En son güncellemeler 25 Eylül 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
Kaynak: Resmi Gazete
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)

ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 18/10/2005 tarihli ve 25970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine aşağıdaki Bakanlık tanımı eklenmiştir.

             "Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığını,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "2) Tarım ve Köyişleri Bakanlığında veya bağlı ve ilgili kurum ve/veya kuruluşlarında en az 4 yıl müdürlük ve üzeri görev yapmış olmak kaydıyla en az 12 yıl hizmeti bulunmak,"

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f) bendinin (1) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "1) Son 2 yılı müdürlükte olmak kaydıyla en az 8 yıl Avukat olarak çalışmış olmak ve toplam en az 10 yıl hizmeti bulunmak,"

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bu Yönetmelik kapsamında bulunan personelin; görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi amacıyla, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (f) bentlerindeki ders konularından en az 30 ve (g) bendinde yer alan ders konularından en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olarak düzenlenen görevde yükselme eğitim programına katılmaları gerekir."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Görevde yükselme eğitimine katılacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan bütün personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, bu Yönetmelik eki EK-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sınav kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, öğrenim durumu ve ihraz ettiği unvanlar itibariyle daha düşük seviyede olamazlar."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanlar, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan genel hükümlere göre Müdürlükte aynı unvanlara veya daha alt unvanlara naklen atanabilirler."

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atatürk Orman Çiftliği Müdürü yürütür.

Maddeye git
    Söz Konusu Mevzuat veya Tasarı Metninin Metinsel Değişiklik Öngördüğü Mevzuat (1)
    " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

    Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul