En son güncellemeler 22 Mart 2019 iş günü sonunda yapılmıştır.
ADALET BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (1)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç
Madde 1 - Yönt. (RG: 29.12.2005) (Değişik:RG-29/12/2005-26038)
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Adalet Bakanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 - Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 29.12.2005) (Değişik:RG-29/12/2005-26038)
Bu Yönetmelik, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtında,657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelden 5 inci maddede belirtilen görevlere görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Ancak; Türkiye Adalet Akademisi, Adlî Tıp Kurumu Başkanlığı, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri (Değişik:RG-13/4/2014-28971) personeli hakkında ve icra müdür ve yardımcısı kadrolarına yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Dayanak
Madde 3 - Yönt. (RG: 09.01.2011), Yönt. (RG: 17.04.2008) (Değişik:RG-9/1/2011-27810)
Bu Yönetmelik,657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun, 5235 sayılı Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun hükümleri ile2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4 - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 04.04.2015), Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011), Yönt. (RG: 17.04.2008)
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

b) Merkez teşkilâtı personeli: Bakanlık merkez teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

c) Taşra teşkilâtı personeli: Taşra teşkilâtı kadrolarında çalışanları,

d) Görevde yükselme: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerden, bu Yönetmelikte belirlenen üst görevlere, aynı veya farklı hizmet sınıflarından yapılacak atamaları,

e) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından, aynı ya da farklı hizmet sınıfları içerisinde aynı düzeyde kabul edilen görevleri,

f) Üst görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

g) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

h) (Mülga:RG-13/4/2014-28971)

ı) (Değişik:RG-1/2/2017-29966) Görevde yükselme sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda yapılması gereken yazılı ve sözlü sınavı,

i) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri,

j) (Ek:RG-17/4/2008-26850)(Değişik:RG-4/4/2015-29316) Adalet komisyonu: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu, idari yargı adalet komisyonu, bölge adliye mahkemesi adalet komisyonu, bölge idare mahkemesi adalet komisyonunu,

k) (Ek:RG-9/1/2011-27810) (Değişik:RG-1/2/2017-29966) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde meslekî veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanabilmek için yapılan yazılı ve sözlü sınavı,

l) (Ek:RG-9/1/2011-27810) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç, diğer günleri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Atanmaya İlişkin Esaslar(5)
Hizmet grupları
Madde 5 - Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 17.04.2008), Yönt. (RG: 29.12.2005) (Değişik:RG-29/12/2005-26038)
Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir:

Görevde yükselmeye tâbi kadrolar:

a) Yönetim Hizmetleri Grubu;

1) Bilgi İşlem Müdürü, (…), Şube Müdürü, Yazı İşleri Müdürü, İdari İşler Müdürü, (3)

2) (Değişik ibare:RG-13/4/2014-28971) Koruma ve Güvenlik Şefi, Koruma ve Güvenlik Amiri.

b) Araştırma ve Plânlama Hizmetleri Grubu;

Eğitim Uzmanı, (…), Araştırmacı. (3)

c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;

1) Çözümleyici,

2) Çözümleyici Yardımcısı, Programcı. (3)
d) İdarî Hizmetler Grubu;

1) Sayman, Ayniyat Saymanı,

2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Programcı Yardımcısı, Zabıt Kâtibi, Memur, Ambar Memuru, Satınalma Memuru, Daktilograf, Veznedar, Emanet Memuru, Tebligat Memuru, Santral Memuru, Sekreter, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, (…), Şoför. (3)

e) Yardımcı Hizmetler Grubu;

Teknisyen Yardımcısı, Hizmetli, Mübaşir, Aşçı, Kaloriferci, Bekçi, Dağıtıcı, Laborant Yardımcısı.

Unvan değişikliğine tâbi kadrolar:

Kütüphaneci, Mütercim, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog, Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant, Tekniker, Teknik Ressam, Teknisyen.
Gruplar arası geçişler ve unvan değişikliği
Madde 6 - Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011), Yönt. (RG: 29.12.2005)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-29/12/2005-26038)
Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde düzenlenmiş olan görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır:

a) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Aynı ana görev grubundaki alt görev grubunun kendi içinde kalmak kaydıyla, sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği veya hizmet gereği olarak ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla diğer görevlere atama yapılabilir.

b) Ana gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler, görevde yükselme (Mülga ibare:RG-13/4/2014-28971) (…) sınavına tâbidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzeydeki görevlere veya alt görevlere, görevde yükselme (Mülga ibare:RG-13/4/2014-28971) (…) sınavına tâbi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tâbi kadrolara geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

d) (Ek:RG-9/1/2011-27810) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personel, atanılacak görev için aranan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydı ile uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere atanabilirler.

Atamaları, adalet komisyonunca teklif edilenlerin atama işlemleri Bakanlık onayı ile tamamlanır.

(Ek fıkra:RG-13/4/2014-28971) İcra kâtibi kadrolarına yapılacak atamalarda 7/9/1991 tarihli ve 20984 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra Müdür ve Yardımcıları ile İcra Kâtiplerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
Naklen atama
Madde 7 -
Aynı unvana veya bu unvanın bulunduğu aynı alt gruptaki diğer unvanlara naklen atama yapılabilir. Diğer personel kanunlarına tâbi olanların657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi görevlere atanmalarında ihraz ettikleri unvanlar, aynı unvanın olmaması durumunda öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanla birlikte atanacağı unvan Devlet Personel Başkanlığı’nın olumlu görüşü alınarak belirlenir.
Görevde yükselme sınavına başvuru ve atanma şartları (Değişik başlık:RG-13/4/2014-28971)
Madde 8 - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 04.04.2015), Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011), Yönt. (RG: 17.04.2008), Yönt. (RG: 29.12.2005)
Görevde yükselme (Değişik ibare:RG-13/4/2014-28971) suretiyle atanmada aşağıdaki şartlar aranır:

A) (Değişik:RG-17/4/2008-26850) Genel şartlar:

1) Görevde yükselme (Değişik ibare:RG-13/4/2014-28971) yazılı sınavının son başvuru tarihinden önceki;

a) Son üç yıl içerisinde denetim elemanlarınca hakkında zayıf rapor düzenlenmemiş olmak,

b) (Mülga:RG-9/1/2011-27810)

2) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak.

3) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak.

4) (Ek:RG-13/4/2014-28971) (Değişik:RG-1/2/2017-29966) Görevde yükselme suretiyle atanacaklar için yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak.

B) Özel şartlar:

1) (Değişik:RG-17/4/2008-26850) Bilgi işlem müdürü ve mahalli adli sicilde bulunan taşra şube müdürü kadrolarına atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yılı programcı, çözümleyici, mühendis, istatistikçi veya şef kadrosunda olmak üzere toplam en az (Değişik ibare:RG-14/5/2016-29712) altı yıl hizmeti bulunmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

ç) (Ek:RG-13/4/2014-28971) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

2) (Değişik:RG-17/4/2008-26850) Şube müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) (Değişik:RG-13/4/2014-28971) Son iki yılı Bakanlık merkez teşkilâtında olmak üzere şef, koruma ve güvenlik şefi, koruma ve güvenlik amiri, mühendis, mimar, istatistikçi ve programcı kadrolarında toplam en az (Değişik ibare:RG-14/5/2016-29712) altı yıl hizmeti bulunmak,

c) (Ek:RG-13/4/2014-28971) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

3) (Değişik:RG-17/4/2008-26850) Yazı işleri müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç en az (Değişik ibare:RG-14/5/2016-29712) dört yılı zabıt kâtibi kadrosunda olmak üzere toplam en az (Değişik ibare:RG-14/5/2016-29712) altı yıl hizmeti bulunmak,

c) (Ek:RG-13/4/2014-28971) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

4) (Değişik:RG-17/4/2008-26850) İdari işler müdürü kadrosuna atanabilmek için;

a) En az dört yıllık yüksekokul, fakülte veya adalet yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi önlisans programı mezunu olmak,

b) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılanlar hariç zabıt kâtibi, memur, ambar memuru, daktilograf, veznedar, emanet memuru, tebligat memuru, santral memuru, şoför, tekniker veya teknisyen kadrolarında en az (Değişik ibare:RG-14/5/2016-29712) dört yıl olmak üzere toplam en az (Değişik ibare:RG-14/5/2016-29712) altı yıl hizmeti bulunmak,

c) (Ek:RG-13/4/2014-28971) Son üç yıl içerisinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak,

5) Bakanlık merkezindeki şef kadrosuna atanabilmek için;(4)

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) (Değişik:RG-13/4/2014-28971) Programcı yardımcısı, memur, ambar memuru, santral memuru, satınalma memuru, daktilograf, sekreter, veznedar, bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, tekniker, teknisyen, teknik ressam, koruma ve güvenlik görevlisi kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

6) Taşrada şef kadrosuna atanabilmek için;(4)

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile programcı yardımcısı kadrolarında çalışıyor olmak,

c) Toplam en az beş yıl hizmeti bulunmak,

7) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;(4)

a) En az dört yıllık yüksekokul veya fakültelerin; bilgisayar, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri, fizik, matematik mühendislikleri ile matematik, fizik veya istatistik bölümlerinden mezun olmak,

b) En az üç yıl programcı, çözümleyici yardımcısı, mühendis, istatistikçi veya şef kadrolarında çalışmış olmak,

c) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek,

8) Programcı kadrosuna atanabilmek için;(4)

a) Fakülte veya bilgisayar eğitimi veren en az iki yıllık yüksek okul mezunu olmak,

b) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

c) En az üç yıl programcı yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ile bilgisayar işletmeni olarak çalışmak,

9) (Değişik ibare:RG-13/4/2014-28971) Koruma ve güvenlik şefi ve koruma ve güvenlik amiri kadrosuna atanabilmek için;(4)

a) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,

b) Koruma ve güvenlik görevlisi olarak en az üç yıl çalışmış olmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınavının İlanı ve Başvuru(6)
Atama yapılacak kadroların belirlenmesi, duyuru ve başvuru
Madde 9 - Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011) (Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/4/2014-28971)
Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak yerlerdeki kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Bakanlıkça belirlenir.

Atama yapılacak boş kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, yeri ve sayısı yazılı sınav tarihinden en az kırkbeş gün önce duyurulur. Başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir.

Bu ilânda;

1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı,

2) Başvuruda aranacak şartlar,

3) Başvuru yeri ve şekli,

4) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

5) Yazılı sınav konu başlıkları ve ilgili diğer hususlar,

gösterilir.

İlan edilen kadro veya pozisyonlar için belirlenen başvuru tarihinin son günü itibarıyla aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadro veya pozisyonlardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde ilgili sınav kuruluna başvuruda bulunabilir.

Başvurular istenen unvan ve mahal belirtilmek suretiyle yapılır. Aynı unvan için birden fazla yere yapılan başvurular geçersiz sayılır. Atamaları doğrudan Bakanlıkça yapılan personel merkez teşkilat kadroları için, atamaları adalet komisyonlarının teklifi üzerine yapılan personel ise görev yaptıkları adalet komisyonlarının yetki alanındaki taşra kadroları için yapılacak görevde yükselme sınavına başvurabilir.

Aylıksız izinde bulunanlar ile ilgili mevzuat uyarınca verilmesi zorunlu olan izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

Başvuruda bulunanların gerekli şartları taşıyıp taşımadıkları sınav kurulunca incelenir. Aranan şartları taşıyanlar Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.
Görevde yükselme eğitimi ve eğitime çağrılacak personelin seçimi
Görevde yükselme eğitim programlarının hazırlanması
Madde 11 - Yönt. (RG: 13.04.2014) (Mülga:RG-13/4/2014-28971)
 
Görevde yükselme eğitiminin konuları
Görevde yükselme eğitimi
Madde 13 - Yönt. (RG: 13.04.2014) (Mülga:RG-13/4/2014-28971)
 
Görevde yükselme sınavına katılma
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Sınav Esasları
Yazılı sınav
Madde 15 - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 04.04.2015), Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/4/2014-28971)
(Değişik fıkra:RG-14/5/2016-29712) Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konu başlıklarını kapsayacak biçimde Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz tam puan üzerinden değerlendirilir ve en az (Değişik ibare:RG-1/2/2017-29966) altmış puan alanlar başarılı sayılır.

Yazılı sınav soruları aşağıdaki konulardan hazırlanır:

a) T.C. Anayasası;

1) Genel esaslar,

2) Temel hak ve ödevler,

3) Devletin temel organları,

b) Atatürk ilkeleri ve inkılâp tarihi, ulusal güvenlik,

c) Devlet teşkilâtı ile ilgili mevzuat,

ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,

d) Türkçe dil bilgisi ve yazışma ile ilgili kurallar,

e) Halkla ilişkiler,

f) Etik davranış ilkeleri,

g) Bakanlık merkez teşkilâtı, adalet komisyonlarının yapısı ve görevleri ile yargı örgütü, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve atanılacak görevin niteliği ile ilgili diğer konular.

Sınav sonuçları, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavından itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
Sözlü sınav
Madde 15/A - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 13.04.2014)(Ek:RG-13/4/2014-28971)
(Değişik fıkra:RG-1/2/2017-29966) Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (25 puan),

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (15 puan),

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (15 puan),

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (15 puan),

d) Genel kültürü ve genel yeteneği (15 puan),

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (15 puan),

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden yetmiş ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır.
Başarı sıralaması
Madde 15/B - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 04.04.2015), Yönt. (RG: 13.04.2014)(Ek:RG-13/4/2014-28971) (Değişik:RG-4/4/2015-29316)
Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. (Değişik cümle:RG-1/2/2017-29966) Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve Bakanlığın resmi internet sitesinde ilan edilir.

Başarı puanlarının eşit olması hâlinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenir.
Sınav kurulları ve görevleri
Madde 16 - Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011), Yönt. (RG: 29.12.2005)(Başlığı ile birlikte değişik:RG-13/4/2014-28971)
Yazılı sınav kurulu; Eğitim Dairesi Başkanının başkanlığında, Bakanlıkça uygun görülen Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ve Bakanlıkta görevli üç tetkik hâkiminin katılımıyla toplam beş üyeden oluşur. 

Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir.

(Değişik fıkra:RG-14/5/2016-29712) Sözlü sınav kurulu; Bakanlıkça uygun görülecek Personel Genel Müdür Yardımcılarından birinin başkanlığında, Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanı ile hâkim sınıfından üç üyenin katılımıyla toplam beş üyeden oluşur. Aynı usulle yedek üyeler de belirlenir. Gerektiğinde aynı usulle birden fazla sözlü sınav kurulu oluşturulabilir.

(Mülga fıkra:RG-14/5/2016-29712) (...)

Sınav kurulları kurul üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğuyla karar alır. Yazılı Sınav Kurulunun sekretarya hizmetleri Eğitim Dairesi Başkanlığınca, sözlü sınav kurullarının sekretarya hizmetleri Personel Genel Müdürlüğünce yürütülür.

Sınav kurulunun başkan ve üyeleri, kendilerinin veya eşlerinin ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavının sınav kurullarında görev alamazlar. Bu durumda sınav kuruluna Bakanlık tarafından belirlenecek üye katılır.
Sınav kurullarının görevleri
Madde 17 - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011)(Değişik:RG-13/4/2014-28971)
Yazılı sınav kurulunun görevleri; görevde yükselme ve unvan değişikliği yoluyla yapılacak atamalar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının hangi kurum tarafından yapılacağını ve sınav tarihini belirlemek, yazılı sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, yazılı sınavların yapılmasını ve değerlendirilmesini sağlamak, yazılı sınav sonuçlarının ve başarılı olanların duyurulmasını sağlamak, yazılı sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmektir.

Yazılı sınav kurulu, atamaları adalet komisyonlarınca teklif edilen personel için yapılacak yazılı sınavlarda sınav başvurularının alınması, evrakların incelenmesi ve Bakanlığa gönderilmesi gibi duyuruda belirtilen bir kısım görevlerini ilgili adalet komisyonları aracılığıyla yürütebilir.

Sözlü sınav kurulunun görevleri; (Değişik ibare:RG-1/2/2017-29966) sözlü sınava katılmaya hak kazananları belirlemek ve duyurmak, sözlü sınav tarihini belirlemek, sözlü sınav sorularını hazırlamak veya hazırlatmak, sözlü sınavları yapmak ve değerlendirmek, sözlü sınav sonucuna göre başarı listesinin düzenlenmesini ve ilanını sağlamak, sözlü sınava ilişkin itirazları sonuçlandırmak, sözlü sınava ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmektir.
Sınav şekli
Sınavda başarı puanı
Sınav sonuçlarının açıklanması ve itiraz
Madde 20 - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 04.04.2015), Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011)(Değişik:RG-13/4/2014-28971)
azılı sınav sonuçları, (Mülga ibare:RG-14/5/2016-29712) (...) Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınavı yapan kuruma itiraz edilebilir. İtiraz sonuçları sınavı yapan kurum tarafından itiraz sahiplerine ve gerektiğinde Bakanlığa bildirilir.

(Değişik:RG-4/4/2015-29316) Sözlü sınav sonuçları, (Mülga ibare:RG-1/2/2017-29966) (…)Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonuçlarının ilanından itibaren beş iş günü içerisinde sınav kuruluna itiraz edilebilir. İtiraz başvuruları on iş günü içerisinde sınav kurulunca incelenerek kesin olarak karara bağlanır ve sonuçları Personel Genel Müdürlüğü tarafından itiraz sahiplerine bildirilir.

Yazılı sınav sorularından hatalı olduğu kabul edilenler, sınava katılan tüm adaylar yönünden doğru cevaplanmış kabul edilir.
Sınav belgeleri
Madde 21 - Yönt. (RG: 17.04.2008) (Değişik:RG-17/8/2008-26850)
Görevde yükselme eğitimine ilişkin belgelerin saklanması ve imhası, 3473 sayılı Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 6304 sayılı Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Atama sırası
Madde 22 - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 04.04.2015), Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011), Yönt. (RG: 17.04.2008)(Değişik:RG-13/4/2014-28971)
(Değişik:RG-4/4/2015-29316) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavında başarılı olanların atamaları, ilân edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip en yüksek puandan başlamak üzere belirlenen başarı sıralamasındaki başarı puanlarına göre yapılır.

(Ek fıkra:RG-14/5/2016-29712) Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahallî bilgi işlem müdürlüğü ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü sınavını kazananlar başarı sıralaması ve tercihlerine göre, ilan edilen boş kadro sayısını geçmeyecek şekilde, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak atanırlar. İlan edilen kadroların bu şekilde doldurulamaması halinde boş kalan kadrolara kur’a ile atama yapılır.

(Değişik:RG-4/4/2015-29316) Atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlere mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanların atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

İlan edildiği halde ilk atama sırasında doldurulamayan kadrolara, ilgili sınav kurulunca başarılı sayılıp da ataması yapılamayanlardan görev yaptığı adalet komisyonu yetki alanıyla sınırlı kalmak kaydıyla her mahal için yeniden tercihleri alınmak suretiyle ve en yüksek puandan başlayarak atama yapılır. Sınav sonucunda bir mahal için ilan edilen kadro sayısı kadar kazanan olmaması halinde, bu kadrolara başka adalet komisyonu yetki alanında görev yapıp sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin atamaları yapılamaz.

Duyurulan kadro veya pozisyonlardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro veya pozisyonlara ya da başka bir kuruma naklen atanma, 

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının (Değişik ibare:RG-4/4/2015-29316) kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadro veya pozisyonlar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmiş ise yedekler arasından başarı sırasına göre aynı komisyon içerisinde atama yapılabilir.

(Ek fıkra:RG-14/5/2016-29712) Duyurulan yazı işleri müdürlüğü, idari işler müdürlüğü, mahallî bilgi işlem müdürlüğü ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğü kadrolarında, bu maddenin (Değişik ibare:RG-1/2/2017-29966) altıncı fıkrasında belirtilen şekilde boşalma olması durumunda, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, belirlenmişse yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır. Birden fazla kadroda boşalma olması halinde boş kalan kadrolara yedekler arasından başarı listesindeki sıralamaya göre kur'a ile atama yapılır.

(Ek fıkra:RG-14/5/2016-29712) Atama öncesi veya sonrası herhangi bir nedenle görevi kabul etmekten vazgeçenlerin aynı sınava dayalı olarak atamaları yapılamaz.

Görevde yükselme sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden altı ay içindeki müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadro veya pozisyonlara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atananlar, atandıkları unvan ve mahalden başka unvan veya mahallere, Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde sayılan mazeretlere ilişkin atamalar dışında mezkur Yönetmeliğin 22 nci maddesindeki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.

(Ek fıkra:RG-14/5/2016-29712) Görevde yükselme suretiyle yazı işleri müdürlüğü ve idari işler müdürlüğüne atananlar, atandıkları mahalden başka mahallere Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 22-A ve Geçici 3 üncü maddesindeki şartları taşımaları halinde, mahallî bilgi işlem müdürlüğü ve mahallî adlî sicildeki şube müdürlüğüne atananlar, atandıkları mahalden başka mahallere aynı Yönetmeliğin 22-B maddesindeki şartları taşımaları halinde atanma talebinde bulunabilirler. Atanma tarihinden önceki mazerete dayanarak naklen atanma talebinde bulunulamaz.
Engellilerin sınavları (Değişik başlık:RG-13/4/2014-28971)
Madde 23 - Yönt. (RG: 13.04.2014)
Bakanlık, gerekli şartları taşıyan ve atanılacak görevi yapabilecek durumda bulunan (Değişik ibare:RG-13/4/2014-28971) engellilerin sınavlarının yapılabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Yönetmeliğin uygulanmayacağı durumlar
Madde 24 -
Bu Yönetmelik hükümleri; ilk defa açıktan atama ile 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Kanun hükümlerine göre özelleştirilen kuruluşlardan yapılacak ilk atamalarda uygulanmaz.
Unvan değişikliği sınavı ve atanma şartları(2)
Madde 25 - Yönt. (RG: 01.02.2017), Yönt. (RG: 13.04.2014), Yönt. (RG: 09.01.2011), Yönt. (RG: 29.12.2005)(Ek:RG-29/12/2005-26038) (Değişik:RG-9/1/2011-27810)
(Değişik fıkra:RG-1/2/2017-29966) Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen unvan değişikliğine tâbi kadrolara personelin atanması görevde yükselme sınavına ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(Değişik fıkra:RG-1/2/2017-29966) Unvan değişikliği yazılı sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yaptırılır.

Bu sınava katılacaklarda Bakanlıkta veya öğrenim durumlarıyla ilgisi olmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz.

(Ek fıkra:RG-13/4/2014-28971)(7) (Mülga fıkra:RG-1/2/2017-29966)

Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak şartlar şunlardır:

a) Kütüphaneci, Mühendis, Mimar, İstatistikçi, Öğretmen, Çocuk Eğitimcisi, Eğitim Rehberi, Biyolog, Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Pedagog, Sosyolog kadrolarına atanabilmek için;

1) En az fakülte veya dört yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

b) Mütercim kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercimlik, tercümanlık bölümlerinden veya ilgili diğer bölümlerden mezun olmak,

2) (Değişik ibare:RG-1/2/2017-29966) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (B) düzeyinde başarılı olmak,

3) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

c) Hemşire, Sağlık Memuru, Laborant kadrosuna atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren fakültelerin, yüksek okulların veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2)Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

d) Teknik Ressam, Teknisyen kadrolarına atanabilmek için;

1) Bu unvanları veren yüksek okul, meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

e) Tekniker kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıl süreli mesleki veya teknik yüksek öğrenim mezunu olmak,

2) Yapılan unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
Madde 26 - Yönt. (RG: 09.01.2011)
Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde (Değişik ibare:RG-9/1/2011-27810) Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Yürürlükten kaldırma
Madde 27 -
11/2/2000 tarihli ve 23961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 - Yönt. (RG: 09.01.2011)
Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları, ilgili mevzuatları uyarınca kazananların hakları saklıdır. (Değişik cümle:RG-9/1/2011-27810) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 8 inci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 29.12.2005) (Ek:RG-29/12/2005-26038)
Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinde devam eden görevde yükselme sınavları ile sınavları kazanmış ancak henüz atamaları gerçekleştirilmemiş personele ilişkin işlemler bu Yönetmelikten önceki hükümlere göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
Madde 28 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 29 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
(1) Yönetmeliğin adı “Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliği” iken, 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, metne işlendiği şekliyle değiştirilmiştir. (2) 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle, bu Yönetmeliğin Dördüncü Bölümünün sonuna 24 üncü maddeden sonra gelmek üzere 25 inci madde eklenmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir. (3) 17/4/2008 tarihli ve 26850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan "Okul Müdürü", (2) numaralı alt bendinde yer alan "Okul Müdür Yardımcısı", (b) bendinde yer alan "APK Uzmanı", (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan "İnfaz ve Koruma Memuru" ibareleri madde metninden çıkarılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (4) 17/4/2008 tarihli ve 26850 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile 8 inci maddesinin (B) bendinin (5) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmış ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir. (5) 13/4/2014 tarihli ve 28971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ikinci bölümünün başlığında yer alan “Eğitimine Alınma” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. (6) 13/4/2014 tarihli ve 28971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile üçüncü bölüm başlığı “Görevde Yükselme Eğitimi” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir. (7) Bu değişiklik ile üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere bu fıkra eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.
EK-1 DEĞERLENDİRME FORMU (Mülga:RG-9/1/2011-27810)
Maddeye git
  Ek ve Değişiklikler

   

   

  Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

  Tarihi

  Sayısı

  25/3/2004

  25413

  Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

  Tarihi

  Sayısı

  1

  1/2/2017

  29966

  2

     

  3

     

   

  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (6)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (4)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul