İnternet üzerinden üyelik alınması sırasında, kredi kartı seçeneğinde sorun yaşanması halinde, Havale/EFT seçeneğine tıklayabilirsiniz. Ödeme dekontunun info@kanunum.com adresine iletilmesi akabinde üyelikler açılacaktır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TEDAŞ) TESİS VE BASILI EVRAKTAN REKLAM AMACIYLA YARARLANMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu şirketlere ait tesis ve basılı evrakın reklam amacıyla kullanımından doğan haklardan yararlanmada gözönünde bulundurulacak usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulması zorunluluğu saklı kalmak üzere kanunlarla yasaklanmış konular dışında kalan ve ilgili mülki amirler ile izin alınması gereken yetkili kuruluşlardan "uygun" izni alınmış reklamları kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik; 24/11/1994 tarihli ve
   4046
   sayılı Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

TEDAŞ: Türkiye Elektrik Dağıtım A. Ş. Genel Müdürlüğünü,

Bağlı şirketler: TEDAŞ’ın hissedarı olduğu şirketleri,

Sözleşme: TEDAŞ Genel Müdürlüğü, bağlı genel müdürlük ve şirketler ile reklam amacıyla tesis ve basılı evrakı kullanacaklar arasında yazılı olarak yapılan anlaşmayı,

Tesis: TEDAŞ Genel Müdürlüğüne bağlı genel müdürlük ve şirketlere ait alçak gerilim hava hatlarını taşıyan direkler ile aydınlatma direklerinden uygun görülenleri, ayrıca dış cepheleri boyanarak reklam için kullanılacak bina tipi trafo merkezlerinden uygun görülenleri,

Basılı evrak: TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve hissedarı olduğu şirketleri tarafından düzenlenen basılı evraktan uygun görülenleri,

A tipi levhalar: Asılarak kullanılan saç levhaları,

B tipi levhalar: Pano şeklinde direk eksenli giydirme levhaları,

Reklam levhası: Ebatları bu Yönetmelik ve ilgili kuruluşça belirlenen bir veya iki yüzünde reklam metni veya işaretleri bulunan ışıklı, ışıksız levhaları,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Reklam Levhalarının Özellikleri ve Montajı
Reklam levhasının ölçüleri
Madde 5 -
Reklam levhaları; (A tipi) asılacak sac levhalar ve (B tipi) pano şeklinde direk eksenli giydirme levhalar olarak iki çeşit kullanılır. (A) tipi reklam levhalarının eni 90 cm. boyu 125 cm, kalınlığı ise 2 mm'yi aşamaz ve levhanın kenar keskinlikleri giderilir.

Plexiglass, polikarbon, fiber, sac, cam ve alüminyum malzemeden yapılmış levhaların boyu 30 cm'yi geçemez. Bu tür levhalar yalnızca aydınlatma amaçlı direklerde kullanılır.
Reklam levhasının montajı
Madde 6 -
A tipi reklam levhalarında sac levhayı taşıyacak metal konsol, elektrik direğine kelepçeli bilezik, cıvata somunlarla cadde eksenine dik olarak bağlanır. Levhanın konsola bağlanması için levha üzerinde iki adet sabit halka ve konsol üzerinde iki adet kanca bulunur. Halka ve konsollar levhayı güvenilir biçimde taşıyacak şekilde olmalıdır. Kancalar, halkaların hareketine imkan verecek ve aynı zamanda levhanın rüzgar etkisi ile kancadan kurtulmasını önleyecek şekilde düzenlenir. Levhanın alt yatay kenarının yere uzaklığı en az 4 metre olmalıdır.

B tipi direk eksenli pano levhalar kelepçe ve benzeri bağlantı aparatları ile direk eksen alınarak direğin kaplanması suretiyle montajı yapılır. Alt yatay kenarının yere uzaklığı en az 275 cm veya en az 50 cm olur. Bağlantı resimleri TEDAŞ’dan temin edilir.
Bir direğe ikinci reklam levhası asılması
Madde 7 -
Bir elektrik direğine ikiden fazla reklam levhası asılmasına izin verilmeyeceği gibi bir direk üzerinde (A) yada (B) tipi reklam levhalarının birlikte kullanılmasına da müsaade edilmez.

A tipi ikinci sac levha yine yol eksenine dik şekilde ve direk eksen alınmak suretiyle diğer levhanın simetriği olacak biçimde monte edilir. İkinci sac levhadan da ayrıca ücret alınır.

B tipi reklam levhalarında direk eksen alınarak yol eksenine dik şekilde birbirine paralel eş ölçülerde reklam panoları kullanılır.
Reklam levhasının özelliği
Madde 8 -
A Tipi reklam levhasında kullanılan boya ve her türlü malzeme sözleşme süresince açık hava şartlarından etkilenip, bozulmayacak nitelikte ve ışıksız olmalıdır.

B tipi reklam levhalarında; kullanılacak malzeme, sözleşme süresince açık hava şartlarından etkilenip, bozulmayacak nitelikte olmalıdır. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili hükümlerine uyulması zorunluluğu saklı kalmak üzere, uygun mahallerde ışıklı ve ışıksız olarak kullanılır.
Reklam levhasının kullanılamayacağı yerler
Madde 9 -
Yüksek ve orta gerilim hava hatları direkleri, can ve mal emniyetini tehlikeye sokacak bina tipi trafo merkezleri ile kesici ölçü kabin tesisleri reklam amacıyla kullanılamaz.
Bina tipi trafo merkezlerine reklam verilmesi
Madde 10 -
TEDAŞ'ın uygun göreceği bina tipi trafolara dış cephelerinin boyanması ve kaplanması suretiyle reklam verilebilir. Binanın reklam yapılacak cepheleri boyandıktan veya kaplandıktan sonra diğer cepheleri de uygun bir renkle ve kaplama ile reklamı veren tarafından sözleşme süresince açık hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde boyanır ve kaplanır.

Boyama ve kaplama esnasında uzun süreli elektrik kesintisine maruz kalacak binalar reklam konusunda tercih edilmez. Boyama ve kaplama sırasında ölüm tehlike işareti mutlaka gözükür bir yerde ve şekilde olmalıdır.

Direk, bina ve benzeri yerlere reklam amaçlı boya, kaplama ve bunun gibi işleri yapacak olan ekip elemanlarının iş güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirleri almak, TEDAŞ'a bilgi verilmek suretiyle reklam verene aittir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İdari Konular
Reklam ücretinin belirlenmesi
Madde 11 -
Elektrik direklerinin, bina tipi trafo ve kesici ölçü kabinlerinin reklam amacıyla kullanımlarından doğan hak ve ücretlerini belirlemeye, sözleşme süresi sonunda değiştirmeye TEDAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu ile müesseselerde yönetim komiteleri yetkilidir.
Sözleşmenin imzalanması
Madde 12 -
Taleplerin uygun görülmesi halinde istek sahibi ile "Elektrik Direkleri ve Bina Tipi Trafo Merkezleri" sözleşmesi imzalanır.
Reklam levhasının yerine asılma süresi
Madde 13 -
Levha, sözleşme yürürlüğe girdikten sonra onbeş takvim günü içerisinde ilgili kuruluşların denetiminde önceden uygun görülen yere reklamı veren tarafından takılır.
Reklam levhasının metninin değiştirilmesi
Madde 14 -
Ölçüleri, konumu, şekli, metni önceden belirlenen reklam levhaları ilgili kuruluşların izni alınmadan hiç bir şekilde değiştirilemez. Değiştirildiğinin tespiti halinde her türlü demontaj ve montaj bedeli reklam verene ait olmak üzere sökülür. Durum yazı ile reklam verene bildirilir. Bir ay içinde teslim alınmayan levhalar ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
Reklam levhasının asıldığı direğin ve trafo binasının yerinin değiştirilmesi
Madde 15 -
Reklam amacıyla kullanılan elektrik direği veya trafo binası yerinin herhangi bir nedenle değiştirilmesi veya sökülmesinin zorunluluk arz ettiği durumlarda reklam verene başka bir direk veya trafo binası teklif edilir. Aktarma esnasında reklam levhasının asılı olmadığı süre on beş takvim gününü geçerse bu süre sözleşmeye ücretsiz olarak ilave edilir. Reklam veren, teklif edilen yeni direği veya trafo binasını benimsemez ise mevcut direği veya trafo binasını kapsayan reklam ücreti kullanılmadığı süre ile orantılı olarak hesaplanır. Hesaplanan reklam kullanım ücreti (vergiler hariç) reklam verene iade edilir.
Reklam levhasının vereceği zararlar
Madde 16 -
Reklam amacıyla elektrik direğine monte edilen reklam levhası ve bina tipi trafo merkezlerinin dış cephesine yapılacak boyama panolar nedeniyle üçüncü şahıslara verilebilecek zararlarla, TEDAŞ'ın uğrayacağı maddi ve manevi zararlardan dolayı; Reklam veren, belirtilen tüm zararları gerek üçüncü şahıslara, gerek TEDAŞ'a karşı tazmin etmeyi, buna benzer nedenlerle TEDAŞ'ın herhangi bir şekilde ödemede bulunması halinde bu meblağı TEDAŞ'a ödemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
Reklam levhasının sigorta edilmesi
Madde 17 -
Reklam veren, reklam amacıyla elektrik direğine monte edilen reklam levhasının TEDAŞ ve üçüncü şahıslara verebileceği zararlara (yangın, infilak, yıldırım, grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, dahili su, deprem, heyelan, fırtına, araç çarpması, yer kayması, enkaz kaldırma masrafları, kar ağırlığı, ölüm ve yaralanma ve benzeri) karşı her türlü masrafları kendisine ait olmak üzere sigorta yaptırmak mecburiyetinde olup, sözkonusu sigorta poliçeleri sözleşme tarihinden itibaren on beş takvim günü içerisinde TEDAŞ’a teslim edilir.
Reklam verenin sözleşme şartlarına uymaması
Madde 18 -
Bu Yönetmelik hükümlerine ve bu hükümler doğrultusunda hazırlanan sözleşmede yer alan hususlara reklam verenin uymaması halinde sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi yazılı olarak reklam verenden istenir. İsteğin on beş günlük sürenin sonunda yerine getirilmemesi halinde, bu sürenin bitiminde sözleşme sona ermiş sayılır ve peşin alınan reklam ücreti ile kesin teminat irat kaydedilir.
Reklam verenin ölümü
Madde 19 -
Reklam verenin ölümü halinde TEDAŞ sözleşmeyi münfesih addedip etmemekte serbesttir. TEDAŞ dilediği takdirde taahhüdü, reklam verenin mirasçıları ile aynı şartlar altında devam ettirmek cihetini tercih edebilir. Bu takdirde keyfiyet mirasçılar ile ek bir anlaşmaya bağlanır.
Reklam verenin iflası
Madde 20 -
Reklam verenin iflası halinde sözleşme kendiliğinden münfesih olur.
Vergi, resim ve harç
Madde 21 -
Bu Yönetmelik kapsamına giren reklamlarla ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar reklam verene aittir.
Sözleşmenin yürürlüğe girmesi
Madde 22 -
Bu Yönetmelik kapsamına giren reklamlarla ilgili sözleşme imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. İlgili mercilerden yasal izin alınması ve benzeri yükümlülükler reklam verene aittir. Bu hususlarda TEDAŞ'ın herhangi bir sorumluluğu yoktur. Yasal olmayan herhangi bir eksiklik nedeniyle TEDAŞ'ın akdi fesih hakkı her zaman saklıdır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ücret Belirlenmesi, Sözleşmenin İmzalanması
Basılı evrakın reklam amacıyla kullanılması durumunda ücretin tespiti
Madde 23 -
Basılı evrakın uygun yerlerinin reklam amacıyla kullandırılmasına dair ücretler TEDAŞ'ca bir tarife ile belirlenebileceği gibi açık artırma ile de tespit edilebilir. Bu konuda karar TEDAŞ'a aittir. Evrakta yer alacak reklamların adedi ile boyutlarının belirlenmesine TEDAŞ karar verir.
Reklam metninin kabulü ve sözleşmenin imzalanması
Madde 24 -
Reklam metinlerinin evrakta yer almasını isteyen kuruluş ya da şahıslar 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili hükümlerine uyulması zorunluluğu saklı kalmak üzere kanunlarla yasaklanmış konular dışında kalan ve ilgili mülki amirler ile izin alınması gereken yetkili kuruluşlardan "uygun" izni almak zorundadırlar. Bu hususları yerine getiren ve istekleri TEDAŞ'ca uygun görülenler ile "Basılı Evrak" sözleşmesi imzalanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Sözleşmelerin şekli
Madde 25 -
Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanan sözleşmelerin şekli ve usulü TEDAŞ tarafından belirlenir.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
Madde 26 -
30/5/1998 tarihli ve 23358 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TEDAŞ’a Ait Tesis ve Basılı Evraktan Reklam Amacıyla Yararlanma Esasları Hakkında Yönetmelik, yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce TEDAŞ'a ait tesis ve basılı evraktan reklam amacıyla yararlanma konusunda yapılmış sözleşmeler bitim tarihine kadar yürürlükte kalır. Konuyla ilgili sözleşme yoksa ya da sözleşmede bitim tarihi belirtilmemişse bu Yönetmeliğin yayımını müteakip 90 (doksan) günün bitimine kadar reklam sahipleri ile yeni bir sözleşme yapılır. Sözleşmesi yapılmayan reklamlar bu süre sonunda TEDAŞ'ca kaldırılır. Sözleşme yapılıncaya kadar geçecek süre zarfında doğacak zararlardan reklam sahibi sorumludur.
Geçici Madde 2 -
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış ve elektrik tesislerinde veya basılı evrakın üzerinde reklam amacıyla kullanılan levha ve metinlerin özellikleri bu Yönetmelikte belirtilen esaslara uymadığı takdirde reklam, sözleşme süresinin sonunda kullanımdan kaldırılır.
Yürürlük
Madde 27 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 28 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürü yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul