En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
2009
ORMAN KANUNUNUN 35. MADDESİNDEKİ YAPI SİSTEMLERİNİN TESBİTİ VE UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK

Amaç:
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı,
   6831
   sayılı Orman Kanununun değişik 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerini tesbit etmek ve uygulamadaki şekil ve esasları belirlemektir.
  
Kapsam:
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   6831
   sayılı Orman Kanununun 31, 32 ve 33 ncü maddeleri gereğince orman köylüsünün zati ihtiyacı veya göçmen ve felaketzede ihtiyacı karşılığı orman emvali alanların yapacakları yeni ev, ahır, ambar ve samanlıkların hangi yapı sistemlerine göre inşa edileceğini ve bununla ilgili uygulamanın şekil ve esaslarını kapsar.
  
Tanımlar:
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Yığma kagir inşaat; duvarları taş, tuğla veya beton briketlerle örülen, taban ve tavanları ahşap veya betonarme olan, çatıları ahşap olup çatı örtüsü ahşap dışındaki malzemelerden yapılan,

b) Betonarme karkas inşaat; taşıyıcı kısımları ile taban ve tavanları betonarme olarak yapılan, kolon araları taş, tuğla veya beton briketlerle örülen, çatıları ahşap olup çatı örtüsü ahşap dışındaki malzemelerden yapılan,

c) Ahşap karkas inşaatı; taşıyıcı kısımları, tavan, taban ve çatıları ahşap olan, duvar boşlukları ile çatı örtüsü ahşap dışındaki malzemelerden yapılan, yapılara denir.
Yapı Sistemleri:
Madde 4 -
2 nci maddede yer alan haksahipleri tarafından Orman Kanunu ile bu Yönetmelikteki haklardan istifade etmek suretiyle yapılacak yeni ev, ahır, ambar ve samanlıklar aşağıda belirtilen;

a) Kagir:

– Taş yığma

– Tuğla yığma

– Beton briket yığma,

b) Karkas:

– Betonarme karkas

– Ahşap karkas,

yapı sistemi ile yapılmak zorundadır.

Ahşap karkas inşaata ancak ahşabın dışında lüzumlu inşaat malzemelerinin mahallinde veya civarındaki köy, şehir ve kasabalardan ulaşım güçlüğü nedeniyle temin edilememesi ve bu durumun mahallin Bayındırlık ve İmar Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü tarafından müştereken belgelendirilmesi halinde izin verilebilir. Ahşap karkas inşaata izin verildiği takdirde; taşıyıcılarla, tavan,döşeme, çatı ve doğrama haricinde dolgu ve kaplama malzemesi olarak ahşap kullanılmaz.
2010
Emval Miktarı:
Madde 5 -
Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen haksahiplerinin yapacakları inşaatlar için verilecek emval miktarı aşağıdaki esaslara göre tesbit edilir.

a) Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen tip projeye göre inşaat yaptırmak isteyen haksahiplerinin ev, ahır, ambar ve samanlık ihtiyaçları için projelerinde öngörülen miktarlar kadar,

b) Tip projeye dayanmayan;

– Ev için, 6 nüfusa kadar (6 dahil) 12 m3, 6 nüfustan fazla ailelerde beher fazla nüfus için 1 er m3 ilavesiyle azami 16 m3

– Ahır için   3 m3

– Samanlık için 2 m3

– Ambar için   1 m3  emval verilir.

Evle, ahır, ambar ve samanlık inşaatı bir arada yapılmak isteniyorsa, eve verilecek ihtiyaç miktarına yukarıda ahır, ambar ve samanlık için belirtilen miktarlar eklenerek emval verilir.
Müracaat:
Madde 6 -
Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde belirtilen haksahipleri, inşaata başlamadan önce bir dilekçe ile ilgili orman bölge şefliğine müracaat eder. Tip projesi varsa onu da dilekçesine ekler. Dilekçede hangi yapı sisteminin uygulanacağı açıklanmak zorundadır.
Taahhütname Verme Zorunluluğu:
Madde 7 -
Bu Yönetmeliğin 2 nci madde kapsamındaki haksahiplerinden yeni inşaat yaptıracak olanlar 4 ncü maddede belirtilen yapı sistemlerine uyacaklarına dair örneğine uygun taahhütnameyi ilgili orman bölge şefliğine vermek zorundadırlar.
Deprem, Sel ve Heyelana Maruz Bölgelerdeki Müracaatlar:
Madde 8 -
Deprem, Sel, Çığ ve Heyelana maruz bölgeler ile baraj gölü altında kalacak alanlarda ev, ahır, ambar ve samanlık yapılması istendiği takdirde, ilgili kuruluşun onayı alınmadıkça haksahiplerine emval tahsis edilmez.
Tip Proje:
Madde 9 -
2 nci maddede sayılan haksahiplerinin inşa edecekleri yeni ev, ahır, ambar ve samanlık için Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığının görüşleri alınmak suretiyle Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca tip projeler hazırlanır. Bu projelere uygun inşaat yapacaklara tahsis verilmesinde öncelik tanınır.

Ancak, ısı yalıtımlı tip projeleri tercih eden hak sahipleri ihtiyaçların verilmesinde ilk sırayı alırlar.
Subasmanı Seviyesine Çıkma Zorunluluğu:
Madde 10 -
Yeniden inşa edilecek evler için ilgili orman bölge şefliğince önceden tesbit edilen emval; inşaatın temel duvarları, subasmanı seviyesine çıkmadıkça verilmez.
Emvalin Kullanılamayacağı Yerler:
Madde 11 -
2 nci madde kapsamındaki haksahipleri verilen emvali; pedavra veya herhangibir şekilde ahşap çatı örtüsü yapamazlar, düz toprak damlarda ve ahır, ambar ve samanlık gibi tek katlı yapıların zeminlerinde kullanamazlar.
2011-2019
Emval Listelerinin Verilmesi:
Madde 12 -
Yönetmeliğin 13 ncü maddesi 2 nci fıkrasında belirtilen kamu kuruluşlarınca gerekli kontrolün yapılabilmesi için mahalli orman bölge şefliğince, inşaatına başlanan ev, ahır, ambar ve samanlık sahipleri ile inşaat, mahallerini, uyacakları yapı sistemlerini ve tahsis edilen emval miktarını gösterir liste, köylerde ilgili köy muhtarlığına, kasabalarda ise ilgili belediye başkanlığına gönderilir.
Takip ve Kontrol:
Madde 13 -
İnşaatların 4 ncü madde de belirtilen yapı sistemlerine göre yapılıp yapılmadığı ve verilen emvalin yerinde kullanılıp kullanılmadığı ilgili orman bölge şefliğince takip edilir.

Ayrıca, köylerde muhtar ve ihtiyar heyeti, kasabalarda belediye yetkilileri, haksahiplerinin 4 ncü maddede belirtilen yapı sistemlerine uymayan inşaatları, mahalli orman idaresine bildirmek zorundadırlar.
Cezai Hükümler:
Madde 14 -
Bu Yönetmeliğin 4 ncü maddesinde belirtilen yapı sistemlerine uygun inşaat yapmayanlar hakkında Orman Kanununun 98 nci maddesi gereğince işlem yapılır.
Yürürlükten Kaldırma:
Madde 15 -
Bakanlar Kurulunun 21/8/1963 tarih ve 6/2124 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "Orman Kanununun 35 nci maddesinin Uygulama Şekli Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük:
Madde 16 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme:
Madde 17 -
Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan, Tarım Orman ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür.
2012-2020
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul