerde Türkiye sektör meclislerinin bir kaçının veya tümünün katılacağı toplantılar düzenlenebilir. Ayrıca Birlik Başkanının talebiyle yılda en az bir defa olmak üzere Türkiye sektör meclisleri başkanlar toplantısı yapılabilir.

Türkiye sektör meclisi toplantıları Ankara’da Birlik merkezinde veya İstanbul’daki Birlik hizmet binasında yapılır.
Türkiye Sektör Meclisinin Görevleri
Madde 9 -
Türkiye sektör meclislerinin başlıca görevleri:

a) Sektöre ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini tespit ederek Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Sektör raporları hazırlamak, geleceğe yönelik projeksiyonlar yapmak ve sektörel politika ve stratejileri oluşturmak,

c) Sektörel gelişmeyi teşvik etmek üzere sempozyum, panel, kongre ve benzeri etkinliklerin yapılması hususunda Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

d) Sektörlerin uluslararası rekabet şartlarına uyum sağlayabilmeleri için gerekli teknik ve bilgi alt yapısı ile ilgili çalışmaları hazırlamak,

e) Sektörün mevcut rekabet gücünün ölçülmesi ve gelecekte rekabet edebilirliliğini artırmak için önerilerde bulunmak,

f) Uluslararası sektörel dernek ve kuruluşlarla irtibat ve işbirliği sağlamak,

g) Gerektiğinde pazar veya piyasa araştırmalarına ışık tutacak sektörel bazda ülke raporları hazırlamak,

h) Uluslararası fuar, kongre ve seminerleri takip ederek bu konuda Yönetim Kurulunu bilgilendirmek ve Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar çerçevesinde bu etkinliklere katılmak,

ı) Gerektiğinde Birlik Başkanının bilgisi dahilinde Hükümet yetkilileri ve ilgili bürokratlar ile görüşmeler yapmak,

j) Birlik tarafından sektör ile ilgili görüş istendiğinde görüş oluşturmak,

k) İlgili sektöre ait kanun, tüzük, yönetmelik gibi mevzuat değişiklikleri hakkında görüş oluşturulması veya ilgili mevzuatın değiştirilmesi hususunda çalışmalar yapmak,

l) Yönetim Kurulunun talepleri doğrultusunda diğer çalışmaları yapmaktır.
Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü
Madde 10 -
Türkiye sektör meclisleri faaliyetlerini Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü vasıtasıyla yürütür. Müdürlüğün başlıca görevleri:

a) Türkiye sektör meclisleri toplantıları ile ilgili çalışmaları yapmak,

b) Toplantı gündemini Türkiye sektör meclisi başkanı, üyeleri ve ilgili akademisyenler ve/veya uzman raportörler ile irtibat kurarak belirlemek,

c) Yapılacak olan Türkiye sektör meclisi toplantıları için akademik ve/veya uzman danışmanlarla birlikte ön hazırlık yapmak,

d) Sektörlerle ilgili panel, seminer, kongre, sempozyum, bilimsel yayın gibi faaliyetleri gerçekleştirmek,

e) Türkiye sektör meclisi üyeleriyle Birlik Başkanı ve Yönetim Kurulu arasında koordinasyonu sağlamak,

f) Türkiye sektör meclisi toplantısının gündemine göre ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerini Birlik Başkanının onayı ile toplantıya davet etmek,

g) Toplantı duyurularını yapmak, raporlarını hazırlamak ve Türkiye sektör meclisi üyelerine göndermek,

h) Türkiye sektör meclisi üyeliğiyle ilgili talepleri değerlendirmek ve onaya sunmak; sektör meclisine üye olmasının yararlı olacağı düşünülen firmalara davet yazısı çıkarmak ve onaya sunmak,

ı) Sektör ile ilgili olarak hazırlanan her türlü raporu ve görüşü gerekli görülen durumlarda Birlik Başkanının onayı ile ilgili mercilere iletmek,

j) Türkiye sektör meclislerinin çalışmaları ve sektöre ilişkin bilgileri internet sitesinde kullanıma açmak,

k) Türkiye sektör meclisleri üyelerinin üyelik kayıt ve bilgilerini tutmaktır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Mali Hükümler
Madde 11 -
Türkiye sektör meclislerinin genel toplantı giderleri Birlik tarafından karşılanır. Türkiye sektör meclisi üyelerinin yol, konaklama gibi harcamaları kendileri veya temsil ettikleri kurum, kuruluş veya firmalar tarafından karşılanır.
Yürürlük
Madde 12 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 13 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul