(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
POLİS MÜZELERİ YÖNETMELİĞİ

I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
I KISIM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, emniyet teşkilâtının başlangıcından itibaren kuruluş olarak geçirdiği safhaları, hizmette kullanılan her türlü araç ve gereçleri tesbit etmek, toplamak ve tarihi gelişimi içerisinde sergilemek ve bu suretle emniyet teşkilâtını halka tanıtmak üzere kurulacak olan polis müzelerine ait esasları düzenlemektedir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, polis müzelerinin teşkilâtı ile işleyişine ait hususları kapsar.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; 
 
Bakan : İçişleri Bakanını, 
 
Genel Müdür : Emniyet Genel Müdürünü, 
 
Genel Müdürlük : Emniyet Genel Müdürlüğünü, 
 
Müdür : Polis Müzesi Müdürünü, 
 
Birim : Emniyet Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Kuruluşlarını, 
 
Özel Müzeler Yönetmeliği : 22/1/1984 tarih ve 18289 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelik"i ifade eder.
II. KISIM
Dayanak ve Kuruluş
Dayanak
Madde 4 -
Bu Yönetmelik, 21/7/1983 tarih ve
   2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 26
   ncı maddesine istinaden hazırlanmıştır.
  
Kuruluş
Madde 5 -
Polis müzeleri Genel Müdürün teklifi Bakanın onayı ile Özel Müzeler Yönetmeliğindeki esas ve usullere göre açılır.

Müzeler, müstakil bir birim olarak kurulabileceği gibi şekil ve şartları Özel Müzeler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesine uygun olmak kaydıyla teşkilât birimlerinin bünyesinde de kurulabilir.

Bir birimin bünyesinde açılması halinde müze, Genel Müdürlüğe bağlı olarak, o birimin amiri tarafından görevlendirilecek müze müdürü vasıtasıyla yönetilir. Diğer müze personeli de bağlı olduğu birimin amiri tarafından görevlendirilir.
II. BÖLÜM
Müze Personeli ve Görevleri
Müze Personeli
Madde 6 -
Polis Müzelerinde;

a) Müze Müdürü,

b) Uzmanlar,

c) Mutemet,

d) Koruma görevlileri, bulunur.

İhtiyaca göre başka personel de görevlendirilebilir.
Müze Müdürünün Görevleri
Madde 7 -
Polis müzeleri, müdürleri tarafından idare edilir.

Müze Müdürleri;

a) Emniyet teşkilâtının yapısı ve görevini yerine getirmesi sırasında kullanılan teknikleri tarihi gelişimi içinde araştırma,

b) Teşkilâtta kullanılan araç, gereç, döküman ve başka eserlerin kronolojik bir sistem içinde teşhir edildiği bölümler meydana getirmek,

c) Emniyet teşkilâtı bünyesi içinde ve dışında araştırmalar yapmak, bu araştırmalarda tesbit edilen ve polis tarihi bakımından önemli nitelikte görülen değerli eşya ve belgeleri toplamak, özel kurum veya kişilerdeki Polisin tarihi geçmişiyle ilgili müzeye konacak nitelikte olan eser ve belgeleri bağış yoluyla veya satın alarak müzeye kazandırmak için Genel Müdürlüğe tekliflerde bulunmak,

d) Emniyet teşkilâtı mensupları arasından, üstün başarılarıyla gelecek nesillere örnek olan çalışmaları görülenlerin tesbitiyle, bunların gelecek nesillere tanıtılmasını sağlayıcı faaliyetlerde bulunmak,

e) Genel Müdürlükçe uygun görüldüğünde teşkilâtın her türlü faaliyetlerini fotoğraf, belge, araç ile tanıtmaya yönelik sergiler düzenlemek,

f) Yabancı ülkeler polis teşkilâtları ile Türk polisinin spor, ziyaret, işbirliği gibi karşılıklı ilişkileri sonucunda diğer ülke polis teşkilâtlarınca hediye edilen ve o ülkenin polisini tanıtır nitelikteki her türlü eşya ile kazanılan ödüllerin toplanıp sergilenmesini sağlamak,

g) Genel Müdürlükçe emir verildiğinde, teşkilâtın geçmiş faaliyetlerini tanıtmaya yönelik dergi, kitap, rehber, broşür, katalog, fotoğraf, albüm hazırlamak ve yayımlamak, film şeridi, dia, ses bandı, video vb. gibi göze ve kulağa hitap eden dökümanlar hazırlatmak arşivlemek,

h) Basında teşkilât ile ilgili çıkan yayınları arşivlemek ve gerektiğinde sergilemek,

ı) Müze dışında teşkilât birimlerinde bulunan müzelik eser niteliğindeki taşınır ve taşınmaz eşyanın tesbiti ve korunmasını sağlamak,

j) Müze hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesini sağlamak ve müzenin çalışmasını planlamak,

k) Müzenin eğitici, kültürel vb. faaliyetlerini de içine alan yıllık çalışma planı ve programlarını hazırlamak,

l) Müzeye ait bulunan taşınır ve taşınmaz eserlerin korunmasını, envanter kayıtlarının tutulmasını ve fişlerin düzenlenmesini sağlamak,

m) Müzenin güvenlik tedbirlerini almak, ile görevlidir.
Uzmanların Görevleri
Madde 8 - Uzmanlar;
a) Kendilerine teslim edilen müzelik eserlerin emniyet, koruma, bakım, depolama, teşhir, etiketleme, envanter, katalog, fişleme, tasnif ve düzenleme işlerini yapmak,

b) Müze dışındaki emniyet birimlerinde bulunan ve müzelik eser olarak değerlendirilen eserlerin sicillerini tutmak ve durumlarını takip etmek,

c) Müzede ilmi çalışma yapacaklara yardımcı olmak, ziyaretçi gruplara rehberlik etmek,

d) Müzenin sayım, muayene, satın alma, müzelik eser belirleme, müzelik eser fiat tesbit komisyonlarına katılmak ve kendilerine teslim edilen bölümlerin yıl sonu sayım cetvellerini hazırlamak,

e) Müdürün vereceği diğer işleri yapmak, İle görevlidir.
Mutemetin Görevleri
Madde 9 -
Mutemet, Ayniyat Yönetmeliğine uygun olarak müzede bulunan demirbaş, mefruşat ve diğer eserlerin kayıtlarını tutmak, bunları varsa bölüm memurlarına zimmetle teslim etmek, demirbaş listelerini hazırlayarak, müdüre onaylatmak ve ilgili yerlere asmak, her yıl sayım cetvelleri düzenleyerek Genel Müdürlüğe gönderilmesini sağlamak ve müdürün vereceği diğer işleri Ayniyat Yönetmeliğine göre yapmak ile görevlidir.
Koruma Görevlileri
Madde 10 -
Koruma Görevlileri;

a) Müzenin dış güvenliğini sağlamak,

b) Ziyaretçilerin müzedeki eserlere zarar vermesini önleyecek tedbirleri almak, ziyaretçilerin davranışlarını göz altında bulundurmak,

c) İzinsiz müzeye giriş ve çıkışlara engel olmak,

d) Müdürün vereceği diğer işleri yapmak, İle görevlidir.
III. BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1 -
Halen çeşitli birimler veya şahıslar elinde bulunan ve müzeye alınması uygun görülen eserler veya eşyaları tesbit etmek üzere Genel Müdürlükçe bir komisyon meydana getirilir.

Müzenin hazır hale getirilmesi, bu komisyon marifetiyle sağlanır.

Bir araya toplanan eserler Ankara Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünce muhafaza edilir.
Geçici Madde 2 -
Birimler müzede teşhirinde fayda gördükleri eser, eşya ve sair kaynakları, Yönetmeliğin yürürlüğe girmesini takip eden 3 ay içinde Genel Müdürlüğe gönderirler.

Geçici birinci maddede sözü edilen komisyonun uygun gördükleri muhafaza altına alınır.
Yürürlük
Madde 11 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 12 -
Bu Yönetmeliği İçişleri Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul