İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. KAPSAM DIŞI PERSONEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Büro Personeli
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ de kapsam dışı statüde çalışan personelin tayin, nakil, terfi, kadro, çalışma esasları, sosyal, idari, mali ve diğer özlük hakları ile disiplin yönünden tabi olacakları hükümleri düzenlemektir.

Bu Yönetmelik Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’de kapsam dışı statüde çalışan personeli kapsar.
Dayanak
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun ile 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 9 uncu maddesi ve Ek Madde-1’e göre hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Şirket: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ni,

Genel Müdür: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürünü,

Genel Müdürlük: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğünü,

Personel: Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nde görev yapan hukuken ve akden toplu sözleşme kapsamı dışında bırakılan personeli

ifade eder.
Temel ilkeler
Madde 4 -
Personelin hizmet şartlarına, statülerine, hak, yükümlülük ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasların belirlenmesinde;

Görev ve işin gerektirdiği niteliklere uygun elemanların işe alınması ve işin gereğine uygun olarak yetiştirilmesi,

Verimlilik ve kârlılık ilkelerine bağlı olarak maliyet bilinci içinde çalıştırılması,

Şirkette göreve devamı ve verimliliği özendirecek bir özlük hakları sisteminin gerçekleştirilmesi,

Yaratıcılığın, girişimciliğin, başarı ile çabanın maddi ve manevi olarak değerlendirilmesinin teşviki

ilkeleri göz önünde bulundurulur.
İKİNCİ BÖLÜM
Personelin İşe Alınması ve Çalışmasına İlişkin Hükümler
İşe alınacaklarda aranacak nitelikler
Madde 5 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.09.2011)
Şirketin devamlı kadrolarında görevlendirilecek personelde, özel kanunlardaki hükümler saklı kalmak kaydıyla aşağıdaki nitelikler aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu görevlisi olmaya engel bir suçtan hükümlü bulunmamak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak.

d) Görev yerinin norm-kadrosuna uygun eğitim ve niteliklere sahip olmak.

e) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelinmiş ise, eylemli askerlik hizmetini yapmış veya yapmış sayılmak yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

f) (Değişik:RG-21/9/2011-28061) Personelin, alınacak kadro için öngörülen puan türünde 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik doğrultusunda yapılan sınavda başarılı olması, 
İşe başvuracaklardan istenecek belge ve beyanlar
Madde 6 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.09.2011)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-21/9/2011-28061)
İşe başvuracaklardan aşağıdaki belge ve beyanlar istenir:

a) T.C. Kimlik Numarası beyanı.

b) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Şirketçe onaylanmış sureti.

d) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyanı.

e) 4 adet vesikalık fotoğraf.

f) Sabıka kaydına dair yazılı beyanı.

g) KPSS sonuç belgesinin aslı veya bilgisayar çıktısı ya da Şirketçe onaylanmış sureti.

ğ) İş talep formu.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Atama, Görev Yeri Değiştirme, Göreve Başlama Süresi, Vekalet, Mahkumiyet Halleri
Atama yetkisi
Madde 7 -
Atama yetkisi, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde Şirket Yönetim Kuruluna aittir.

Üst göreve atama işlemleri; mevzuat çerçevesinde, nitelikleri atanacak kadronun norm-kadrosuna uygun personel arasından, Genel Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirilir.
Görev yeri değiştirme
Madde 8 -
Gerektiği takdirde, Şirket içinde, unvanı ve niteliği Yönetim Kurulunca tespit edilecek benzer başka işlerde, muvafakat aranmaksızın unvan, kadro, müktesep hak ücretinden aşağı bir ücret ve görev olmamak kaydıyla, personel, geçici olarak Genel Müdürce veya devamlı olarak Yönetim Kurulunca görevlendirilebilir.

İl sınırları dışındaki işyerlerinde devamlı olarak görevlendirilmeye rıza göstermeyen personel, iş akdini bildirimsiz olarak feshedebilir. Bu durumda kıdem tazminatı işverence ödenir.
Göreve başlama süresi
Madde 9 -
Personel, ilk defa göreve başlatılması veya il dışı görev yerinin değiştirilmesi hallerinde kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde görevine başlamak zorundadır.

İl sınırı içindeki görev yeri değişikliğinde personel eski işyerinden ilişiğin kesildiği tarihten itibaren 1 gün içinde yeni işyerinde göreve başlamak zorundadır.

a) Görev yeri değişikliklerinde, Genel Müdürlükçe kabul edilebilecek geçerli mazeretleri dahi olsa, 15 günün sonunda göreve başlamamış olanların o aya ait ücretleri kıst olarak ödenir. Ancak Hastane Sağlık Kurulu Raporuna dayanan gecikmelerde, ücret tam olarak verilir.

b) Geçerli bir mazerete dayanmaksızın yukarıda yazılı süre içinde görevlerine gitmeyenler, iş akdini feshetmiş sayılır.

c) Yer değiştirme emirlerinde, belirli süreden sonra yola çıkacakları hakkında kayıt olan personel, bu emre göre yola çıkar. Bunlar için 15 günlük süre, emirdeki süreyi izleyen günden itibaren başlar.

d) Devir ve teslimle ödevli olanlar için yola çıkmaya esas olan süre, devir ve teslimin tamamlandığı ertesi iş gününden başlar. Devir ve teslim süresi en fazla 1 aydır. İş icaplarına göre Genel Müdürlükçe bu süre değiştirilebilinir. Ancak, bu konuda yazılı emir gerekir.

e) İzinli olarak veya geçici bir görevle başka yerde bulunurken, görev yeri değiştirilen personel için yukarıda yazılı süre, izninin veya geçici görevin bittiği tarihten başlar. Bildirme emrinde geçici görevin bittiği açıklanırsa 15 günlük süre, esas görevine döndüğü tarihten başlar.
Vekalet görevi
Madde 10 -
Yıllık, hastalık ve idari izinlerini kullanan, görevden uzaklaştırılan, askere alınan, yabancı memleketlere gönderilen personelin yerine veya münhal olup da ancak, asil olarak atama yapılmayan kadrolarda vekaleten personel çalıştırılır.

Vekalet görevi, Yönetim Kurulu kararı ile verilir. Boşalan kadroya Yönetim Kurulu kararı ile vekaleten veya asaleten atama yapılıncaya kadar Genel Müdür tarafından da vekalet görevi verilebilir.
Vekalet ücreti
Madde 11 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.02.2012)
Münhal bir kadroya vekaleten atanan personele, hiçbir ödemeye yansımamak üzere ve vekalet edilen süre ile sınırlı olmak üzere aşağıda belirtilen şekilde vekalet ücreti ödenir.

a) (Değişik:RG-2/2/2012-28192) Asıl kadrosunda ödenmekte olan maaş tutarı ile vekalet edilen kadroya göre ödenecek fark vekalet ücreti olarak ödenir.

b) (Mülga:RG-2/2/2012-28192)

c) Vekalet ücretine hak kazanmak, o görevin fiilen yerine getirilmesi ile mümkündür. Yıllık, idari veya hastalık izinlerini kullananlara, iznin devamı süresince vekalet ücreti verilmez.

d) Vekalet ücreti, altı aydan fazla ödenmez.
Tutukluluk, gözetim altına alınma ve mahkumiyet halleri
Madde 12 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 06.05.2013)(Değişik:RG-6/5/2013-28639)
Personelin, herhangi bir suçtan gözaltına alınması veya tutuklanması halinde devamsızlığı;

a) Hizmet süresi altı aydan az sürmüş olanlar için iki haftayı,

b) Hizmet süresi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olanlar için dört haftayı,

c) Hizmet süresi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olanlar için altı haftayı,

d) Hizmet süresi üç yıldan fazla sürmüş olanlar için sekiz haftayı,

aştığı takdirde, hizmet akdi münfesih sayılır. Personel, bu fıkranın (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde geçen günler kadar süren devamsızlık hallerinde ücretsiz izinli sayılır.

Tutukluluğun;

a) Kovuşturmaya yer olmadığı,

b) Kamu davasının düşmesi,

c) Beraat kararı verilmesi,

nedenlerinden biri ile 90 gün içinde son bulması ve personelin bu tarihten itibaren bir hafta içinde işine dönmeyi talep etmesi halinde, kadro durumu uygunsa işveren tarafından emsallerinin hakları ile işe alınır. Bu halde işe tekrar alınan personelin eski kıdem hakları saklıdır.

Adi suçlardan yargılanmaları tutuklu olarak devam edenlerden;

a) 6 ay veya daha az ceza alan,

b) 6 aydan fazla ceza alıp, cezası ertelenen, paraya çevrilen veya af ile sonuçlanan,

c) 6 aydan fazla ceza aldığı halde, iyi hali nedeniyle 6 aydan önce tahliye edilen,

d) 6 aydan daha az süre tutuklu kalıp, yargılanması tutuksuz olarak devam eden,

personelin bir hafta içinde başvurması, işyeri kadrosunun uygun olması ve hizmetine ihtiyaç duyulması halinde, işverenin takdiri ile tekrar işe alınabilir.

Kamu görevlisi olmaya engel bir suçtan hükümlü olanlar tekrar işe alınmazlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Norm-Kadro, Ücret, Kıdem Tazminatı, Sağlık ve Diğer Ödemeler
Norm-kadronun belirlenmesi ve yürürlüğü
Madde 13 -
Şirkete ait işlerin yapılabilmesi için görevlendirilecek personelin unvanları ile kadro sayısı her ünite için düzenlenen norm-kadro ile belirlenir. Norm-kadroya ait görev tanımları ve nitelikler, organizasyon el kitabında yer alır. Ünitelerin norm-kadroları, Genel Müdürlüğün teklifi ve Şirket Yönetim Kurulunun kabulü ve ilgili mevzuatla belirlenen yetkili mercilerin onayı ile yürürlüğe girer.
Norm-kadro dışında personel çalıştırılamayacağı
Madde 14 -
Personelin tayin ve terfii edilebilmesi için, tayin ve terfiinin norm-kadroya uygun olması; hangi sebeple olursa olsun bir işin yerine getirilmesi amacıyla norm-kadro dışında personelin çalıştırılmaması esastır.

Ancak, şirketin faaliyet alanının daralması veya yeni tekniklerin uygulanması durumunda; yeni durumlara uygun olarak yapılan norm-kadro çalışmasında, daha önce norm-kadroya uygun olup yeni durumda norm- kadro fazlası konumuna gelenler hakkında, Genel Müdürlüğün teklifi ve Şirket Yönetim Kurulunun kararı ile personel çalıştırılabilir.
Ücretin belirlenmesi ve ödenmesi
Madde 15 -
Şirkette çalışan personele verilecek ücretler ilgili mevzuat esaslarına göre belirlenir ve her ay başında peşin olarak ödenir. Bir aydan az süreli çalışmalarda ücret, kıstelyevm esasına göre uygulanır.
Çalışma saatleri
Madde 16 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.11.2005)
Personelin çalışma saatleri, Genel Müdürlükçe tespit olunur. Personel, bu çalışma saatlerinde görevleri başında bulunmakla yükümlüdür.

a) (Değişik:RG-25/11/2005-26004) Personelin haftalık çalışma süresi 40 saattir. Ancak, bazı birimlerde çalışma süresi 45 saat olarak belirlenebilir.

b) İşe başlama, dinlenme ve işi bitirme saatleri uygun yerlerde ilan edilir. Cumartesi günü, çalışılmayan günlerden sayılır. Cumartesi günleri çalışma yapılmaması nedeniyle personelin günlük, haftalık veya aylık ücret tutarından bir kesinti yapılamaz.
Görev değişikliği ve ayrılışlarda ücret ödenmesi
Madde 17 -
Bir görevden diğer göreve tayin edilen personelin, eski görevinden ayrıldıkları tarihe kadar tahakkuk edecek ücretleri, eski görev ücretleri üzerinden ödenir. Hangi sebeple olursa olsun, peşin ücret almakta iken Şirketteki hizmetlerinden ayrılan personelin peşin aldıkları ücretlerden, çalışmadıkları günlere isabet eden kısmı geri alınır. 

Ancak, sosyal güvenlik yönünden 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa tabi personelin, emeklilik nedeni ile görevden ayrılması halinde peşin ödenen ücret geri alınmaz.
Yeni görevine geç varanların ücreti
Madde 18 -
Personeli tayine yetkili makamlarca kabul edilebilecek mazeret veya usulüne uygun olarak verilmiş izin hallerinde veya tayine yetkili makamın gösterdiği lüzuma dayanılarak yeni görevine geç varan personelin, eski görevinden ayrıldığı tarihten itibaren hak ettiği aylığı, yeni görevinin ücreti üzerinden ödenir.
Kıdem tazminatı
Madde 19 -
Kıdem tazminatı konusunda ilgili kanun hükümleri uygulanır.

Şu kadar ki;

a) 13/6/1985 tarihinden önce Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde işe başlayanların,

b) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin bağlı ortaklığı olup, 24/3/2000 tarihi itibariyle özelleştirilen D.B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş.’nde 13/6/1985 tarihinden önce çalışmakta iken, iki Genel Müdürlüğün muvafakatiyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nde işe başlayanların,

c) Hükmi şahsiyetine son verilerek 15/5/2002 tarihi itibariyle Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’ne devredilen münfesih Türkiye Gemi Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü’nde 13/6/1985 tarihinden önce çalışanların kıdem tazminatı gün sayısı 50 gün olarak uygulanır. 13/6/1985 tarihinden sonra işe alınanlar için gün sayısı, 30 gün olarak uygulanır.

d) Sosyal güvenlik yönünden 5434 sayılı Kanuna tabi personele ödenecek kıdem tazminatından Türkiye Denizcilik İşletmelerinde geçen süreye tekabül eden emekli ikramiyesi mahsup edilir.
Hafta tatili ücreti
Madde 20 -
Personelin, fiilen çalışması veya fiilen çalışmış kabul edilmesi hallerinde ayrıca aylık maktu ücretlerinin 1/26’sı tutarında hafta tatili ücreti ödenir.
Fazla çalışma ücreti
Madde 21 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 25.11.2005)
Normal çalışma süreleri dışında işverenin talimatı ile personele yaptırılacak bütün çalışmalar fazla mesaidir. Fazla mesai yaptırılacak personel, Genel Müdürün onayı ile belirlenir. Personele yaptırılan fazla çalışma kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Ancak, muhasebe servislerinde, kasanın kayıtlarıyla mutabakatının ve buna ilişkin işlerin günü gününe gecikmeden yapılması normal mesai sayılır. Bu işlerin tamamlanması, normal çalışma saatlerini aşması halinde, fazla mesai ücreti ödenmez.

a) (Değişik:RG-25/11/2005-26004) Fazla mesai tahakkukuna esas alınan unsurlardan oluşan aylık ücretin fazla mesaiye esas bir saatlik ücreti haftada 40 saat çalışan personel için 1/174, haftada 45 saat çalışan personel için ise 1/195 esası üzerinden tespit edilir.

b) Bir ay içinde yapılan fazla çalışmalar toplamında; yarım saatten az kesirler dikkate alınmaz. Yarım saat ve fazlası bir saate tamamlanır.

c) Personelin fazla çalışma ücretleri, fazla çalışmanın yapıldığı ayı takip eden ayın en geç 10 uncu gününe kadar ödenir.

d) Personele 1 saatlik fazla mesai ücreti % 50 zamlı olarak ödenir.
İlave tediye
Madde 22 -
Personele, 4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun hükümleri kapsamında ilave tediye verilir.
Sağlık hizmet ve yardımları
Madde 23 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.09.2011)(Değişik:RG-21/9/2011-28061)
Personelin sağlık işlemleri, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümlerine göre yürütülür. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmakta olan personele, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen ilk iki günlük iş göremezlik ödeneği işverence karşılanır.
Kaza sigortası
Madde 24 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.09.2011)
Şirket personelinin görevi sırasında, görevden kaynaklanmış olsun veya olmasın, bir kaza sonucunda ölmesi halinde; olay, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'nin mali sorumluluğunu gerektirmese de; kişi başına, azami bir yıllık brüt maaş veya ücret tutarından az olmamak üzere, aktüerce hesaplanacak tazminat, Yönetim Kurulu kararı ile ödenir. Zarar miktarı aktüerlik hesaplarına göre belirlenir ve ödenir.

a) Devamlı maluliyet hallerinde verilecek tazminat miktarı; resmi hastanece belirlenecek maluliyet şekline, Türk Kaza Sigortası Poliçesince uygun düşen musarrah oranlar içinde ve bu maddenin (f) bendine göre belirlenecek miktarla orantılı olarak ödenir.

Ancak maluliyet şekli, kaza poliçesindeki cetvelde gösterilmediği durumlarda aktüerce, olayın özelliğine göre maluliyet oranı belirlenir.

b) Personelin kaza gününde, devamlı ikametgahları dışında bile olsa, kaldıkları yerden görev yerine ve görev yerinden aynı şekilde kaldıkları yere normal süreler içinde gidiş- gelişleri sırasında meydana gelen kaza sonucu ölüm ve maluliyet hallerinde de yukarıdaki hükümler uygulanır.

c) (Değişik:RG-21/9/2011-28061) Personelin bu maddede belirtilen durumları yaşaması ve kazazedenin aynı olay için Sosyal Güvenlik Kurumundan herhangi bir tazminat alması halinde; ödenecek tazminattan Sosyal Güvenlik Kurumundan aldığı miktar düşürülür.

d) İşyerinde çalışırken bir kaza sonucu ölen personel ile asli veya geçici görevi nedeniyle nakit veya kıymetli evrak gibi değerleri, işyerine getirip götürürken veya işyeri dışındayken ölen personelin kanuni varislerine, Yönetim Kurulunca günün şartlarına göre belirlenecek miktarda tazminat ödenir. 

Kanuni varisler aynı zamanda destekten yoksun kalmış olarak, bu maddede belirtilen veya başka bir şekilde kaza tazminatına hak kazanmaları halinde, ödenecek miktardan miras payı oranı dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen tazminat miktarı çıkarılır. Kanuni varisler bu konuda dava açtıkları takdirde, mahkemece hükmedilen maddi tazminat tutarından bu miktar düşülmediği takdirde, bu tazminat tutarı düşülür.

e) Yukarıdaki madde hükümleri, kendi aralarında ve ilgili mevzuat hükümleri ile tekrar hak sağlayamaz.

f) (Değişik:RG-21/9/2011-28061) Yıllık brüt maaş veya ücretin hesaplanmasında; aylık ücret ve hafta tatili ödemesi, ilave tediye ve nakdi iaşe yardımı dikkate alınır.
Prim
Madde 25 -
Bu Yönetmelik kapsamındaki personele, başta karlılık olmak üzere ilgili birimin üretim, verimlilik, kalite, satış, ihracat ve benzeri hedeflerinin gerçekleşme düzeyine bağlı olarak azalıp çoğalacak şekilde Yönetim Kurulu'nca belirlenen miktarda prim verilebilir. Prim, hedeflerin gerçekleşmesine katkısı olanlarla sınırlı olup, genelleştirilemez.
Ödül
Madde 26 -
Görevlerinde olağanüstü gayret göstererek verimlilik ve karlılığı arttıranlara; Şirket faaliyetlerine yararlı buluş getirenlere veya büyük zararların doğmasını önlemede üstün gayret gösterenlere; Genel Müdürce bir aylık, Genel Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu'nca iki aylık ücret tutarını aşmamak üzere ödül verilebilir.
Takdirname
Madde 27 -
Görevlerinde olağan üstü başarı gösteren personele, tayine yetkili makamlarca takdirname verilebilir. Takdiri gerektiren sebep takdirnamede gösterilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Sicil İşleri
Sicil dosyaları
Madde 28 -
Her personel için bir sicil dosyası düzenlenir. Ayrıca, sicil dosyasındaki bilgileri içeren bir sicil özeti, sicil dosyası içinde yer alır.
Sicil dosyalarında bulunacak belgeler
Madde 29 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.09.2011)
Sicil dosyasında aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) (Değişik:RG-21/9/2011-28061) T.C. Kimlik Numarası, sicil numarası,

b) Adı, soyadı, milliyeti.

c) Anne-baba adları, ikamet yeri.

d) Doğum yeri ve yılı.

e) Medeni hali. (Evli, bekar, dul)

f) Bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ad-soyadı, doğum tarihleri.

g) Eğitim durumu. (Bu durumu belirten belgelerin verildiği yerler, tarih ve sayıları)

h) Evvelce bulunduğu memuriyet ve işler, tayin, nakil, terfi, istifa, hizmetten çıkarmalar.

ı) Aylığından başka geliri ve malvarlığı.

j) Sağlık durumu.

k) Basılmış eserleri.

l) İkametgah adresi.

m) Şirket dışındaki hizmetleri.

n) Zorunlu hizmeti olup olmadığı.

o) Aldığı takdirnameler.

p) Aldığı ikramiyeler.

r) Gördüğü cezalar.

s) Adli makamlarca verilen kararlar.

t) Şirket mevzuatı ve yönetmeliklerine uyacaklarına dair taahhütname.

Personel, bu maddede belirtilen konularda meydana gelecek değişiklikleri bir ay içinde bildirmekle yükümlüdür. (Değişik cümle:RG-21/9/2011-28061) Sağlık durumundaki çalışmasına engel olacak değişiklikler ise ilgili sağlık kurum ve kuruluşları tarafından verilecek rapor ile tespit olunur.
Sicil numaraları
Madde 30 -
Her personele bir sicil numarası verilir. Şirketten ayrılanların sicil numaraları başkalarına verilmez. Sicil numaraları, personel hakkındaki her türlü yazışmada kullanılır.
Sicil dosyalarının saklanması
Madde 31 -
Sicil dosyaları ile özetleri, personel servisinde kilitli özel dolaplarda saklanır. Bu dosyaların personel servisleri içerisinde incelenmesi, sadece kendine bağlı personele ait ve münhasır olmak kaydıyla Başkan, Müdür, Müdür Yardımcısı veya Şefinin bilgisine ve servisten dışarı çıkarılması Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcıları ile Başkan veya Müdürünün onayına bağlıdır.
Sicillerin belgelere dayanılarak düzenlenmesi
Madde 32 -
Sicillere sözlü ifade ile hiç bir kayıt yapılamaz. Sicil özetlerinde ve belgelerinde silinti yapılamaz. Yanlış bir şey yazılmış ise kelime veya cümle okunacak şekilde çizilip doğrusu üstüne veya kenarına yazılarak Başkan, Müdür, Müdür Yardımcısı veya Şef tarafından imzalanır.
ALTINCI BÖLÜM
Yükümlülükler ve Yasaklar
Yükümlülükler
Madde 33 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.02.2012)
Personel;

a) Görevlerinin yapılabilmesi ile ilgili kanunları, Şirket Ana Sözleşmesini, tüzük, yönetmelik ve görev tanımlarını bilmekle ve görevlerini bunların hükümleri çerçevesinde sadakatle ve Şirket çıkarlarına uygun şekilde yapmakla, görevlerini yaptıkları sırada birbirlerine yardım etmekle yükümlüdür.

b) Şirkete verilen sermayeyi ve sağlanan diğer kaynakları verimlilik ve karlılık esaslarına göre kullanmak ve değerlendirmek hususunda gereken gayret ve basireti göstermekle yükümlü olup, görevleri ile ilgili olarak Şirkete verdikleri zarardan dolayı özel hukuk hükümlerine tabidir.

c) Şirketin paralarına ve para hükmündeki evrak ve senetlerine ve diğer mevcutlarına karşı işledikleri suçlar ile bilanço, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge ve defterler üzerinde işledikleri suçlardan dolayı haklarında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümleri uygulanır.

d) Görevlerini yaptıkları sırada öğrendikleri gizli bilgileri, görevden ayrılmış olsalar bile, yetkili amirin izni olmadan açıklayamaz.

e) (Ek:RG-2/2/2012-28192) Personel, işyerinde iken Şirket tarafından kendisine yapılacak her türlü tebligatları kabule mecburdur. Yapılan tebligatları kabul etmeyerek, tebellüğden imtina etmesi halinde tebellüğden imtina ettiğine dair tutulacak tutanak tarihi personelin tebellüğ tarihi olarak kabul edilir, bu durum noter kanalı ile ilgilinin Şirkete bildirdiği son ikametgâh adresine ihbar olur ve noter masrafı personelden tahsil edilir.
Görev, yetki ve sorumluluk
Madde 34 -
Personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları, ilgili mevzuat ile belirlenir.
Mevzuata aykırı emirler
Madde 35 -
Personel, amirlerinin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak verilen emrin kanun, tüzük ve yönetmeliklerle diğer emir ve genelgelere aykırı olması halinde; personel durumu amirine bildirir. Bu durum karşısında sorumluluğu üzerine alarak emrin yapılmasında amir yazı ile ısrar ederse ceza kanunlarına göre konusu suç teşkil etmeyen fiil olmamak şartıyla personel, emri yerine getirmekle yükümlüdür.
Devir yükümlülüğü
Madde 36 -
Herhangi bir sebeple görevden alınan veya ayrılan personel, kendisine verilmiş para, kıymetli evrak, belge ve dosyaları, görevi ile ilgili hesapları; işi devir alacak personele, konuya ilişkin esaslar doğrultusunda devir ve teslim etmeye zorunludur.
Borçlanma
Madde 37 -
Personel, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile iş ilişkisi olan iş sahiplerinden borç alamaz.
Başka iş ve hizmet yasağı
Madde 38 -
Personel, ticari mümessil ve ticari vekil olamaz, anonim ve limited şirketler hariç olmak üzere, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.’nin faaliyet konusuna giren hizmet üretimi ve ticareti ile uğraşan şirketlere ortak olamaz. Personelin eşi ile reşit olmayan çocukları da aynı yasaklar kapsamındadır. Şirket personeli bedelsiz dahi olsa bir başka işte çalışamaz.

Ancak, yetkili makamların uygun görmesi halinde;

a) Üniversitelerde, yüksek okul ve orta dereceli okullarda, forum, seminer ve kurslarda öğretmenlik yapabilir.

b) Kuruluş iştiraklerinin ve bağlı kuruluşların yönetim ve denetim kurullarında görev alabilir.

c) Kuruluşun üyesi olduğu kamu işveren teşekküllerinde görev alabilir.

d) Bilirkişilik ve hakemlik gibi kanunlardan doğan görevleri üstlenebilir.
Artırmalara katılma yasağı
Madde 39 -
Şirket personeli, kendi veya başkaları adına, Şirketin yapacağı ihalelere veya alacağını tahsili için artırmaya çıkarılan malların eksiltme veya artırmasına katılamaz.
Siyasi faaliyet yasağı
Madde 40 -
Personel, siyasi faaliyette bulunamaz ve siyasi partilere üye olamaz.
Yayın araçlarına demeç verme yasağı
Madde 41 -
Şirketin iç bünyesine ilişkin konular hakkında yayın yapmak, demeç ve konferans vermek Genel Müdürlüğün iznine bağlıdır.
Şirket hakkında yanlış haber çıkaranlar
Madde 42 -
Şirketin saygınlığına zarar verecek iş ve eylemlerde bulunan, asılsız haber yayan; görevleri nedeniyle sahip oldukları Şirkete ait sırları açıklayan personel hakkında ilgili kanun hükümleri uygulanır.
Dilek ve istekler
Madde 43 -
Personel, dilek ve isteklerini yazı ile münferiden, silsile yolu ile bağlı oldukları makama bildirir. Dilek ve istekler için başkaları veya Şirket dışındaki kişilerin aracı kılınması yasaktır.
Şirkete zarar verenler
Madde 44 -
Bilerek ihmal, özen göstermeme nedenleriyle veya kanun, sözleşme, yönetmelik, genelge, karar ve emirlere aykırı hareket etmek yüzünden Şirkete zarar verenler; doğacak zararlardan dolayı Şirkete karşı müteselsilen sorumludurlar.
Mecburi hizmetini tamamlamadan hizmetten çıkarılanlar
Madde 45 -
Eğitim masrafları Şirketçe karşılanan ve mecburi hizmetini tamamlamamış personelin kendi isteği ile işten ayrılması veya kusurlu fiilinden dolayı işten çıkarılması halinde, eğitim masrafları; kanun ve taahhütnamesi hükümleri çerçevesinde personelden geri alınır.
YEDİNCİ BÖLÜM
İzinler
İzinler
Madde 46 -
Bu Yönetmelik hükümlerine tabi personele aşağıdaki izinler verilir:

a) Yıllık ücretli izin.

b) İdari izin.

c) Hastalık izni.

d) Mazeret izni.

e) Ücretsiz izin.
Yıllık ücretli izin
Madde 47 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.02.2012)
Şirket personelinin bir yıllık hizmet süresini doldurduktan sonra hak ettiği ücretli izin hakkıdır. İlk defa görev alan Şirket personeline, bir yıllık hizmet süresini doldurmadıkça yıllık izin verilmez.

a) Sosyal güvenlik yönünden 5434 sayılı Kanuna tabi personelin yıllık izin süresi 34 gündür. İş gereği ve zorunluluklar nedeniyle veya personelin talebi üzerine yıllık iznin, 10 günden az olmamak üzere üçe bölünerek kullandırılması mümkündür.

b) Personel, yıllık ücretli izin hakkından vazgeçemeyeceği gibi verilen izni kullanmayanın herhangi bir talepte bulunmaya da hakkı yoktur.

c) İzin kullanma zamanı, iş yerinde uygulanan usule göre işveren tarafından belirlenir.

d) Yıllık iznin ait olduğu takvim yılı içinde kullanılması esastır. Ancak uzun süreli eğitim, hastalık veya rapor gibi nedenlerle yıllık ücretli iznin ilgiliye kullandırılmaması durumunda; bu nedenlerin ortadan kalktığı ve göreve başlanıldığı tarihte yıllık izin kullandırılır.

e) Sosyal güvenlik yönünden 506 sayılı Kanuna tabi personele 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun ilgili maddelerine uygun olarak, aşağıda belirtilen yıllık ücretli izin verilir.

1) Hizmet süresi, 1 yıldan 5 yıla kadar olan sigortalı personele 18 işgünü,

2) Hizmet süresi 5 yıldan 15 yıla kadar olan sigortalı personele 24 işgünü,

3) Hizmet süresi 15 yıldan fazla olan sigortalı personele 30 işgünü.

Akden çalışılmayan gün kabul edilen Cumartesi günü ücretli izin bakımından iş günü sayılır.

f) Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 'nde 1 yıldan fazla hizmeti bulunan personelin o yıla ait ücretli izinleri iktisap tarihlerinden önce kullandırılabilir.

g) Personele talebi halinde 7 güne kadar ücretsiz yol izni verilebilir.

h) Yıllık ücretli iznini alan personel, iznin bitiminde görevinin başında olmak zorundadır. Bu süre, personelin geçerli mazereti halinde ibraz edeceği belgeye dayanarak uzatılır.    Ancak uzatılan süre, yıllık iznin tamamı kullanılmışsa ücretsiz izin sayılır. 

ı) Yıllık ücretli izindeyken veya iznini kullandıktan sonra ölen veya emekliliğe ayrılanların kullandıkları yıllık ücretli izin süresine ait ücretleri geri alınmaz.

j) (Mülga:RG-2/2/2012-28192)

k) Yıllık iznini kullanmakta iken hastalanan personele, yetkili sağlık kuruluşlarınca verilecek rapor (istirahat) süresi yıllık iznine ilave edilir.
İdari izin
Madde 48 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 02.02.2012) (Değişik:RG-2/2/2012-28192)
Personele, iş akışını aksatmayacak şekilde ve geçerli mazerete dayanarak yılda toplam 7 gün ücretli idari izin verilir. İdari iznin 6 günlük kısmı yarım günden az kullanılamaz. Bir günlük kısmı ise saatlik izin şeklinde kullandırılabilir.
Hastalık izni
Madde 49 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.09.2011) (Değişik:RG-21/9/2011-28061)
Hastalanan personele 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.
Mazeret izinleri
Madde 50 - Bilgi ButonuYönt. (RG: 21.09.2011)
Personele evlenme ile ana, baba, kardeş, (Ek ibare:RG-21/9/2011-28061) kayınvalide, kayınpeder, eş veya çocuğunun ölümü hallerinde 6 gün; çocuğunun doğumu veya evlenmesi halinde 4 gün; ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler nedeni ile görevli olduğu il sınırı dışına çıkanlara ayrıca üç gün ücretli yol izni verilir.

Yangın, zelzele, kaza, su baskını gibi tabii afetlerden eşinin veya kendisinin emlakının hasara uğraması halinde personele yol hariç 10 gün ücretli izin verilir. Bu izinler, olayı takip eden bir ay içinde kullanılır.
Ücretsiz izin
Madde 51 -
Şirketteki deneme sürelerini tamamlamak şartıyla, Genel Müdürlükçe takdir olunacak zorunlu sebeplerden dolayı, personele ücretsiz izin verilebilir. Bu sürede personelin, kanuni ve idari yükümlülükleri devam eder.
Haklarında teftiş ve inceleme yapılanlar
Madde 52 -
Teftiş veya inceleme sırasında bu işlemlerle ilgili personele yıllık izin, teftiş ve incelemeyi yapanların onayı alınarak verilir.
İzinli personelin yükümlülükleri
Madde 53 -
İzin kullanan personel, izne başlamadan önce, izinlerini nerede geçireceklerini yazı ile bildirmek ve meydana gelecek değişikliği de zamanında haber vermek zorundadır.
İzinleri verecek makam
Madde 54 -
Ünite Müdürleri ile Daire Başkanlarının izinleri Genel Müdür veya Genel Müdür Yardımcısı tarafından; diğer personelin izinleri, bağlı bulundukları Daire Başkanlıkları ve Müdürler tarafından verilir.
İzinden geç gelme
Madde 55 -
İzin süresi dolduğu halde zorunlu sebebi olmaksızın işine dönmeyen personele, zorunlu sebepleri Genel Müdürlükçe uygun görülse bile izin haricinde gelmedikleri günler için ücretleri verilmez. Verilmiş ise bir sonraki aylığından kesilir.

İzin süreleri dolduktan sonra, geçerli bir mazereti olmaksızın, 15 gün içinde işe başlamayan personel istifa etmiş sayılır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları, Çeşitleri ve Uygulanmasını Gerektiren Fiil ve Haller
Disiplin cezaları
Madde 56 -
Şirket hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla kanun, tüzük, yönetmelik ve Şirketçe tespit edilen diğer alt düzenleyici işlemlerle belirlenen hususları yerine getirmeyenler ile yasaklanan işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.

a) İhtar.

b) 1 Günlük Ücret kesimi.

c) 2 Günlük Ücret kesimi.

d) 3 Günlük Ücret kesimi.

e) İş akdinin feshi.
İhtar cezası
Madde 57 -
İhtar, personele görevinde veya davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin ya da kusurlu hareket ettiğinin yazı ile bildirilmesidir.

Aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespiti halinde personele ihtar cezası verilir.

a) İşe gelmesine mani olan mazeretlerini haber vermemek, bir gün evvelden usulü dairesinde izin almadan işine gelmemek, işyeri haricinde verilen vazifeden zamanında dönmemek.

b) Belgelemek kaydıyla tipi, lodos ve muayyen tarifeli araçların arıza hali hariç olmak üzere bir ay içinde mazeretsiz olarak görevine üç gün geç gelmek veya amirinden izin almadan görevi başından iki defa ayrılmak veya bir gün gelmemek.

c) Görevinde düzensizlik, kayıtsızlık göstermek, görevin gecikmesine sebep olmak, görevi başında başka işlerle uğraşmak.

d) Çalışma saatlerinin bitmesinden evvel veya çalışma saatleri içinde işini bırakıp dışarıda veya görev başında özel ziyaretçilerle görüşmeyi alışkanlık haline getirmek.

e) İşyerinde belirlenen kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranmak.

(b), (c) ve (d) bentlerindeki fiillerin tekrarında sırayla atlama yapılmaksızın 2 günlük, 3 günlük ve iş akdi fesih cezası verilir. Diğer bentlerdeki fiillerin tekrarında atlama yapılmadan sırayla 1 günlük, 2 günlük, 3 günlük ücret kesimi cezası ve iş akdi fesih cezası verilir.
Ücret kesimi cezası
Madde 58 -
Ücret kesimi cezası; bir günlük, iki günlük ve üç günlük olup, personele görev ve davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin yazı ile bildirilmesi ve ücretinden kesinti yapılmasıdır. 3 günlük ücret kesimi cezası verilmesi durumunda, 4857 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca bir ayda 2 günlük ücret tutarından fazla kesinti yapılamaz.

a) Bir günlük ücret kesimi cezasını gerektiren haller;

1) Görevi gereği kendisine verilen veya Şirkete ait her türlü mallar ile Şirketin binalarını, nakil vasıtalarını, bürolarda mevcut eşyaları iyi muhafaza etmemek ve bunların bakım ve muhafazasında gereken özeni göstermemek.

2) İş saatleri içinde işlerini savsaklamak.

3) Kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, talimatname, yönetim kurulu kararı ve diğer kararların tanımladığı görevleri veya amirlerin Şirket menfaatlerine uygun olarak verdikleri emirleri kabul etmemek; zorunlu sebep olmaksızın ve herhangi bir zarara neden olmadan yerine getirmemek; noksan veya kusurlu yapmak; bilgisizce veya başka şekilde bu görev ve talimatların yapılmasını geciktirmek.

4) Görevinin gerektirdiği ilden izinsiz olarak ayrılmak.

5) İş ve dinlenme yerlerini temiz tutmamak; sağlık ve hastalıktan korunma önlemlerini almamak; iş güvenliği kurallarına uymamak.

6) Görev başında veya dışarıda memuriyet onurunu ve haysiyetini ihlal edici hareketlerde bulunmak.

7) Çalışma saatleri içinde görev yapılan yerlerde arkadaşlarına hakarette bulunmak veya kavga etmek, iş arkadaşları ile geçimsizliği belirlenmek.

 (7) numaralı alt bentteki fiilin tekrarı halinde sırayla, atlama yapılmaksızın; 3 günlük ücret kesimi ve iş akdi fesih cezası verilir. Diğer fıkraların tekrarı halinde ise sırayla, atlama yapılmaksızın; 2 günlük, 3 günlük ücret kesimi ve iş akdi fesih cezası verilir.

b) İki günlük ücret kesimi cezasını gerektiren haller;

1) Nöbet görevinden, Şirketin sorumluluğuna ve zararına neden olmayacak şekilde ayrılmak veya gelmemek.

2) İş sahiplerini sebepsiz yere bekletmek veya kendilerine nezaket kuralları dışında davranmak.

3) Herhangi bir kasıt olmaksızın Şirkete ait evrakın ziyaına meydan vermek veya sebep olmak.

4) İş disiplin ve düzenini bozan veya görevin yapılması ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak.

5) Hastalık bahanesi veya herhangi bir bahane ile işten kaçmak.

6) İşyerinde 3 üncü şahıslara veya iş sahiplerine kötü davranışta bulunmak veya hakaret etmek.

7) İşyerinde siyasetle uğraşmak.

8) İşyerlerinde bulunan yanıcı, patlayıcı iş malzemesini, insan sağlığını ve iş güvenliğini tehlikeye sokacak veya yangına yol açacak şekilde kullanmak.       

Bu fiillerin tekrarında sırayla atlama yapılmaksızın; 3 günlük ücret kesimi ve iş akdi fesih cezası verilir.

c) Üç günlük ücret kesimi cezasını gerektiren haller;

1) Görevi başında amirlerine karşı saygı ve nezakete aykırı davranışta bulunmak.

2) Görevli bulunduğu işyerine sarhoş olarak veya uyuşturucu madde kullanmış olarak gelmek; görev aracına veya işyerine içki veya uyuşturucu madde sokmak.

3) Kumar oynatmak veya görev yerlerinde kumar oynamak.

4) Şirketin iş, ahenk ve düzenini bozacak derecede tahriklerde ve dedikodularda bulunmak ve amirlerine yakışıksız şekilde davranmak, karşı gelmek.

5) Görevini yürütürken amirlerini hedef tutan durumlar yaratmak veya her ne suretle olursa olsun amirlerini hedef tutan beyanatta bulunmak.

6) (a) bendinin (1) ve (3), (b) bendinin (3) numaralı alt bentlerindeki fiiller sonucu, Şirket zararına sebep olmak.

Bu fillerin tekrarı halinde iş akdi fesih cezası verilir.
İş akdi feshi cezası
Madde 59 -
Personelin bir daha işe alınmamak üzere Şirketle ilişkisinin kesilmesidir.

Aşağıda belirtilen hususlardan birinin tespiti halinde, personele işten çıkarma cezası verilir.

a) Kendisine verilen görevleri Şirketin sorumluluğuna ve zararına neden olacak şekilde yerine getirmemek, nöbet görevini terk etmek.

b) Olağanüstü hallerde zorunluluk olmaksızın ve emir almaksızın işbaşından ayrılmak veya görevini yapmamak.

c) İşçiyi kanun dışı grev veya kanunda yazılı haller ve şartlar dışında greve zorlamak veya teşvik etmek.

d) İşyerlerine ve görev araçlarına, görevi için verilen hariç, her türlü silah sokmak veya görevi sırasında üstünde silah taşımak veya kesici, yaralayıcı alet bulundurmak.

e) İşvereni işe alındığı süreçte veya işine devam sırasında aldatmak; işverenin güvenini kötüye kullanarak sadakate uymayan davranışlarda bulunmak; gerçek dışı beyanda bulunmak.

f) Genel ahlaka aykırı hal ve hareketlerde bulunmak. 

g) Amirlerine herkesin içinde, açık bir şekilde hakarette veya darpta bulunmak veya tehdit etmek.

h) Bu Yönetmelikte yer alan istisnalar dışındaki bir başka işle uğraşmak.

ı) Şirkete ait veya Şirket ile ilgili evrak, kayıt ve dosyaları kasıtla yok etmek veya şahsi amaçlarla; tahrip etmek, kopya etmek veya ettirmek veya Şirket dışından yetkili olmayan kimselere vermek veya bunlar üzerinde kişisel çıkar kastıyla ve özel amaçlarla tahrifat veya herhangi bir şekilde sahtekarlık yapmak.

j) Şirkete ait kendisine verilen sırları açıklamak, işleri sabote etmek.

k) Görevi sırasında veya görev mahallerinde bir hizmet karşılığı olsun veya olmasın vatandaştan para talep etmek veya almak.

l) Şirkete ait malları veya görevi gereği kendisine veya denetimine verilen eşya, malzeme ve benzerlerini çalmak, satmak, şahsi menfaatleri için kiraya vermek, verdirmek, işletmek, özel işlerde kullanmak,

m) Basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, alım-satım işlerine hile karıştırmak, kaçakçılık yapmak veya yapanlara yardım etmek, devlet sırlarını açığa vurmak fiillerini işlemek.

n) 58 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) ve (3), (b) bendinin (3) numaralı alt bentlerindeki fiiller sonucu, bir aylık ücret tutarını aşacak nitelikte Şirket zararına sebep olmak.
Diğer disiplin ihlalleri
Madde 60 -
Yukarıdaki maddelerde sayılı olanlar dışında kalan disiplin ihlallerinde ihlalin ağırlığı ve niteliğine göre yukarıdaki cezalardan en yakın olanı verilir.
Disiplin cezalarını vermeye yetkili makam
Madde 61 -
Bu Yönetmelikte sayılan kusurlu hallerin birini veya birkaçını işlediği tespit edilen personele, bu fiiller için kanunların işverene tanıdığı yetkileri kullanma hakkı saklı kalmak kaydıyla ayrıca;

a) Bizzat tespit veya Başkanlığın ve/veya Müdürlüğün yazılı isteği üzerine;

1) Genel Müdür, bütün personele bu Yönetmelikteki cezaları verebilir.

2) Genel Müdür Yardımcıları, işten çıkarma cezası hariç diğer cezaları verebilir.

3) Daire Başkanı veya Müdürler, ihtar cezası verebilir.

b) Teftiş Kurulu Başkanlığı raporları ile önerilen disiplin cezalarını verme yetkisi münhasıran Genel Müdür’e aittir. Genel Müdür kusurlu halin tespiti için konuyu Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderdiği takdirde, 4857 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ve 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı Deniz İş Kanununun 15 inci maddesinde belirtilen 6 günlük süre; Teftiş Raporunun Genel Müdürlükçe onaylandığı tarihi takip eden iş gününden başlar.

Genel Müdür tarafından verilen iş akdi fesih cezası Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir.
Cezalara ilişkin diğer hususlar
Madde 62 -
Disiplin cezalarının uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulur.

a) Bu Yönetmelikte belirtilen cezaların verilmesinden önce, ilgili personelin yazılı savunmasının alınması ve savunma için 7 günlük süre tanınması şarttır. Savunma alınmadan disiplin cezası verilemez.

b) İhtar, 1 ve 2 günlük ücret kesimi cezasını gerektirecek fiillerin, bir yıl içinde birden fazla tekrarlanması; bir derece daha ağır cezayı gerektirir.

c) Gemi adamlarına mahsus olmak üzere; hangi sebeple olursa olsun ayrı ayrı cezayı gerektiren hareketinden dolayı iki defa 3 günlük ücret kesimi cezası verilenlere; 3 günlük ücret kesimini gerektiren ikinci bir hareketi halinde, işten çıkarma cezası verilir.

d) Çeşitli disiplin cezasını gerektiren fiilleri aynı zamanda işleyen personele; bu cezalar içinden en ağır ceza uygulanır.

e) Cezalar verildikten sonra ilgiliye 3 gün içinde tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 6 iş günü içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtiraz edilmesi halinde konu, bir ay içinde Disiplin Kurulunda görüşülür. İtiraz edilmediği takdirde ceza kesinleşerek uygulanır.

f) Bu maddenin uygulanmasında çalışılmayan Cumartesi günü iş günü sayılmaz.
Disiplin kurulu teşkili ve çalışma esasları
Madde 63 -
Disiplin cezasına itiraz halinde itirazı görüşmek üzere Genel Müdürlükte, Genel Müdürün görevlendireceği Genel Müdür Yardımcısının Başkanlığında; Hukuk Baş Müşaviri veya görevlendireceği bir Avukat; Personel Dairesi Başkanı veya görevlendireceği bir Müdür ile Genel Müdürlükçe belirlenecek bir üye olmak üzere; 4 işveren temsilcisi ile Genel Müdürlüğün bulunduğu il dahilindeki işyerlerinde görevli kapsam dışı personel arasından, hakkında karar verilecek personel tarafından seçilecek 4 temsilciden olmak üzere toplam 8 kişiden oluşur.

Genel Müdür Yardımcısına verilen disiplin cezasına itiraz halinde, itirazı görüşecek disiplin kuruluna Genel Müdür başkanlık eder.

a) İtirazı görüşülecek personel, kendisine Disiplin Kurulu Başkanlığınca yapılan tebligattan itibaren 3 iş günü içinde temsilcilerini seçerek yazı ile Disiplin Kuruluna bildirir ve savunmasını verir. Buna uymadığı takdirde itirazdan vazgeçmiş sayılır.

b) Disiplin Kuruluna intikal eden olay, kurul üyelerinden birini ilgilendiriyorsa, bu üye toplantıya katılamaz.

c) Disiplin cezası alan personelin eşi, üçüncü dereceye kadar kan (bu derece dahil) ve ikinci dereceye kadar kayın (bu derece dahil) hısımları kurul üyesi olamaz.

d) Genel Müdür Yardımcısına verilen cezayı görüşen disiplin kurulu toplantısı hariç teşekkül edecek disiplin kuruluna, cezayı taktir eden işveren temsilcisi iştirak edemez.

e) Kurul salt çoğunluk ile toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

f) Kurul, incelemesini evrak üzerinde yapar. Gerekli görürse eksik belgelerin ve diğer hususların tamamlanması için evrakları ilgili ünite yetkililerine iade eder veya bilgi ister.

g) Kurul gerekçeleri açıkça belirterek, verilen cezaları hafifletilebilir, kaldırılabilir veya ağırlaştırılabilir. Ancak ağırlaştırma uygulanarak, işten çıkarma cezası verilemez.

ı) Disiplin Kurulunca verilecek kararlar istişari olup, Yönetim Kurulu’nca kesin sonuca bağlanır.

j) Ücret kesimi cezasına itiraz halinde; konu Disiplin Kurulunda görüşülüp sonuca bağlanıncaya kadar personelin ücreti kesilemez.

k) İşten çıkarma cezasına itiraz halinde; Disiplin Kurulu, itirazın Genel Müdürlüğe ulaştığı tarihten itibaren 6 iş günü içinde konuyu sonuçlandırır. İşten çıkarma cezası bu maddeye uygun olarak kaldırıldığı takdirde, fesih işlemi hükümsüz olur ve personele; söz konusu ceza sebebiyle işine devam etmediği günlere ait fazla mesai hariç bütün ücretleri ödenir. İtirazdan bu maddeye göre bir sonuç alınmaması halinde uygulama devam eder.

l) Raportörlük görevi, Hukuk Baş Müşavirince görevlendirilen fakat kurulda üye olmayan bir Avukat tarafından yürütülür. Bu amaçla Hukuk Baş Müşavirliği’nde bir karar defteri bulundurulur. Kurul kararları bu deftere kaydolunarak başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Karara muhalif kalan üye, muhalefet sebeplerini yazarak imzalar.

Disiplin Kurulu, kendisine sevk edilen konuları, ivedi olarak sonuçlandırır.
Disiplin kurulu kararlarının uygulanması
Madde 64 -
Disiplin kurulunda işlemleri tekemmül eden dosyalar, nihai karar için Yönetim Kuruluna sunulmak ve uygulanmak üzere karar örneği ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir. Verilen disiplin cezası, personelin sicil kartına işlenir ve ilgili evrak şahsi dosyasında muhafaza edilir. Nihai karar ilgililere Tebliğ İlmuhaberi karşılığında derhal tebliğ olunur.

İş akdinin feshi cezasından başka bir disiplin cezasına çarptırılmış olan personel, ihtar cezasının uygulanmasından 3 sene; diğer cezaların uygulanmasından 5 sene sonra disiplin cezasının sicil dosyasından silinmesini isteyebilir. Arada geçen bu sürede, yeni ceza almamış olmak şartıyla Genel Müdür onayı ile disiplin cezaları kaldırılabilir. Bu cezaların kaldırıldığı sicil dosyasına işlenir. Silinen disiplin cezaları, sonraki olaylar nedeniyle verilecek disiplin cezaları için ağırlaştırma nedeni sayılamaz.
DOKUZUNCU BÖLÜM
İstifa, İhbar Yapmadan Ayrılanlar, Hizmet Belgesi
İstifa
Madde 65 -
Mecburi hizmetten doğan yükümlülükler devam etmek kaydıyla personel, 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde belirtilen ihbara ilişkin sürelere uyarak istifa edebilir.

Devir yükümlülüğü olan personele, işin gereklerine göre tespit edilen devir süresi tebliğ olunur. Personel bu süre içinde devir ve teslimi yapmakla yükümlüdür. Sürenin sonunda devir tamamlanmadığı takdirde durum gerekçeleri ile ilgili makama bildirilir ve yeni bir süre alınır. Bu süre kesindir.
İhbar yapmadan ayrılanlara yapılacak işlem
Madde 66 -
65 inci maddede belirtilen bildirim süresine uymayan personel, 4857 sayılı Kanunun 17 nci maddesi hükmü gereğince bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. Bu şekilde ayrılan personelin hizmet belgesine ayrılış şekli kaydedilir.
Hizmet belgesi
Madde 67 -
Şirketten ayrılan personele yetkili makam tarafından isteği halinde bir hizmet belgesi verilir. Bu belgeye personelin adı, bulunduğu görevleri, tarihleri ile aldığı ücretler ve ayrılış sebebi yazılır. Şirkette herhangi bir sebepten borçlu olan veya üstündeki işleri veya evrakı usulüne uygun olarak devretmeden ayrılan büro personeline hizmet belgesi verilmeyeceği gibi gerekirse haklarında kanuni işlem yapılır.
ONUNCU BÖLÜM
İdari Tedbirler
Görevden uzaklaştırma
Madde 68 -
Genel Müdürlük birimlerinde Genel Müdür, işletmelerde Genel Müdür veya Genel Müdür onayı alınmak şartıyla işletme müdürleri; görülecek lüzum üzerine Şirket personelini görevden uzaklaştırabilirler. Bu şekilde görevden uzaklaştırma bir ayı geçemez. Bu süre sonunda bir karar verilmediği takdirde personel görevine başlatılır.

Teftiş ve inceleme sırasında suç delilleri henüz elde edilmemiş olmakla beraber işbaşında kalmasının soruşturmayı güçleştireceği kanaatine varılan veya konusu suç teşkil eden usulsüzlüğü tespit edilen personel, müfettiş tarafından derhal görevden uzaklaştırılır. Bu durumda görevden uzaklaştırma 6 ayı geçemez.
İKİNCİ KISIM
Gemi Adamları
BİRİNCİ BÖLÜM
Görev mahalli, Hizmet, İhtiyat, İzin, Sağlık Kontrolleri
Görev mahalli
Madde 69 -
854 sayılı Kanun kapsamı içinde görev yapan gemi adamları için görev mahalli; gemi, iskele, istasyon ve limanlardır.
Askerlik hizmetleri
Madde 70 -
Gemi adamları için son kademe ücretinin bir üst kademesi aşılmamak üzere;

a) Yedek Subay Okulunda öğrenci olarak geçen,

b) Muvazzaf askerlikte geçen sürelerin tamamı

dikkate alınmak suretiyle ücret tespitinde değerlendirilir. 
Nakillerde ve ilişiğin kesilmesi hallerinde devir-teslim
Madde 71 -
Başka bir işe nakledilen veya ilişiği kesilen gemi adamları, kendilerine teslim edilmiş bulunan makine, alet, demirbaş eşya, para ve benzeri belgeleri usulüne uygun olarak devir almak ve yetkili görevliye teslim etmekle yükümlüdür. Devir-teslim işlemini usulünce yapmayan gemi adamının durumu, gemi jurnaline yazılarak bir tutanak ile belirlenir.

Ancak, personelin işverenin talimatı veya mazeretli olarak devir teslim yapılmadan gemiden ayrılması halinde; İşletme Müdürünün oluşturacağı 3 kişilik bir heyetle ilgilinin teslim etmediklerinin dökümü yapılarak, tutanakla belirlenir. Tutanağın bir nüshası ilgilisine ulaştırılır.
Gemi adamlarının yıllık ücretli izni
Madde 72 -
Gemi adamlarının yıllık ücretli izinleri hakkında 854 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.
Sağlık kontrolü
Madde 73 -
Gemi adamları, Gemi Adamları Yönetmeliği gereğince muayenelerini zamanında yaptırmak zorunluluğunda olup, yaptırmamalarından dolayı şahsen sorumludurlar.

Gemi adamlarının sağlık kontrolü, işyeri ve gemi doktoru tarafından, ehliyet muayenesi ise tam teşekküllü hastanelerde yapılır ve masrafları fatura karşılığı Şirket tarafından ödenir.

Sağlık durumlarından şüphe edilenlerden, aynı Yönetmeliğin ilgili maddelerinde belirtilen araz ve hastalıkları Sağlık Kurulu Raporu ile tespit olunanlar, gemi adamı olarak çalıştırılamazlar. Bunlardan tedavisi mümkün olanların, tedavileri sonunda tekrar muayene olarak araz ve hastalıklarının geçtiği Sağlık Kurulu Raporu ile anlaşılanlar, tekrar yeterliliklerine uygun işlere alınırlar.
İlave tediye ve yıllık ek ödeme
Madde 74 -
Gemi adamlarına 6772 sayılı Kanun hükümleri kapsamında ilave tediye verilir. İlave tediye dışında, 2448 sayılı Kanuna göre yılda iki defa ek ödeme yapılır. Bir takvim yılı içinde ödenecek ilave tediye ve ek ödeme sayısı toplam olarak (4)'ü geçemez.
Çalışma saatleri
Madde 75 -
Personelin çalışma saatleri, Genel Müdürlükçe tespit olunur. Personel, bu çalışma saatlerinde görevleri başında bulunmakla yükümlüdür.

a) Haftalık çalışma süresi 48 saattir.

b) İşe başlama, dinlenme ve işi bitirme saatleri uygun yerlerde ilan edilir.
İKİNCİ BÖLÜM
Disiplin Cezaları
Genel disiplin hükümleri
Madde 76 -
Gemi adamlarına, bu Yönetmeliğin Birinci Kısmının Sekizinci Bölümünde yer alan disiplin cezalarına ilave olarak aynı usuller çerçevesinde  aşağıdaki disiplin cezaları uygulanır.
İhtar cezası
Madde 77 -
Deniz araçlarının kaza, çarpma, oturma veya vurma ve benzeri nedenlerle hasara uğramalarında, gemi adamlarının Deniz İşleri ve Kaza Tahkik Kurulu’nca tespit olunan kusur nispetinin %50’den az olması halinde ihtar cezası verilir.
Ücret kesimi cezası
Madde 78 -
Ücret kesimi cezası aşağıdaki hallerde verilir.

a) Bir günlük ücret kesimi cezası;

1) Görev mahalline işle ilgili olmayanları almak veya dinlenmeye ayrılan yerlere hastalık ve zorunlu sebepler hariç yabancıları almak.

2) Başkasının elbise, dolap ve takımlarını karıştırmak.

3) İş gereği sorumluluğuna verilen araç ve menkulleri iyi muhafaza etmemek, bunları gerektiği şekilde kullanmamak.

4) İş sırasında, işyerinde özellikle yolcu içinde temiz ve resmi kıyafetle giyimli dolaşmamak, saç ve sakal tıraşını zamanında olmamak.

5) Gerekli ve zorunlu olmadıkça işi ile ilgili olmayan işyerlerine girmek. Bu yerlerde ve devamı niteliğindeki yerlerde gerekli ve görevli olmadan dolaşmak.

6) Deniz araçlarının kaza, çarpma, oturma veya vurma ve benzeri nedenlerle hasara uğramalarında, Deniz İşleri Kaza Tahkik Kurulunda tespit olunan kusur oranının %50 veya üzerinde olmak.

b) İki günlük ücret kesimi cezası;

1) İşveren ile görevli ve yetkili temsilcilerinin, kimliğini veya görevini beyan ettiği halde işyerine girmesine engel olmak.

2) Kendilerine teslim edilen eşya, iş icabı kullandıkları alet ve edevatın bakımına gerekli özeni göstermemek, iyi kullanmamak ve gerektiği şekilde muhafaza etmemek.

3) Gemi veya diğer deniz araçlarında, işveren veya yetkilileri tarafından yapılacak kontrol, arama ve teftişlere engel olmak.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Son Hükümler
Yürürlük
Madde 79 -
Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 80 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  6/9/2005

  25928

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’lerin

  Tarihi

  Sayısı

  1.  

  25/11/2005

  26004

  2.  

  21/9/2011

  28061

  3.

  2/2/2012

  28192

  4.  

  6/5/2013

  28639

   

  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (4)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (2)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul