En son güncellemeler 12 Mayıs 2021 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINA AYRILAN PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı hizmetlerini geliştirmek üzere odalar, borsalar ve Birlik bütçelerinden ayrılan payın kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, odalar ve borsalar ile Birliği kapsar.
Dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 78 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Sandık: Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfını,

Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,

Oda: Ticaret ve sanayi odası, ticaret odası, sanayi odası ve deniz ticaret odasını,

Borsa: Ticaret borsasını,

Pay: Odalar, Borsalar ve Birlik bütçelerinden Genel Kurul kararıyla yüzde bir oranında ayrılan payı,

Vakıf Senedi: Türkiye Odalar, Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta ve Emekli Sandığı Vakfı Senedini

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Payın Oluşumu ve Kullanımına İlişkin Genel Hükümler
Payın kaynakları, işleyişi ve değerlendirilmesi
Madde 5 -
Payın kaynakları; odalar, borsalar ve Birlik bütçelerinden her yıl ayrılan tutarlardan, bunların değerlendirilmesinden elde edilen kazanç ve iratlardan ve diğer gelir ve kazançlardan oluşur.

Odalar, borsalar ve Birlik her yıl bütçelerinden ayrılan payı, Sandık Yönetim Kurulunun belirleyeceği ve Sandık adına açılacak bir banka hesabına Ocak ve Eylül aylarında eşit iki taksitte yatırırlar.

Söz konusu payın değerlendirilmesinde Sandık Yönetim Kurulu yetkilidir.
Muhasebe
Madde 6 -
Payın muhasebesi Sandığın bütçe ve muhasebe esaslarına göre Sandık tarafından ayrı bir hesapta tutulur.
Payın kullanım yerleri
Madde 7 -
Sandık tarafından bir hesapta toplanacak olan Pay:

a) Öncelikle; Vakıf Senedinin 27 nci Maddesinin (a) ve (b) bentlerinde düzenlenen Sandık tarafından yapılacak giderleri karşılamak üzere "Vakıf Senedi'nin 27 nci Maddesi Gereği Teşekküllerde Çalışan Üyelerin ve Bakmakla Yükümlü Oldukları Aile Efradının Sağlık Yardımlarına İlişkin Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde sarf edilir.

b) Bu maddenin (a) bendinde belirlenen harcamalardan kalan kısım ise Sandığın kuruluş amaçları çerçevesinde sarf edilir.
Harcama usulü
Madde 8 -
Paydan harcamalar Sandık tarafından yapılır. Harcamalarda, Sandık Yönetim Kurulu kararı aranır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Geçici Madde 1 -
60 ıncı Genel Kurul'da onaylanan ve 2005 yılında yatırılması gereken payın ilk taksiti bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde Sandığa ait banka hesabına yatırılır.
Yürürlük
Madde 9 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 10 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright©2021. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul