En son güncellemeler 7 Ağustos 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI YAYIN YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmelik, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'nın görev kapsamına giren konularda kamu kültürünün oluşması, yaygınlaştırılması, yükseltilmesi ve yönlendirilmesine dair kitap, dergi, ansiklopedi, gazete, bülten, afiş ve broşür gibi yayınlar ile bu yayınlarda yer alacak telif, tercüme, derleme, araştırma, inceleme, deneme, eleştiri, manzum eser ve benzeri fikir mahsulü yazılar ile fotoğraf, resim, harita, grafik, tablo, çizelge, şekil ve motiflere ilişkin eserlerin ve dokümanların toplanması, değerlendirilip seçilmesi ve yayımlanması ile, yerli veya yabancı gerçek ve tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunması, kitapların satın alınması, Resmi Patent ve Marka Gazeteleri ile Resmi Patent Marka ve Endüstriyel Tasarım bültenleri yayımlanması, Yayın Kurulu'nun kuruluş, çalışma esasları, görevleri ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.
Hukuki Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 1883 tarihli Paris Sözleşmesi'nin 12 nci Maddesi 27/6/1995 tarih ve 551, 554, 555 ve 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 24/6/1994 tarih ve 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik ile 5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Enstitü :Türk Patent Enstitüsü'nü,

Yönetim Kurulu :Türk Patent Enstitüsü Yönetim Kurulunu,

Yayın Kurulu :Türk Patent Enstitüsü Yayın Kurulunu,

Daire Başkanlığı :Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığını

Eser :Türü, hacmi ve kapsamı ne olursa olsun yayımlanmaya elverişli gizlilik derecesi taşımayan Enstitü'nün görev kapsamına giren konularla ilgili fikir ve sanat ürününü,

Eser Sahibi :Eseri vücuda getiren kişi veya kişileri,

Resmi Patent ve

Marka Gazetesi :Enstitüce tescil edilen patent, Faydalı Model, Marka ile bunlara ilişkin bilgilerin yayımlandığı gazeteyi,

Bülten :Buluşlara Patent veya Faydalı Model belgesi verilmesi için Enstitü'ye yapılan başvuruların ve bunlara ilişkin bilgi ve işlemler ile Marka, Endüstriyel Tasarım başvurularına ait bilgi ve işlemlerin yayımlandığı bülteni,

Ücret :Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'nın yapacağı hizmetler karşılığında alacağı ücreti,

Tebliğ :544 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 6/f ve 25 inci Maddeleri gereği Türk Patent Enstitüsü'nce uygulanacak olan ücret tarifesine ilişkin tebliği,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Yayın Kurulu, Eserlerin İncelenmesi ve Seçimi
Yayın Kurulunun Kurulması
Madde 4 -
Enstitü'nün yayın işlerini yürütmek, bu konuda her türlü hazırlık çalışmalarını yapmak, işlenme ve telif ücretlerini hesaplamak üzere Yayın Kurulu kurulur. Yayın Kurulu, Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı'nın teklifi ve Enstitü Başkanı'nın tensibi ile, Başkan dahil en çok 5 üyeden oluşur.

Yayın Kurulu üyeleri, konusunda yetişmiş Enstitü Başkanlığı mensupları veya Enstitü dışından kariyer sahibi kişilerden seçilir. Yayın Kurulu üyeleri, aralarından birini Başkan seçmekle çalışmalarına başlar.

Yayın Kurulunun sekreterlik ve raportörlük hizmetlerini Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nın ilgili birimi yürütür.
Toplantı ve Karar
Madde 5 -
Yayın Kurulu, Başkanın daveti üzerine, salt çoğunlukla toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin oy çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması halinde, Başkanın oyu çift sayılır. Yayın Kurulunun aldığı kararlar Yönetim Kurulunun onayıyla kesinleşir.

Eserlerin görüşülmesi ve karara bağlanması ile ilgili Yayın Kurulu toplantılarına eser sahibi üye katılamaz.
Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 6 -
Yayın Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Cari ve bir sonraki yılın yayın faaliyetlerini programlamak,

b) Yıllık yayın programına ve bütçe imkanlarına uygun olarak yayınların içerik ve şekil yönünden geliştirilmesini ve düzenli çıkarılmasını sağlamak,

c) Bakanlar Kurulu'nun 20/2/1987 tarih ve 87/11526 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik ile Yayın Kuruluna verilmiş olan görevleri yapmak,

d) Çıkarılacak yayınların satış bedellerini veya ücretsiz oluşlarını, dağıtım esaslarını, basım adetlerini değerlendirmek, gerekiyorsa yayımcı kod numarası da vermek suretiyle karara bağlamak,

e) Yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerce yayımlanan dergilere abone olunması, kitapların satın alınması konusundaki talepleri incelemek ve karara bağlamak,

f) Yayın Kuruluna havale edilen eserleri değerlendirerek yayımlanacak eserleri seçmek ve karara bağlamak,

g) Yayın dizileri tesbit etmek ve bu dizilere eser hazırlayacak yazar ve mütercimleri belirlemek.
Kurul Üyelerine Ödenecek Ücretler
Madde 7 -
Enstitü dışından katılan kurul üyelerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1897 sayılı kanunla değişik 146 ncı Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan memurlardan olmamaları halinde ücret ödenir. Ödenecek ücret Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve Işlenme Ücretleri Hakkında Yönetmeliğin 18 inci Maddesindeki miktar üzerinden aynı esaslara göre tesbit edilir.

Toplantıya başka yerlerden katılan üyelere 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yol masrafı ve gündelik verilir.
İncelemede Usul
Madde 8 -
Yayın kurulu Başkanı yayımlanmak ya da satın alınması istemiyle gönderilen eserleri ve gerektiğinde diğer dokumanları doğrudan Yayın kuruluna havale edebileceği gibi; inceleyerek yazılı görüşünü Yayın Kuruluna getirmesi istemiyle, eserleri Yayın Kurulu Üyelerine de havale edebilir. Yayın Kurulu Başkanı, incelenerek görüş bildirmesi talebiyle, eserleri Enstitü'nün ilgili birimlerine de gönderebilir. Dergilere abone olunması ve kitapların satın alınması sözkonusu olduğunda, eserleri tanıtıcı bilgilerle, fiyatını içeren proforma faturanın yer aldığı dosyalar, Yayın Kurulunda görüşülüp karara bağlanır.
Değerlendirme İlkeleri
Madde 9 -
Yayın Kurulu, yayımlanacak eserleri, aşağıdaki ilkeler doğrultusunda değerlendirir.

a) Şekil bakımından;

1) Eserlerin, kağıtların tek yüzüne, daktilo veya bilgisayar ile ve iki satır aralıkla, her türlü maddi hatadan arındırılmış ve yazım kurallarına uygun olarak yazılmış olup olmadığı,

2) Resim, grafik, tablo, çizelge, şekil harita ve buna benzer eserlerin, basım teknolojisine uygun usul ve teknikle çizilip, çizilmediği,

3) Fotoğraf ve diaların, kaliteli bir basım için yeterli olup olmadığı,

4) Eserin sahibi tarafından imzalanıp imzalanmadığı,

5) Eserlerin sahibi tarafından yayımlanmasının istendiği ve eserinin daha önce yayımlanmadığını beyan eden imzalı bir dilekçe ekinde, iki nüsha olarak gönderilip gönderilmediği.

b) Esas bakımından;

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uygunluğu, mer'i kanunlara göre suç teşkil edip etmediği,

2) Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Milli menfaatlerimize aykırı olup olmadığı,

3) Enstitü'nün kuruluş amaç ve görevleri doğrultusundaki konularla ilgili olup olmadığı; doğru bilgi verici, eğitici veya öğretici ya da tanıtıcı nitelikte bulunup, bulunmadığı,

4) Enstitü'nün merkez teşkilatı personeli ile kamuoyu için yardımcı ve yol gösterici olup olmadığı,

5) Bilimsel yöntemlere veya bir sanatın özelliklerine göre hazırlanıp hazırlanmadığı.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Resmi Sınai Mülkiyet ile İlgili Gazeteler ve Bültenler
Tescilin Yayımlanması
Madde 10 -
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı tarafından tescil edilen Patentler, Faydalı Modeller ve Markalar Resmi Patent ve Marka Gazetelerinde yayımlanır.
Başvurunun Yayımlanması
Madde 11 -
Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'na yapılan, Patent, Faydalı Model, Marka ve Endüstriyel Tasarım başvuruları bültenlerde periyodik olarak yayımlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ücret ve Ücretin Tahsil Edilme Yeri
Ücret
Madde 12 -
Resmi Patent, Marka Gazetesi ve Bültenlerin satış fiyatları ile ilan ücretleri Tebliğ ile belirlenir. Bu ücretler peşin olarak alınır.
Ücretin Tahsil Edildiği Yer
Madde 13 -
12 nci Maddede belirtilen ilan ücretleri 24/6/1994 tarih ve 21970 sayılı Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 544 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 25 inci Maddesinde belirtilen şekle göre Enstitü tarafından tahsil edilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yayın Şartları
Madde 14 -
Eserlerinin yayımlanmasını isteyen eser sahipleri;

a) Talep dilekçelerinde, eserinin daha önce yayımlanmamış olduğunu, eser üzerinde başka kurum veya kuruluşlar ile kişilerin, üçüncü şahısların haklarının bulunmadığını ve bu husustaki tüm sorumluluğu üstlendiğini beyan etmek zorundadırlar.

b) Yayımlanması ve ücret ödenmesi uygun görülen eserin ilk ve sonraki basımlarına ait bütün haklarını Enstitü'ye devrettiğine dair düzenleyeceği bir temliknameyi, eseri yayımlayan Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na vermekle yükümlüdürler.

c) İşlenme eserlerde eser sahibinden alınacak izin belgesinin de ibraz edilmesi zorunludur.

d) Eseri yayımlayacak Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nın isteği ve vereceği süre içinde, basımevi tashihlerini bizzat yapmakla yükümlüdürler.

e) Muhtemel maddi hatalar konusunda, Enstitü'nün tasarruf yetkisini kabul etmiş sayılırlar.

f) Tercüme eser teklifinde bulunanların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na göre gerekli izni almış olmaları ve bunu belgelemeleri zorunludur.

Eser sahipleri, talep tarihinden başlayarak bir yıl sonunda yayımlanmayan eserlerini geri isteyebilirler.

Yayınlanan eserlerdeki görüşler Enstitüyü bağlamaz, Eserlerde ileri sürülen görüş ve düşünceler ile bunlardan doğabilecek her türlü sorumluluk eser sahibine aittir.

Mevzuat yayınları, ekonomik raporlar, resmi açıklamaların yer aldığı yayınlar için Yayın Kurulu Kararı alınmaz.
Telif Haklarının Belirlenmesi
Madde 15 -
Bu Yönetmelik hükrümlerince yayımlanacak eserlerin, telif veya işlenme hak ve ücretleri, Bakanlar Kurulu'nun 20/2/1987 tarih ve 87/11526 sayılı Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hesaplanır ve ödenir. Ancak, resmi görev gereği hazırlanmış eserlere ücret ödenmez. Enstitü mensuplarının hazırladıkları eserlere de resmi görev gereği değilse telif ve tercüme ücreti ödenir ve yayınları satın alınır.
Yayınların, Dokümanların ve Eserlerin Toplanması
Madde 16 -
Enstitü merkez birimleri tarafından çıkarılan yayınların, teftiş, denetim, inceleme, soruşturma raporu niteliği taşımayan raporların, yönetmelik, genelge ve her türlü dokümanın birer nüshası Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'na gönderilir.

Enstitü merkez teşkilatının, her düzeyde görevli personel ile mesleğinde uzman kişi veya çeşitli kuruluşlardan Enstitü'nün birimlerine gönderilebilecek, Enstitü teşkilatının mevcut ve yeni faaliyetlerini tanıtıcı, teşkilat içerisinde işbirliğini ve iş verimliliğini artırıcı konular ile; Enstitü görev alanı içerisine giren kaynak eserler, kitap, süreli ve tanıtıcı yayınlar, bilimsel araştırma, inceleme raporları, bilimsel tebliğ ve bülten, derleme, haber, yorum ve benzeri çeviriler dahil yazılar ile fotoğraf, resim, karikatür afiş gibi anlatım öğeleri, yayımlanabilmek amacıyla ilgili birimlerde toplanarak, değerlendirilmek ve seçilmek üzere Yayın Kuruluna havale olunur.

Gönderilen her türlü eser, Enformasyon ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı'nda muhafaza edilir. Ayrıca, Enstitü'ce basılanlardan 10 adet, satın alınan eserlerden 5 adet olmak üzere bir arşiv oluşturulur.
Giderler ve Basım İşlemleri
Madde 17 -
Enstitü Yönetim Kurulunun onayı alınarak yayımlanmasına karar verilen eserlerin basımına dergilere abone olunmasına veya kitap satın alınmasına ilişkin işlemler, Yönetim Kurulu onayını alan Daire Başkanlığı'nca yerine getirilir.

Yayıncılık çalışmalarının yürütülebilmesi için ilgili giderler, Türk Patent Enstitüsü bütçesinden karşılanır.
Madde 18 -
Enstitü tarafından çıkarılacak yayınların satış ücretleri, Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir.
Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller
Madde 19 -
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 20/2/1987 tarih ve 87/11526 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik, 1/11/1983 tarih ve 2936 sayılı Kanunla değişik

5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile bu konuda çıkarılmış Tüzük, Yönetmelik ve Milletlerarası Sözleşme Hükümleri uygulanır.
Sorumluluk
Madde 20 -
Yayınlarda yer alacak yazı, fotoğraf, resim ve benzerlerinden doğabilecek sorumluluk, eser sahibine aittir.
Madde 21 -
Resmi Patent, Marka Gazeteleri ve Bültenlerin yayımlanmasından, yönetilmesinden Türk Patent Enstitüsü Başkanı sorumludur. Satış, ilan ve abone işlemleri için Enstitü Başkanlığı'na başvurulur.
Madde 22 -
Resmi Patent, Marka Gazeteleri ve Bültenler, Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı'nca belirlenecek yerlere bedelsiz olarak dağıtılır.
ALTINCI BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 23 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 24 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Türk Patent Enstitüsü Başkanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (7)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul