(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
KAPLICALAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004) (Değişik: RG 9/12/2004-25665)
Bu Yönetmelik; toprak, yeraltı, deniz ve iklim kaynaklı doğal tedavi unsurlarının tedavi edici faktör olarak kullanıldığı kaplıcalar, içmece ve iklim kür merkezleri ile ilgili hususlar ve buralarda kurulacak sağlık amaçlı her türlü tesisin nitelik ve niceliklerinin belirlenmesi, kurulması, işletme izinlerinin verilmesi, denetlenmesi ve sağlık koşullarına uygun biçimde kontrol altına alınması için gerekli esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Kapsam
Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004) (Değişik: RG 9/12/2004-25665)
Bu Yönetmelik; doğal tedavi edici unsurların sağlık amaçlı kullanıldığı kaplıca, içmece ve talassoterapi tesisleri ile bu tesislerin sahip ve işletenlerini kapsar.
Hukuki Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik;
   1593
   sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 200-210 uncu maddelerine, 3153 sayılı Radyoloji, Radyum ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun'a ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamname ile
   181
   sayılı Sağlık Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 43 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.04.2010), Yönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003)
Bu Yönetmelikte geçen ve bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili olan deyimlerden;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığı'nı,

b) (Değişik:RG-16/4/2010-27554) Kaplıca: Doğal termal su veya termomineralli su ortamlarının halkın hizmetine sunulduğu tesisleri,

c) Doğal Tedavi Unsuru: Kaplıca tedavisinde kullanılan toprak, yeraltı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar, peloidler (çamurlar) ve iklimsel unsurları,

d) Kaplıca Tedavisi: Doğal tedavi unsurlarının yöredeki iklim olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi sistemini,

e) Kür: Tedavi etkeninin belli dozda, seri halde, düzenli aralıklarla, belli sürelerle tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemini,

f) Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi unsurlarının banyo, içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanımını,

g) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Hava sıcaklığı, nemi, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ışınımı ve benzeri iklimsel faktörlerin sistematik, dozlanmış, kür tarzında uygulanmasını,

h) (Değişik: RG 9/12/2004-25665) Talassoterapi: Deniz iklimi ve unsurlarının kür tarzında uygulanmasını,"

ı) Peloidoterapi: Doğal jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya inorganik maddeler olan peloidlerin bir balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasını,

i) Mineralli Sular: Doğal veya sondaj-galeri yoluyla yeryüzüne çıkarılan, litresinde en az 1 gram çözünmüş mineral içeren, bakteriyolojik ve kimyasal kirlenmeye uğramamış olan, fizyolojik ve tedavi edici etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmış suları,

j) (Değişik: RG 9/12/2004-25665) Termomineral Sular: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan mineralli suları,

k) (Değişik: RG 9/12/2004-25665) Termal Su: Çıkış noktasında sıcaklığı 20°C ve üzerinde olan suları,

l) Kaplıca Suları: Kaplıca tedavisinde kullanılan termal, mineralli ve termomineralli suları,

m) Rekreasyon: Doğal tedavi unsurlarının, tedavi dışında, turistik ve dinlenme amaçlı olarak kullanımını,

n) Tesis İzni: Doğal tedavi unsuru için düzenlenen tıbbi rapora ve bu Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanan projelerin (Değişik ibare:RG-16/4/2010-27554) Valilikçe onaylanmasını takiben verilen izni,

o) (Değişik: RG 9/12/2004-25665) İşletme İzni: Tesis izni alındıktan sonra, (Değişik ibare:RG-16/4/2010-27554) Valilikçe bu Yönetmelikte istenilen diğer hususları tam olarak yerine getirmek suretiyle tesis izni verilmesine esas olan projelere göre bütün tesisleri inşa ederek tamamladıktan sonra kurulacak sağlık amaçlı tesislere verilen izni,

p) Kaptaj: Termal suların doğal olarak veya mekanik yolla yeryüzüne çıkması esnasında yer altı ve yerüstü suları ile karışmamasını, kirlenmemesini, debi ve sıcaklıkları ile kimyasal bileşimlerinin değişmemesini sağlamak, sudaki gazların kaçmasını önlemek ve termal suları en iyi şekilde toplamak amacı ile özel teknikle yapılan toplama havuzu, kuyu galeri, sondaj kuyusu ve benzeri tesisleri ile bunların karışımından oluşan tesisleri,

r) Jeolojik-Hidrolojik Etüd: Termal suların oluşumu, ısınması, çıkış mekanizması, rezervuar (akifer) formasyon veya kayaçlar, jeolojik yapı ve tektonik, suların fiziksel ve kimyasal özellikleri ile analizleri, koruma alanları, termal suların sıcaklık ve debi artırım imkan ve şekilleri, rezervuar potansiyeli, emniyetli üretim şekil ve miktarı gibi araştırma konusu ile ilgili diğer hususların açıklandığı ve ilgili bilim dallarının da yardımı ile konuya ilişkin olarak bilgi, teknik, uygulama, görüş ve önerilerin yer aldığı jeolojik harita, kesit, diyagram ve benzeri etkileri de içeren araştırma raporunu,

s) Termal Su Sondajı: Yapıları jeoloji-hidrojeoloji ve jeofizik etüdler sonunda yeraltında varlığı belirlenen termal suların sondaj yapılarak yer altından yeryüzüne çıkarılmasını,

ş) Kaynak Koruma Alanları: Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının çeşitli engellerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile termal kaynak, kuyu ve sondaj kuyusu çevresinde jeolojik, hidrojeolojik verilere göre belirlenen alanları,

t)(Mülga:RG-16/4/2010-27554)

u)(Mülga:RG-16/4/2010-27554)

ü)(Ek:RG-16/4/2010-27554) Talassoterapi tesisi: Deniz ve iklim kaynaklı unsurların halkın hizmetine sunulduğu tesisleri, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kaplıca Tesislerinin Türleri, Yöntemleri ve Tedavi Bölümleri
Tesislerin türleri
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.04.2010), Yönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003) (Değişik:RG-16/4/2010-27554)
Kaplıca ve talassoterapi tesislerinin türleri şunlardır:

a) Kaplıca tesisi: Kullanılan termal veya mineralli suyun veya peloidin niteliğine göre oluşturulmuş, bünyesinde termal tedavi havuzu ve sıra banyoları veya peloidoterapi birimleri ve tipine göre inhalasyon veya içme kürü birimleri bulunan tesistir.

b) Talassoterapi tesisi: Bünyesinde talassoterapi tedavi havuzu ve sıra banyoları ile doğal, inhalasyon, yosun, peloidoterapi, helioterapi gibi talassoterapi uygulama birimleri bulunan tesistir.
(Mülga:RG-09/12/2004-25665)
Kaplıca Tedavisinde Kullanılan Yöntemler
Madde 6 -
Kaplıca tedavileri sırasında doğal tedavi unsurlarının tıbbi değerlendirmesine göre aşağıdaki yöntemler kullanılır.

a) Balneoterapi: Banyo kürleri, içme kürleri, inhalasyon kürleri, peloidoterapi ve diğer balneoterapi yöntemleri,

b) Klimaterapi (İklim Tedavisi): Açık hava banyoları, arazi kürleri, helioterapi ve diğer klimaterapi yöntemleri,

c) Balneoklimaterapi: Balneoterapi ve klimaterapi yöntemlerinin bir arada kullanıldığı yöntem,

d) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Elektroterapi, egzersiz tedavileri, ergoterapi, masaj ve diğer yöntemler,

e) Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç tedavisi yöntemi,

f) Psikoterapi ve Diğer Psikiyatrik Yöntemler,

g) Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemi.
Kaplıca Tesislerindeki Tedavi Bölümleri
Madde 7 -
Balneoterapi bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölümde uygulanacak olan balneoterapi yöntemlerine uygun olarak gerekli birimler yer alır.

Banyo uygulama birimleri;

a) Termal tedavi havuz/havuzları,

b) Sıra banyoları (küvetler),

c) Lokal banyo aygıtları (ekstremite, oturma banyoları vb.),

d) Tedavi duşları,

e) Egzersiz havuzu,

İçme kürü birimleri; en az bir tane içme kür mekanı (suyun hijyenik şekilde kullanıma verildiği çeşme veya çeşmelerle ilgili donanım ve bardak gibi sarf malzemeleri), uygun dinlenme mekanları,

İnhalasyon kür birimleri;

a) Bireysel inhalatörler,

b) İnhalasyon oda veya odaları,

c) Toplu inhalasyon mekanları (inhalatoryum),

Peloidoterapi birimleri;

a) Peloid hazırlama birimi,

b) Peloid banyo küvetleri,

c) Peloid paket uygulamaları için odalar,

Talassoterapi birimleri;

a) Banyo uygulamaları için gerekli koşullara ek olarak doğal solaryum mekanları,

b) Deniz suyunun ısıtılarak kullanılması söz konusu ise suyun niteliğinin bozulmadan ısıtılması için kullanılacak donanımın yerleştirildiği mekanlar,

Gaz banyosu birimleri;

a) Gaz banyosu kabinleri,

b) Radon gazı inhalasyon ortamlarıdır.

Bu birimler tıbbi değerlendirme kurulunun verdiği endikasyonlara göre projelendirilip kurulabilir; burada yer almayan diğer birimler tıbbi değerlendirme kurulunun belirleyeceği esaslar doğrultusunda kurulur.
Fizik Tedavi Rehabilitasyon Bölümü
Madde 8 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 30.06.2003) (Değişik:RG-30/6/2003-25154)
Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon bölümü, tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda oluşturulur. Bu bölüm 3153 sayılı Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun’a ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Fizyoterapi ve Bunlara Benzer Müesseseler Hakkında Nizamnameye göre izin almak zorundadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kaplıca Tesislerine Ait Koşullar
Kaynak Koruma Alanları
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003)
Termal suların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin, debi ve sıcaklıklarının yer altı ve yerüstünde olabilecek çeşitli etkenlerle değişmesini önlemek ve her türlü kirlenmeye karşı korunması amacı ile doğal çıkışlı termal kaynak, sondaj kuyusu çevresinde jeolojik ve hidrojeolojik verilere göre koruma alanları ve alınacak tedbirler belirlenir. Bu amaçla kaptaj ve sondaj kuyularının ve üretim sistemlerinin kirlenmeyi önleyici tekniğe uygun olması gerekir.

(Değişik: RG 9/12/2004-25665) Yapılan incelemede belirlenen kaynak koruma alanlarına ait koruma zonları uygun ölçekli harita ve ayrıca imar planlarında gösterilerek alınacak tedbirler, plana dipnot olarak yazılır.

Kaynak koruma alanı ile ilgili hususlar müstakil bir rapor şeklinde hazırlanabildiği gibi, jeoloji-hidrojeoloji raporu içinde ayrı bir bölüm olarak da yer alabilir.

Kaynak koruma alanı raporu, hidrojeoloji konusunda uzman bir jeoloji mühendisi tarafından hazırlanır.
Tedavi Ortamları
Madde 10 -
Kaplıca tesislerinde doğal tedavi unsurları ile etkileşimde bulunan tedavi küvetleri, havuzlar, peloid uygulama yerleri gibi mekanların tümü su ile etkileşimi olmayan, kolay temizlenip dezenfekte edilebilen, dezenfektan maddelerle bozulmaya uğramayan malzemeler kullanılarak yapılır.

Bütün tedavi birimlerinde tek başına tedavi alan hastalarda acil durum ihbarı yapacak ışıklı ve/veya sesli uyarı sistemleri kurulur.
Balneoterapi Birimleri
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003)
Kaplıca tesisinde bulunan balneoterapi birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır,

a) (Değişik:RG-09/12/2004-25665) Tedavi havuzu birimi: Havuz, soyunma-giyinme dolapları, duş ve dinlenme mekanlarından oluşur. Havuzun boyutları kullanıcı kapasitesine göre belirlenir. Havuz zemin alanı kişi başına en az üç metrekare olacak şekilde düzenlenir. Havuzun derinliği en fazla net 150 santimetre olmalıdır. Havuz içine inen dolgu basamaklı merdiven bulunur, ayrıca merdiven kenarına ve havuz iç duvarına tutunma kolları yapılır. Gerekirse havuz içine hasta indirmeye yarayan sabit veya hareketli bir sistem kurulur. Havuzlarda su taşırma ve tahliyesini sağlayan sistemlerin bulunması zorunludur. Havuz çevresinde devamlı su değişimini sağlayan su taşırma olukları yer alır. Havuz suyu kullanıcı başına saatte 1500 mililitre yenilenecek biçimde havuza verilir. Havuza girmeden duş ve ayak dezenfeksiyon kanalından geçilmesi sağlanır. Havuzun doldurulmasında, havuz içinde hareketsiz su bölgelerinin oluşmasını önleyecek şekilde bir doldurma ve taşırma sistemi kullanılır.

b) (Değişik:RG-09/12/2004-25665) Sıra banyoları birimi: Banyo odasının alanı en az net 5 metrekare olmalıdır. Banyo odasında ortaya çıkacak su buharı ile karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise ortama salınacak gazların banyo odasından tahliyesi için yeterli havalandırma düzeneği bulunmalıdır. Banyo odasında sadece tedavi amacına uygun banyo küveti ve donanımı yer alır, tuvalet bulunmaz.

Tedavide, karbondioksitli veya kükürtlü su kullanılıyor ise bu tür suların tedavide kullanımı için özel olarak tasarlanmış küvetler kullanılır.

Küvetlerde kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun küvet temizliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur.

c) (Değişik:RG-09/12/2004-25665) İçme kürü birimi: İçme kürü için ayrılan mekanların büyüklüğü, kürden yararlanan hastaların sayısına göre belirlenir. İçmede; her hasta için ayrı tek kullanımlık, tercihen kağıt bardaklar kullanılır, kullanılan suya dezenfeksiyon amaçlı bir katkı maddesi eklenemez, kullanılacak su, içme yerine hijyenik koşullara dikkat edilerek doğrudan kaynaktan ve bekletilmeden ulaştırılır.

d) Peloidoterapi birimleri: Peloidler (çamur) tedavide kullanılmadan önce peloid hazırlama biriminde içindeki yabancı maddelerden arındırma, sterilizasyon, homojenizasyon işlemlerinden geçirilir. Peloid hazırlama birimi peloidoterapinin uygulandığı mekandan ayrı, ancak bağlantılı bir mekanda kurulur. Peloidoterapi uygulamasının yapıldığı odalarda uygulamadan çıkan hastaların yıkanması için duş bulunur.

Peloidler, turba hariç, tedavide bir kez kullanılır. Bir kez kullanılan turba, ayrı bir yerde beş yıllık olgunlaşma süresini tamamlamak üzere usulüne uygun şekilde depolanır. Depolanan turba olgunlaşma süresini tamamladıktan sonra yeniden kullanılabilir. Diğer çamurlar kullanıldıktan sonra çevre kirliliği yaratmayacak şekilde usulüne ve tekniğine uygun şekilde işletmeci tarafından bertaraf edilir.

e) İnhalasyon birimleri: Bireysel inhalatörlerin bulunduğu inhalasyon salonu ile oda inhalasyonu için bir veya birkaç kişinin tedaviye alınabileceği, inhalasyonda kullanılacak mineralli suyu endikasyonuna uygun çapta partiküllere bölüp ortama salmak için gerekli teknik gereçlerle donatılmış odalar bulunur.

Bütün bu sistemlerde mineralli suyun bakteriyolojik kirlenmesini önleyici tedbirler alınır. Cihazların her bir hastanın kullanımından sonrası dezenfeksiyonu için gerekli düzenleme yapılır.

f) (Ek:RG-09/12/2004-25665) Gaz banyosu birimleri: Tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda insan sağlığını koruyacak gerekli önlemler alınarak, uygun teknoloji kullanılarak kurulur ve denetlenir.
Fizik Tedavi ve/veya Rehabilitasyon Birimleri
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 30.06.2003)
Kaplıca tesisinde bulunan fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon birimleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır. Fizik tedavi ve/veya rehabilitasyon biriminde soyunma-giyinme dolapları, duşlar, tuvalet ve dinlenme mekanları bulunur.

a) Egzersiz birimi; en az 50 metrekarelik bir alan, toplu egzersizler ve aletli egzersizler için düzenlenir.

b) Masaj birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır.

c) Fizik tedavi birimi; tek oda veya kabinlerin zemin alanı en az 5 metrekare olmalıdır.

d) Hidroterapi birimi (rehabilitasyon havuzu birimi); 2.5 X 2.5 metrekare alan ve 150 santimetre derinlik boyutlarında havuzlardan oluşmalıdır. Havuzlarda kullanılan su her hastadan sonra değiştirilir, usulüne uygun havuz temizliliğinin yapılmasının ardından bir sonraki hastanın kullanımına sunulur. Rehabilitasyon havuzlarında karbondioksitli ve kükürtlü sular kullanılmaz.
Destek Birimleri
Madde 13 -
Kaplıca tesisinde aşağıdaki destek birimleri de ihtiyaca göre kurulur.

a) Laboratuvar,

b) Diyet mutfağı,

c) Bireysel ve grup terapi imkanı veren psikolojik destek birimi,

d) Sağlık eğitimi birimi,

e) Diğerleri.
Sağlık Personeli
Madde 14 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.11.2012), Yönt. (RG: 16.04.2010), Yönt. (RG: 28.02.2006), Yönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-14/11/2012-28467)
Kaplıca ve talassoterapi tesislerinde; uzman hekim ve en az lise düzeyinde sağlık eğitimi almış sağlık personeli çalıştırılması zorunludur. Sağlık personeli bu tesislerde tam zamanlı çalışır. Uzman hekim, birden fazla kaplıca ve talassoterapi tesisinde çalışabilir.
Mesul Müdürlük
Madde 15 -
Kaplıca tesislerinde işletmecinin devamlı olarak işinin başında bulunması esastır. İşletmecinin devamlı surette bulunmasına imkan olmayan hallerde mesul müdür marifetiyle işin yürütülmesi mümkündür. Mesul müdüre ait bilgi ve belgeler il sağlık müdürlüğüne yazılı olarak bildirilir.

Mesul müdür, sağlık eğitimi görmüş yüksek okul mezunundan olur.

Mesul müdür görevlendirilmesi, işletmecinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Tedavilerin Düzenlenmesi
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004) (Mülga:RG-09/12/2004-25665)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kaplıca Tesislerinin İzne Bağlanması, Kurullar ve Görevleri
İzin Zorunluluğu
Madde 17 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 31.07.2009), Yönt. (RG: 09.12.2004) (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
Kaplıca tesislerini işletmek isteyenler bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak (Değişik ibare:R.G.31/7/2009-27305) Valilikten önce tesis izni, sonra işletme izni almak zorundadır. Kurulu ve faaliyette olan tesisler için tesis ve işletme izin süreçleri bir arada yürütülür.

Bu Yönetmeliğe göre verilen izin, bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak ilgili mevzuat uyarınca diğer kuruluşlardan izin almak zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
İlk Başvuru, İnceleme ve Analiz
Madde 18 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.04.2010), Yönt. (RG: 31.07.2009), Yönt. (RG: 09.12.2004)
Bu Yönetmelikte belirtilen kaplıca tesislerini işletmek isteyen gerçek ve tüzel kişiler, kaynakta veya çıkış noktasında hiçbir işlem yapmadan kaynağın veya çıkış noktasının yerini tereddüte meydan vermeyecek şekilde belirleyen plan veya kroki ile birlikte valiliğe müracaat ederler.

Başvurunun sağlık müdürlüğüne intikali üzerine kaynak veya sondaj-galeri, başvuru sahibi tarafından sağlık müdürlüğü elemanlarının kontrolünde numune alınacak şekle getirtilir. İnceleme ve tespit kurulu kaynağı veya çıkış noktasını mahallinde inceleyerek gerekli tespitleri yapar ve EK -1 deki raporu düzenleyerek imzalar.

(Değişik:RG-09/12/2004-25665) Alınan numunelerin bakteriyolojik ve kimyasal analizleri, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı laboratuvarlarında veya Bakanlıkça yeterli ve uygun görülecek laboratuvarlarda yapılır, pestisit analizleri ise kaplıca suyunun beslenme havzasının tarımsal veya endüstriyel bölgede bulunması halinde yaptırılır. Analiz sonuçları mineralli su için EK-2 ve EK-3, peleoid (çamur) için EK- 4 deki rapor formatına uygun olarak tanzim edilir. Radyoaktivite analizleri Türkiye Atom Enerjisi Kurumu laboratuarlarında (Değişik ibare:RG-16/4/2010-27554) veya Bakanlıkça yetkilendirilen kamu laboratuvarlarında yapılır. Analiz sonuçları ilgili valiliğe (Mülga ibare:R.G.31/7/2009-27305) (…) gönderilir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-16/4/2010-27554) Tesis ve işletme iznine esas her türlü analiz ücretleri işletme sahibi tarafından ilgili laboratuvara ödenir.

(Değişik:RG-09/12/2004-25665) Analiz sonuçları ve inceleme ve tespit kurulunun raporu sağlık müdürlüğünce incelenerek valiliğin görüşü ile Bakanlığa gönderilir. Söz konusu belgeler tıbbi değerlendirme kurulu tarafından incelenir ve EK-5’de bulunan rapor ile inceleme sonucu belgelenir. İnceleme sonucu valiliğe bildirilir.
İnceleme ve Tespit Kurulu
Madde 19 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.04.2010), Yönt. (RG: 31.07.2009), Yönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003)
Tesis izninin verilmesi aşamasında inceleme ve tespit kurulu; sağlık müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında, gıda ve çevre kontrol şube müdürü, sağlık ocağı tabibi, jeoloji mühendisi, inşaat mühendisi ve çevre sağlığı teknisyeninden; işletme izni verilmesi aşamasında kurula iştirak etmek üzere katılacak tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı ile fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanından oluşur.

Bu Kurulun Görevleri:

Tesis izni verilmesi aşamasında;

a) İlk başvurudaki kaynakla ilgili bilgilerin doğruluğunun ve kaynak çevresinde kirlilik yaratacak faktörlerin belirlenmesi,

b) Kaynaktan usulüne uygun olarak bakteriyolojik, kimyasal ve radyoaktivite ölçümleri için numune alınması,

c) (Değişik: RG 9/12/2004-25665)  Kaynak başında yapılması gerekli debi, su sıcaklığı ve pH ölçümünün yapılması,

d) EK-1 de belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır.

İşletme izni verilmesi aşamasında;

a) Tesisin (Değişik ibare:RG-16/4/2010-27554) Valilikçe onaylanan tesis projesine uygun inşa edildiğinin belirlenmesi,

b) Projeye göre yapılan tedavi birimlerinin uygunluğunun belirlenmesi,

c) (Değişik: RG 9/12/2004-25665)  EK-6 da belirtilen formattaki raporun doldurularak imzalanmasıdır.

Kurul üyelerinin tespitleri arasında ihtilaf doğması halinde (Değişik ibare:R.G.31/7/2009-27305) Valilik konu ile ilgili uzmanın tespit ve görüşünü dikkate alabilir veya yeniden bir kurul oluşturabilir.
Tıbbi Değerlendirme Kurulu
Madde 20 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003)
Tıbbi değerlendirme kurulu, Bakanlık tarafından görevlendirilen iki tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı ve bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı ile tesis izni ve işletme izni aşamalarında kurula iştirak etmek üzere Bakanlık tarafından görevlendirilen hidrojeoloji konusunda uzman bir jeoloji mühendisi ve bir mimardan oluşur.

Bu Kurulun Görevleri:

a) EK-1, EK-2 ve EK-4’teki raporların incelenmesiyle kaplıca tedavisinde kullanılacak doğal tedavi unsurunun tıbbi balneolojik ve klimatolojik değerlendirmesi,

b) Bu değerlendirmeler sonucu oluşturulan önerilerin yer alacağı EK-5'teki raporun düzenlenmesi ve imza altına alınması,

c) (Değişik: RG 9/12/2004-25665) İşletme izni aşamasında EK-3’teki analiz değerlerinde, tesis izni aşamasındaki değerlerden bir sapma olması halinde değerlendirme yapılmasıdır.
Tesis İzni ve Gereken Belgeler (Değişik başlık: RG 9/12/2004-25665)
Madde 21 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.04.2010), Yönt. (RG: 31.07.2009), Yönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003) (Değişik: RG 9/12/2004-25665)
Tıbbi değerlendirme kurulunun olumlu raporundan sonra istenilecek belgeler;

a) İnceleme ve tespit kurulu raporu (EK-1),

b) Kaplıca tesisine ait doğal tedavi unsurunun analiz raporu (EK-2),

c) Doğal tedavi unsurunun tıbbi değerlendirme kurulu raporu (EK-5),

d) Hidrojeoloji konusunda uzman jeoloji mühendisi tarafından hazırlanan kaynak koruma alanlarını da kapsayan hidrojeolojik rapor,

e) Talassoterapi tesisleri hariç olmak üzere kaynak merkez olmak üzere yarı çapı en az 500 metrelik bir daire dahilindeki çevresinin 1/200 ve 1/25000 ölçekli haritası,

f) Tedavi bölümleri projeleri (1/50 ölçekli),

g) Kullanılacak doğal tedavi unsuru kaynağının kullanım hakkına sahip olduğunu belirten tahsis belgesi, kira kontratı ve benzeri belgeler,

h) Projelendirilen tesislerin uygun ölçekli imar planı veya ilgili imarın uygun görüşü,

i) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Tesisin kurulacağı alan mülk sahibinin ise mülk sahibi olunduğuna ilişkin yazılı beyan, tahsis belgeli ise tahsis belgeli olduğuna ilişkin yazılı beyan veya kiracı ise kiracı olunduğuna ilişkin yazılı beyan.

Yukarıda belirtilen belgeleri içeren dosya üç nüsha halinde düzenlenir. Asılları ve suretleri tanzim edenler ve işletmeci tarafından imza ve tasdik edilir. Hazırlanan dosyalar sağlık müdürlüğünce incelenir. (Mülga ibare:R.G.31/7/2009-27305)  (….)

(Değişik üçüncü fıkra:R.G.31/7/2009-27305) Belgelerin eksiksiz ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olması halinde projeler Valilikçe onaylanır ve tesis izni verildiği bir yazı ile bilgi için işletmeciye bildirilir. Dosyaların bir nüshası il sağlık müdürlüğünde muhafaza edilir ve bir nüshası da işletmeciye verilir.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-16/4/2010-27554) Verilen tesis izninin geçerlilik süresi üç yıldır. İşletmecinin bu süre içerisinde tesisini tamamlayamaması ve Valilikten ek süre talebinde bulunması durumunda bu süre Valilikçe en fazla iki yıl uzatılır.
İşletme İzni ve Gereken Belgeler (Değişik başlık: RG 9/12/2004-25665)
Madde 22 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.04.2010), Yönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003) (Değişik: RG 9/12/2004-25665)
Tesisin kurulmasını müteakip, işletmeci tesisini tamamladığını valiliğe yazı ile bildirir. Valilikçe tesisin uygunluğunun belirlenmesi için inceleme ve tespit kurulu görevlendirilir. Kurulca tesisin mahallinde incelenmesi sonucu, bu Yönetmelik hükümlerine ve projelerine uygunluğunun belirlenmesi halinde, tedavi amaçlı kullanım yerlerinden örnekler alınarak aşağıdaki belgeler istenir.

a) Tedavi amaçlı kullanım yerleri analiz raporu (EK-3),

b) İnceleme ve tespit kurulunca tesisin incelenmesinden sonra düzenlenen ve EK-6’da örneği bulunan uygunluk bildirimi formu,

c) (Değişik:RG-4/4/2012-28254) Mesul müdürün adı soyadı ve T.C. kimlik numarası ile sorumlu müdürün sözleşme tarihinin yazılı beyanı,

d) Bulundurulması gereken zorunlu sağlık personelin sözleşmeleri ve sağlık müdürlüğünce onaylı diplomaları,

e) İçme ve kullanma suyunun ne şekilde temin edildiğinin belgelendirilmesi,

f) Atık suların ne şekilde bertaraf edileceğinin belgelendirilmesi.

(Değişik ikinci fıkra:RG-16/4/2010-27554) Belgelerin eksiksiz olması ve bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması halinde bu tesislere Valilikçe işletme izni verilir.

(Ek üçüncü fıkra:RG-16/4/2010-27554) İzin verilen kaplıca ve talassoterapi tesislerinde suyun endikasyonuna göre tedavi amaçlı sağlık hizmeti sunulmak istenmesi halinde; Bakanlıkça planlama kapsamına ve ilgili mevzuata göre izin verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Kaplıca Tedavisinde Kullanılacak Doğal Tedavi Unsurları
Özel Balneolojik Sular
Madde 23 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003) (Mülga: RG 9/12/2004-25665)
 
Diğer Balneolojik Sular
Madde 24 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004) (Mülga: RG 9/12/2004-25665)
 
Balneolojik Suların İşleme Tabi Tutulması
Madde 25 -
Kaplıca tedavisinde kullanılan doğal, termal ve mineralli sular, tıbbi değerlendirme kurulunun görüşü ile tedavideki etkinliği sağlayan kimyasal bileşimleri değiştirilmemek koşulu ile kontrollü olarak, ısıtma, soğutma, havalandırma ve çökertme gibi fıziksel işlemlere tabi tutulabilir.

Kimyasal bileşimleri değiştirmemek koşulu ile sadece Bakanlıktan izinli ürünlerle dezenfeksiyon yapılabilir.

Mineralli suların çıkarılması ve tedavi birimlerine isalesinde, suyun tedavi etkinliğini sağlayan kimyasal bileşimini bozmayan yöntemler kullanılır.
Peloidler
Madde 26 -
Kaplıca tedavisinde, başlıca karakteristikleri açısından aşağıdaki peloidler kullanılır.

a) Turbalar: Yüksek su bağlama kapasitesi olan, asit pH'de peloidlerdir. Çeşitli doğal boya maddeleri, humik asitler ve ciltten emilebilen estrogen benzeri moleküller içeren çamurlardır.

b) Bataklar: Durgun sularda çöken, ufak tanecikli sedimentlerdir. Butimünöz ve mineralli bataklar olarak iki tipi vardır. Mineralli bataklar, termomineral suların kaynaklandığı ortamlarda oluşurlar.

c) Deniz ve Delta Balçıkları: Bunlar deniz ve akarsu deltalarında çöken, inorganik sedimentlerdir.

d) Topraklar: Su topluluklarının dışında, katı halde bulunan kayaçların veya organik maddelerin ufalanma, parçalanma ve ayrışması ile oluşan toz sedimentlerdir.
Doğal Gazlar
Madde 27 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004) (Mülga: RG 9/12/2004-25665)
 
İklimsel Etkenler
Madde 28 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004) (Mülga: RG 9/12/2004-25665)
 
ALTINCI BÖLÜM
Muhtelif Hükümler
Çevre Düzenlemesi
Madde 29 -
İşletmeci çevrenin düzenlenmesi ve iyileştirilmesi için yürürlükte bulunan mevzuatın öngördüğü bütün tedbirleri almak zorundadır.

Kür merkezi çevresinde kür parkı, spor ve dinlenme tesisleri düzenlenir.
Rekreasyon Havuzları
Madde 30 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004) (Mülga: RG 9/12/2004-25665)
 
Ek ve Değişiklikler
Madde 31 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.04.2010)
Tesiste yapılacak ek ve değişiklikler, yetkili makamın bilgilendirilmesi ve yazılı izniyle yapılır.

Tesisin kurulmasına esas olarak analiz edilen kaynaktan başka bir kaynak daha işletmeye alınacaksa bu Yönetmeliğin 18 ve 21 inci maddelerine göre bu kaynak için yeniden (Değişik ibare:RG-16/4/2010-27554) Valilikten izin alınır.
Denetim ve Yaptırım
Madde 32 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.02.2006), Yönt. (RG: 09.12.2004)
Kaplıca tesisleri sağlık teşkilatının denetimine tabidir. Bu tesisler senede bir defa Bakanlıkça oluşturulan bir komisyon tarafından sağlık açısından denetlenir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-09/12/2004-25665) (Değişik birinci cümle:RG-28/02/2006-26094) Kaplıca suyunun kullanım yerinden alınan numunelerinde mikrobiyolojik kontroller üç ayda bir yapılır. Kaynaktan alınan numunelerde EK-2’ de belirtilen analizler üç yılda bir; kullanım yerinden alınan kimyasal analizler EK-3 de belirtilen formata uygun olarak her yıl yaptırılır. Kaplıca ortamının endüstriyel ve tarımsal kirliliğe maruz kalması durumunda tıbbi değerlendirme kurulunun önerileri doğrultusunda ek olarak bazı parametrelerin analizi de istenebilir. Alınan numuneler 18 inci maddede belirtildiği şekilde tesis sahibince analiz ettirilir, ayrıca bu tesislerin mahalli sağlık teşkilatınca en az üç aylık aralıklarla genel kontrolleri yapılır, gerekli görülen hallerde numune alınabilir.
Uygun Çıkmayan Suların Takibi
Madde 33 -
Tesislerde kullanılan doğal tedavi unsurlarının 18 inci maddede belirtilen laboratuvarlarda yapılan analizlerinde bu Yönetmelikte öngörülen parametrelerdeki sınırların dışına çıkıldığının tespiti halinde işletme uyarılır. Bir hafta içinde tekrar numune alınır ve bu numunenin analizinde de uygunsuzluk bulunması halinde tesisin faaliyeti geçici olarak 15 gün süre ile durdurulur ve gerekli önlemler aldırılır. Bu süre sonunda tekrar alınan numunenin bu Yönetmeliğe uygun olması halinde işletmenin faaliyetine devamına izin verilir ve bir ay süre ile haftalık izlemeye alınır. Dört defa yapılan analiz sonuçlarının Yönetmeliğe uygun olması halinde normal izleme şekline dönülür.
İşletme Devri
Madde 34 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 28.02.2006)
Bu Yönetmelik hükümlerine göre verilen işletme izni, izin belgesi üzerinde yazılı şahıs, adres ve iş için geçerlidir. Bunlardan herhangi birinin değişmesi halinde izin belgesi geçerliliğini kaybeder.

(Değişik ikinci fıkra:RG-28/02/2006-26094) İzin belgesinde belirtilen işletme sahibinin ve/veya işletmecinin veya adresinin değişmesi halinde; işletmeci tarafından üç ay içinde değişikliklerle ilgili bilgi, belge ve izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.

İnceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde gerekli incelemeler yapılarak, iznin verildiği sıradaki şartlarda bir değişikliğin olup olmadığının tespitine ilişkin rapor düzenlenir. Rapora göre yetkili makam izin belgesi üzerinde gerekli düzeltmeyi yapar veya yeniden izin belgesi tanzim eder.

Tesis yerinin veya tesiste yapılan işin değişmesi halinde yeniden izin alınması şarttır.
İzin Belgesinin Kaybolması veya Tahrip Olması
Madde 35 -
İşletmeci tarafından işletme izni belgesinin kaybolması halinde kayıp ilanı ile, işletme izninin okunamayacak şekilde tahrip olması halinde ise izin belgesinin aslı ile mahallin en büyük mülki amirine başvurulur.

İnceleme ve tespit kurulu tarafından yerinde yapılan incelemede, izin verildiği sıradaki şartlarda bir değişiklik olmadığının tespit edilmesi halinde, rapor hazırlanır ve hazırlanacak rapora göre yetkili makamca yeniden eski tarih ve sayısı ile gerekli açıklama yapılarak izin belgesi tanzim edilir.
YEDİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Müeyyideler
Madde 36 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 30.06.2003)
Bu Yönetmelik hilafına hareket eden işletmeler ile sahipleri hakkında
   1593
   sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri uygulanır.
  
Düzenleme Yetkisi
Madde 37 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004) (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
Bakanlık bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasına yönelik tebliğ, yönerge, uygulama kılavuzları ve benzeri düzenlemeleri yapmaya yetkilidir. Bu Yönetmeliğin EK-2, EK-3 ve EK-4’de belirlenen değerleri ilk referans değer olarak esas alınır, müteakip işlemlerde esas alınacak değerler ile peloidlerin üretim izinlerine ilişkin esaslar Bakanlıkça bilimsel gelişmeler doğrultusunda tebliğ ile belirlenir.
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 04.11.2002) (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca sit alanı olarak ilan edilen yerlerde faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin, bu durumlarını belgelemesi kaydıyla bu tesisler hakkında bu Yönetmelik hükümlerindeki yer fizik kriterler uygulanmaz.
Geçici Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 09.12.2004), Yönt. (RG: 30.06.2003), Yönt. (RG: 04.11.2002) (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
Halen izinsiz olarak faaliyette bulunan kaplıca tesislerinin sahip veya işletenlerince, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde ilgili valiliğe başvuruda bulunulur. Bu süre içerisinde başvuruda bulunulan tesislerin dosyaları bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve durumları uygun görülen kaplıca tesislerine tesis ve işletme izni verilir. Süresi içerisinde başvuruda bulunulmayan veya başvuruları bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayan kaplıca tesisleri kapatılır ve sorumluları hakkında kanunî işlem yapılır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olmayan başvuru, sahibine birinci fıkradan faydalanma hakkı vermez. Birinci fıkralara göre yapılan başvurular iki ay içerisinde ilgili valilikçe Bakanlığa intikal ettirilir ve Bakanlıkça 15 gün içerisinde sonuçlandırılır.
Geçici Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 31.07.2009) (Ek:R.G.31/7/2009-27305)
Bu madde yürürlüğe girmeden önce Bakanlıkça Kaplıca ve Talassoterapi tesislerine verilen tesis ve işletme izinleri geçerlidir.

Bakanlıkça verilen işletme izin belgeleri bir defaya mahsus olmak üzere 1 yıl içinde ücretsiz olarak valiliklere müracaat edilerek değiştirilir.
Geçici Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 16.04.2010) (Ek:RG-16/4/2010-27554)
16/4/2010 tarihinden önce tesis ve işletme izni almış olan kaplıca ve talassoterapi tesisleri, 16/4/2010 tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde tesis ve faaliyetlerini bu Yönetmeliğe uygun hale getirirler. Aksi takdirde, bu işletmelerin izinleri iptal edilir.
Geçici Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 14.11.2012) (Ek:RG-14/11/2012-28467)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla tesis ve işletme izni bulunan kaplıca ve talassoterapi tesisleri, 14 üncü maddede bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte yapılan değişikliğe, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren altı ay içerisinde uygunluklarını sağlarlar. Altı ayın sonunda uygunluk sağlamayan kuruluşların faaliyeti uygunluk sağlayana kadar valilikçe süresiz durdurulur.
Yürürlük
Madde 38 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 39 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.
EK-1 (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
KAYNAK İÇİN İNCELEMEYE ESAS İNCELEME VE TESPİT KURULUNUN DOLDURACAĞI RAPOR

EK- 2. (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
MİNERALLİ SU İÇİN HIFZISSIHHA VEYA YETKİLİ LABORATUVARDA YAPILMASI GEREKEN ANALİZLER

* Florür konsantrasyonun 1 mg/L'nin üzerinde olması halinde kullanıcılar tarafından görülecek yerlerde suyun florür içerdiği ilan edilmeli, 2 mg/L'nin üzerinde olması halinde 0 -7 yaş grubu çocuklar için içilerek kullanılmasının uygun olmadığı ilan edilmelidir. ** Kirlilik göstergesidir, diğer ölçüm sonuçları da göz önünde tutularak tıbbi değerlendirmesi yapılır. 1 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,05 mg/L’yi içermelidir. 2 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 45 mg/L’yi içermelidir. 3 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,003 mg/L’yi içermelidir. 4 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,05 mg/L’yi içermelidir. 5 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,001 mg/L’yi içermelidir. 6 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,05 mg/L’yi içermelidir. 7 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,01 mg/L’yi içermelidir. 8 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,005 mg/L’yi içermelidir. 9 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,2 mg/L’yi içermelidir. 10 Kullanılacak tekniğin dedeksiyon limiti 0,01 mg/L’yi içermelidir.
EK -3 (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
İŞLETMEDE TEDAVİ AMAÇLI KULLANIM YERİNDEN ALINAN NUMUNELERDE YAPILACAK ANALİZLER
I - YILLIK KONTROLLERDE KULLANILACAK KİMYASAL PARAMETRELER

EK- 4 (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
PELOİDLER İÇİN İLGİLİ LABORATUVARDA YAPILMASI GEREKEN ANALİZLER

* Peloid mineralli su ile karıştırılacak ise, yukarıdaki kimyasal ölçümler peloid mineralli su ile karıştırıldıktan sonra alınacak örnekte de tekrarlanır.
EK- 5 (Değişik:RG-09/12/2004-25665)
TIBBİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN DOLDURACAĞI DEĞERLENDİRME RAPORU

Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (7)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul