En son güncellemeler 3 Temmuz 2020 iş günü sonunda yapılmıştır.
(Kanunum resmi kaynak değildir; kullanıcılar sunulan yürürlük ve metin bilgilerini resmi kaynaklardan teyid etmelidir.)
3335
ASKERLİK ÇAĞINA GİRENLERİN İLK YOKLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Tanımlar
Amaç
Madde 1 -
Bu Yönetmeliğin amacı; askerlik çağına giren yükümlülerin ilk yoklama işlemlerine ilişkin esas, usul ve sorumlulukları belirlemektir.
Kapsam
Madde 2 -
Bu Yönetmelik; askerlik çağına giren yükümlüler ile nüfus idarelerini, mülki makamları ve Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Teşkilatını kapsar.
Tanımlar
Madde 3 -
Bu Yönetmelikte geçen;

a) Askerlik çağı; her erkeğin nüfus kütüğünde yazılı olan yaşına göre 20 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününden başlayarak, erbaş ve erler için 41 yaşına girdiği yılın Ocak ayının birinci gününe kadar olan süreyi,

b) İlk yoklama; her yıl askerlik çağına giren yükümlülerin sayısını, kimliklerini ve adreslerini tespit etmek amacıyla yapılan işlemleri,

c) ilk yoklama zamanı; her yıl 1 Ocak ile 30 Haziran tarihleri arasındaki zamanı,

d) İlk yoklama kaçağı; askerlik çağına girdiği yılın Temmuz ayının birinci gününe kadar kimliklerini ya da kimliklerine ilişkin eksiklik veya yanlışlıkları nüfus idarelerine kayıt ettirmeyen yükümlüleri,

e) Göçmen; fert olarak veya toplu halde yerleşmek maksadıyla ve geri dönmemek üzere bulunduğu ülkeden ayrılarak Türkiye'ye gelen, Türk kültürüne bağlı ve Türk soyundan kişileri,

f) Mülteci; yerleşmek maksadıyla olmayıp, bir zaruret nedeniyle geçici olarak oturmak üzere Türkiye'ye sığınan kişileri,

g) Yabancı; Türkiye Cumhuriyeti uğruğunda olmayan kişileri,

ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
İlk Yoklama İşlemleri
İlk Yoklamanın Duyurulması
Madde 4 -
O yıl askerlik çağına giren yükümlülerin, kimlik çizelgelerinin nerelerde ve hangi tarihler arasında askıya çıkarılacağı, ne kadar süre ile askıda kalacağı ve yükümlü-
3336
lerin yapması gereken işlemler, Mart ayı içerisinde, Milli Savunma Bakanlığınca Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu aracılığı ile duyurulur.
Nüfus İdarelerince Yapılacak İşler
Madde 5 -
İllerin nüfus müdürlükleri ile ilçelerin nüfus memurlukları, o yıl askerlik çağına girecek yükümlülerin nüfus kütüğündeki adları ile soyadlarını, anne ve baba adlarını, doğum tarihi ve yerini, cilt, aile ve birey sıra numaralarına ilişkin bilgileri, her mahalle ve köy için ayrı ve ikişer nüsha olarak düzenleyecekleri KimlikÇizelgelerine (EK-A) yazarak, bir nüshasını en geç Ocak ayının onbeşinci gününe kadar bölgelerinin askerlik şubesi başkanlığında bulunacak şekilde gönderirler.

Yükümlülerden birden fazla tabiyetli olanlar ile göçmen, mülteci ve yabancı kökenli olanların durumu, çizelgenin “Düşünceler” bölümünde belirtilir ve bunlar için ayrıca EK-B çizelgeler tanzim edilerek, EK-A çizelgeler ile birlikte askerlik şubesi başkanlığına gönderilir.
Askerlik Şubesi Başkanlıklarınca Yapılacak İşler
Madde 6 -
Askerlik Şubesi Başkanlıklarının ilk yoklamaya ilişkin görevleri şunlardır:

a)Her yıl Aralık ayının ilk haftasında, müteakip yıl askerlik çağına girecek yükümlüler hakkında 5 inci madde esaslarına göre tanzim edilmesi gereken EK-A ve EK-B çizelgelerinin engeç Ocak ayının 15 inde askerlik şubelerinde bulundurulması, yeteri kadar çizelge de gönderilerek, nüfus idarelerinden istenir.

b)Nüfus idarelerinden gelen kimlik çizelgeleri kütük ve bilgisayar kayıtlarına işlenir ve tanzim edilen ilk Yoklama Kimlik Çizelgeleri (EK-C) 1 Mart tarihine kadar mülki makama gönderilerek, bu çizelgelerin mahalle ve köy muhtarlıklarınca, 1 Nisan tarihinden 30 Nisan’a kadar uygun yerlerde asılmak suretiyle ilan edilmesinin sağlanması ve 15 Mayıs’a kadar askerlik şubesine iadesi bir yazı ile istenir.

c) İlk Yoklama Kimlik Çizelgelerinin (EK-C) bir örneği de 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında askerlik şubelerinin ilan panosunda asılarak ilan edilir.

d) Askerlik şubelerine iade edilen kimlik çizelgeleri ve tutanaklar ile kütük defterlerindeki bilgilar karşılaştırılır, tespit edilen noksanlık veya değişiklikler nüfus idarelerine bildirilir ve alınacak cevaplara göre kütük defterleri ve bilgisayar kayıtlarında gerekli düzeltmeler yapılır.
Valilik ve Kaymakamlıklarca Yapılacak İşler
Madde 7 -
Valilik ve kaymakamlıkların ilk yoklamaya ilişkin görevleri şunlardır:

a) Askerlik şubelerinden mahallinde ilan edilmek üzere gönderilen ilk Yoklama Kimlik Çizelgesi (EK-C) ile İlk Yoklama Talimatlarının (EK-D) 1 Nisan tarihinden önce mahalle veya köy muhtarlıklarına, ulaştırılması sağlanır.

b) Kimlik çizelgelerinin 1 Nisan-30 Nisan tarihleri arasında mahalle ve köylerde asılı bulunması kontrol ettirilir ve askı süresi sonunda düzenlenecek tutanaklarla birlikte en geç
3337
15 Mayıs tarihine kadar askerlik şubesi başkanlıklarına iade edilmesi için gerekli tedbirler alınır.
Köy ve Mahalle Muhtarlıklarınca Yapılacak İşler
Madde 8 -
Köy ve Mahalle Muhtarlıklarının ilk yoklamaya ilişkin görevleri şunlardır.

a) Valilik ve kaymakamlıklarca gönderilen ilk Yoklama Kimlik Çizelgeleri (EK-C) ile ilk Yoklama Talimatlarını (EK-D) herkesin görebileceği yerlere, 1 Nisan tarihinde asılır ve asıldığı uygun vasıtalarla yükümlülere duyurularak, çizelgelerinin yırtılmadın, karalanmadan ve silinmeden 30 Nisan’a kadar askıda kalması sağlanır.

b) Kimlik çizelgelerinde ismi bulunmayanlar ile kimliklerine ait bilgilerde yanlışlık bulunanların, nüfus idarelerine başvurarak 15 Mayıs tarihine kadar gerekli düzeltmeleri yaptırmaları, yaptırmayanların Askerlik Kanununa göre cezalandırılacakları yükümlülere bildirilir.

c)Kimlik çizelgelerinde ismi olmayan veya kimlik bilgilerinde yanlışlık bulunan yükümlülerin durumları, bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar ihtiyar heyetinden de en az iki üyeye imzalattırılıp tasdik edildikten sonra, kimlik çizelgeleri ile birlikte 15 Mayıs tarihine kadar askerlik şubesine teslim edilir.

d) Kimlik çizelgelerinde ismi bulunanlarla, ismi bulunmadığına dair haklarında tutanak tutulan yükümlülerden, mahalle veya köyünde ikamet etmeyenlerin yurt içi veya yurt dışı adreslerin araştırılarak EK-C çizelgenin adres hanesine yazılır ve çizelgeler ihtiyar heyetinden iki üye ile birlikte imza edilip onaylandıktan sonra askerlik şubesine teslim edilir.
Yükümlülerin Yapacağı İşler
Madde 9 -
1 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında askıya çıkarılan kimlik çizelgeleri yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. O yıl askerlik çağına giren yükümlüler, askerlik şubelerinde ve kayıtlı bulundukları mahalle veya köy muhtarlıklarınca askıya çıkarılan kimlik çizelgelerini incelemekle sorumludurlar.

O yıl askerlik çağına girdikleri halde askıya çıkarılan kimlik çizelgelerinde, kimlikleri yazılı olmayanlar ile kayıtlarına iişkin bilgilerde eksiklik veya yanlışlık bulunan yükümlüler, kimliklerinin çizelgeye yazılması ya da eksiklik veya yanlışlıklaın düzeltilmesi için 15 Mayıs tarihine darar nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli işlemi yaptırtmaya mecburdurlar.
Çizelgelerin Düzeltilmesi
Madde 10 -
Kimlik çizelgeleri hakkında yükümlülerin yaptıkları başvurulardan, nüfus idaresinin yetkisi dahilinde sonuçlandırabilecek olanlar, neticelendirildikten sonra, kayıtlarda gerekli değişikliklerin yapılması için askerlik şubelerine bildirilir.
3338
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ceza Sorumluluğu
Yükümlülerin Sorumluluğu
Madde 11 -
O yıl askerlik çağına girdiği halde, her ne sebeple olursa olsun köy ve mahalle muhtarlıklarında asılan çizelgelerde ismi olmayan veya ismi yazılı olduğu halde kimliğine ait kayıtları çizelgede eksik veya yanlış yazılan yükümlülerden; o yılın 15 mayıs tarihine kadar nüfus idarelerine müracaat ederek gerekli düzeltmeyi yaptırmayanlar ilk yoklama kaçağı addedilerek, haklarında Askerlik Kanununun ilgili hükümleri gereğince cezai işlem yapılır.
Görevlilerin Sorumluluğu
Madde 12 -
İlk yoklama işlemlerine ilişkin olarak, Askerlik Kanunu ile bu Yönetmelik hükümlerinde belirtilen görevleri yapmayanlar hakkında, Askerlik Kanunu ve genel hükümlere göre gerekli koğuşturmalar yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik
Madde 13 -
3 Şubat 1971 tarihli ve 7/1901 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Askerlik Çağına Girenlerin İlk Yoklama İşlemleri Hakkında Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
Hukuki Dayanak
Madde 14 -
Bu Yönetmelik
   1111 sayılı Askerlik Kanununun 17
   nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
  
Yürürlük
Madde 15 -
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 16 -
Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
3339
3340
3341-3343
3342-3356
Maddeye git
  Söz Konusu Mevzuatın Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuatlar (İlga Ettikleri) (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Düzenlediği Alanı Söz Konusu Mevzuat Yürürlüğe Girmeden Önce Düzenleyen Tamamı ya da ilgili Bölümü Mülga Eski Mevzuat (1)
  Söz Konusu Mevzuatın Dayanağı Olan Mevzuat (1)
  " *** Kırmızı renk, söz konusu kanunun yürürlükte olmadığını; sarı renk, söz konusu kanunun tasarı aşamasında olduğunu ve mavi renk ise söz konusu kanunun yürürlükte olduğunu nitelemektedir."

  Copyright © 2018. Kanunum bir Karakullukçu Dan. A.Ş. (Şirket) servisidir. “Kanunum” Şirket’in tescilli markasıdır ve tüm hakları saklıdır. Kanunum bir resmi kaynak veya hukuk danışmanlık servisi değildir. Kullanıcılar Hizmet Şartlarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Adres: Aytar Cad. 28/4 Levent, 34330, İstanbul