İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK KURULUŞLARI ESKORT HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Eskort hizmetlerinin kimlere hangi hal ve şartlarda verileceğini, eskortluk yapan görevlilerin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Eskort edilecek zevat ile eskortluk hizmetlerini yürütecek teşkilat ve bu teşkilatta görevli personelin görevlerini, sorumluluklarını, uyacakları esas ve usuller ile bu hizmete ilişkin diğer hususları kapsar.
Kanuni Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik
   2918
   sayılı Karayolları Trafik Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Eskort Tahsis Edilebilecek Makamlar
Madde 4 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 19.07.2005), Yönt. (RG: 12.11.1993), Yönt. (RG: 18.09.1993), Yönt. (RG: 14.08.1993), Yönt. (RG: 04.03.1993) (Değişik:RG - 12/11/1993 – 21756)
İstekleri halinde Eskort tahsis edilebilecek zevat aşağıda gösterilmiştir.

a) Cumhurbaşkanı,

b) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı,

c) Başbakan,

d) Genel Kurmay Başkanı

e) Ana Muhalefet Partisi Başkanı,

f) Anayasa Mahkemesi Başkanı

g) Yargıtay Birinci Başkanı

h) Danıştay Başkanı

ı) Eski Cumhurbaşkanları ve Başbakanlar

j) Bakanlar Kurulu Üyeleri,

k) Kuvvet Komutanları,

l) Orgeneral/Oramiraller,

m) Sayıştay Başkanı,

n) Yargıtay Başsavcısı,

o) Danıştay Başsavcısı,

p) Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı,

r) (Değişik:RG - 19/07/2005 – 25880) Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı veya ilgili bakanlığın talebi üzerine mütekabiliyet esaslarına göre bu madde kapsamındaki görevleri ifa eden veya unvana sahip yabancı devlet adamları,

s) (Ek:RG - 19/07/2005 – 25880) Haklarında Dışişleri Bakanlığının mütekabiliyet, siyasi, terör veya ülke menfaatlerinin gerektirdiği gibi durumları açık gerekçeleri ile belirtilen yabancı devlet temsilcileri,

t) (Ek:RG - 19/07/2005 – 25880) Dışişleri Bakanlığından mütekabiliyet esaslarına göre görüş alındıktan sonra haklarında diğer bakanlıkların yazılı talebi bulunan yabancı devlet temsilcileri.
Tahsis Talepleri ve Görevli Kuruluşlar
Madde 5 -
Eskort tahsis talepleri, ilgililerce İl Valiliklerine önceden bildirilir.

a) Eskort hizmetleri, bu Yönetmelikte gösterilen zevatın veya bağlı bulunduğu kuruluş yetkilisinin eskort talep etmesi halinde yapılır.

b) Eskort hizmetleri İl Emniyet Müdürlüklerine bağlı İl Trafik Tescil ve Denetleme ve Bölge (Şehirdışı) Trafik Denetleme Şube Müdürlüklerinin iş birliği ile yürütülür.

c) 4 üncü maddede belirtilen makamlar haricindekilere zaruret bulunmadıkça eskort verilmez.
Eskort Hizmetlerinin Yerine Getirilmesi Esasları
Madde 6 -
Eskortluk görevi, yukarıda 4 üncü maddede sayılan zevatın, hava yolu gezilerinde hava limanlarında, deniz yolu gezilerinde limanlarda, karayolu gezilerinde ise İl hudutlarında başlayıp sona erecektir.
Eskort Görevlilerinin Yükümlülük ve Davranışları
Madde 7 -
Bu görevler;

a) Karayolları Trafik Kanununun 71 inci maddesinin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara verdiği yetki sınırı içinde yürütülecektir.

b) Eskortluk görevi sırasında, geçiş üstünlüğü hakkı kullanırken duyulur ve görülür işaretlerden tepe lambası sürekli, siren ise durum ve şartların gerektiği hallerde kullanılacaktır.

c) Halkın can ve mal emniyeti tehlikeye sokulmayacaktır.

d) Eskortluk hizmeti, şehir içi ve şehirlerarası yollarda yerine getirilirken eskortluk yapılan zevatın ve konvoya dahil kişilerin can ve mal güvenliğini korumak amacı ile hız, şerit izleme, geçme, dönüş ve öndeki taşıtları takip mesafesi gibi temel kurallara trafiğin genel şartları içerisinde uyulacaktır.

e) Şehirlerarası yollarda öndeki taşıtın geçilmesi gerektiği hal ve şartlarda, geçişler eskort edilen taşıtın, geçme sırasında, karşıdan gelen taşıta göre tehlikeli bir duruma düşmemesini sağlamak üzere eskort eden ve edilen taşıtların bir arada sollayabileceği güvenli bir mesafenin mevcudiyeti halinde yapılacaktır.
Eskort Hizmetlerine İlişkin Esaslar
Madde 8 -
Eskortluk hizmetine ilişkin esaslar

a) Eskortluk hizmeti ile ilgili tedbirler ve geliş-gidiş güzergahları önceden planlanarak tespit edilecektir.

b) Güzergahlar, kavşaklar ve lüzumlu görülen noktalar kodlanarak ve ilgili birimlere bildirilecektir.

c) Eskortluk hizmetlerinde görevli personel, hizmetin gereklerine uygun ve yeterli araç, gereç ve teçhizatla donatılacaktır.

d) Eskortluk yapılacak zevatın gidiş istikameti ve kavşaklar trafiğe açık bulundurulacak ve konvoyun diğer araçlar tarafından geçilmesi önlenecektir.

e) Çift istikametli yollarda (bölünmemiş) zaruret olmadıkça genel trafik akışı dikkate alınarak, yolun müsait olması halinde karşı yönden gelen şerit trafiğe kapatılmayacak ve yol trafiğe açık tutulacaktır.

f) Eskort edilen taşıtların, eskortluk görevini yapan ekibin seyir hızına uymaları esastır.

g) Trafiğin çok yoğun olduğu güzergahlarda, taşıtların başka yollara kanalize edilmesinin mümkün olmadığı hal ve şartlarda bu görev yerine getirilirken, gidilecek istikamete göre zamanlanan süre dikkate alınarak, trafiğin tabi seyri içerisinde hareket edilecek zorunluluk olmadığı hallerde (eskortluk yapılanın talebi doğrultusunda) ışık sistemine uyulacaktır.

h) Kavşaklardaki trafiğin eskortluk yapılacak zevatın hareketinden çok kısa süre önce trafiğe kapatılması sağlanacak uzun süreli olarak kavşakların trafiğe kapatılmasından kesinlikle kaçınılacaktır.
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (5)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul