2981 SAYILI KANUNA GÖRE KURULMASI ÖNGÖRÜLEN YEMİNLİ ÖZEL TEKNİK BÜROLAR YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Yasal Dayanak
Madde 1 -
Bu yönetmeli 24.02.1984 tarih ve 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve
   6785
   sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun`un 8 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır
  
Amaç ve Kapsam
Madde 2 -
İmar ve Gecekondu Mevzuatına aykırı olarak inşa edilmiş ve inşa halindeki Kanun kapsamına giren yapıların tesbit ve değerlendirme belgelerini düzenleyecek ve gerektiği takdirde imar planlarını hazırlayacak Yeminli Özel Teknik Büroların; tarifi, kuruluşu, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'nca yeterlik belgesi verilme esasları, yetki ve sorumlulukları ile ücret tarifesini belirlemektir.
Kuruluş
Madde 3 -
Yeminli Özel Teknik Bürolar, Türkiye Mühendis ve Mimar Odalarına bağlı, Meslek Odalarına kayıtlı Yüksek Mimar, Mimar, İnşaat Yüksek Mühendisi, Mühendis, Harita-Kadastro Yüksek Mühendisi, Mühendisi, Şehir Plancıları ile İmar Kanunu'nun 14 üncü maddesine dayalı yönetmeliğin, 3 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen fen elemanları ve bu elemanlar tarafından kurulan tüzel kişiliği haiz bürolardır.
Müracaat
Madde 4 -
Yeminli Özel Teknik Büro Belgesi almak isteyen Özel veya tüzel kişiler, müracaat dilekçelerinde, aşağıda sayılan asgari belgeleri ekleyerek, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na başvururlar.

(H) Grubu belge talebinde bulunanlar, İllerde Valiliklere müracaat ederler, Valilikler bu belgeyi vermeye yetkilidirler.

Müracaat Formu'na eklenecek Belgeler:

a) Sorumlu elemanların imza sirküleri,

b) Sorumlu elemanların oda üyelik belgeleri, (H) grubu hariç, mezuniyet belgesi,

c) Büronun ticaret odasına kayıt belgesi, büro şirket ise, ana statüsünün neşredildiği en son ticaret sicil gazetesi ve ticaret sicil belgesi,

d) Birlikte çalışacağı diğer meslek mensuplarının noterden tasdikli taahhütnameleri,

e) Sorumlu elemanların iki adet fotoğrafı,

f) Sorumlu elemanların yemin belgesinin bir örneği.
Yeminli Özel Teknik Büro Belgesi ve Belge Grupları
Madde 5 -
Yeminli Özel Teknik Büroları, 4 üncü maddede belirtilen belgelerin, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na ve (H) Grubu için Valiliklere verilmesinden sonra, Bakanlık ve Valilikçe belge gruplarına göre değerlendirme yapılarak Yeminli Özel Teknik Büro Belgesi verilir.

Belge Grupları :

a) İmar uygulama planları, mevzi imar planları ve ıslah imar planları yapma yetkisi ve belgeleri, "İmar Planlarının Yapım Tarzları ile Bunları Yapacak Uzmanlarda Aranacak Niteliğe Ait Yönetmelik"e göre, A,B,C,D,E ve F grubu belge verilir.

Halen bu gruplarda belge sahibi olanlar, yemin işlemini yaparak bu yönetmelikte öngörülen Yeminli Özel Teknik Büro Belgesini de alabilirler.

b) İmar ve Gecekondu mevzuatına aykırı yapılan yapıların müracaat, tesbit ve değerlendirme formlarının tanzimi ile bu yapılara ruhsat verilmesine esas olacak belgeleri hazırlayacak Yeminli Özel Teknik Bürolar ve Belgeleri.

(G) Grubu Belge:

Üç ve daha fazla katlı konutlar ile her türlü mühendislik hizmetlerini gerektiren yapılar, İnşaat Yüksek Mühendisi, Yüksek Mimar, Mimar ile İmar Kanunu gereğince lüzumlu diğer teknik sorumluların imzaları alınmak şartıyla en az 6 yıl meslek tecrübesi olanlara,

(H) Grubu Belge :

Bir ve iki katlı Yığma sistemle inşa edilmiş yapılarda İnşaat Yüksek Mühendisi, Yüksek Mimar, Mimar, Harita-Kadastro Yüksek Mühendisi ile İmar Kanunu'nun 14 üncü maddesine dayalı Yönetmeliğin, 3 ve 6 ncı maddelerinde belirlen fen elemanlarından en az 3 yıl meslek tecrübesi olanlara,

verilir.

Vaziyet planlarında röperli krokilerin alınması gerektiğinde, (G) ve (H) grubu belge sahibinin doldurdukları formlarda Harita-Kadastro Mühendisinin veya İmar Kanunu'nun 14 üncü maddelerine dayalı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde belirlenen fen elemanlarının imzası şarttır.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı gerekli gördüğü hallerde, vereceği belgelerin geçerlilik bölgelerini sınırlayabilir.

(G) grubu belge sahibi bürolar (H) grubu belge için tarif edilen sahalardaki işleri de yapabilirler.
Yemin Esasları
Madde 6 -
Yeminli Özel Teknik Büro Elemanları İmar mevzuatına ve
   2981
   sayılı Kanuna tamamen uygun olarak faaliyet göstereceğine dair aşağıda yazılı yemini noter huzurunda yaparak tanzim edilecek belgenin bir nüshasını Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na, bir nüshasını mensup olduğu meslek odasına verir ve bir nüshasını da işyerine asar.

YEMİN METNİ:

Yürürlükteki İmar Mevzuatı ile 2981 sayılı İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve
   6785
   sayılı İmar Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkındaki Kanun hükümlerine sadakatle bağlı kalacağıma, bu konuda tarafıma verilen işleri, Devletin ve vatandaşın hakkını koruyarak tüm teknik kurallara uygun olarak çalışacağıma, sorumluluklarımı bilerek, şahsi menfaatimin üstünde tutarak tarafsız ve eşitlik ilkelerine bağlı kalarak görevimi yapacağıma NAMUSUM ve ŞEREFİM üzerine yemin ederim.
  
İKİNCİ BÖLÜM
Yeminli Özel Teknik Büro Belgesi ve Yetkileri
Görev ve Yetki
Madde 7 -
Yeminli Özel Teknik Bürolar Valilik ve Belediyelerce aşağıdaki konularda yeterli olarak kabul edilir.

a)
   2981
   sayılı Kanunda yeralan müracaat formlarının doldurulması,

b) Tesbit formlarının düzenlenmesi,

c) Değerlendirme belgelerinin düzenlenmesi,

d) En az 1/100 ölçekte röleve plan ve projelerinin hazırlanması,

e) Islah edilerek muhafaza edilecek yapılar için en az 1/100 ölçekte ıslah proje ve raporunun hazırlanması,

f) İmar uygulama planı, mevzi imar planı ve ıslah imar planlarını düzenlemek.

Yeminli Özel Teknik Bürolar doldurdukları formları, hazırladıkları proje, hesap ve raporları belgelerinde mevcut sorumlu imza örneğine uygun imza ile imzalayacaklar, kaşelerini basacaklardır.
  
Yetki
Madde 8 - Bilgi Butonu
Bayındırlık ve İskan Bakanlığından ve Valiliklerden Yeminli Özel Teknik Büro Belgesi almış olan büroların sorumlulukları Bakanlıklar, Valilikler, Belediyeler ve ilgili Kuruluşlardan, istendiğinde yetki belgelerini ibraz ederek, konu ile ilgili bilgi ve belge örneklerini ücretlerini ödemek kaydı ile almaya ve incelemeye yetkilidirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Belgelerin İptali ve Ücret Tarifeleri
Belgenin İptali
Madde 9 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.08.1986)
Yeminli Özel Teknik Büroların, idareye verdiği belgelerde yaptığı işlerde ve hazırladığı "Tespit ve Değerlendirme Belgeleri"nde, gerçeğe uymayan bilgi verdikleri, başvuru sırasında veya sonradan anlaşıldığı takdirde Yeminli Özel Teknik Büro Belgeleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca süreli veya süresiz iptal edilir, ayrıca ceza yönünden Savcılığa suç duyurusunda bulunulur.

(Ek fıkra: RG-13/08/1986 - 19194) Belgenin iptal edilmiş olması, işlenen suçun niteliğine göre Türk Ceza Kanunu ve diğer Kanunlardaki ceza hükümlerine göre takibat yapılmasını gerektiren fiillerle ilgili işlemleri durdurmaz. Bu fiilleri işleyen kişilere, aynı işi yürütmek üzere yeniden belge verilmez.
Ücret Tarifeleri
Madde 10 -
Ruhsatlı olup ta ruhsat ve eklerine aykırı yapılan yapılar ile gecekondular ve ruhsatsız yapılar hakkında Yeminli Özel Teknik Büroların yapacağı hizmetler için 5.000.-TL. dan az olmamak üzere Yapı Sahipleri ile Yeminli Özel Teknik Bürolarca yapılacak pazarlıkta tesbit edilir.
Madde 11 -
Bu yönetmelikte yeralmayan ve uygulamada tereddüde düşülen hususlarda, Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yazılı görüşüne göre uygulama yapılır
Ek Madde 1 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.08.1986) (Ek: RG-13/08/1986 - 19194)
Yeminli Özel Teknik Bürolar, bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 (bir) hafta içinde, müracaat kayıt defterlerini, notere onaylatır, müracaatları tarih ve sıra numarası vererek kaydederler.
Ek Madde 2 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 13.08.1986) (Ek: RG-13/08/1986 - 19194)
Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca belgesi iptal edilen Yeminli Özel Teknik Büroların defterlerinde kayıtlı olan ve işlemleri tamamlanmamış durumda olan müracaatlarla ilgili tesbit ve değerlendirme işlemleri, gerektiğinde, ilgili valilik ya da belediyece yapılır.
Ek Madde 3 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 23.07.1987), Yönt. (RG: 13.08.1986) (Değişik: RG-23/07/1987 - 19526)
Yeminli Özel Teknik Bürolar 08/12/1986 tarihine kadar kendilerine yapılmış olan bir sıra numarası takip etmek üzere noterden tasdikli bir deftere işledikleri, ancak 08/03/1987 tarihine kadar tesbit ve değerlendirme işlemini tamamlayamadıkları müracaatlarla ilgili tesbit ve değerlendirme dosyalarını 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlayarak dosyalarını ilgili idarelere zimmet karşılığı teslim ederler.

Y.Ö.T.B.lar, 08/12/1986 tarihine kadar kendilerine yapılmış olan müracaatları bir sıra numarası takip etmek üzere bu Yönetmeliğin Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde bir liste halinde düzenleyerek, bir örneğini bir yazı eşliğinde ve zimmet karşılığı ilgili valilik ve belediyelere teslim ederler.

Valilik ve belediyeler, Y.Ö.T.B. ların, işlerini 7 Eylül 1987 tarihine kadar tamamlamaları ve ilgili idarelere teslim etmeleri için gerekli önlemleri almakta yükümlüdürler.

7 Eylül 1987 tarihinde ellerindeki işleri ilgili idarelere teslim etmeyen Y.Ö.T.B.lar hakkında Türk Ceza Kanunu ve diğer Kanunlardaki ceza hükümlerine göre ilgili idarelerce savcılığa suç duyurusunda bulunulur.
Madde 12 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 13 -
Bu Yönetmeliği Bayındırlık ve İskan Bakanı yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (2)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul