(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
İCRA MÜDÜR VE YARDIMCILARI İLE İCRA KÂTİPLERİNİN SINAV, ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ(2) (3)

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Amaç ve Kapsam
Madde 1 - Yönt. (RG: 19.11.2013) (Değişik:R.G.-19/11/2013-28826)
Bu Yönetmeliğin amacı; icra müdürleri ve icra müdür yardımcıları ile icra kâtiplerinin göreve atanmalarında aranacak şartları, tabi olacakları sınavları, görev bölgeleri ile buralardaki asgari hizmet süreleri, nakil, usul ve esaslarını düzenlemektir.
Hukuki Dayanak
Madde 2 - Yönt. (RG: 19.11.2013)
Bu Yönetmelik;2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 1'inci maddesi ile2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 114'üncü maddesinin son fıkrası,2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 30'uncu maddesine göre düzenlenmiştir.
Madde 2/A - Yönt. (RG: 19.11.2013) (Ek: RG-19/11/2013 - 28826)
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Adalet Bakanlığını,

Komisyon: Adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarını,

Merkezi Sınav: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılan sınavı,

Sınav Birimi: Bakanlık tarafından icra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavını yapmak için yetki verilen komisyonları,

Sözlü Sınav: Bakanlık veya sınav birimleri tarafından ilgilinin meslekî ve genel kültür bilgisini ölçmek ve mesleğin gerektirdiği kişisel nitelikleri haiz olup olmadığını tespit etmek için yapılan sözlü sınavı,

Uygulama Sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesi için yapılacak sınavı,

Yazılı Sınav: Bakanlık tarafından icra müdür ve yardımcılığına giriş için yaptırılacak sınavı,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Atama Şartları, Sınav İlânı ve Başvuru Usulü(1)
İcra müdür ve müdür yardımcılığına atama şartları
Madde 3 - Yönt. (RG: 11.08.2018), Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005), Yönt. (RG: 28.02.1998)(Başlığıyla birlikte değişik:RG-19/11/2013-28826)
Açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı mezunu olmak, öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesi almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) (Değişik:RG-11/8/2018-30506) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

gerekir.

İcra kâtipleri arasından yapılacak atamalarda;

a) İcra kâtibi olarak fiilen en az (Değişik ibare:RG-18/11/2015-29536) bir yıl çalışmış olmak,

b) (Değişik:RG-11/8/2018-30506) Hukuk fakültesi, adalet meslek yüksek okulu, meslek yüksek okullarının adalet bölümü veya adalet meslek eğitimi ön lisans programı veya Bakanlığın ihtiyaç durumuna göre belirleyeceği diğer alanlarda en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,

gerekir.
İcra kâtipliğine atama şartları
Madde 3/A - Yönt. (RG: 11.08.2018), Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013)(Ek: RG-19/11/2013 - 28826)
İcra kâtipliğine açıktan ilk defa veya naklen atanacaklarda;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,

c) Merkezi sınavda en az 70 puan almış olmak,

d) Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) (Değişik:RG-11/8/2018-30506) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

f) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

g) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

h) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ı) En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

i) Uygulama sınavından en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler arasından, sınav sırasında her bir grup için komisyon tarafından çekilecek kura sonucu belirlenen metinden daktilo veya bilgisayarla; verilen metne sadık kalınmak (Mülga ibare:RG-18/11/2015-29536) (…) ve anlam bütünlüğü korunmak suretiyle, kelime ve cümle tekrarına yer vermeden ve yanlış yazılan kelime sayısı toplam yazılan kelime sayısının yüzde kırkından fazla olmayacak şekilde üç dakikada en az doksan kelime yazmak,

j) Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda;

a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık merkez veya taşra kadrolarında fiilen en az bir yıl zabıt kâtibi olarak görev yapmış olmak,

b) Birinci fıkranın (ı), (i), (j) bentlerindeki şartları taşımak,

c) Yapılan denetimler sonucunda, hakkında düzenlenen raporların olumlu olması,

gerekir.
Yazılı ve uygulama sınavlarının ilânı
Madde 4 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 26.11.2005), Yönt. (RG: 04.05.2002), Yönt. (RG: 28.02.1998) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-19/11/2013-28826)
Yazılı ve uygulama sınavları, müracaat süresinin bitiminden en az on beş gün önce Bakanlık internet sitesinde ilan olunur.

Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sayısı, derecesi, unvanı, sınıfı,

b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihi,

c) Başvuruda aranacak şartlar,

d) Başvuru yeri ve şekli,

e) Sınav yerine ve zamanına ilişkin bilgiler,

f) Sınav konuları,

g) Sınavla ilgili diğer hususlar,

belirtilir.
Başvuru Mercii ve Şekli
Başvuru evrakının incelenmesi
Madde 6 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005) (Başlığıyla birlikte değişik:R.G-19/11/2013-28826)
Sınav başvuru evrakının incelenmesi sonucunda, başvuru şartlarını taşımadıkları tespit edilenlerin başvuruları sınav evrakını alan birim tarafından reddedilir.

Başvurusu uygun görülenler için düzenlenecek sınava giriş ve kimlik belgeleri sınavı yapan kurum tarafından elektronik ortamda ilgililerin bilgisine sunulabileceği gibi gerekli hallerde adaylara gönderilir.

Uygulama sınavına girecek adaylar, sınava giriş belgelerini uygulama sınavından önce ilgili sınav birimlerinden alırlar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sınavlara Dair Esaslar
Sınav şekilleri
Madde 7 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 28.02.1998) (Değişik :RG-18/11/2015-29536)
İcra müdür ve yardımcılığına atanmak isteyenler yazılı ve sözlü sınava tabi tutulur.

İcra kâtipleri arasından icra müdür ve yardımcılığına geçişler için kendi aralarında ayrı bir yazılı sınav yapılabilir.

Yazılı sınavlar Bakanlık tarafından yapılabileceği gibi diğer resmi kurumlara da yaptırılabilir. Yazılı sınavın Bakanlık dışındaki bir kuruma yaptırılması halinde yeri ve tarihi ile usul ve esaslarına ilişkin hususlar, Bakanlık ile sınavı yapacak kurum arasında yapılacak bir protokol ile tespit edilir.

İcra kâtipliğine ilk defa açıktan veya naklen atanacaklar, merkezi sınavda başarılı olanlar arasından sınav birimi tarafından yapılacak uygulama sınavı ve sözlü sınava; unvan değişikliği suretiyle atanacaklar ise uygulama sınavına ve sözlü sınava tâbi tutulur. Bakanlık sözlü sınavı oluşturacağı sınav kurulu aracılığıyla da yapabilir.

Sınav için gereken ücretler başvuru sırasında adaylardan alınır.
Sınavların açılma zamanı
Madde 8 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 26.11.2005)(Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
İcra müdür ve yardımcılığı ile icra kâtipliği ihtiyaçlarını karşılamak için Bakanlıkça belirlenecek tarihlerde yılda en çok üçer kez sınav açılabilir.
Yazılı Sınavın Amacı, Şekli, Yeri ve Zamanı
Sınav Kurulunun Kuruluş ve Görevleri
Madde 10 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923).
 
İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınav konuları, sınavın değerlendirilmesi ve sözlü sınava çağrılacakların belirlenmesi
Madde 11 - Yönt. (RG: 11.08.2018), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005), Yönt. (RG: 28.02.1998)(Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
Yazılı sınav soruları, aşağıda sayılan genel yetenek ve genel kültür ile alan bilgisi konularından oluşur.

(1) Genel yetenek ve genel kültür konuları:

a) Türkçe.

b) Matematik.

c) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi.

d) Türk Kültür ve Medeniyetleri.

e) Temel Yurttaşlık Bilgisi.

(2) Alan bilgisi konuları:

a) Türk Ticaret Kanununun başlangıç hükümleri, tacirleri düzenleyen birinci kitabın birinci kısmı, ticaret şirketlerinin genel hükümlerini düzenleyen ikinci kitabın birinci kısmı, kıymetli evrakı düzenleyen üçüncü kitabı ve deniz ticaretinde cebri icraya ilişkin özel hükümleri düzenleyen beşinci kitabın sekizinci kısmı.

b) İcra ve İflâs Kanunu, İcra ve İflâs Kanununun Tatbikatına Dair Nizamname, İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği.

c) Harçlar Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu.

d) Türk Borçlar Kanununun genel hükümlerini düzenleyen birinci kısmı.

e) Hukuk Muhakemeleri Kanunu, (Değişik ibare:RG-11/8/2018-30506) Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmeliğin Dördüncü Kısmı, Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik.

Yazılı sınavda genel yetenek ve genel kültür soruları yirmi, alan bilgisi soruları seksen puan ağırlığına sahip olacak şekilde değerlendirilir. Bu değerlendirme yapılırken genel yetenek ve genel kültür konuları ile alan bilgisi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlanır.

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan almak kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının bir katı fazlası aday sözlü sınava çağrılmaya hak kazanır. Yazılı sınavı kazanan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da sözlü sınava çağrılır.
İcra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavlarına çağrılacakların belirlenmesi
Madde 11/A - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013) (Başlığı ile birlikte Ek: RG-19/11/2013 - 28826)
İcra kâtipliği uygulama ve sözlü sınavlarına başvurup da bu Yönetmelikteki şartları taşıyanlardan, ilk defa açıktan veya naklen atanmak için başvuranların, merkezi sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlayarak ilan edilen kadronun yirmi katı kadarı; unvan değişikliği suretiyle atanmak isteyenlerin ise tamamı uygulama sınavına çağrılır.

Uygulama sınavında başarılı olanlardan, doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazandan başlayarak ilan edilen kadronun üç katı kadarı sözlü sınava çağrılır.

Birinci ve ikinci fıkralara göre oluşturulan listelerde son sıradakilerle aynı sayıda doğru kelime yazanlar veya aynı puana sahip olanlar da sınavlara girmeye hak kazanırlar.

İcra kâtipliği sınavlarına girmek isteyenler, yetki verilen sınav birimlerinden sadece birine başvurabilirler.

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) Bakanlık tarafından bir sınav birimine birden fazla komisyon için sınav yapma yetkisi verilebilir.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Adaylara en fazla üç komisyon için başvuruda bulunma hakkı tanınabilir. Ancak adaylar, merkezi sınavda aldıkları puan durumlarına göre tercih ettikleri komisyonlardan yalnızca birinin uygulama sınavı listesine dâhil olabilir. Merkezi sınav puanı, tercih ettikleri komisyonlar için oluşturulan uygulama sınavı listeleri için yeterli olmayan adaylar uygulama sınavına girmeye hak kazanamaz.
Yazılı Sınav Kağıtlarının Hazırlanması
Madde 12 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınav Sorularının, Not Değerlerinin ve Cevap Anahtarlarının Belirlenmesi
Madde 13 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Sınav Sorumluları ve Gözeticiler
Madde 14 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Genel Sınav Sorumlularına Verilecek Evrak ve Malzemeler
Madde 15 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınavın Yapılması ve Salon Sorumluları ve Gözeticilerin Görevleri
Madde 16 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Genel Sınav Sorumlusunun Görevleri
Madde 17 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınav Kağıtlarının Değerlendirilmesi
Madde 18 - Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 28.02.1998) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Okunan ve Değerlendirilen Yazılı Sınav Kağıtlarının Açılması
Madde 19 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınavların Ertelenmesi veya İptali
Madde 20 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Mülga:R.G.-1/7/2008-26923)
 
Yazılı Sınav Sonuçlarının Duyurulması
Madde 21 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 01.07.2008) (Değişik:R.G.-19/11/2013-28826)
Yazılı sınav sonuçları sınavı yapan kurum tarafından ilgiliye bildirilir. Ayrıca Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir.
Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz
Madde 22 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 01.07.2008) (Değişik:R.G.-19/11/2013-28826)
Yazılı sınava katılanlar, sınav sonucunun Bakanlık internet sitesinden ilan edildiği tarihten itibaren on gün içinde bir dilekçe ile sınavı yapan kuruma itiraz edebilirler. İtiraz sonucu, ilgililere ve ilgilendirmesi halinde Adalet Bakanlığına bildirilir.
İlgili kişi veya kurumlardan istenecek belgeler
Madde 23 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 31.07.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005)(Başlığıyla birlikte değişik: RG-19/11/2013-28826)
İcra müdür ve yardımcılığı yazılı sınavını kazananlar yazılı sınav sonuçlarının; icra kâtipliği uygulama sınavına katılanlar ise sözlü sınava girmeye hak kazandıklarının kendilerine bildirimi tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde, bu Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 bilgi formu ile birlikte;

a) Diploma veya mezuniyet belgesinin ya da öğrenim yabancı ülkede yapılmış ise denklik belgesinin aslı, kurumca veya belgenin verildiği yer yüksek öğretim kurumunca onaylanmış örneği,

b) İki adet fotoğraf,

c) Mal bildirimi,

d) Arşiv araştırmasına esas olmak üzere ilgilinin fotoğrafını ve imzasını taşıyan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu,

e) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair yazılı beyan

ile durumlarını belgelendirerek bu belgeleri icra müdür ve yardımcılığı sınavı için Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne, icra kâtipliği sınavı için ilgili sınav birimine vermek veya masrafını ödemek şartıyla bulundukları yer Cumhuriyet başsavcılığı aracılığıyla göndermek zorundadırlar.

Adayların nüfus ve adlî sicil kaydına ilişkin bilgi ve belgeler, ilgili kurumlardan temin edilir.

Naklen atanacaklar açısından ayrıca ilgilinin adlî ve idarî soruşturma ve cezalarına ilişkin bilgiler ve hizmet cetveli ile çalışmakta oldukları kurumdan muvafakat yazısı istenir. Ataması yapılmayanların evrakı sözlü sınav sonucunun ilânından itibaren 6 ay içinde talep edilmesi halinde kurumlarına iade edilir. Bu süre içerisinde talep edilmeyen evrak imha edilir.
Sınav kurulunun oluşumu
Madde 24 - Yönt. (RG: 11.08.2018), Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008)(Değişik:RG-11/8/2018-30506)
Sınav Kurulu; Bakanlıkça uygun görülecek bir başkan ve dört üyeden oluşur. Yedek üyelerin belirlenmesinde de aynı usul uygulanır.
Sözlü sınav yeri ve zamanının bildirilmesi
Madde 25 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005) (Değişik: RG-18/11/2015-29536)
İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınav yeri ve zamanı Bakanlık internet sitesinde, icra kâtipliği sözlü sınav yeri ile zamanı ise sınav biriminin bulunduğu adliye internet sitesinde veya Bakanlık internet sitesinde ilân edilir.
Mazeret sebebi ile uygulama sınavına ve sözlü sınava katılamayanlar
Madde 26 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008) (Değişik: RG-18/11/2015-29536)
Geçerli mazeretleri sebebi ile sözlü veya uygulama sınavına katılamayanlardan sınav kurulu veya sınav birimince mazeretlerinin kabulüne karar verilenler için başka bir sınav günü tespit edilerek kendilerine bildirilir.
Sözlü sınavda değerlendirme (Değişik madde başlığı: RG-2/8/2009-27307)
Madde 27 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008) (Değişik:R.G.-19/11/2013-28826)
İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında, 11 inci maddede yazılı olan alan bilgisi, genel kültür ve genel yetenek konularından; icra kâtipliği sözlü sınavında ise genel kültür ve genel yetenek konuları ile alan bilgisi olarak genel hukuk bilgisi, icra ve iflâs hukuku ile kalem mevzuatından soru sorulmak suretiyle adayların;

a) Alan bilgisi,

b) Genel yetenek ve genel kültürü,

c) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade yeteneği ile muhakeme gücü,

d) Genel görünümü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ile liyakati,

değerlendirilir.

İcra müdür ve yardımcılığı sözlü sınavında değerlendirme, birinci fıkranın (a) bendi için 40, diğer bentlerin her biri için 20 puan üzerinden; icra kâtipliği sözlü sınavında değerlendirme ise birinci fıkranın (a) bendi için 70, diğer bentlerin her biri için 10 puan üzerinden yapılır.

(Değişik fıkra: RG-18/11/2015-29536) Sınav kurulu veya sınav biriminin her bir üyesi tarafından verilen puanlar ilgisine göre bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 ve Ek-3 Değerlendirme Formlarına ayrı ayrı kayıt olunur. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az yetmiş puan olması gerekir.

Sözlü sınav sonucu en yüksek puan alandan başlamak üzere sıraya konularak sözlü sınav başarı listesi hazırlanır.
Nihai Başarı Listesi
Madde 28 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008) (Değişik:R.G.-19/11/2013-28826)
İcra müdür ve yardımcılığı sınavına katılanların yazılı sınav puanının yüzde yetmişi ile sözlü sınav puanının yüzde otuzunun toplamı tespit edildikten sonra en yüksek puan alandan başlamak üzere nihai başarı listesi hazırlanır.

(Değişik fıkra: RG-18/11/2015-29536) Bu sıralamaya tabi tutulanların nihaî puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınavda alınan puana öncelik tanınır. Yazılı sınav puanlarının da eşit olması halinde kura çekilmek suretiyle sıra belirlenir ve bu konuda yapılan işlemler sınav kurulunca düzenlenecek tutanakta gösterilir.

İcra müdür ve yardımcılığı nihai başarı listesinde en yüksek puan alandan başlamak üzere adları yazılı olanlardan, sınav ilanında yer alan boş kadro sayısı kadar asıl, diğerleri de yedek olarak kazanmış sayılırlar. Hazırlanan bu liste kurul başkan ve üyeleri tarafından imzalanır ve Personel Genel Müdürlüğüne teslim edilir.

İcra kâtipliği kadroları için yapılan sınav sonucu; açıktan ilk defa veya naklen atanacaklar için merkezi ve sözlü sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına, unvan değişikliği suretiyle atanacaklar için sözlü sınav sonucuna göre en yüksek puandan başlayarak nihai başarı listesi düzenlenir. Nihai başarı listesi düzenlenirken hukuk fakültesi, adalet meslek yüksekokulu, yüksekokulların adalet programı ile adalet ön lisans programı mezunları en yüksek puanı alan adaydan başlanarak; diğer adaylar ise bu sıralamayı takiben kendi aralarında en yüksek puandan başlayarak sıralanır.
Sınavların Nihai Sonucunun Duyurulması
Madde 29 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009) (Değişik : RG-18/11/2015-29536)
İcra müdür ve yardımcılığı sınavlarının nihai sonucu Bakanlık internet sitesinde; icra kâtipliği sınavlarının nihai sonucu ise sınav biriminin bulunduğu yer adliye internet sitesinde veya Bakanlık internet sitesinde ilan edilir.
Gerçeğe Aykırı Beyanda Bulunduğu Anlaşılanlar
Madde 30 -
Sınav kazananlarda başvurma formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun hükümleri uygulanmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Başvuru evrakının iadesi ve imhası
Madde 31 - Yönt. (RG: 01.07.2008) (Başlığı ile birlikte değişik:R.G.-1/7/2008-26923)
Sınavı kazanamayanların evrakı, tebliğden itibaren altı ay içerisinde talep etmeleri halinde iade edilir. Bu süre içinde iadesi talep edilmeyen evrak imha edilir.
Atama (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)
Madde 32 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 26.11.2005)(Başlığıyla birlikte değişik: RG-26/11/2005-26005)
(Değişik birinci fıkra:RG-19/11/2013-28826) İcra müdür ve yardımcısı ile icra kâtibi ihtiyacı öncelikle sınavları asıl olarak kazananların atanması suretiyle karşılanır.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî veya idarî bir kovuşturma veya soruşturma bulunanlar, sınavda başarılı sayılsalar bile atamaları kovuşturma ve soruşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

(Değişik üçüncü fıkra:RG-19/11/2013-28826) Sınava girip başarılı olanların atanma şartlarını taşımadıklarının sonradan anlaşıldığı durumlarda sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa bile iptal edilir.

Ataması yapılanlardan geçerli mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir. 

Yedek kazananlar ise; yeniden yapılacak ilk sınavın ilân tarihine kadar ilân edilen kadroların, asîl olarak kazananların çeşitli sebeplerle atanamaması, atamalarının iptal edilmesi, memuriyetten çekilmesi ve benzeri nedenlerle boşalması halinde, sadece boşalan kadro sayısı kadar aynı sınav sonucu oluşan nihaî başarı listesindeki sıraya göre atanırlar. Bu şekilde atananlardan arta kalanlar, bir hak iddiasında bulunamazlar.

(Ek fıkra:RG-19/11/2013-28826) İcra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerinin başka kuruma naklen atanabilmeleri için muvafakat talep edilmesi halinde; Bakanlığın personel ihtiyacı, ilgililerin bu görevlerde bulundukları süre ve atanmak istedikleri kadroların üst unvanlı olup olmaması ve niteliğine göre değerlendirme yapılır.
Görevlendirme ve vekâlet
Madde 32/A - Yönt. (RG: 19.11.2013)(Ek:RG-19/11/2013-28826)
İcra müdür ve yardımcılarının başka bir mahalde geçici görevlendirilmeleri Bakanlık tarafından yapılır.

Birden fazla icra dairesi bulunan yerlerde icra müdür ve yardımcıları ile icra kâtiplerinin hangi dairede görev yapacağına komisyonlar tarafından karar verilir.

İcra müdürünün herhangi bir nedenle görevde bulunamaması halinde yerine aynı dairede görev yapanlar arasından kimin vekâlet edeceğine icra dairesinin bağlı bulunduğu icra hâkimi tarafından karar verilir.

İcra dairelerinde icra müdürü, icra müdür yardımcısı ve icra kâtibinin bulunmaması halinde ise komisyon, öncelikle merkez veya mülhakat icra dairelerinde görev yapan icra kâtiplerini veya yazı işleri müdürlerini, bunun mümkün olmaması halinde bu Yönetmeliğin 32/B maddesindeki şartları taşıyan zabıt kâtiplerini bu yerlerde geçici olarak görevlendirir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde icra kâtiplerinin geçici olarak görevlendirilmesi Bakanlık tarafından da yapılabilir.

Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.
İcra dairelerinde zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetli görevlendirilmesi
Madde 32/B - Yönt. (RG: 19.11.2013)(Ek:RG-19/11/2013-28826)
Komisyonlar, Bakanlık tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde, daha önce uyarma ve kınama cezası dışında disiplin cezası almayanlar arasından seçilecek olan zabıt kâtibi, mübaşir ve hizmetlileri icra dairelerinde görevlendirir.

İcra dairelerinde görevlendirilen personel Bakanlığın olumlu görüşü alınmadan icra dairesi dışında başka birimlerde görevlendirilemez. Ancak icra dairelerinde görevlendirilen bu personelden uyarma veya kınama haricinde disiplin cezası alanlar, komisyon tarafından icra dairesi dışında diğer birimlerde görevlendirilir.

Bu maddeye göre komisyon tarafından alınan kararlar Bakanlığa bildirilir.
Sınav Hakkı
Madde 33 - Yönt. (RG: 26.11.2005) (Mülga:RG-26/11/2005-26005)
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Bölgeler, Atama ve Nakiller
Bölgeler
Madde 34 -
İcra Müdür ve Yardımcılarının atama ve nakil yerleri, "Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliği"nde gösterilen 5 bölgeye ayrılmıştır.
İcra müdür ve yardımcılarının bölgelerdeki hizmet süreleri (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)
Madde 35 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 26.11.2005), Yönt. (RG: 04.05.2002)(Değişik:RG-26/11/2005-26005)
(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcıları zorunlu atamaya tabi personeldir. Bunların asgari hizmet süreleri beşinci ve dördüncü bölgelerde iki, üçüncü bölgede üç, ikinci bölgede dört, birinci bölgede beş yıldır.

Adlî teşkilâtı kapatılan ilçelerde faaliyet gösteren icra dairelerinde görev yapan icra müdür ve yardımcıları, kapatılmadan önceki bölge hizmet süresine, bölgesi değiştirilen yerlerde görev yapanlar ise atandıkları tarihteki bölge hizmet süresine tabidir.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) Yılda toplam 90 günü aşan geçici görev süreleri, aynı unvanda aday memur olarak geçen süreler veya başka yerdeki bir görevin 657 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi uyarınca icra müdürü ve yardımcısına vekâleten gördürülmesi halinde bu sürelerin tamamı geçirildiği yerin bölge hizmetinden sayılır.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca aylıksız izin almak suretiyle geçirdiği süreler,

b) Yetiştirilmek amacıyla yurtdışına gönderilmesi halinde yurtdışında geçirdiği süreler,

c) 657 sayılı Kanunun 105 inci maddesi gereğince aldığı izinlerin altı ayı aşan kısmı,

bölge hizmetinden sayılmaz.

(Değişik fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcılarının;

a) 657 sayılı Kanunun 102 nci ve 104 üncü maddelerinde öngörülen izinlerinin tamamı ile 105 inci maddesi gereğince verilen izinlerinin toplamının altı ayı geçmeyen kısmı,

b) Görevden uzaklaştırılması, görevleri ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanması veya gözaltına alınması söz konusu olduğunda 657 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinde sayılan durumların gerçekleşmesi halinde bu sürelerin tamamı,

c) Yılda toplam 90 günü geçmeyen geçici görev süreleri,

ç) Hizmet içi eğitimde başarılı geçen sürelerin tamamı,

kadrosunun bulunduğu yerin bölge hizmetinden sayılır.
Sınavı Kazananların Atanması
Madde 36 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 02.08.2009), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005), Yönt. (RG: 04.05.2002) (Değişik:RG-19/11/2013-28826)
İcra müdür ve yardımcılığı sınavını kazananlar nihai başarı listesindeki sıralamaya göre, kadro ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak kur’a ile atanırlar.

Kur’a ile icra müdürü olarak atananlar ilk olağan nakle hak kazandıklarında kadro ve ihtiyaç durumuna göre icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.

İcra kâtipliği sınavını kazananlar, müracaat ettikleri komisyonun merkez ve mülhakatı için ilân edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre Bakanlık tarafından atanırlar.

Ataması yapılıp da 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 62 nci maddesinde belirtilen süre içerisinde göreve başlamamaları sebebiyle aynı Kanunun 63 üncü maddesi gereğince atamaları iptal edilenler ile kur’a sonucu atamaları yapıldığı halde dilekçe ile mazeret beyan ederek görevi kabul etmekten sarfınazar edenlerin tekrar atanmaları için başvurmaları halinde atamaları yapılamaz.
Nakil Zamanı
Madde 37 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005), Yönt. (RG: 04.05.2002)(Değişik:RG-26/11/2005-26005)
İcra müdür ve yardımcıları için toplu nakil kararnamesi her yıl yaz döneminde çıkarılır. Ayrıca kadro ve ihtiyaç durumuna göre kararname güz döneminde de çıkarılabilir. Hizmet gereği ve mazerete dayalı nakiller her zaman yapılabilir.

(Mülga ikinci fıkra:RG-19/11/2013-28826)
İcra müdür ve yardımcılarının olağan nakilleri
Madde 38 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005), Yönt. (RG: 28.02.1998) (Değişik : RG-18/11/2015-29536)
Bölgelerdeki asgari hizmet süresini tamamlayanlar aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir.

Birinci bölgelere icra müdürü olarak atanabilmek için meslekte sekiz yıllık hizmet süresinin doldurulması gerekir.
Kadro, iş ve ihtiyaç durumuna göre nakiller
Madde 38/A - (Ek: RG-18/11/2015-29536)
Kadro, iş ve ihtiyaç durumunun gerektirdiği hallerde birinci, ikinci ve üçüncü bölgelerde iki yılını, dördüncü ve beşinci bölgelerde ise bir yılını dolduranlar, aynı bölge seviyesinde başka bir yere veya durumlarına uygun alt veya üst bölgelere icra müdürü veya icra müdür yardımcısı olarak atanabilir.
Mazeret sebeplerine dayanarak yapılan nakiller (Değişik madde başlığı: RG-19/11/2013-28826)
Madde 39 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 26.11.2005)
Bölgelerdeki en az hizmet süresi dolmadan naklen atamaya imkan veren mazeret sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

a) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Sağlık,

b) (Değişik:RG-18/11/2015-29536) Aile birliği,

c) (Mülga:RG-19/11/2013-28826)

d) (Ek:RG-26/11/2005-26005) Doğal afetler. 

e)(Ek:RG-18/11/2015-29536) Can güvenliği,

f) (Ek:RG-18/11/2015-29536) Engellilik.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536)(4) Sağlık ve aile birliği mazeretlerine dayalı olarak naklen atanma veya bulunduğu yerdeki görevine devam etme talebinde bulunanlar, mazeretlerinin devam ettiğine dair belgeleri her yıl Ocak ayında ibraz etmek zorundadır.

(Ek fıkra:RG-18/11/2015-29536)(4) Asgari hizmet süresini sağlık ve aile birliği mazeretine dayalı olarak tamamlamamış olanların mazeretinin sona ermesi durumunda, asgari hizmet süresinin eksik kalan kısmı tamamlattırılır.

(Ek fıkra:RG-19/11/2013-28826) Mazeretleri nedeniyle naklen atama talebinde bulunan icra müdürleri, kadro, iş ve ihtiyaç durumu dikkate alınarak icra müdür yardımcısı olarak da atanabilirler.
Sağlık mazeretine bağlı naklen atama
Madde 40 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 26.11.2005)(Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-18/11/2015-29536)
Kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde veya yakın mahalde tedavisinin mümkün olmadığını veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi veya üniversite hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler sağlık mazeretine bağlı olarak naklen tayin talebinde bulunabilir. Bu şartları taşımayan raporlar dikkate alınmaz.

Sağlık mazeretine dayalı olarak yapılacak yer değiştirmeler öncelikle mazeretin karşılanabileceği aynı bölge seviyesinde başka bir yere atamak suretiyle yapılır. Aynı bölge seviyesinde mazeretin karşılanamaması halinde mazeretin karşılanabileceği ve Bakanlıkça ihtiyaç duyulan başka bir bölgeye de atama yapılabilir.
Aile birliği mazeretine bağlı naklen atama
Madde 41 - Yönt. (RG: 18.11.2015)(Başlığıyla Birlikte Değişik:RG-18/11/2015-29536)
İcra müdür ve yardımcıları aile birliği mazeretine bağlı olarak;

a) Kamu personeli olan eşinin naklen atanma imkânının olmaması halinde eşinin bulunduğu yere,

b) Eşinin, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan bir görevde bulunması durumunda ilgili kurumla koordinasyon sağlanmak suretiyle öncelikli hizmet ihtiyacının bulunduğu yere,

c) Eşinin Bakanlık bünyesinde çalışıyor olması halinde, Bakanlıkça ihtiyaç duyulan yere,

ç) Kamu personeli olmayan eşinin, talep edilen yerde başvuru tarihi itibarıyla son iki yıl içinde 360 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde bu durumda olan eşin bulunduğu yere,

d) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşlerinin bulunduğu yere,

naklen atanabilir.

Aile birliği mazeretine bağlı naklen atanma talebinde bulunanlar vukuatlı aile nüfus kayıt örneği ile birlikte durumlarının yukarıdaki bentlere uygunluğunu gösteren resmi belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.
Doğal afetler (Değişik madde başlığı:RG-19/11/2013-28826)
Madde 42 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 26.11.2005) (Başlığıyla birlikte değişik:RG-26/11/2005-26005)
(Mülga birinci fıkra: RG-19/11/2013-28826) 

(Mülga ikinci fıkra: RG-19/11/2013-28826)

(Mülga üçüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826)

Deprem, su baskını, yangın gibi doğal afetlere maruz kalanlar, o yerdeki hizmet süresine bakılmaksızın aynı veya bir üst bölgeye atanabilirler.
Can güvenliği mazeretine bağlı naklen atama
Madde 42/A - (Ek: RG-18/11/2015-29536)
Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adli veya mülki idare makamlarından alınacak belgeyle belgelendirenler, can güvenliği mazeretine dayanarak naklen atanma talebinde bulunabilir.

8/3/2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar da bu mazeretleri uyarınca naklen atanma talebinde bulunabilir.

Bu şekildeki talepler, öncelikle aynı bölge içinde bir yere, aynı bölgede ihtiyaç bulunmaması halinde ise diğer bölgelere atama yapılmak suretiyle karşılanabilir.
Engellilik durumuna bağlı naklen atama
Madde 42/B - (Ek: RG-18/11/2015-29536)
İlgili mevzuatına göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilenler ile ağır engelli raporlu eşi veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımlığı bulunanlar engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak naklen atanma talebinde bulunabilir. Bu kapsamdaki talepler kadro durumu dikkate alınarak karşılanır.

İlgilinin kendisinin, birlikte yaşadığı eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle naklen atanma talebinde bulunması halinde, naklen atama yapılacak yerin, bu engellilik durumuna uygun olması esastır.

Engellilik durumu devam edenlerin isteği dışında yeri değiştirilmez. Engellilik durumu ortadan kalkanlar hakkında bu Yönetmelikte yer alan diğer hükümler uygulanır.
Hizmet Gereği Atama
Madde 43 - Yönt. (RG: 18.11.2015), Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 01.07.2008), Yönt. (RG: 26.11.2005), Yönt. (RG: 04.05.2002), Yönt. (RG: 28.02.1998)(Değişik:RG-26/11/2005-26005)
(Değişik birinci fıkra:RG-18/11/2015-29536) İcra müdür ve yardımcıları ile icra kâtipleri hakkında;

a) Adli veya idari soruşturma nedeniyle o yerde kalmasında Bakanlıkça sakınca görülmüş olması,

b) Adalet müfettişi tarafından düzenlenen hal kâğıdında zayıf not takdir edilmiş olması veya orta not takdir edilmekle birlikte ilgilinin başka yere atanmasının teklif edilmesi,

durumlarından birinin varlığı halinde, mazeretlerine ve bulundukları yerdeki görev sürelerine bakılmaksızın aynı bölgedeki diğer bir yere veya alt bölgelere nakledilebilir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-18/11/2015-29536) Hizmet gereği atamaya tâbi tutulan icra müdürleri, icra müdür yardımcılığına; icra kâtipleri ise müktesebi kadro ve aylığa uygun olarak zabıt kâtipliğine atanabilir.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-19/11/2013-28826) Bu maddeye göre hizmet gereği naklen ataması yapılanlar;

a) Atandıkları yerde göreve başladığı tarihten itibaren en az üç yıl görev yapması,

b) Atandıkları yerde yapılan teftiş sonucu düzenlenen hâl kâğıdının iyi veya pekiyi olması,

c) Atandıkları yerdeki herhangi bir eylemi ile ilgili olarak son üç yıl içerisinde uyarma dışında disiplin cezası almamış bulunması,

d) Atandıkları yerde kasten işlediği bir suçtan dolayı hükümlülüğünün bulunmaması,

e) Talep ettiği yerde durumuna uygun boş kadro ve ihtiyaç bulunması,

şartıyla naklen atama talebinde bulunabilirler. Ancak açıkta ve aylıksız izinde geçirilen süreler ile hastalık raporlarının üç aydan fazlası üç yıllık süreden sayılmaz.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-19/11/2013-28826) Hizmet gereği naklen atananların önceki görev yerinin bağlı olduğu ilin mülki hudutları ile bağlı olduğu komisyonun yargı çevresi içinde bir yere yeniden atanabilmeleri için hizmet gereği atamanın yapıldığı tarihten itibaren sekiz yıl geçmesi gerekir.
İcra kâtiplerinin naklen atanmaları
Madde 43/A - Yönt. (RG: 19.11.2013)(Ek madde:RG-19/11/2013-28826)
10/7/2003 tarihli ve 25164 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 29 uncu maddesi hariç naklen atamaya ilişkin üçüncü kısmındaki hükümler icra kâtipleri hakkında da uygulanır.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Geçici Madde 1 -
Bu yönetmelik yürürlüğe girmeden önce atanan İcra Müdür ve Yardımcıları hakkında da uygulanır. Bölgelerde geçirdikleri hizmet süreleri bundan sonraki nakillerinde nazara alınır.
Devam eden işler
Geçici Madde 2 - Yönt. (RG: 19.11.2013), Yönt. (RG: 04.05.2002)(Ek:RG-19/11/2013-28826)
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, icra müdür ve müdür yardımcılığı sınav ve alım sürecine başlanmış ve sonuçlandırılmamış icra müdürü ve yardımcılığı kadrolarına atanma işlemleri, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlükten Kaldırma
Madde 44 -
21/11/1983 tarihli "İcra Memur ve Muavinlerinin Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 45 -
Bu Yönetmelik Resmi Gazetede yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 46 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Adalet Bakanı yürütür.
 EKLER İÇİN DOSYALAR BÖLÜMÜNE BAKINIZ.
(1) Bu bölümün başlığı “İlan, Başvuruda Aranacak Şartlar ve Başvurulacak Merci ve Şekli” iken, 26/11/2005 tarihli ve 26005 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, metne işlendiği şekliyle değiştirilmiştir. (2) Bu Yönetmeliğin adı “İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliği” iken 2/8/2009 tarihli ve 27307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir. (3) Bu Yönetmeliğin adı “İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği” iken 19/11/2013 tarihli ve 28826 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle metne işlendiği biçimde değiştirilmiştir. (4) Bu değişiklik ile 39 uncu maddesinin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere fıkralar eklenmiş ve mevcut ikinci fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.
Maddeye git
  Dosyalar
  
  
  İlgili mevzuat yürürlükte değilse, bu ek/formları da yürürlükte olmayabilir.
  EK 1-İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/11/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVI ADAY DEĞERLENDİRME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/11/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 3- İCRA KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVI AD DEĞ. FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/11/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 4- İCRA KATİPLİĞİ SINAVI BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/11/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 5- İCRA KATİPLİĞİ SINAVINA GİRİŞ BELGESİ
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte - 19/11/2013 (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 1-İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SINAV BAŞVURU FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 07/09/1991 - 19/11/2013 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 07.09.1991- 19.11.2013 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  EK 2- İCRA MÜDÜR VE İCRA MÜDÜR YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVI ADAY DEĞERLENDİRME FORMU
  Formlar ve Ekler - Yürürlükte Değil - 07/09/1991 - 19/11/2013 - YÜRÜRLÜKTE DEĞİL: 07.09.1991- 19.11.2013 tarihleri arasında uygulanan halidir. (Kaynak: Başbakanlık Mevzuat Bilgi Sistemi)
  Söz Konusu Mevzuatta Metinsel Değişiklik Öngören Mevzuat veya Tasarı Metni (9)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (3)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul