(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3315
ORMAN HAFTASI VE AĞAÇ BAYRAMI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı, ülkemiz ormancılığının tanıtılması ile orman ve ağaç sevgisinin artırılmasına katkıda bulunmak üzere yapılacak çalışmalara ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Orman Haftasına, Ağaç Bayramına, Dünya Ormancılık Günü kutlamalarına ve ormancılığın tanıtılmasına katılacak kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişiler arasında yapılacak işbirliğin esas ve usullerini kapsar.
Hukuki dayanak
Madde 3 -
Bu Yönetmelik, 27/9/1984 tarihli ve
   3046 sayılı Kanunun 37
   nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Tanımlar
Madde 4 -
Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık : Orman Bakanlığını,

Kurul: Orman Haftası ve Ağaç Bayramı Düzenleme Kurulunu, ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurul ve Görevleri
Kurul
Madde 5 -
Her ilde valinin başkanlığında bir kurul oluşturulur. İlgili belediye başkanlıkları, garnizon komutanı veya temsilcisi, Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çevre Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı temsilcileri, doğa ve çevre koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek ve kooperatif başkanları ve ildeki muhtarlar derneği başkanı Kurulun sürekli üyeleridir.

Kurul başkanlığınca, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluş temsilcileri de çalışmalara çağrılır.

Her ilçede kaymakamın başkanlığında benzer kurullar oluşturulur.
3316
Kurul Sekreterliği
Madde 6 -
Kurulun çalışmalarında sekreterlik hizmetlerini Bakanlık bölge müdürlüklerinin olduğu illerde Bakanlık bölge müdürlükleri, Bakanlık bölge müdürlüklerinin bulunmadığı illerde orman bölge müdürlükleri, diğer illerde ise orman işletme müdürlükleri yaparlar.

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı düzenlenecek ilçelerdeki sekreterlik hizmetlerini o ilçelerdeki orman işletme müdürlükleri veya ağaçlandırma başmühendislikleri, yoksa bunların şeflikleri yürütürler.
Kurulun görevleri
Madde 7 -
Kurulun görevleri şunlardır:

a) İl, ilçe ve beldelerde yapılacak Orman Haftası ve Ağaç Bayramı uygulamaları ile eğitim ve tanıtım faaliyetlerinin yer ve zamanlarını tesbit etmek ve programlamak,

b) Orman Haftası içinde kutlanacak Ağaç Bayramının gününü ve yerini tesbit etmek,

c) Orman Haftası içinde yapılacak faaliyetler için basın, radyo ve televizyon kuruluşlarıyla işbirliği yapmak,

d) Doğa ve orman koruması ile ilgili çalışmalar yapan vakıf, dernek, kooperatif ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ilişki kurup Orman Haftası ve Ağaç Bayramı faaliyetlerine katılmalarını sağlamak,

e) Başta okullar ve askeri birlikler olmak üzere il ve ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarının Orman Haftası ve Ağaç Bayramı çalışmalarına katılmalarını sağlamak,

f) Doğa, orman ve ağaç sevgisini işleyen konularda, toplumun bütün kesimlerine açık yarışmalar düzenlemek ve sergiler açmak, yarışma konularını, ödülleri ve jüri üyelerini belirlemek,

g) Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin ağaçlandırma yapmalarını teşvik için bu konudaki mevzuatı öğretici ve tanıtıcı çalışmalar yapmak,

h) Benzeri faaliyetleri düzenlemek.
Çalışma esasları
Madde 8 -
Kurul, her yıl ocak ayının ilk haftasında vali veya kaymakamın başkanlığında ve sürekli üyelerin katılımıyla çalışmalara başlar. Kurul, 21 Mart tarihinde başlayan haftayı Orman Haftası, bu hafta içindeki bir günü de Ağaç Bayramı günü olarak ilan eder.

İklim şartlarının elverişsiz olduğu bölgelerde Ağaç Bayramı günü başka bir tarihe alınabilir.

Orman Haftası, Dünya Ormancılık Günü olan 21 Mart tarihinde yapılacak tören ve kutlamalarla başlar.

Kurul, çalışmalarında alınan kararları bir protokole bağlar. Protokole göre Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için kuruluşlara verilen görevlerden, o kuruluşların il veya ilçedeki en üst amirleri sorumludur.
3317-3319
Kurulun protokole bağlanan çalışmalarını, sekreterlik hizmetlerini yürüten kuruluş koordine eder.
Okullarda düzenlenecek yarışmalar
Madde 9 -
İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, protokol esaslarına göre doğa, orman ve ağaç sevgisi konularında ilkokullarda resim ve şiir, orta öğretimde ise resim, şiir, komposizyon, afiş ve sergi dallarında yarışmalar açar. Her okul yarışma birincilerini seçer.

Okul idareleri, yarışma birincilerini eserleri ile birlikte en geç Orman Haftasından 15 gün önce Kurula bildirir. Kurulun belirleceği jüri, okul birincileri arasında ayrı ayrı değerlendirme yaparak il veya ilçe düzeyinde yarışmacıların birinci, ikinci ve üçüncülerini seçer.

İlk üç dereceyi kazanan eserler, o il veya ilçede Orman Haftasının açılış gününde halkın ve davetlilerin huzurunda okunur, sergilenir ve ödüllendirilir.

İllerde birincilik ödülü kazanan eserler Bakanlığa gönderilir. Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı ve Bakanlıkça belirlenecek bir jüri tarafından değerlen dirilir. Bu eserlerin Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüleri seçilir. Bu eserler de Bakanlıkça ödüllendirilir.

Ayrıca, ödül alan eserler, orman ve ağaç sevgisinin yaygınlaştırılması amacıyla değerlendirilir.
Diğer yarışmalar
Madde 10 -
Kurulca okullar dışında düzenlenen yarışmalar, mahallinde değerlendirilerek ödüllendirilirler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödenek, Fidan Temini ve Saha Belirlenmesi
Ödenek ve fidan temini
Madde 11 -
Orman Haftası ve Ağaç Bayramı nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenecek yarışmalarda il veya ilçe birinci, ikinci ve üçüncüleri ile Türkiye genelinde birinci, ikinci ve üçüncü olanların ödülleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekle karşılanır.

Diğer yarışmaların ödülleri ise mahallinde temin edilir.

Orman Haftası ve Ağaç Bayramı için yapılacak harcamalar ile gereken fidanlar Bakanlıkça karşılanır.
Saha belirlenmesi
Madde 12 -
Ağaç Bayramında fidan dikilerek ağaçlandırılacak sahalar Kurulunca belirlenir.

Ağaç Bayramları öncelikle, halen bu amaçla kullanılan veya ulaşım imkanı müsait projelendirilmiş sahalarda yapılır.

Buna imkan bulunmadığı takdirde; Ağaç Bayramı sahaları il ve ilçelerde belediyelerce, köy çevrelerinde ise muhtarlık tarafından köylülerin onayı alınarak tahsis edilir.

Bu tür ve diğer şekillerde temin edilecek sahalar için kanuni gerekler yerine getirilir.
3318-3320
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlükten Kaldırma
Madde 13 -
26/10/1972 tarihli ve 7/5267 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Kamu Ağaçlandırmaları ve Ağaç Bayramı Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
Madde 14 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer
Yürütme
Madde 15 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright©2022. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul