En son güncellemeler 30 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILACAK ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİNİN SEÇİMİNE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul toplantısına katılacak öğrenci temsilcilerinin seçimi, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Genel Kurul toplantısına katılacak öğrenci temsilciliğine aday olunması, seçimlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağı, oy kullanılması ile üyeliğin sona ermesine ilişkin hususları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik,
   351
   sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 4 üncü ve 7 nci maddeleri ile “
   351
   sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun Uygulanmasına Ait Yönetmeliğin” 7 nci maddesine dayanarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Kurum : Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar

Kurumunu,

b) Genel Kurul : Kurum Genel Kurulunu,

c) Yönetim Kurulu : Kurum Yönetim Kurulunu,

d) Öğrenci Temsilcisi : Genel Kurul Toplantısına katılmak üzere

yurtlardan seçilen öğrencileri,

e) Artık Yıl Öğrencisi : Devam ettikleri öğretim kurumlarını

normal süresinde bitiremeyen öğrencileri,

f) Master, Doktora

Öğrencisi : Bir fakülte veya yüksekokulu bitirdikten

sonra yüksek lisans eğitimi gören öğrenci-

leri,

ifade eder:
İKİNCİ BÖLÜM
Öğrenci Temsilcilerinin Seçimi ile İlgili Usul ve Esaslar
Aday Öğrencilerde Aranacak Şartlar
Madde 5 -
Aday öğrencilerde;

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) Devam etmekte olduğu öğretim kurumundan 3 ay veya daha fazla uzaklaştırma, barındığı yurttan geçici çıkarma cezası almamış olmak,

c) Devam ettiği öğretim kurumunun sınav yönetmeliğine göre normal süresi içinde sınavlarını başarmış olmak,

d) Öğrenci temsilciliği seçiminin yapıldığı dönemde son sınıf, artık yıl, master, doktora öğrencisi olmamak,

şartları aranır.
Temsilci Seçimi Tarihi
Madde 6 -
Öğrenci temsilciliği seçimi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunca Yönetim Kurulu seçimi yapılacak yıllarda, Genel Müdürlükçe tespit edilecek tarihte yapılır.
Seçilecek Öğrenci Temsilcisi Sayısı
Madde 7 -
Yatak kapasitesine göre her yurt için.

a) 1-1000 öğrenciye bir,

b) 1001-2000 öğrenciye iki,

c) 2000’den fazla öğrenci için üç,

öğrenci temsilcisi seçilir.
Seçimlerin yapılma Usulü
Madde 8 -
a) Seçimler gizli oy, açık tasnif usulü ile yapılır.

b) Seçimin yapılacağı tarihten en az 15 gün önce yurt müdürlerince, öğrencilere, adaylarda aranacak şartlar, müracaat usulü ve benzeri hususlar anonslarla ve ilan panolarına asılacak ilanlarla duyurulur.

c) Yurt müdürünün uygun göreceği bir yurt müdür yardımcısının başkanlığında aday olmayan 2 öğrenciden sandık kurulu oluşturulur.

d) Oy pusulaları yurt idaresince hazırlanıp mühürlendikten sonra seçim günü sandık kuruluna teslim edilir.

e) Seçim neticelerine ait itirazlar, seçimi izleyen gün, mesai saati bitimine kadar yurt idaresine yapılır ve itiraz yurt müdürü tarafından kesin karara bağlanır.
Seçimlerde Oy Kullanma Hakkına sahip olanlar
Madde 9 -
T.C. Vatandaşı olup, seçimin yapıldığı yurtta kesin kayıtlı olan öğrenciler oy kullanma hakkına sahiptirler.
Genel Kurul Toplantısına Katılacak Öğrenci Temsilcilerinin Tespiti
Madde 10 -
Yurtlarda seçilmiş olan öğrenci temsilcileri arasından Kurumun bağlı olduğu Bakan tarafından dört asil, dört yedek temsilci Genel Kurul üyesi olarak seçilir.
Öğrenci Temsilcilerinin Görev ve Yetkileri
Madde 11 -
Öğrenci temsilciliği seçimi Kurumun Genel Kurul toplantılarında öğrencilerin temsil edilmesi maksadıyla yapılmaktadır.

Genel Kurula üye seçilenlerin görevleri Genel Kurul toplantısına katılmak ile sınırlıdır. Seçilen öğrencilerin bunun dışında yurtlarda öğrencileri temsil etmek nitelikleri ve herhangi bir yetkileri yoktur.

Genel Kurul toplantısına temsilci olarak seçilemeyen öğrencilerin öğrenci temsilcilik vasıfları sona erer.
Yönetim Kurulu Üyeliğine Seçilme
Madde 12 -
Genel Kurul toplantısına katılan öğrenci temsilcileri arasından yapılacak seçim neticesinde en fazla oy alan, yönetim kurulu üyeliğine, diğerleri ise aldıkları oy durumuna göre yönetim kurulu yedek üyeliğe seçilir.
Genel Kurul ve/veya Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi
Madde 13 -
Aşağıdaki durumlarda;

a) Devam ettiği öğretim kurumundan üç ay ve daha fazla uzaklaştırma, barındığı yurttan geçici veya süresiz çıkarma cezası alanların,

b) Mahkeme kararıyla hüküm giyenlerin,

c) Her ne sebeple olursa olsun, öğrencilik niteliğini kaybedenlerin (Mezun olanlar ve yurtta barınma süresini dolduranlar dahil),

d) Kendi isteği ile görevden çekilenlerin,

üyelikleri sona erer.

Bu takdirde bunların yerine sürelerini tamamlamak üzere yedek üyeler göreve çağrılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
Madde 14 -
20.3.1979 tarih ve 16584 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurul Toplantısına Katılacak Öğrenci Temsilcilerinin Seçimine İlişkin Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 15 -
Bu Yönetmelik yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul