(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK NOTERLERİN TESPİTİ VE UYGULANACAK ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, noterlerin kendi isteklerine bağlı olarak yurt dışında yabancı dil bilgilerini geliştirerek, mesleki veya mesleğe yararlı diğer konularda inceleme ve araştırmalar yapmak, bilgi ve görgülerini artırmak, uluslar arası hukuk alanında çalışmalara katılmak, noterlik mesleğinin gelişmesine katkıda bulunmak üzere Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği tarafından görevlendirilmelerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik noterlerin yurt dışında görevlendirilmeleri ile ilgili esasları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik
   1512
   sayılı Noterlik Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Görevlendirme Esasları
Madde 4 -
Her yıl bu amaçla görevlendirilecek noterler, aşağıdaki hükümler doğrultusunda Birlik Yönetim Kurulu’nca belirlenerek, izin verilmesi için Adalet Bakanlığı’na öneride bulunulur.

a) Noterlerin mesleki konularda yurt dışında inceleme yapmak üzere kendi istek ve yazılı talepleri esastır.

b) Bu görev ile ilgili gidiş-dönüş ve her türlü seyahat, ikamet ve eğitim giderleri görevlendirilen noterlerin kendilerine ait olup, Adalet Bakanlığı veya Türkiye Noterler Birliği’nden, giderlerle ilgili olarak hiçbir talepte bulunamazlar.

c) Mücbir sebep olmaksızın, bu görevin yerine getirilmemesinden ilgili noter sorumludur.

d) Bu görev süresi içinde noterler, mesleğin gelenek ve görenekleri ile uyulması gerekli meslek kurallarının gerektirdiği sorumlulukları ve mesleğin onurunu gözetmek zorundadırlar.

e) Görev dönüşünü izleyen iki ay içinde, yapılan inceleme ve temaslar ile alınan sonuçlar birer raporla Türkiye Noterler Birliği’ne ve Adalet Bakanlığı’na sunulur, ilgili belgeler rapora eklenir.
Başvuru
Madde 5 -
Görevlendirme ve izin talebinde bulunan noterler, her yılın 01 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında, Türkiye Noterler Birliği’ne yazılı olarak başvuracaklardır. Bu başvurularda, görevle ilgili, gidiş-dönüş ve her türlü seyahat, ikamet ve eğitim giderleri kendilerine ait olmak üzere, yurt dışında yabancı dillerini geliştirmek ve mesleki konularda inceleme yapmak üzere görevlendirilme ve izin verilmesi ile ilgili talepleri yer alacaktır.

Başvurular her yıl için yeniden yapılacak, belirtilen süre dışındakilerle bir önceki yıla ait başvurular dikkate alınmayacaktır.
Aranılacak Şartlar
Madde 6 -
Yurt dışında görevlendirilecek noterlerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az ikinci sınıf noter olması,

b)
   1512
   sayılı Noterlik Kanunu’nun 2 nci maddesinde gösterilen görev alanı içerisinde birden fazla noterliğin bulunması, 
 
c) Noterin,
   1512
   sayılı Noterlik Kanunu’nun 126 ncı maddesinin (D) ve (E) bentleri gereğince kesinleşmiş disiplin cezasının bulunmaması, 
 
d) Noterin,
   1512
   sayılı Noterlik Kanunu’nun 123 üncü maddesi gereğince işten el çektirilmemiş olması, 
 
e) Noterin başvuru yılı itibariyle Türkiye Noterler Birliği Hukukî Mali Mesuliyet Sigortasına sonuncu kademeden sigorta yaptırmış bulunması.
  
Değerlendirme
Madde 7 -
Başvurular Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu’nca, noterin kıdemi, hizmet süresi, sicili ile ilgili bilgiler ve özellikle dil bilgisi itibariyle değerlendirilerek, mesleğe katkıda bulunacağı sonucuna varılanlar arasından yapılacak sıralama dairesinde Birlik ve Adalet Bakanlığı’nca her yıl tespit edilen sayıda noter, asıl ve yedek olmak üzere liste halinde belirlenir.

Listede yer alan noterlere görev yeri ve çalışma planı ile örneği ekli tâahhütname ve istenen diğer belgeleri sunması için kesin süre verilir. (Ek-1). Bu süre içinde gerekli belgeleri ibraz etmeyen noter, içinde bulunulan yıl için hakkını kaybeder.

Görev ve izin verildikten sonra üç ay içinde yurt dışına çıkmayan noter, hakkını kaybeder ve yerine yedek listenin ilk sırasında bulunan notere görev ve izin verilir.
Öneri
Madde 8 -
Türkiye Noterler Birliği’nce düzenlenen listede yer verilen ve istenen belgeleri süresinde tamamlayan noterlerin, sundukları çalışma planı ve görev yerinin Birlik Yönetim Kurulu’nca uygun bulunması durumunda, asıl ve yedek liste halinde yurt dışında görevlendirilmeleri ve bu görev süresince izinli sayılmaları hususu Adalet Bakanlığı’na önerilir.

Adalet Bakanlığı’nın uygun görmesi, onaylaması ve izin vermesi halinde, görevlendirme işlemi tamamlanmış olur.

Görevlendirilen noterlerden Birlik organlarında görevli olanların, bu görevlerinden istifa etmeleri gerekir.
Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 9 -
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde,
   1512
   sayılı Noterlik Kanunu, Noterlik Kanunu Yönetmeliği ile diğer kanun ve yönetmelik hükümleri uygulanır.
  
Geçici Madde 1 -
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemde görevlendirilen noterler de (görevlendirme ile ilgili değerlendirme ve engeller dışında) bu Yönetmeliğin hükümlerine tabidirler.
Yürürlük
Madde 10 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 11 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Noterler Birliği Başkanı yürütür.
Ek – 1
TAAHHÜTNAME

Ben aşağıda imzası bulunan ..................Noteri .............................
   1512
   sayılı Noterlik Kanunu’nun 57 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca verilen izin üzerine, bir yıl süre ile yurt dışına gittiğimde Türkiye Noterler Birliği tarafından verilen görevleri yerine getireceğimi, dil öğrenimi yaptığıma ilişkin belge ibraz edeceğimi, dönüşümü takiben en geç iki ay içerisinde inceleme konusuna ilişkin bir raporu Türkiye Noterler Birliği Başkanlığı’na vereceğimi, bu konuda Türkiye Noterler Birliği tarafından yürürlüğe konulan yönetmelik hükümlerine ve alınacak kararlara uyacağımı, bu yolculuk ve görevlendirmeden dolayı gerek Adalet Bakanlığı gerek Türkiye Noterler Birliği’nden yolluk, harcırah veya başka bir nam altında hiçbir hak ve talepte bulunmayacağımı kabul ve taahhüt ederim
  
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul