(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
YENİ BİNEK OTOMOBİLLERİN YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONU KONUSUNDA TÜKETİCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; tüketicilerin bilinçli seçim yapabilmesine imkan vermek için, piyasada satışa veya kiraya sunulan yeni binek otomobillerinin CO2 emisyonu ve yakıt ekonomisi ile ilgili bilgi edinmesini sağlamaktır.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, piyasada satışa veya kiraya sunulan yeni binek otomobilleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   4077
   sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 14 ve 31 inci maddeleri ile
   4703
   sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
     
b) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,
  
c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

d) AT: Avrupa Topluluğunu,

e) MARTOY: Avrupa Topluluğunun 70/156/AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliğinin Resmi Gazetede yayımlanan şekliyle son seviyesini,

f) 80/1268/AT: Motorlu Araçların Karbondioksit Emisyonları ve Yakıt Tüketimi İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini,

g) 80/181/AT: Ölçü Birimleri Yönetmeliğini(En son 1999/103/AT ile değiştirilen ve 71/354/AT Yönetmeliğinin yerine geçen),

h) 92/61/AT: İki veya Üç tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onay Yönetmeliğini,

ı) Araç: Raylı taşıt araçları, tarım ve orman traktörleri ile bütün müteharrik makineler haricinde en az dört tekerleği bulunan, azami tasarım hızı 25 km/saat’i aşan, karayollarında kullanılmak için tasarımlanmış, M1 sınıfı motorlu aracı,

i) M1 Sınıfı Araç: Sürücü dışında en fazla sekiz kişilik oturma yeri olan, yolcu taşımaya yönelik motorlu aracı,

j) Tip Onayı Belgesi: Motorlu araçların bu Yönetmelikte belirtilen hükümlere uygunluğu sonucunda verilen belgeyi,

k) Onay Kuruluşu: Teknik Hizmet Kuruluşlarını görevlendiren, Tip Onay Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzeltmelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu kuruluş olan Bakanlığı,

l) Teknik Hizmet Kuruluşu(Teknik Servis): Onay Kuruluşunca deneyleri veya kontrolleri yapmak üzere görevlendirilen kurum veya kuruluşu,

m) Satıcı: Kamu kurum ve kuruluşları da dahil olmak üzere tüketiciye mal ve hizmet sunan, toptancı/perakendeci veya bu Yönetmelik kapsamına giren ürünleri satan, kiralayan, taksitli satışa sunan, promosyoncu veya nihai kullanıcıya tedarik eden gerçek veya tüzel kişiyi,

n) İmalatçı(Üretici): Araçların tip onayı işlemlerinin bütün unsurlarından ve imalatın uygunluğunun sağlanmasından Bakanlığa karşı sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi; imalatçının Türkiye dışında olması halinde, imalatçı tarafından yetkilendirilen temsilciyi ve/veya ithalatçıyı; ayrıca, araçların tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri araçların güvenliğine ilişkin özellikleri etkileyen gerçek veya tüzel kişiliği,

o) Binek otomobil: Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından MARTOY Ek-II’de belirtilen ve 80/1268/AT sayılı Yönetmelik kapsamında olan M1 sınıfı motorlu araçları, (92/61/AT Yönetmeliği kapsamına giren ve MARTOY’da tanımlanan özel amaçlı araçlar kapsam dışıdır.)

ö) Yeni binek otomobili: Nihai tüketiciye satışı hiç yapılmamış herhangi bir binek otomobilini,

p) Uygunluk belgesi: MARTOY’un 8 inci maddesinde belirtilen şartlara göre düzenlenerek imal edilen aracın, onaylanmış araç tipine uygun olarak imal edildiğini gösteren belgeyi,

r) Satış noktası: Potansiyel müşterilere satış veya kiralamak amacıyla yeni binek otomobillerinin sergilendiği veya sunulduğu mekan, bina, ticari sergi, fuar ve panayır gibi yerleri,

s) Resmi yakıt tüketimi: Onay Kuruluşu tarafından 80/1268/AT sayılı Yönetmelik hükümleri ve MARTOY Ek-VIII’de belirtilen ve araç tip onayı belgesi veya uygunluk belgesine iliştirilen tip onaylı yakıt tüketimini, değişik varyant ve/veya versiyonların tek bir model altında gruplandırıldığı durumlarda; o model için verilen yakıt tüketim değerinin, o gruptaki en yüksek resmi yakıt tüketimi olan varyant ve/veya versiyona dayandırılmasını,

ş) Resmi spesifik CO2 emisyonu: Saptanan binek otomobili için 80/1268/AT sayılı Yönetmelik hükümleri ve MARTOY Ek-VIII’de belirtilen ve araç tip onayı belgesi veya uygunluk belgesine iliştirilen değeri, değişik varyant ve/veya versiyonların tek bir model altında gruplandırıldığı durumlarda; o model için verilen CO2 değerinin, o gruptaki en yüksek resmi CO2 emisyonu olan varyant ve/veya versiyona dayandırılmasını,

t) Yakıt ekonomisi etiketi: Otomobile iliştirilen veya otomobilin yakınında açıkça görünür şekilde sergilenen resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyonunu ihtiva  eden

etiketi,

u) Yakıt ekonomisi kılavuzu: Yeni otomobil pazarında yer alan her bir modelin resmi yakıt tüketimi verileri ve resmi spesifik CO2 emisyonunun derlenmesini,

ü) Promosyon literatürü: Otomobillerin pazarlanmasında, reklamında ve promosyonunda kullanılan teknik kullanma kılavuzu, broşür, gazete, magazin ve ticari basımdaki reklamlar ve posterler gibi tüm basılı malzemeler ve diğer malzemeleri,

v) Marka: İmalatçının, uygunluk belgesinde ve tip onayının belgelenmesinde yer alan ticari markasını,

y) Model: Marka, tip ve varsa ve uygunsa binek otomobilin farklı varyantı veya versiyonunun ticarî tarifini,

z) Tip, varyant ve versiyon: MARTOY Ek-II.B’de tanımlandığı üzere imalatçı tarafından açıklanan ve belirlenen aracın ayırt edilmesinin sadece tip, varyant ve versiyonunun alfanumerik karakterlerle tanımlanmasını,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Üretici ve Satıcının Yükümlülükleri, Etiket, Poster / Gösterim, Kılavuz
Madde 5 -
Resmi yakıt tüketimi ve resmi spesifik CO2 emisyon değerleri Madde 4’de yer alan tanımlara uygun olarak belirtilmelidir.
Madde 5/A - Bilgi ButonuYönt. (RG: 19.12.2007) (Ek:RG-19/12/2007-26735)
Yeni binek otomobilin resmi spesifik CO2 emisyon sınıfı, Yönetmeliğin ekinde yer alan (EK-V)’e uygun olarak belirlenir.
Madde 6 -
İmalatçı; satacağı, promosyonunu yapacağı, kiralayacağı, taksitli satışa sunacağı veya nihai kullanıcıya tedarik edeceği bu Yönetmelik kapsamı otomobillerle ilgili etiketlerde, tüketicilerin bilgilenmesini teminen, yakıt ekonomisi ve CO2 emisyon verilerini belirtir.
Madde 7 -
Etiket, Ek-I’de belirtildiği gibi düzenlenmeli ve satış noktasında yeni binek otomobiline iliştirilmeli veya otomobilin yakınında açıkça görünür şekilde sergilenmelidir.
Madde 8 -
Tüm binek otomobil modelleri satışa veya kiraya sunulurken veya sergilenirken veya satış noktası üzerinde iken her bir otomobil markası için, resmi yakıt tüketim verileri ve resmi spesifik CO2 verileri Ek-III’teki format uyarınca göze çarpacak şekilde poster/gösterimle sergilenmelidir.

Ayrıca imalatçı, Ek-IV’teki şartlar gereğince otomobil modellerinin resmi yakıt tüketim ve resmi spesifik CO2 verilerini ihtiva eden tüm promosyon literatürünü ve farklı promosyon materyallerini sağlamalıdır.
Madde 9 -
Bu Yönetmelikte belirtildiği şekilde etiketin satış noktasında açıkça görünür şekilde her bir yeni binek otomobilinin yakınında sergilenmesini veya iliştirilmesini sağlamaktan satıcı, bayi, acente ve imalatçı müteselsilen sorumludur.

Bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce imal edilmiş otomobiller ile ikinci el otomobiller için etiket zorunluluğu yoktur.
Madde 10 -
Bakanlık, imalatçıların görüşlerini de alarak Ek-II’deki şartlar gereğince asgari birer yıllık dönemler halinde yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu ile ilgili bir kılavuz hazırlayacaktır. Tüketiciler bu kılavuzu satış noktalarından ve Bakanlıktan ücretsiz olarak temin edebileceklerdir.
Madde 11 -
Tüketicilerin yanılmalarına sebep olabilecek, bu Yönetmelik hükümlerine uymayan yakıt tüketimi ve/veya CO2 emisyonuna ait başka işaret, sembol veya tesciller yeni binek otomobillerinin etiket, kılavuz, poster veya promosyon literatürlerinde ve materyaller üzerinde yer almamalıdır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Ceza Hükümleri
Madde 12 -
Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında
   4077
   sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve/veya
   4703
   sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun idari para cezası ile ilgili hükümleri uygulanır.
  
Denetim
Madde 13 -
Bu Yönetmeliğin uygulanmasında Bakanlık müfettişleri ve kontrolörleri ile Bakanlıkça görevlendirilecek diğer personel; denetleme inceleme ve araştırma yapmaya yetkilidir.
Bildirim
Madde 14 -
Yeni binek otomobillerin yakıt ekonomisi ve CO2 emisyonu konusunda tüketicilerin bilgilendirilmesi ile ilgili 2003/73/AT sayılı direktif ile değişik 1999/94/AT direktifi esas alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu ve daha sonra yapılacak değişiklikler, Müsteşarlık aracılığı ile Komisyona bildirilir.
Uygulama
Madde 15 -
Bu Yönetmelik, 70/220/AT “Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği”nin zorunlu olarak uygulanmasına başlanmasından itibaren imal veya ithal edilen ve anılan Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı almış olan binek otomobillere uygulanır.
Yürürlük
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 19.12.2007) (Değişik:RG-19/12/2007-26735)
Bu Yönetmelik 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 17 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Kanunum Logo EKLER İÇİN DOSYA BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1- YAKIT EKONOMİSİ ETİKETİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- YAKIT EKONOMİSİ VE CO2 EMİSYONLARINI GÖSTEREN KILAVUZ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/12/2003 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- SATIŞ NOKTASINDA GÖSTERİLEN POSTER/GÖSTERİM
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/12/2003 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4- PROMOSYON LİTERATÜRÜ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 28/12/2003 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5- RESMİ SPESİFİK CO2 EMİSYON SINIFI
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/12/2007 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul